Valse leraars

Ds. C. den Boer / 16 reacties

24-11-2016, 15:36

Vraag

Ik heb een vraag over 2 Petrus 2:1. Daar schrijft Petrus dit: “Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.” Het gaat hierbij om wat Petrus schrijft: “de Heere, Die hen gekocht heeft.” Petrus heeft het hier (hen) over de valse leraars, die een snel verderf over zichzelf brengen. Zij zijn gekocht door de Heere en toch brengen ze een verderf over zichzelf. Hoe bedoelt Petrus dit?

Antwoord

Inderdaad gaat het in 2 Petr. 2:1vv over valse leraars die een bandeloos leven leiden en door hun schijnvroomheid de mensen misleiden. Als u dit hoofdstuk met aandacht leest, slaat u de schrik om het lijf. Zulke mensen zullen het oordeel niet ontvluchten. God zal ze straffen, net als Hij dat deed met de mensheid bij de zondvloed en met de mensen in Sodom. 
 
Vanaf vs. 12 horen we dat het hier gaat over schandelijke lieden met een normloos gedrag; mensen die worden beheerst door onreine begeerten, die het vlees achterna lopen, die van het leven een zwelgpartij maken, het gezag verachten, roekeloos, en eigenzinnig zijn. Hun ogen puilen uit van overspel. Kortom, het zijn schandvlekken en smetten in de gemeente. Ja, want zij zijn ook nog lid van de christelijke gemeente. Het leek erop dat zij de besmettingen van de wereld de rug hadden toegekeerd door de kennis van de Zaligmaker, maar ze zijn er opnieuw in verwikkeld geraakt. Ze zijn geworden als een hond die weergekeerd is tot zijn eigen uitbraaksel en als een gewassen zeug tot de wenteling in het slijk (vs. 22).
 
U vraagt, hoe het kan zijn dat van zulke mensen door Petrus in zijn brief gezegd wordt, dat de Heere hen gekocht heeft (vs. 2). Is er dan soms voor hun verlossing betaald? Inderdaad, er is voor hen betaald met de dure prijs van Christus’ bloed. Lees wat het doopformulier van hun doop zegt. De doop was ook voor hen het zichtbare teken van hun gewassen zijn in Christus’ bloed en van hun inlijving in de gemeenschap van Zijn dood en wederopstanding. En toch bleven zij door hun ongeloof en onbekeerlijkheid  kinderen des toorns die het Koninkrijk van God niet beërven, zoals het begin van het genoemde doopformulier betuigt. Zo kunnen zij het gewis verderf dus niet ontvluchten. Op de dag van het oordeel zal hun openlijk worden gezegd: “Ik, de Heere heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt” (Matth. 6:23).
 
Op een van de haardtegels in mijn open haard is een tegel gemetseld van Lot die met zijn dochters Sodom ontvlucht; even verderop staat een vrouw (de vrouw van Lot) die achterom kijkt. Ben jij, ben ik soms als die vrouw van Lot? Lijkt jij, lijk ik soms op zo’n schandelijke zondaar als van 2 Petr. 2.
 
Ds. C. den Boer (Refowebpastor)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

16 reacties
Jeremiah
24-11-2016 / 17:03
"Is er dan soms voor hun verlossing betaald? Inderdaad, er is voor hen betaald met de dure prijs van Christus’ bloed."

Dit klopt mijns inziens niet, zie kanttekening 9 bij dit bijbelgedeelte: Want Christus heeft door Zijn bloed waarlijk en inderdaad alleen Zijn gemeente gekocht, Hand. 20:28. Ef. 5:25, dat is, alleen de ware gelovigen, die altijd bij Christus blijven, en Hem niet verloochenen.
Lecram
24-11-2016 / 17:47
@Jeremiah: beide teksten zeggen niet dat er is betaald door Jezus bloed voor de zonden van alleen de gelovigen. Ten eerste is de tekst uit 2 Petrus duidelijk, daarnaast lezen we ook in 1 Joh 2:2 dit
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
Omega
24-11-2016 / 20:29
Je ziet hier het leerverschil/geschil binnen de reformatorische kerken. Ook wij kennen het grote schisma ;-) De oude gereformeerde (hervormde) traditie leert dat dat Christus een verzoening is voor de zonden van de gehele wereld. Oftewel: er is genoeg bloed der verzoening voor iedereen op aarde. De afscheiden kerken (met namen GG(iN)) leren dat er alleen bloed is gestort voor de uitverkorenen, omdat het 'onverschot' aan bloed anders verspild zou zijn. In dat geval moet je wel het Woord laten buikspreken, omdat de teksten in het Woord die hierop van toepassing zijn het hebben over de hele "wereld" (= kosmos en dus niet uitverkoren wereld). Daarom is ongeloof de ergste zonde die er bestaat. Je laat God niet alleen met Zijn Zoon zitten, maar je laat ook Christus met Zijn bloed zitten.

Wel is het vanzelfsprekend zo dat het bloed van Christus alleen degenen reinigt die Hem met een waar geloof omhelsd hebben.
Gerard
24-11-2016 / 21:23
Er wordt wel eens gezegd: geen druppel teveel. Maar dan praat je over druppels bloed kwantitatief, voor elke zondaar zoveel. Hier zit denk ik een denkfout want de betaling is kwalitatief, niet kwantitatief. Jezus stierf voor God om de wereld met Zich te verzoenen. Dat is het hoogste offer kwalitatief, van oneindige waarde. Het kan kwalitatief nooit te weinig of te veel zijn. Betaald is betaald en de betaling is kwalitatief en niet kwantitatief. Jezus verzoende de wereld met God (bv Kol 1:19-23), toen wij nog vijanden van God waren. En God wijst ons Jezus aan als het middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed (Rom 3:25). Jezus gaf zich over voor Zijn gemeente. Maar dat betekent niet dat het offer begrensd en ontoereikend zou zijn voor een grotere gemeente. Maar deze mensen sluiten zichzelf uit van Zijn gemeente door hun ongeloof en/of onbekeerlijkheid.
Jeremiah
25-11-2016 / 09:09
Hand. 20:28: "om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed."

Efeze 5:25 "gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;"

Wie zijn er naast "de gemeente Gods" nog meer gelovigen? Dat zijn degenen die door een waar geloof nog deel aan Hem zullen krijgen.

Kanttekening 11 van 1 Joh 2:2 biedt duidelijkheid :)

1 Joh 2:2 "En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden [11] van de hele wereld."

[kanttekening 11] Dat is, van alle mensen die in de ganse wereld uit alle volken, Joh. 11:52. Openb. 5:9, nog in Hem zullen geloven. Want dat Hij alle en een ieder mens in de gehele wereld met God niet verzoent, blijkt zo uit de ervaring, alsook daaruit dat Hij niet voor alle en voor een ieder mens den Vader heeft gebeden, Joh. 17:9, maar alleen voor degenen die in Hem zullen geloven, Joh. 17:20.

De kanttekening verwijst ook al naar Joh 17:20 "En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven zullen."

Joh 17:22 [kanttekening 56] verwijst ook weer terug naar dit vers: Namelijk niet alleen de apostelen, maar ook al degenen die door het Woord in Christus zullen geloven.

Joh 17:22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij één zijn:

Joh 17:23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Met andere woorden: Hij heeft geleden voor iedereen die door een oprecht geloof deel aan Hem heeft.
Lecram
25-11-2016 / 10:22
@Jeremiah: wat jij doet is wat ze in het engels zeggen: cherry picking. Je haalt wat verzen uit de bijbel om je gelijk te bewijzen, waarbij je andere verzen over slaat
Zo werkt dat niet. Deze tekst uit 2 Petrus 2 telt óók mee, net zoals 1 Joh 2:2.
Daar staat nu eenmaal 'hele wereld'. De kanttekeningen kunnen wel zoveel zeggen, die zitten er nog wel eens naast.
Nogmaals: alle teksten die jij noemt beperken de reikwijdte van Jezus bloed NIET tot alleen degenen die gaan geloven. We gaan dan ook niet verloren om onze zonden, maar om ons ongeloof.
Jeremiah
25-11-2016 / 11:40
@Lecram

Ik sla geen verzen over, daarom begon ik mijn eerste reactie ook met de uitleg van 2 Petr. 2:1. Ik probeer je uit te leggen hoe we (naar mijn mening) de Bijbel moeten verstaan door schrift met schrift te vergelijken, ook aan de hand van de kanttekeningen die zeer verhelderend zijn.

Dat je de kanttekeningen net zoals de geschriften van onze oudvaders, de puriteinen, de HC enz, naast je neerlegt zou ik dan ook afraden want "De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn".
Gerard
25-11-2016 / 11:50
Wat mij betreft is de onderliggende vraag, waar het om gaat: mag ik iemand het evangelie verkondigen en zeggen dat het ook voor hem of haar is of niet? Hoe iemand uiteindelijk tot geloof komt en waarom de ene wel tot geloof komt en de andere niet heb ik geen volledig antwoord op en ik denk dat niemand dat heeft, dan God alleen. En om hier een theoretisch theologische leer omheen te knutselen lijkt mij weinig zinvol. Het is bedroefend als mensen hier meer op gericht zijn dan op het leven met Chistus en de verheerlijking van Hem. Maar waar wij in praktische zin mee te maken hebben: mag je zeggen tegen iemand dat het aanbod van genade ook voor hem of haar geldt? En als ik dan naar de woorden van Jezus kijk of van de apostelen, dan is dat mijns inziens een duidelijk ja! We mogen dat niet aleen, we moeten dat!
Omega
25-11-2016 / 12:31
@Jeremiah Met deze uitleg beperk je niet alleen de reikwijdte, maar ook de welmenendheid van het aanbod van genade. Als er immers niet genoeg bloed is, kan ook niet iedereen zalig worden en is het dus Gods schuld als we verloren gaan.

Ik laat bewust de discussie over de uitverkiezing en diepere dogmatiek in deze kwestie buiten beschouwing, want hierin sta ik volledig achter het Woord, de kanttekenaars, de formulieren en onze oudvaders. Maar waar het om gaat is dat waar aan de welmenendheid van Christus en Zijn bloedstorting wordt getwijfeld, het rijke evangelie verwordt tot een scharminkelig geraamte. En dan heeft het ten diepste geen enkele zin om de genade aan te bieden aan de hoorders (wat in de praktijk bij het hypercalvisme dan ook niet gebeurt).
Omega
25-11-2016 / 13:43
Bij het bestuderen van de grondtekst uit 1 Tim. 2:4 (welke wil dat alle mensen zalig worden), ontdekte ik zojuist iets aardigs. De kanttekenaars focussen hierbij op de woorden "alle mensen", waarbij verklaard wordt dat het hier gaat om allerlei soorten mensen. Inderdaad kan dat zo uitgelegd worden. Ze zeggen immers: "wat God wil, dat gebeurt ook." En die uitleg past ook bij de andere aangehaalde teksten in die kanttekening.

Echter, het geheimenis van deze tekst zit vast aan een ander woord, namelijk: "wil". De kantekenaars geven daar geen uitleg bij. En dat kan ik me voorstellen, want daarmee zou namelijk hun conclusie teniet gedaan worden. Er staat namelijk in het Grieks "thelo" of "ethelo" en dat brengt Gods verlangen tot uitdrukking. Het is dus niet Zijn uitdrukkelijke wil, maar Zijn uitdrukkelijke verlangen. En dat pas precies bij de eerste en betere verklaring in het Grieks van de woorden "pas anthropos" (iedereen, elk individu).

Kortom, de betekenis is dus ten diepste niet dat God wil dat alle soorten mensen tot bekering komen (zoals de kanttekenaars uitleggen), maar dat het Zijn verlangen (dus niet Zijn wil) is dat alle mensen tot bekering komen. Overigens wordt hier op een menselijke wijze over God gesproken, zoals Hij er ook tal van menselijke vergelijkingen van God in het Woord staan.

Zo zie je dat de grondtaal vele, vele malen rijker is dat welke vertaling dan ook.
Lecram
25-11-2016 / 14:29
Jeremiah zei: "Dat je de kanttekeningen net zoals de geschriften van onze oudvaders, de puriteinen, de HC enz, naast je neerlegt zou ik dan ook afraden want "De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn"."

Waarom leg je mij zaken in de mond die ik niet heb gezegd? Je kunt van iedereen leren, maar dat wil niet zeggen dat de mensen die jij noemt onfeilbaar zijn. Ik leer graag van anderen, maar ben zeker kritisch en neem niet zomaar aan wat anderen zeggen/schrijven. We hebben zelf ook het vermogen om zaken te onderzoeken. De bijbel moedigt dat zelfs aan, want Paulus was verheugd dat de Bereërs alles onderzochten wat hij schreef. En ze geloofden.

De personen die je noemt waren kinderen van hun tijd waar andere zaken speelden dan nu. Ook die personen waren het niet altijd met elkaar eens en moesten nog veel ontdekken.
cicero
27-11-2016 / 16:37
@omega
Als jouw hypothese klopt, zou overal waar God 'theloot' eerder van een verlangen dan van wil sprake zijn.

1 Kor 15:38: "God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam."
Joh 7:17: "Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek."

En er zijn nog tientallen voorbeelden. Steeds gaat het om Gods wilsbesluit, en niet 'slechts' om een verlangen. Sowieso is dat onderscheid tamelijk kunstmatig.

Het lijkt er dus op dat je aan inlegkunde doet. Dat is ook de reden, dat de kanttekenaren en andere calvinistische uitleggers niet die route kiezen om de beperkte verzoening overeind te houden.
Sammie2016
28-11-2016 / 08:14
Johannes 3:16 .. 16 Want God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.

Deze tekst zegt duidelijk dat de zoon van God voor alle mensen is gestorven (wereld of kosmos=mensenwereld).

Deze hoge prijs die God en Christus hebben betaald voor de redding van ieder mens wordt echter niet door ieder mens aangenomen en is ook niet beperkt tot 1 kerk(genootschap).
Verder kan gezegd worden dat het geloof in Christus een actief geloof is, Jezus heeft werk te doen voor allen die hij goedkeurt om een discipel van hem te zijn …. het is niet zo dat iemand zichzelf tot een discipel van hem kan maken.
Het werk dat Jezus een christen gebiedt is duidelijk:
- de naam van God bekendmaken (Joh 17:6,26)
- de Almachtige God met geest en Waarheid aanbidden (Joh 4:24)
- het Koninkrijk van God als goed nieuws bekendmaken (iedereen moet dat doen niet alleen de geestelijken; denk aan Jezus discipelen waren ongeletterden en vissers)
(Mat 24:14; Mark 13:10)
- zich wenden tot het volk wat de ware God nu bijeenbrengt (Jes 43:10-12, Hand 15:14,17)
etc. etc.

Let wel dat Jezus het in Joh 17:6 heeft over personen die door God zijn goedgekeurd …
SVV zegt .. “Ik heb Uw Naam geopenbaard aan den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.”

Degene die de ware God goedkeurt (uitverkiest) hebben niet alleen eerbied voor Zijn persoon maar ook voor Zijn naam en maken die aan alle mensen bekend!
Omega
29-11-2016 / 18:42
@cicero Vertalen is niet alleen het concordant omzetten van woorden van bron- in doeltaal, maar ook rekening houden met de context waarin iets staat. In de door jouw genoemde voorbeelden gaat het klip en klaar om de wil van God en niet om zijn verlangen. Maar "thelo" of "ethelo" kun je op twee manieren vertalen: als uitdrukkelijke wil of uitdrukkelijk verlangen. In 1 Tim. 2:4 kan het nooit gaan om Gods uitdrukkelijke wil, want dan zouden inderdaad alle mensen zalig worden. En ik ga er maar gemakshalve van uit dat ook jij niet in de alverzoening gelooft ;-)

De oplossing die de kantekenaars in hun uitleg hebben gekozen is daarom nogal gekunsteld, zeker als je beseft dat ze aan het voor de hand liggende en betere alternatief al dan niet bewust zijn voorbijgegaan.
cicero
29-11-2016 / 19:24
@omega
Dat is een theologische subtiliteit, die niet in het Grieks terug te vinden is.

Ik ben uitstekend op de hoogte van contextueel vertalen, en ik heb expres gevallen uitgezocht waar van Gods wil sprake is. Dat je toch een andere betekenis wil toekennen, ligt niet aan de context (steeds God als onderwerp) maar aan het feit dat deze tekst qua theologie niet overeen lijkt te komen met andere teksten uit het NT.

Bovendien, verlangen is een synoniem voor willen. Waarom dan niet gewoon de traditionele onderscheiding tussen Gods geopenbaarde en verborgen wil.

God lijkt dus twee willen te hebben: iets waar vele theologen, die veel beter Grieks kenden dan jij en ik, al eeuwenlang het hoofd over gebroken hebben.

Als ik naar de context kijk, gaat het in de context over het feit dat het evangelie niet slechts op één groep gericht is, maar aan allen, in de zin van alle groepen. Wat mij betreft dienen we dus 'allen' op te vatten als 'alle volken en groepen', waarbij niet direct geïmpliceerd is dat ieder individu afzonderlijk bedoeld is.
Omega
29-11-2016 / 20:15
@cicero Om in dit geval het onderscheid te veronderstellen tussen Gods geopenbaarde en verborgen wil, is exegetisch gezien de weg van de minste weerstand. De Kanttekenaars hebben daar bewust niet voor gekozen en mede om die reden wil ik dat ook niet doen. Het is in wezen ook een bekende dooddoener in onze kringen (hoewel ik de diepte daarvan volledig onderschrijf). Door juist beide mogelijke vertalingen vanuit het Grieks tegen elkaar af te wegen, is de oplossing m.i. veel eenvoudiger dan de 'omweg' die de Kanttekenaars aangeven. Overigens heb ik daarvan aangegeven dat ook deze vertaling mogelijk, maar m.i. niet logisch is.

Willen en verlangen zijn inderdaad op het menselijk vlak synoniemen, maar niet als het Gods' wil betreft. Daarbij past beter het synoniem "eisen". Als God wil dat wij ons bekeren, is dat geen verlangen, maar een eis. Het is niet vrijblijvend. In 1 Tim. 2:4 is er echter geen sprake van gebiedende wijs. Wat dat betreft val ik de Kanttekenaars bij als zij zeggen "...dewijl God doet wat Hij wil". Wil je de tekst recht blijven doen, dan rest slechts de enige andere vertaalmogelijkheid die het Grieks zelf biedt.

Overigens passeer jij in je uitleg ook de Kanttekenaars ;-) En ook daarbij blijft het 'wringen'.

Er is trouwens nog een reden waarom exegetisch het "uitdrukkelijk verlangen" van God wat mij betreft het meest voor de hand ligt. Daarin komt namelijk Gods welmenende liefde en barmhartigheid voor alle (!) zondaren (alzo lief had God de 'kosmos') in de aanbieding volledig tot z'n recht. Niemand kan zich dan nog verschuilen achter de uitleg van de Kanttekenaars dat het bevel van geloof en bekering met "alle soorten van mensen" aan hem/haar persoonlijk voorbij gaat.

Terug in de tijd

Ik geef om een jongen die een tijdje geleden door een ongeluk een hoge dwarsleasie heeft gekregen. Ik zie hem vaak. Nu z...
geen reacties
24-11-2008
Bij ons gaat lezen aan tafel niet echt zoals het moet. Vaak wordt er nauwelijks geluisterd en, de hand in eigen boezem, ...
5 reacties
24-11-2009
Het geloof, of beter gezegd: de relatie met de Heere, is voor mij het allerbelangrijkst. Dat is de basis van mijn leven....
4 reacties
24-11-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering