Het lijkt allemaal gemakkelijker

J.P. van den Brink / 68 reacties

02-12-2016, 12:57

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Ik ben een jongen die ook in de Ger. Gem. zit. Wat me de laatste tijd opvalt binnen ons kerkverband is dat het allemaal maar ‘gemakkelijker’ lijkt te gaan. Bijvoorbeeld bij het Heilig Avondmaal. Het lijkt wel of ze er naar toe rennen en er gaan er zoveel aan.... Wij mogen niet oordelen, want ik kan er niet aan, maar ik kan het soms zo moeilijk begrijpen. Er gaat zo weinig van uit, hoe kun je daar dan jaloers op zijn?

Maar ik ben op een leeftijd gekomen dat ik belijdenis wil doen omdat ik achter de leer sta die wij belijden. Maar het kan soms zo moeilijk zijn als je zulke dingen ziet en hoort over de gemeente waar bij je hoort. Soms vraag ik me weleens af: is dit nu dezelfde Gereformeerde Gemeente uit 1907? Maar moet ik voor deze reden nu mijn belijdenis uitstellen?

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Het zal, naarmate de dag van de Heere Jezus dichterbij komt, er niet beter op worden. Dat heeft de Heere zelf voorzegd. Twistingen, dwaalleraren, wereldgelijkvormigheid en een heleboel gedoe! We zijn nu zo’n 2000 jaar nadat de Heere Jezus op aarde was en aanvankelijk, op de pinksterdag, was er een grote toename van mensen die de gemeente werden toegedaan: en de Heere deed dagelijks tot de Gemeente die zalig werden. Toch was er in de tijd van de apostelen in Handelingen nog geen herstel van het Paradijs. Al in die eerste gemeente deden zich mensen voor als kinderen van God (Ananias en Zafira), maar het bleek in hun leven dat ze dat niet waren. Maar ondanks dat ging de Heere door met Zijn kerkvergaderend werk: het getal der discipelen vermenigvuldigde in Jeruzalem, lezen we even verder in het boek Handelingen. Ondanks dat eerste scheurtje, was er eenheid en grote onderlinge liefde in de gemeente. Wat een wonder dat de christenen uit de joden en de heidenen elkaar vonden  op het ene fundament van de kerk, Jezus Christus. En dat die kerk geleid werd door mannen, vervuld met de Heilige Geest, die bijeenkwamen in de eerste synode in Handelingen 15. Zou er een overeenkomst zijn tussen die eerste synodevergadering in het boek der Handelingen en die vergadering van eenwording en het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten in 1907? Ik denk dat er heel veel verschillen zijn op te merken, maar ik zie ten minste één overeenkomst. Beide vergaderingen werden gehouden in een grote eensgezindheid van broeders die elkaar verstonden in de Koning van de Kerk. 

En hoe ging het verder? We lezen in de Handelingen dat er tussen Paulus en Barnabas verbittering ontstond en dat beiden hun eigen weg zijn gegaan. In ons kerkverband heeft er in de vorige eeuw ook een droevige scheuring plaatsgevonden van broeders die tot hetzelfde huis behoorden (1953). De satan  lijkt het te winnen. Het gebod wat de Heere had gegeven om één te zijn, werd verbroken. Wie zou niet wenen?

Hoe ging het verder? Beginnende van Jeruzalem ging het woord van het Evangelie over de gehele toenmalige wereld. Tot aan het eind van het boek Handelingen toe, waar getuigd wordt hoe Paulus het Koninkrijk Gods mocht prediken, lerende van de Heere Jezus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Onverhinderd, ondanks het feit dat Pauls toen in gevangenschap in Rome was. 
Ook in de kerk van vandaag zijn er rijke getuigenissen bekend hoe de Heere de dwaasheid van de prediking heeft willen gebruiken om mensen te roepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Is dit nu een antwoord op je vraag? Ja en nee. Ja, omdat ik je wilde illustreren dat vanaf het begin in Gods kerk het hier op aarde na de zondeval niet meer zo is als in het paradijs en omdat ik je ertoe wil oproepen om niet zozeer te zien op wat mensen doen, maar om aan de Heere te vragen of dat je in Zijn gemeente (ook in 2016!) iets mag opmerken van Zijn wonderlijke kerkvergaderend werk, wat Hij door zal zetten tot op de dag van onze Heere Jezus Christus. Dan lijkt het soms zelfs uit te lopen op een mislukking zoals in de gevangenschap van Paulus in Rome. Maar toch gaat de Heere door, onverhinderd. Naarmate je mag zien wat het wel is, ontvang je meer zegen dan wanneer je je zorgen maakt over datgene wat het niet is. En zo geloof ik ook dat de Heere anno 2016 nog doorgaat om zijn kinderen te brengen waar Hij ze hebben wil. Dan tel je geen kerkgangers, dan tel je geen Avondmaalgangers (veel of weinig; o wat is het  verdrietig al  die staatjes van aantallen avondmaalgangers per gemeente die dwaze mensen menen te moeten publiceren) dan is er geen  minutieus afwegen over hoe zwaar of hoe licht, maar dan ken je maar één gewicht: dat is genade. Die genade hebben alle avondmaalgangers nodig en die genade heb ook jij nodig, juist ook als je straks belijdenis wil doen.

Toch is hiermee niet alles gezegd, want jij zit ondertussen toch nog wel met jouw vraag. Ik denk aan het interview wat ik las van de hervormde emerituspredikant ds. Blenk in een terugblik bij zijn 40 jarig ambtsjubileum. Met blijdschap en verwondering zag ds. Blenk in de loop van de jaren het aantal avondmaalgangers in de gemeenten die hij diende toenemen. Maar tegelijkertijd zag hij met zorg en verdriet het aantal kerkgangers in de middagdiensten op zondag afnemen. Twee tendensen, die elkaar echt tegenspreken. Dit doet zich niet alleen in de gereformeerde gemeenten of in hervormde gemeenten voor, dit is een tendens in de breedte van de kerk. Ik begrijp in die zin jouw zorg wel. Maar moet je, mag je daarom het doen van belijdenis uitstellen? Lieve vriend, je doet toch geen belijdenis om de mensen in je gemeente. Je doet toch belijdenis voor Gods Aangezicht (en, ja, met de gemeente als getuige van jouw afgelegde eed!).

Gij dan,strijdt gij om in te gaan! Bid voor jezelf en bid meteen ook voor ons (vraagt Paulus aan de Collossenzen en ik vraag jou hetzelfde te doen voor je ambtsdragers en predikant die verantwoordelijk zijn voor de prediking en het pastoraat rond het Heilig Avondmaal), dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus. Opdat ook in onze dagen, net zoals in de gemeente van Jeruzalem en ook in de Gereformeerde Gemeenten rond 1907 niet het oordeel van mensen bepalend is wie wel of niet aan het Avondmaal gaan mag; maar dat de zuivere prediking van het Woord als sleutel van het hemelrijk hetzelve zal ontsluiten en toesluiten (HC zondag 31).

Gode bevolen!

J. P. van den Brink, 
Ouderling Gereformeerde Gemeente Eindhoven

J.P. van den Brink

J.P. van den Brink

 • Geboortedatum:
  10-06-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Eindhoven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Ouderling

68 reacties
vrouw78
04-12-2016 / 19:23
Vraagsteller, ik herken je zorgen zoals ik een aantal jaren geleden dacht.
Mijn idee zou zijn om in gesprek te gaan met degene waarvan je zegt die lijken te rennen naar de avondmaalstafel en in liefde bespreken wie Jezus voor jullie is.

Ik lees in een reactie iets over kleding van vrouwen, waaraan niet te zien zou zijn dat ze pelgrims zijn.
Mijn vraag is, bestaat er kleding waaraan te zien is dat we Jezus kennen?
Ik meen dat Jezus zegt dat ons denken vernieuwd moet worden. Naar mijn idee kan ik weten of iemand Jezus kent als ik die persoon daarover hoor vertellen en/of dat ik dat kan merken vanuit hoe hij/zij vanuit liefde omgaat met z'n naasten.
Ik bedoel niet dat als iemand liefde betoont naar z'n naaste, dat betekent dat hij/zij Jezus kent. Net zo min dat als iemand in een voetbalstadion zit dat betekent dat hij niet Jezus kent.
Alhoewel ik dat jaren geleden wel dacht.

Er zijn voetballers die Jezus kennen. Laatst las ik iets van zo'n voetballer. Zo hee, kan dat??
Vraagsteller, richt je blik(hart) op Jezus. En vraag Hem om wijsheid. Ga gesprekken aan over het leven met Hem. Ik bid dat God onze ogen opend voor Hem en elkaar, dat we door Zijn liefde anderen gaan zien.
Het heeft me verrast en beschaamd hoe ik vroeger meende te weten hoe een kind van God behoorde te leven en hoe ik lessen kreeg. Bizar is het voor mij dat het zo totaal anders is, dat leven door en met God dan ik altijd dacht.
Heere, zegen ons zodat we tot een zegen zijn. Tot Uw eer!

Ik lees m'n reactie nog even door en denk hoe zou het gelezen worden? Nog 1 ding, als ik ergens mee zit, bijvoorbeeld als ik denk dat iemand, die zegt een kind van God te zijn, iets doet waarvan ik denk dat het God verdriet doet(en dat is dan mijn gedachte!) en ik kan geen gesprek met die persoon aangaan, dan leg ik het bij de Heere neer. Hij zegt: werp al je zorgen op Mij..Ik zorg voor je.
Laatst las ik: werpen is van je af werpen/gooien. Met kracht werpen, dan blijft dat niet bij mij.

Vriendelijke groet!
Samanthi
04-12-2016 / 21:54
vragensteller ik kan je een antwoord geven: Nee het is niet dezelfde Gereformeerde Gemeente uit 1907
Die mensen zijn al overleden.
Prisma23
05-12-2016 / 12:14
@Vrouw78

je vraagt "Ik lees in een reactie iets over kleding van vrouwen, waaraan niet te zien zou zijn dat ze pelgrims zijn.
Mijn vraag is, bestaat er kleding waaraan te zien is dat we Jezus kennen?

Iemand die Jezus kent heeft ook teer gebedsleven.

Zou dat te herkennen zijn aan het onderstaande plaatje?

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/65/c6/e7/65c6e791691077f5079e46fa01e52528.jpg
hvdijk66
05-12-2016 / 13:24
@prisma23:
Ik heb het plaatje even bekeken. Ik ken wel meiden die in dit soort broeken lopen en een levende relatie met Jezus hebben. Helpt je dat verder?
henkie
05-12-2016 / 13:30
@hvdijk66 Hint: de knieën zijn kapot ;-)

Wat spreekt er een ongekende minachting uit die omschrijving 'rennen naar het Avondmaal'. Ik vind dat beeld van het vluchten naar Jezus eigenlijk wel mooi. Misschien moeten we dat er toch maar inhouden dan.
hvdijk66
05-12-2016 / 14:03
@Henkie
Bedankt voor je hint Henkie, het is inderdaad bijna niet te zien dat de knieën kapot zijn :)

Voor mij persoonlijk betekent dat dat zo´n broek hoognodig aan vervanging toe is. Maar de dragers denken daar heel anders over. Tja, smaken verschillen nu eenmaal en ik vind het bij anderen vaak best wel leuk staan.

Bedankt voor je mooie wending: ¨Vluchten naar Jezus¨. Ik herken er veel in. Vaak ligt mijn focus toch op zelfredzaamheid. Meer bijbellezen, meer stille tijd, bepaalde dingen wel of juist niet doen. Het lukt vaak maar ten dele en dan is de frustratie en het schuldgevoel weer groter. Ik kan dan proberen om nog beter mijn best te doen maar eigenlijk blijft er maar een ding over: Vluchten naar Jezus
CrA
05-12-2016 / 15:51
Beste vraagsteller, de kerk kan en mag niet over het hart van iemand oordelen. Daarom doet men in de GG belijdenis van de leer en men let op de levenswandel of die met de Bijbel overeenkomt. Als jij vindt dat er avondmaalgangers zijn in jouw gemeente die er een levenswandel op na houden die in strijd is met de Bijbel, moet je in de eerste plaats naar de desbetreffende personen toe gaan en ze erop aanspreken. Luisteren ze niet, neem dan iemand mee. Gaan ze door, ga dan naar de kerkenraad. Als de kerkenraad oordeelt dat hun levenswandel ok is en jij bent het daar niet mee eens, ga dan hogerop. Als het hoogste "rechtsorgaan" van mening is dat het leven van deze personen niet in strijd is met de Bijbel en jij blijft bij je standpunt, dan zou ik als ik jou was er toch maar eens goed over nadenken of je wel belijdenis kan doen. Want dan kun je wel achter de leer staan, maar jij oordeelt blijkbaar anders over iemand levenswandel dan je kerk dat doet.
WillemB
06-12-2016 / 10:08
Ook bij mij blijft een deel van de vraag 'hangen' namelijk: "Ik wil belijdenis doen, omdat ik achter de leer sta die wij belijden." Daarin ben je ten voeten uit gepast in deze kerk van 1907. Want daar is het persoonlijk geloof helaas losgekoppeld (vergeef met het woord) van het doen van belijdenis. Het gaat bij het belijdenis doen hier meer om de leer dan om de Heer'.
Wil je weten hoe de vroege kerk na de reformatie hiermee omging? Lees heel eenvoudig het bovenschrift van het Kort Begrip, dat toen als leerboek werd gebruikt: "Voor hen die zich willen begeven tot des HEEREN heilig Avondmaal".
Wil jij dat, dan begeef jij je in de weg van de kerk van de reformatie en kan, mag en moet je belijdenis doen. En anders niet.
Voor de duidelijkheid, dat getrokken worden, en aangaan aan des Heeren heilig Avondmaal leer je niet uit een boekje. Nee, dat leer je op de school van de Koning Die nodigt tot deze tafel, de Heere Jezus Christus. Dat leer je op je knieën.

Je vraag je af of je jouw belijdenis uit moet stellen. Vriend, één ding mag je beslist niet uitstellen: Mijn zoon, dochter, geef Mij je hart! Vandaag nog!
hvdijk66
06-12-2016 / 10:54
@Henkie en Prisma23
Hahaha, het heeft even geduurd maar kwartje is bij mij gevallen hoor. Waar een nachtje slapen al niet goed voor is.
bouwmanjr
06-12-2016 / 19:46
Vraagsteller heeft wel degelijk een punt.
Het is inderdaad droevig gesteld met de heiligheid omtrent het H.A.

We zien het bij de Ger.Gem maar helaas ook in de HHK.
Zelfs Gods echte volk heeft er moeite mee.
Laten we het toch heilig houden mensen!!!
Maar 1 ding is zeker , De Heere brengt zijn kinderen zelf.
Maar Ik zal doen overhouden een ellendig en arm volk, wat we meer zijn , zijn we teveel.
Prisma23
06-12-2016 / 20:42
@bouwmanjr

Er schiet mij net iets te binnen! Het is de laatste tijd erg rustig op de website van GPPB. Wellicht heeft GPPB last van een tekort aan inspiratie. Mogelijk schuilt er in bouwmanjr een waardig opvolger van GPPB. Beiden hebben de lijn van "niemand deugd en geen kerk deugd".(uiteraard is er een uitzondering voor de schrijver zelf)
bastiaan37281
06-12-2016 / 22:18
- Verwijderd door moderator vanwege off topic. Op het forum vind je een onderwerp over de betreffende persoon -
hvdijk66
07-12-2016 / 11:31
Ik begrijp er niets meer van. Jezus heeft de opdracht gegeven om deze maaltijd te gebruiken. ¨Doe dit, tot mijn gedachtenis.¨ De Heer wenst blijkbaar dat we regelmatig aan hem terugdenken. Hij verbind er een opdracht aan.

En nu, in 2016, hebben volgelingen van Hem moeite met het feit dat er zoveel gehoor wordt gegeven aan deze opdracht. Het is net of het niet of weinig aangaan wordt verheven tot een hoger doel. Als Jezus ons uitnodigt en bijna iedereen blijft zitten, doen we het dan pas goed?

Begrijp me goed. Het is nogal wat om deze maaltijd te gebruiken. Er kan zoveel tussen jou en God in staan... Maar wat doe je daar dan mee? Ga je dat eerst oplossen zodat je een volgende keer aan de maaltijd kunt deelnemen? Blijf je (ermee) zitten of ga je naar Jezus?
Prisma23
07-12-2016 / 13:42
Misschien is de reactie aan de vraagsteller wat het lied Needed Time van Eric Bibb.


Right now is the needed time, is the needed time, now is the neeeeedeed time
Woo right now is the needed time, right now in the needed time

I'm down on my bended knees, I'm on my knees, praaayin' want you come back, come back here?
Yes I'm down on my bended knees, prayiiin want you come back, come back here

Singing Right now is the needed time, right now
Wooo Right now is the neeeded time, now is the neeeeded time

Even if you don't stay long, oh my Jesus, If you don't stay long, I'm prayiiin, Come back here
Oh Jesus, If you don't stay long, I'm prayiiin want you come back, come back here

Singing right now is the needed time, I know you feel the needed time right now
Oh right now is the needed time, Right now is the needed time,
Oh, oh, bless us!


Op youtube https://www.youtube.com/watch?v=i3pvIhYlJRA
marya
14-12-2016 / 22:06
Ja..wat zou de Heere Jezus meer verdriet doen? Mensen die wel of niet aan het avondmaal gaan? Vaak word gedacht dat het zo erg Is om onwaardig de maaltijd des Heren te gebruiken. Maar beseffen wel wel dat de Heere het net zo erg vind als we niet komen...? Hij wil niets liever dan zondaren aan Zijn tafel. Hoe meer hoe liever. En natuurlijk zullen er ook judassen zijn..maar ieder moet zijn eigen hart onderzoeken of hij oprecht naar de Heere verlangt. Maar zoek eerst zelf de vrede en de rust in de Heere te kennen..belijdenis Is je geloof belijden..je kunt niet onbeleefd je geloof belijden..al gebeurt dat helaas veel. Als laatste een citaat wat ik ooit hoorde: zalig worden Is zo moeilijk.
Omdat het zo eenvoudig Is. .
En daar wil een mens niet voor buigen..das het enige wat wij hoeven te doen..maar wel willen altijd zelf nog wat doen..zelf wat ervaren..maar zie toch eenvoudig op Hem die zegt: Kom tot Mij en je ziel zal leven. Zijn kracht en zegen toegewenst!
marya
14-12-2016 / 22:10
Ps. Het woord "onbeleefd" moet zijn onbekeert
CrA
15-12-2016 / 11:02
@marya, je vraagt: "Ja..wat zou de Heere Jezus meer verdriet doen? Mensen die wel of niet aan het avondmaal gaan?"

De Bijbel zegt niets over mensen die niet aan het HA gaan. Wel over mensen die onwaardig aangaan: 1 Kor.11:27 "Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere". God houdt het voor een moord op Zijn Zoon.
Samanthi
16-12-2016 / 15:56
@CrA Toch moet je deze tekst in de context lezen, verkeerde uitleg heeft al heel wat mensen van de tafel afgehouden die wel zouden moeten komen. Lees het hele hoofdstuk eens.
CrA
17-12-2016 / 21:18
@ Samanthi, als ik je goed begrijp, is die verkeerde uitleg het gevolg van het feit dat men onwaardig aangaan niet verklaart vanuit de context. Vraag is: wat is de juiste context? Als je onwaardig aangaan alleen betrekt op het feit, dat men zich tegoed doet aan het brood om de lege maag te vullen en dronken aan de tafel zit, dan kom je in conflict met de rest van de Bijbel. Maar waar ik op wilde reageren is het volgende: men zegt weleens: als je afblijft van het HA doe je Jezus verdriet, je verloochent Hem, Jezus vindt het zo erg als je niet komt aan de tafel, Hij heeft het toch bevolen, etc. Dit zou dan een soort van onwaardig afblijven zijn. Opmerkelijk is dat de Heilige Geest daarover niets heeft beschreven in de Bijbel, maar wel over een onwaardig aangaan. Hecht men soms aan het ene, waar niets over in de Bijbel staat, meer waarde aan, dan aan het andere waar wel wat over in de Bijbel staat?
karlo
17-12-2016 / 21:41
@prisma23, ik verbaas mij zeer over jouw reactie naar @bouwmanjr toe. Om zijn bijdrage nu direct te gaan vergelijken met het gebral van Burggraaf lijkt helemaal nergens op. Dan lijkt jouw reactie daar nog meer op. Kom nou toch zeg, om iemand zo af te serveren, als het niet in jouw straatje past.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over vertrouwen op God. Ik ben 21 en had nog nooit een vriend gehad. Een paar weken terug kreeg ik cont...
geen reacties
02-12-2004
Ik heb genetisch gezien wat minder leuke uiterlijkheden en niet nader te benoemen kwaaltjes. Er valt inmiddels voor mij ...
1 reactie
02-12-2013
Is het verkeerd als je een tv in huis hebt? Ik kijk nooit rare programma’s ofzo, maar is Kopspijkers dan ook verkeerd? Z...
geen reacties
02-12-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering