Heb ik mij vergist?

Ds. R. van de Kamp / 3 reacties

24-11-2011, 17:50

Vraag

Een aantal jaren geleden wilde ik niet meer verder leven. Op dat moment heeft God mij de tekst laten lezen uit 1 Koningen 19:4 waar staat:" Maar hij zelf ging henen in de woestijn een dagreis, en kwam, en zat onder een jeneverboom; en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide: Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen." Daaruit heb ik de diepe liefde van God in mijn hart mogen ervaren. Gelijk daarna kwam de roepstem dat Jezus nog een taak had voor mij. Een aantal weken later kwam dan ook de vraag of ik zondagsschoolwerk wilde doen. Eerder had ik deze oproep al geweigerd, maar nu kon ik dat niet meer. Op het moment dat ik merkte dat God bezig was in mij kwam ook het verlangen om aan het Heilig Avondmaal te gaan, maar ik was ongeveer 16 jaar dus nog te jong. Nu ben ik 21 jaar en heb vorig jaar belijdenis gedaan. Maar nu heb ik belijdenis gedaan, en heb ik één keer mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, maar nu lijkt het geloof weer volkomen weg te zakken en de depressieve stemming van vroeger lijkt weer terug te komen. Het zelfvertrouwen is weg. En ik merk zelfs dat het lezen en het bidden minder worden. Heb ik mij dan zo vergist dat God in mij werkte? Want God laat zijn kinderen toch niet los? Over twee weken is er weer de bediening van het Heilig Avondmaal, maar kan ik aangaan zonder zekerheid? Kan ik blijven zitten na die liefde die Hij mij een aantal jaren geleden heeft gegeven?

Antwoord

Beste vriend(in),

Jouw vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. De reden hiervan is dat ik je onvoldoende ken en het dus ook moeilijk is om een goed pastoraal antwoord te geven. Tal van vragen zou ik aan je willen stellen. Heb je iemand in je gemeente waar je goed contact mee heb? De predikant of (wijk)ouderling? Of een gemeentelid? Zeker als je voelt dat je stemming niet goed is, dan kan een gesprek van hart tot hart vaak opluchting geven. Dat is het eerste advies wat ik zou willen geven.

Het kan zijn dat de HEERE je dingen wil leren en dat daarom deze weg nodig is. Het kan ook zijn dat er bepaalde zonden zijn, die je bewust of onbewust aan de hand houdt. Ik wil in ieder geval iets zeggen over het Heilig Avondmaal. Je vraagt of je daar zonder zekerheid aan kan. Het klassieke formulier om het Heilig Avondmaal te houden verwoordt dat zo treffend:

"Maar dit wordt ons, zeer geliefde Broeders en Zusters in den Heere, niet voorgehouden, om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het Heilig Avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde ware. Want wij komen niet tot dit Avondmaal, om daarmede te betuigen, dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn; maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten ons zelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede, dat wij midden in den dood liggen. Daarom, al is het, dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk: dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulken ijver om God te dienen niet begeven, als wij schuldig zijn; maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben; nochtans, desniettegenstaande, overmits ons (door de genade des Heiligen Geestes) zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden, en naar alle geboden Gods te leven; zo zullen wij gewis en zeker zijn, dat geen zonde, noch zwakheid die nog (tegen onzen wil) in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen, en alzo dezer hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken."

Vraag je eens af als het gaat om het gebruik van het Heilig Avondmaal, dat behoort tot de zelfbeproeving, wie Christus voor je is? Welke waarde heeft hij voor jou (gekregen)?  Kan je zonder Hem leven of heb je Hem juist nodig? Geve de HEERE, door de kracht en werking van Zijn Heilige Geest, licht over je pad! "Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen" (Jes. 59: 1).

Gode en Zijn genade in alles bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief
3 reacties
plderoos
24-11-2011 / 21:09
Het is slechts het bewijs dat je met je eigen zondige gevoel niet in staat bent te beoordelen wat je overkomt. Je hebt toentertijd het Woord geloofd dat je las en je hebt gezien dat dat zijn positieve invloed had. Heb je wel eens in de psalmen gelezen hoe ver men dacht bij God vandaan te kunnen zijn? en altijd weer is de boodschap, vertrouw op God en Hij zal het goed met u maken. Als Hij dat nou al eens gedaan heeft, waarom zou je daar dan nu niet meer op vertrouwen? De vraag is dus niet, werkt God nu nog wel in mij, de vraag is of jij er op vertrouwt dat dat zo is.
adriano313
25-11-2011 / 12:00
Beste vragensteller, ter bemoediging

<b>Jezus Christus nodigt je uit (Jesaja 55):</b>
55:3 Neigt (leen mij) uw oor, en komt tot Mij, hoort, en uw ziel <u>zal</u> leven; want Ik <u>zal</u> met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse (=>zekerheid) weldadigheden van David.

1 komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

2 Waarom weegt gij geld uit voor wat <u>geen</u> brood is, en uw arbeid voor wat <u>niet</u> verzadigen kan?
Hoort aandachtig naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.

Misschien geeft dit weer een bemoedigende kijk op hoe je dag er uit ziet. Waar je gedachten allemaal naar uit gaan, hoe je, je voelt en wat je allemaal doorstaat (beleeft). Het is een totale blijde boodschap van “Kom en ga op mijn uitnodiging in!”
Het brengt (en geeft) je Leven en Vrucht!
Wil je dat, Wil jij verder op dit koninklijke aanbod ingaan?

Mijn zoontje zong onlangs het liedje <a href=" http://www.youtube.com/watch?v=QtHSQSAxQWY&feature=related
">“Hij is de Rots”</a> (klik hier) en dat zet je weer helemaal aan het denken hoe kinderlijk en eenvoudig je deze uitnodiging kan ‘parkeren’. Boven op de Rots! Bovenop Jezus Christus luister het liedje maar een paar keer en bidt of de Heilige Geest het in je hart en gedachten wilt uitwerken. En zeg maar gewoon heel de dag <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dBRp9nBw6PI&feature=related">“dank uw wel”</a> (klik hier). Het zet de toon die de maat van de muziek zal worden (hallelujah)

Spr 23:26 zegt : Mijn zoon(dochter), geef mij uw hart,
laten uw ogen behagen (plezierige tevredenheid) hebben in <u>mijn</u> wegen (nbg);

Bij elkaar 3 bemoedigende situaties die tegelijk een uitnodiging zijn om op Hem te vertrouwen. In het leven maken we allemaal dingen mee die er op gericht zijn om je juist uit koers te brengen. Dat je gaat twijfelen, dat je gaat mijmeren …

Veelal leidt dit niet tot een daadkrachtig situatie, in tegenstelling tot de 3 uitnodigingen die hier juist wel naar leiden. Heb je wel eens een golf zien voortbewegen. Hij gaat op en neer en van de ene naar de ander kant. Als iets er in ligt gaat het dus mee, van links naar rechts en van boven naar benden. Twijfelen, zegt jud1:6 is als een golf in zee, doordat de wind blaast zal je heen en weer worden bewogen.

Probeer dan ook standvastig te zijn. Als je gelooft dat Jezus Christus voor je gestorven is, Hem aanneemt, aanvaardt als Heer van je leven <u> maak je op </u> om aan te gaan!
Bidt gewoon tot God of Hij je rust geeft en voel je vooral niet verplicht om jezelf te moeten voorbereiden...
Als je Christus aangenomen heeft als Heer en gelooft dat Hij voor je zondig leven is gestorven dan heb je Hem elke dag, elk uur en elke seconde bij je! Daar hoef je je niet op voor te bereiden, dan is Hij er al. Bezinning is goed, helemaal als het gaat om Zijn volbrachte werk, maar maak er geen eigen werk van. Ook verdieping leidt tot meer inzicht maar dat is wel iets anders. Laat je hierdoor niet misleiden.

Elke keer opnieuw moeten geloven of je wel echt en ook wel echt en ook wel echtecht oprecht mag weten of Hij je Heer is, dat geeft meer blijk van dat de duisternis uw leven zuur probeert te maken. Wie weet trap je er wel in en gaat je niet aan….
Verman (oud Hollands, maar zo to the point) je dan ook, doe zoals je in oprechtheid hebt gedaan en ik zou haast zeggen ren dan ook naar de tafel. Opdat je in Zijn krachtige Bloed mag delen en je mag vullen met Zijn Lichaam.

Veel zegen en ik zal voor je bidden
MUS
27-11-2011 / 14:31
Bouw je zekerheid niet op het geloof of ervaring van vroeger, maar op het werk dat Jezus Christus voor je deed!
Al heb je je vergist, je kunt vandaag een nieuwe start maken.

Terug in de tijd

Wat moet je doen als je niet meer wilt leven?
geen reacties
24-11-2008
Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik kamp al lang met een complex patroon van psychische problemen. Ik mag niet...
5 reacties
24-11-2010
In de Bijbel staat bijvoorbeeld dat Noach en zijn gezin de enigen waren die gespaard werden door God tijdens de zondvloe...
geen reacties
24-11-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering