Meerdere keren gedoopt

Ds. C. den Boer / geen reacties

11-07-2016, 10:17

Vraag

Ik heb een vraag over de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) waarin het onderstaande gedeelte opgenomen is. “Hierom geloven wij, dat, zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar ééns gedoopt worden met den enigen Doop, zonder dien immermeer te herhalen; want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. “

Als ik mijn Bijbel lees, dan zegt de Heere Jezus dat we “wederomgeboren moeten worden.” En in de NGB staat gewoon zwart op wit dat we geen twee keer geboren kunnen worden! Wij kunnen dus wel degelijk twee keer geboren worden. Het is zelfs een must, want als dit niet gebeurt dan kun je volgens Jezus het Koninkrijk van God niet zien.

Wij kunnen daarnaast ook praktisch meerdere keren gedoopt worden. Lees de Bijbel er maar op na. Er waren mensen die door Johannes de Doper waren gedoopt en later werden zij gedoopt in de naam van Jezus. Waarna ze dan de Heilige Geest ontvingen en dus ook nog met vuur van de Geest gedoopt werden.  In theorie zou het zelfs zo kunnen zijn dat mensen eerst ook nog de proselietendoop hadden ontvangen. Kunt u mij uitleggen waarom dit zo is opgenomen in de NGB, het klopt toch helemaal niet?

Antwoord

A. Als de NGB belijdt, dat we geen twee keer geboren kunnen worden gaat het over de natuurlijke geboorte (uit een aardse moeder). Dat is vanzelfsprekend iets eenmaligs. Nicodemus begreep dat niet (Joh. 3:4). Het gaat hier dus niet over de wedergeboorte in de zin van Joh. 3: een (geestelijk) opnieuw geboren worden door de heilige Geest, waar de Heere Jezus met hem over sprak. Dat is -terecht zegt u dat- een noodzakelijk iets..NB: De NGB art. 34 gaat over de waterdoop (eenmalig/kinderdoop) en die moet niet herhaald worden; dit is gericht tegen de wederdopers die anti-kinderdoop waren.

B. Over wat u verder schrijft over een meerdere keren gedoopt worden in praktische zin, daar is nog wel wat meer over te zeggen dan wat u erover zegt: dat er mensen waren die door Johannes de Doper waren gedoopt en later (in Handelingen) gedoopt werden in de Naam van Jezus, waarna zij de heilige Geest ontvingen (= vuurdoop) en dat dit mogelijk ook geldt van met de proselietendoop gedoopten.

-De doop van/door Johannes (zie ook Joh. 3:22; 4:2) was een doop der bekering tot vergeving van de zonden en als zodanig een heenwijzing naar (het geloof in) het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. In feite was deze doop ‘slechts’ van tijdelijke aard. Johannes de Doper zelf zei immers reeds, dat Die na hem zou komen, zou dopen met de heilige Geest en met vuur (Matt. 3:11). We zouden dit laatste een tweede doop kunnen noemen; een doop in de Naam en op gezag van Jezus. Daarvan lezen we herhaaldelijk in het boek van de Handelingen (Hand. 2:38; vgl. Hand.19:4vv). Inderdaad horen we dan dat die door Johannes gedoopten de Heilige Geest (= de Geest in Pinksterbediening) ontvingen. Dit geldt zeker ook van de Jodengenoten (=proselieten, door Joden gedoopte heidenen) die genoemd worden in Hand. 2:9-11. 

-Dit alles geeft ons niet de vrijmoedigheid om onze kinderen die met de (bijbels gefundeerde) kinderdoop zijn gedoopt, later ‘over te dopen’ met het oog op de ontvangst van de Geest in Pinksterbediening, zoals in bepaalde Pinksterkringen. Iemand die in zijn kinderjaren (onherhaalbaar) gedoopt is en later in zijn leven met een radicale overgave zich mag uitleveren aan Christus, heeft in zijn waterdoop/kinderdoop het pand/bewijsstuk ontvangen van het kindschap Gods. En in de weg van die radicale doorbraak breekt de Pinkstergeest Zich dan in zijn hart en leven baan en weet hij als gedoopte gelovige zich ook meer en meer geheel en al voor rekening te liggen van die Christus Die hem hierdoor met de heilige Geest doopt.

-Als u hierover meer wilt lezen, zou u een en ander nog eens kunnen nalezen in mijn website onder voordrachten/Bijbels-Theologische Kanttekeningen, sub. De heilrijke betekenis van de waterdoop en sub. De doop met de heilige Geest.

Bedankt voor uw vraag en de leiding van Gods Geest toegewenst bij de overdenking van deze dingen.

Ds. C. den Boer (Barneveld)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

geen reacties

Terug in de tijd

In de bijbel wordt vaak gesproken over geloof en ongeloof. Ook in het avondsmaalformulier. Wat wordt doorgaans hiermee b...
geen reacties
11-07-2019
Ik (jonge vrouw) worstel al een aantal jaar met een probleem waar ik het nog nooit met iemand over heb gesproken. Ik kij...
2 reacties
11-07-2012
Mag ik Alie Hoek-van Kooten een compliment geven voor haar korte en bondige antwoorden? Ze geeft echt antwoord op de vra...
geen reacties
11-07-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering