Verschillen verkiezingsprogramma CU en SGP

Redactie Refoweb / 42 reacties

23-02-2017, 10:20

Vraag

Wat zijn de grootste verschillen tussen het verkiezingsprogramma van de CU en het verkiezingsprogramma van de SGP?

Antwoord

Hieronder vind je de reacties van achtereenvolgens A) de ChristenUnie en B) de SGP:
 

A) Dank voor je vraag. Op veel terreinen zijn ChristenUnie en SGP het met elkaar eens, zo zijn we bijvoorbeeld beide voor de beschermwaardigheid van het leven, voor Israël en voor vrijheid van onderwijs.

Er zijn ook verschillen. De ChristenUnie geeft meer dan de SGP prioriteit aan duurzaamheid, we willen in één generatie klimaatneutraal worden. De SGP wil het moeilijker maken voor uitgeprocedeerde asielzoekers en de uitkering stop zetten als iemand niet mee werkt aan de inburgeringscursus. Maar door de privatisering slagen steeds minder mensen voor die cursus. De ChristenUnie wil een verplicht werk-leertraject, waarin statushouders worden begeleid in Nederlands les en verplicht (vrijwilligers)werk doen om een goede integratie mogelijk te maken. De ChristenUnie brengt de basisbeurs voor studenten terug, de SGP verhoogt de aanvullende beurs, maar houdt vast aan het schuldenstelsel. De SGP schreef een manifest ‘Islam in Nederland’, waarin ze het als taak voor de overheid ziet om islam terug te dringen. De ChristenUnie ziet dat de kern van de islam haaks staat op het hart van het Evangelie, maar ziet het bevorderen van geloof en bestrijden van ongeloof niet als een taak van de overheid. De overheid moet staan voor de rechtsstaat: vrijheid geven aan iedereen, om te geloven én om niet te geloven. Op de website van de ChristenUnie kun je al onze standpunten vinden en SGP heeft die vast ook op zijn site staan.
 
Zegen bij je keuze!

Annebeth Roor,
Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie ChristenUnie

 

B) De ChristenUnie en de SGP trekken op veel thema’s gelukkig samen op. Uit het stemgedrag in de Tweede Kamer blijkt echter dat er 1 onderwerp is waar de opvattingen sterk uiteen lopen, namelijk immigratie en integratie.

De SGP staat voor een ruimhartig asielbeleid voor degenen die echt in nood zijn. Zij verdienen een veilige plek in Nederland, ongeacht hun achtergrond. De SGP ziet de groei van de islam in Nederland, mede door de hoge instroom van asielzoekers, niet als een verrijking voor Nederland. De overheid moet er daarom op inzetten de instroom zoveel mogelijk te beperken en de terugkeer zoveel mogelijk te verhogen. De overheid hoeft de islam niet onnodig te laten groeien, zeker niet als we zien welke zorgen er wereldwijd en dichtbij rond de islam leven. De SGP wil daarom bijvoorbeeld dat de overheid asielzoekers tot zeven jaar kunnen terugsturen. Degenen die zich actief inzetten (voldoende inkomen en inburgering) blijven na vijf jaar verzekerd van verblijf in Nederland.

Vreemdelingen die tegenwerken en zich misdragen, verdienen geen steun van de overheid. De SGP vindt het daarom onbegrijpelijk dat de ChristenUnie zich sterk maakt voor illegale vreemdelingen die (herhaaldelijk) rechterlijke uitspraken aan hun laars lappen. Het is verder moeilijk uit te leggen waarom inburgeraars die verwijtbaar hun examen niet halen of zelfs weigeren een participatieverklaring te ondertekenen niet teruggestuurd mogen worden naar hun land van herkomst. Ook wekt het bevreemding dat de ChristenUnie in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel gestemd heeft om terugkerende jihadisten, ook zij dus die dood en verderf hebben gezaaid, het Nederlanderschap te ontnemen.

Als het gaat om duurzaamheid streeft de SGP naar een evenwichtig beleid. Dus geen eenzijdige inzet op bijvoorbeeld windmolens, maar vooral stevig investeren in energiebesparing. Energie die je niet gebruikt hoef je namelijk ook niet op te wekken!

Verder vindt de SGP het iets teveel van het goede om ook studerende kinderen van miljonairs weer recht op een basisbeurs te geven. Daarom kiest de SGP naast de huidige ondersteuning van lagere inkomens voor extra ondersteuning aan de groep die erg kwetsbaar is, namelijk de middeninkomens.

Hartelijke groet!

Arnoud Proos,
Voorlichter Tweede Kamerfractie SGP

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

ChristenUniepolitiekSGP
42 reacties
evantorisch
12-03-2017 / 19:23
Ik geloof voor geen meter dat Kesie niets anders weet te zeggen dan ''heb je geen betere grap. Ook niet dat hij niet durft te zeggen waar hij in gelooft.
Deze conclusie trekken uit dingen die hij niet gezegd heeft is kwaadsprekerij.
Kees heeft gewoon door dat hij politicus van beroep is, en geen evangelist of dominee. Dus gaat het over duurzaamheid, asielzoekers, uitkeringen enz.
Dat heeft helemaal niks met compromissen te maken.
Een christelijke handelaar gaat normaliter ook geen preek ophangen over de ziel van zijn klant als hij een auto moet verkopen, toch?

De tijd en wijze is waarop christenen het evangelie met hun naaste delen hoeft een ander niet voor hen te bepalen.
Omega
12-03-2017 / 21:51
Zo is het @evantorisch. Zondags dominee en doordeweeks koopman. Alleen op zondag alles tot eer van God. Christelijke politiek bestaat dus gewoon niet. Jezus zegt: Gij zult Mijn getuigen zijn. Hij bedoelt: behalve als je in de politiek zit en autoverkoper bent...
evantorisch
13-03-2017 / 08:24
Kul, je maakt een valse tegenstelling. Alsof iemand niet 24/7 christen kan zijn als hij door de week op een normale manier getrouw zijn werk doet.
Er is niks onchristelijks aan het presenteren van je politieke opvattingen, zolang de opvattingen zelf niet niet onchristelijk zijn.

Het zou juist niet bijbels zijn als iemand de tijd van zijn baas zou gebruiken om te gaan preken i.p.v. auto's te verkopen. (of wat voor beroep je dan ook hebt)
Je mag er zelf een tekstje bij zoeken, er zijn er wel een paar :-(
Omega
13-03-2017 / 20:55
@evantorisch Ik neem je in ieder geval niet kwalijk dat je het principiële verschil niet weet tussen een politicus en een autoverkoper ;-) Politici schreeuwen inmiddels net zo hard en zijn even onbetrouwbaar. Het volk raakt zelfs in paniek als een politicus wel doet wat hij belooft. In de VS breekt er een complete volksopstand uit...

Een christen-politicus is niet zomaar iemand, zeker niet als hij zijn naam verbindt aan Christus of reformatie. Daarmee staat hij of zij voor een bepaalde zaak. Woord en Daad gaan hierin samen. Zodra dat Woord achterwege blijft is dat al een mis-daad. Voor de SGP geldt dat eens te meer. Immers, in haar beginselprogramma blaast deze partij nogal hoog van de principiële toren. Op zich niks mis mee, behalve als je de daad niet naar het Woord voegt en zwijgt waar gesproken moet worden.

Dat valt niet alleen de rechterflank ("In het Spoor") op binnen de SGP, maar inmiddels ergert een belangrijk deel van de hele partij zich hieraan. Aardig is dit antwoord uit onverdachte hoek, bepaald niet een predikant uit de rechterflank van de SGP. Hij signaleert exact hetzelfde: http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/24731/niet-gelovige-stem-op-sgp/

En dat dus precies het verschil tussen een christelijke autoverkoper -die volgens zijn contract auto's aan de man moet brengen- en een SGP-kamerlid, die volgens zijn 'contract' zich baseert op twee beginselen: "Het ene beginsel is de vreze des Heeren, in de volle bijbelse zin van die uitdrukking (zie bijvoorbeeld Ps. 111:10, Spr. 1:7 en Spr. 9:10). Daartegenover staat het andere beginsel, waarvoor de mens gekozen heeft in het paradijs: God en zijn naaste te haten. Die beginselen worden ook op het staatkundig (politiek) terrein gevonden. Zo is het krachtens de Heilige Schrift het uitgangspunt dat de overheid geroepen is God te dienen; en vanuit die gehoorzaamheid eveneens het volk."

Over deze twee beginselen houdt de SGP in verkiezingstijd en op radio- en tv-programma's zijn mond. Bewust, want het bekt niet lekker tegenover ongelovigen. Dat is de SGP anno 2017.
Bruja
13-03-2017 / 21:54
@Omega. Ik geloof niet dat dit de juiste houding is in dergelijke programma's om de zendeling uit te hangen. Vind het bewonderenswaardig hoe de SGP en in het bijzonder vd Staaij in die programma's zich uiten. Vanuit hele land van alle partijen hoor je complimenten hierover. Niet iedereen heeft een paulusberkering zoals je vriend Vreugdenhil en zal dat zo luid en duidelijk verkondigen.
Omega
14-03-2017 / 08:04
@Bruja Maar als je naast politicus niet ook zendeling wil zijn, lijkt me dat je dat dan moet schrappen uit je beginselprogramma en in de tweede plaats fuseren met CDA of CU. Het bestaansrecht van de SGP ligt nu juist in het feit dat het een beginsel- cq getuigenispartij is.
CrA
14-03-2017 / 10:22
Ik citeer Ds. C. A. van der Sluijs in
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/24731/niet-gelovige-stem-op-sgp/

“…..al dat schermen met normen en waarden door de SGP om de gereformeerde gezindte te beschermen en af te schermen voor zo veel mogelijk kwaad is zinloos en nutteloos als ze niet direct opkomen vanuit de genade van God en het getuigen vanuit de genade van deze God."

Wat zegt hij? Niet dat de SGP niet schermt met normen en waarden, want dat doen ze wel, maar dat het volgens hem niet direct opkomt uit de genade van God en het getuigen hiervan. Daar mankeert het volgens Ds. aan in de huidige SGP politiek.

Volgens Omega valt dat niet alleen de rechterflank ("In het Spoor") op binnen de SGP, maar ergert inmiddels een belangrijk deel van de hele partij zich hieraan(Bron?).

Als ik de website van de stichting: In het Spoor lees, krijg ik de indruk dat het bij hen niet zozeer gaat over het missen van een persoonlijk getuigenis bij de politici, namelijk dat je leeft vanuit de genade, maar dat de SGP (nog)niet voldoende waarschuwt tegen zaken zoals oa:
- verzekeringen
- vrouwenkiesrecht
- kaart- en dobbelspelen, alsook tegen de vele zonden die vaak met die spelen gepaard gaan
- de publieke godsdienstvrijheid
- de emancipatie van de vrouw
- het niet strafbaar stellen van overspel en de homoseksuele praxis.

Het bezwaar van 'In het Spoor' verschilt m.i met het bezwaar van Ds.
Omega
15-03-2017 / 08:27
@CrA Ik begrijp dat je zo vlak voor de verkiezingen een positieve draai wilt geven aan het antwoord van ds. Van der Sluijs, maar hij zegt toch echt hetzelfde als wat ik betoog: het getuigenis (van de genade van God) is weg.

De SGP maakt in snel tempo de omslag van getuigenispartij naar christelijk pragmatisme: redden wat er aan christelijke normen en waarden nog te redden valt, oftewel het standpunt van het CDA.

Behalve dat de Bijbel (en het beginselprogramma van de SGP zelf) ons oproept om waar mogelijk van God te getuigen, is het zoeken naar compromissen niet de taak van een christen. Die is namelijk radicaal. Een beetje abortus of euthanasie bestaat niet. Of je nu tien baby's aborteert of 40.000, er is alleen in aantallen een verschil, maar niet principieel. Zo ook met de zondagsrust.

Daar komt nog bij dat de Bijbel helder uitlegt wat er met christenen in de eindtijd staat te gebeuren. Het lijkt erop dat de SGP met haar huidige gedoogconstructies zijn uiterste best doet om de wederkomst van Christus zo lang mogelijk uit te stellen.

En ook inzake de doelstelling van "In het Spoor" zit je er naast. Onder het kopje "doelstelling en middelen" lees ik het volgende: "Wel komt de doelstelling van de Landelijke Stichting voor een belangrijk deel overeen met die van de SGP. Voor zover de SGP ook de aloude, op Gods Woord gegronde Staatkundig Gereformeerde beginselen uit­draagt, versterken de Landelijke Stichting en de SGP elkaar. Maar op punten waar de SGP daarvan helaas afwijkt, tracht de Landelijke Stichting het ‘oude’, op Gods Woord gegronde geluid te laten horen, in de hoop dat de SGP op haar schreden mag terugkeren."

Kortom: het geluid dat de SGP niet (meer) laat horen...

Maar pragmatisch als ik ben zal ik ook vandaag weer op de SGP stemmen omdat er helaas geen beter christelijk alternatief is.
CrA
15-03-2017 / 10:07
Dat jij hetzelfde betoogt als ds. is duidelijk @ Omega en laten we ervan uitgaan dat In het spoor dit ook doet. Allen willen gezamenlijk terug naar: het ‘oude’, op Gods Woord gegronde geluid, zoals je het noemt. Lig je ook op een lijn met In het spoor wat betreft de invulling daarvan? Wil je dat de SGP ageert tegen zaken, zoals geen kiesrecht voor vrouwen, geen vaccinatie, geen volksverzekeringen etc.?
Omega
15-03-2017 / 17:29
@CrA Hahaha, nee. Ik ben nu ook weer niet van het spoor ;-)
leene
16-03-2017 / 11:37
@Omega. Zoals altijd staan de beste stuurlui aan wal.
De Sgp moet kiezen... of een getuigenispartij zijn en geen compromissen sluiten en dan het gevaar lopen dat de hele liberale agenda er wordt doorgeramd of proberen om toch nog iets ten goede te keren. Ik heb bewondering voor Kees met name als ik zie hoe hij het kwaad van abortus weer op de kaart probeert te zetten. Hij wordt uitgescholden, uitgelachen etc
Zou jij dat durven?
En je kunt veel beter pleiten voor een verlaging van de abortus grens of dat je alleen abortus toestaat dan in geval van verkrachting dan alleen maar als een kip zonder kop roepen dat er helemaal geen abortus plaats mag vinden.Natuurlijk wil ik ( en met mij denk ik alle SGP-ers ) dat er helemaal geen abortussen plaats vinden. Maar de wereld bloedt uit duizend wonden. Het is totaal niet realistisch om te pleiten voor een compleet verbod op dit moment. Er wordt geen abortus minder gepleegd door alleen maar te roepen dat abortus verboden moet worden. Er worden wellicht wel abortussen minder gepleegd als we meer aan opvang, onderwijs doen en meer strijden tegen de verwording van sexualiteit en strijd tegen sexueel geweld.
doe je daar aan mee Omega?

Als je als christen in de politiek geen vuile handen wilt maken dan moet je niet stemmen en niet in de politiek gaan. Die christenen zijn er ook. Die bemoeien zich niet met politiek. Ik denk dat over dit punt de discussie moet gaan en niet of de SGP enkel en alleen een getuigenis partij moet zijn
Omega
16-03-2017 / 21:04
@Leene Misschien dat jij aan de wal blijft, maar ik niet. Ik meen ook als lid en ex-bestuurslid van de KV mede verantwoordelijkheid te dragen. Uiteindelijk bepalen KV-leden het beleid en niet Kamer-, Staten- of raadsleden. En als Kamerleden hun eigen beleid maken, zullen ze ook zeker ter verantwoording worden geroepen.

Als je niet uitgelachen en uitgescholden wilt worden, moet je sowieso niet in de politiek gaan. Overigens is dat het lot dat iedere christen is beschoren ("Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten."). Dus nee, ik heb geen medelijden. Wel respect voor het werk dat ze doen, maar niet voor hun wonderlijke houding op dit moment. De Telegraaf legde vanmorgen (en het RD vanmiddag) nog even de vinger bij de zere plek: een onorthodoxe en populistische wijze van propaganda voeren en het aanboren van een nieuwe, seculiere, doelgroep. Dat heeft ze inderdaad geen windeieren gelegd als het gaat om het aantal stemmen. Zo kunnen ze nog meer compromissen sluiten straks als de gedoogsteun van de SGP nodig is...

Zeker bloedt de wereld uit duizend wonden, maar dat is nog geen reden om te helpen bloeden als je niet kunt stelpen. Je moet het aantal abortussen niet verminderen (moord = moord), maar stoppen. En als dat niet lukt, kun je niet gedogen dat abortussen gewoon uitgevoerd worden. Om maar een voorbeeld te noemen. Vuile handen maken is wat anders dan bloed aan je handen hebben.

De moderne christen, en dat proef ik ook bij de SGP op dit moment, wil realisme en pragmatisme. God eist echter volkomen gehoorzaamheid en geen gesjoemel in de marge. Dan maar niet regeren of gedogen. Dan maar alleen waarschuwen en getuigen. Gode meer gehoorzaam zijn dan mensen...
leene
17-03-2017 / 12:21
@Omega. Ik ben het tot op zekere hoogte met je eens. Ik ben bijvoorbeeld bepaald niet weg van het islam manifest wat ik het slechts zeer ten dele mee eens ben. Het is met name een populistisch stuk. Jammer.
Ik ben het NIET eens met je moord is moord....wat betreft abortus. Ja er wordt een baby gedood, afschuwelijk. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Ik zou het juridisch gezien nog eerder doodslag willen noemen. Ik heb veel heel veel vrouwen in mijn werk gezien die een abortus achter de rug hebben. Veel van die vrouwen zitten in afschuwelijke omstandigheden, sommigen weten van voor niet meer dat ze van achter nog leven. Begrijp me goed, dat is geen reden om een kind te doden. Maar er wordt geen abortus minder gepleegd omdat een zekere omega moord roept. Ik zou willen dat ik alle pro-lifers en pro-choichers eens aan hun oren uit de loopgraven kon trekken en ze bij hun nekvel zou kunnen grijpen en met de neus op de feiten drukken. Als we levens van kinderen willen redden moeten we voorkomen dat er ongewenste zwangerschappen ontstaan moet er veel meer hulp en begeleiding komen voor ongewenst zwangeren en voor vrouwen in risico groepen ( lees vrouwen uit sociaal economisch zwakke milieu's omdat zij degene zijn die vaak abortussen ondergaan). De afgelopen jaren is er enorm veel bezuinigd ook op hulp aan deze vrouwen. De SGP heeft altijd gepleit voor meer hulp aan deze vrouwen. Dat juich ik zeer toe. Ik zal altijd proberen wat ik kan om een abortus te voorkomen want dat is een groot kwaad maar hou toch eens op om abortus te isoleren van alle 'aanhangende problemen' en van een eind MOORD te roepen. Ik hou nu maar op anders krijgen we een discussie over abortus en dat lijkt mij hier niet zinvol.
We moeten Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen dat is zeker waar. Ik zou wel uitkijken voordat je vanachter de laptop allerlei conclusies ( of nog erger oordelen) gaat trekken als zouden de kamerleden dat nu niet doen.
Verder vraag ik me af of je wel zo politiek kunt bedrijven als jij ( en anderen) dat willen. Ook vraag ik me af of als er geen SGP meer is je dan nog wel gaat stemmen en op wie dan...of dat je je helemaal terugtrekt uit het publieke leven. En dat is niet sarcastisch bedoeld!
Omega
17-03-2017 / 13:17
@leene Abortus heb ik slechts willen noemen als een van de voorbeelden uit het maatschappelijk leven waar m.i. geen compromissen mogelijk zijn. Doodslag doe je trouwens in een opwelling of per ongeluk, moord is met voorbedachte rade. Ik onderken het (al dan niet aanwezige) maatschappelijk probleem van de moeder, maar gedogen dat kinderen worden gedood kan alleen als je Gods Woord niet serieus neemt. Daar vallen geen politieke dealtjes over te maken. Alternatieven voor abortus zijn er genoeg, maar dat is hier de discussie niet. Het gaat om de wereldgelijkvormigheid die een reformatorische partij als de SGP op dit moment praktiseert.

En zoals ik al eerder schreef oordeel ik niet vanachter een laptop, maar ben ik als lid en oud-bestuurslid betrokken en medeverantwoordelijk. Het is dus mijn plicht de partij hierover ter verantwoording te roepen. Ook in het openbaar, aangezien deze zonden ook in het openbaar worden bedreven.

Het is trouwens een misverstand om te denken dat de SGP (anders dan bijvoorbeeld CU) een politieke partij is. De SGP is een beginselpartij die politiek actief is. Dat is een wezenlijk verschil. Nog altijd staat de SGP een theocratie voor en geen democratie.

Hieruit mag je opmaken dat er buiten de SGP voor mij geen alternatief is. "Jezus Leeft" komt nog het dichtst in de buurt. De andere christelijke partijen zijn nog vele malen erger dan wat ik de SGP op dit moment kwalijk neem.
leene
17-03-2017 / 23:32
@Omega: lees het boek "gerechtigheid verhoogd een volk" Uitgegeven in 2016. Daarin staat duidelijk dat de SGP een voorkeur uitspreekt voor de parlementaire democratie en voor een rechtstaat waarvan de grondgedachte al verwoord is in Deuteronomium 17.
Wat betreft de theocratie stelt de SGP dat het een belijdenis is dat God regeert en dat God zelf de theocratie zal realiseren. Een theocratie is geen stelsel wat zij willen realiseren maar meer een normatieve betekenis.
Democratie en theocratie zijn dus geen tegenstelling. Als dat voor jou wel zo is dan lijkt jouw mening over theocratie verdacht veel op de ayatollahs uit Iran.
Maak eens een praatje met de opstellers van het boek 'gerechtigheid verhoogd een volk" zou ik zeggen.
karlo
18-03-2017 / 10:47
@omega, vaak kan ik jouw bijdrages op dit web bijvallen. Maar nu ben in toch wel behoorlijk verbouwereerd. Wat kraak je de boel af zeg. En helaas, koud en kil. En ben je nu wel of niet van "het spoor" En je staat wat dit betreft toch echt wel aan de wal zeg! Kom nou toch! Er staat: "wie zijt gij, die een ander oordeelt". Een concrete vraag aan jou, misschien een concreet antwoord: wat had jij geantwoord op de vraag van Jinek (10-03-2017/08.23)?
En doen compromissen geen pijn meer? Hoe weet jij wat er leeft bij anderen van binnen? Wat een veroordelende opmerking? Ook als Vreugdenhil of wie dan ook dat roept. Weet ik veel wie allemaal. Hou toch op. Met z'n allen lekker aan de wal. Sorry, word wat heftig. Groet.
CrA
18-03-2017 / 11:56
En zo kunnen @Omega, twee mensen wel hetzelfde zeggen en toch iets anders bedoelen.
Omega
18-03-2017 / 20:30
@leene Ik citeer artikel 4 van het beginselprogramma van de SGP even voor je: "Wetgeving en bestuur mogen de prediking van het Evangelie niet hinderen, maar moeten deze bevorderen. De Kerk van Christus dient wel onderscheiden te worden van elke vereniging en moet naar eigen rechten beschermd worden. Dientengevolge behoren ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieën door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd."

En wat betreft de grondslag: "De partij stelt zich op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Zij belijdt mitsdien het absoluut gezag van Gods Woord (naar de zuivere Statenvertaling) over alle terreinen van het leven en derhalve mede over het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven zoals nader uitgewerkt in het Program van Beginselen."

Veel theocratischer kan het volgens mij niet.

En voor buitenstaanders heeft de SGP een prachtig gecamoufleerde uitleg: "De SGP is een democratische partij die een theocratische politiek voorstaat." Maar deze uitleg is onjuist en in strijd met grondslag en beginselprogramma. En hier zie je hoever de SGP in de praktijk is afgeweken van haar eigen grondslag. De partij zou hierover eerlijk moeten zijn en dan maar haar eigen statuten op dit punt wijzigen, maar om een scheuring te voorkomen gebeurt dat niet.

Als je politicologie had gestuurd zou je weten dat democratie en theocratie twee totaal verschillende staatsmodellen zijn. Pas na de wederkomst van Christus zullen ze in elkaar opgaan. Dan zal het volk willen en doen, wat God wil. Niet eerder.

@karlo Over stuurlui en wal heb ik in mijn vorige reacties al genoeg gezegd om helder te maken dat dit hier niet van toepassing is. De Bijbel zegt ook nergens dat we niet mogen oordelen, maar dat we rechtvaardig moeten oordelen (Joh. 7:24). Vandaar dat ik feiten heb verzameld (die zijn in mijn vorige reacties genoemd) en mijn mening daar mede op heb gebaseerd. Het probleem is niet dat de feiten onjuist zijn, want die kan iedereen zelfstandig controleren, maar dat het probleem wordt ontkend. We zijn inmiddels al zo gewend aan het feit dat politici per definitie leugenaars en bedriegers zijn, dat we het gesleutel aan de eigen normen en waarden maar voor lief nemen. Vergelijk het met de kikker die langzaam opgewarmd wordt...

Mijn antwoord op de opmerking van Jinek zou dezelfde zijn als van iedere christen die daar op dat moment had gezeten. "God wil niet dat de SGP de grootste partij wordt, maar dat alle mensen in Hem en Zijn Zoon Jezus Christus gaan geloven en dat op deze wijze iedereen eeuwig gelukkig wordt." Zo moeilijk is dat toch niet?
karlo
18-03-2017 / 20:53
Pfff... er zijn mensen, die het altijd precies weten. En ook beter. Waar ik echt niet tegenop kan. En er zijn verschillende soorten kikkers. Blijkbaar opgewarmde kikkers en er bestaan ook koude kikkers........
Omega
19-03-2017 / 12:19
@karlo De eigenschap van koude kikkers is dat ze een warm hart hebben. En alleen koude kikkers overleven een politieke winter ;-)

Terug in de tijd

Is er een makkelijke manier waar ik zo mee kan beginnen om stabieler te worden? Ik heb echt hele wisselende buien.
2 reacties
22-02-2010
Aan een Ger. Gem.-dominee of ouderling. Andrew Gray roept in zijn preek "De grote Zaligheid" z’n toehoorders op Jezus aa...
geen reacties
23-02-2016
Aan ds. Tuinier. Jaren geleden ben ik als jong meisje stilgezet onder een preek van u. Ook al was ik nog jong en leefde ...
3 reacties
22-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering