Onbekeerd God als Vader aanroepen

Ds. A.J. Schalkoort / 36 reacties

08-07-2016, 09:09

Vraag

Deze vraag is voor ds. A.J. Schalkoort. Beste dominee. Ik heb twee antwoorden van u gelezen op Refoweb die volgens mij tegenstrijdig zijn met elkaar. Het gaat over de kwestie of je als onbekeerde, God als Vader mag aanroepen in het gebed. In het antwoord 'Wie aanspreken in ons gebed?' zegt u dat alleen kinderen van God Hem als Vader mogen aanspreken. In het antwoord 'Wie moet je in het gebed aanspreken?' zegt u echter dat we gedoopt zijn in de Naam van de Drieënige God en daarom mogen we Hem als zodanig aanroepen.

Maar niet iedere gedoopte is bekeerd. Ik heb naar aanleiding hiervan eigenlijk drie vragen:

1. Mag je als onbekeerde God als Vader aanroepen/aanspreken? Als het antwoordt op vraag 1 “nee” is:

2. Dan mag je dus ook het “Onze Vader” niet meer bidden als je onbekeerd bent? In dit het eerste antwoord haalt u vers 7 uit de Avondzang aan.

3. Mag je als onbekeerde dan ook dit vers niet meer zingen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Bedankt voor je vragen. Krachtens onze schepping mag ieder mens God als zijn Vader aanroepen. Maar tegenover Israel moest de Heere al klagen: “Ben Ik dan een Vader, waar is Mijn eer?” Maleachi 1: 6. En dat omdat het verbondsvolk de Heere niet oprecht diende. Maar wie zal echt God als zijn Vader aanroepen? Volgens de Catechismus, antwoord 120: degenen die door het geloof in Christus zijn die mogen God als hun Vader noemen.

Mag ik als onbekeerde God als Vader aanroepen? Ik stel hier dan de vraag: waarom zou ik God als Vader aanroepen als ik niet bereid ben mij als kind van Hem te gedragen? Dat geldt zeker iemand die gedoopt is en toch volhard in zijn onbekeerd zijn. Moet het niet als een vloek klinken in de oren van de hemelse Vader wanneer je Hem Vader noemt maar Hem niet erkent als Vader? Hebben wij het recht om één dag langer te leven zonder bekering? Betekent de Heilige Doop niet dat wij ons terstond hebben te bekeren tot God omdat Hij recht heeft op ons hart en leven? Mijn zoon geef mij je hart.

Wie als onbekeerde het Onze Vader bidt of de Avondzang vers 7 zingt (maar dat geldt meerdere Psalmen), die liegt tegenover de Heere. We belijden met de lippen maar ons hart houden we verre van de Heere. Zo moest de Heere klagen over Zijn eigen volk Israel. Wat is de weg? Terug naar de Vader zoals de verloren zoon in de gelijkenis. Hij leefde in het besef het niet meer waard te zijn thuis te mogen komen. Een knecht op Vaders erf was voor hem genoeg. En toch kreeg hij weer als kind, een plaats in Vaders huis en aan Zijn tafel. En dat omdat Vader zo goed is om Jezus’ wil.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

bidden
36 reacties
CrA
13-07-2016 / 18:53
Het geloof zetelt in de wil. Niet geloven is niet willen, zegt Jezus. Voor ik mij aan iemand toevertrouw, moet ik diegene eerst kennen. Dat gebeurt als het verstand verlicht wordt, zodat men Jezus ziet en dan wordt meteen de wil actief in geloven(toevertrouwen).
CrA
13-07-2016 / 19:24
en beste vraagsteller, houd je niet bezig met zulke vragen wat nu een onbekeerde nog net wel of niet kan bidden/zingen. Komt het ten diepste niet voort uit zelfhandhaving tegenover God? En wat moeten zoekende zielen dan doen? Zoekende zielen worden beschreven in Matth. 5. Er zijn maar 2 soorten mensen: geestelijk doden of levenden. Doden kunnen niet hongeren, dorsten, treuren. Dus zoekende zielen mogen God als Vader aanroepen.
Jaleco
13-07-2016 / 19:27
@CrA Dank voor de heldere uitleg.
drB
14-07-2016 / 12:52
@ CrA: Dank inderdaad voor de heldere uitleg! Mijn ziel is dolende maar door te bidden en Bijbel te lezen kom je steeds een stukje verder. Soms dragen reacties op Refoweb ook bij tot ontwikkeling en stichting van de mens. Het Onze Vader vind ik persoonlijk het mooiste gebed dat er is en het bidden ervan bied me troost op het moment dat ik emotioneel in de put zit. Nogmaals dank voor de helderheid!
GeenNaam
09-08-2016 / 09:45
@Lecram @Jaleco @huibertus
Mij is altijd het volgende geleerd:
Je kan zelf niets kan meebrengen aan het geloof. Je moet wakker geschud worden door de Heilige Geest. Je kan niet opeens zeggen: nu geloof ik. De Heilige Geest moet dat geloof namelijk werken. Je moet echter niet zomaar op het geloof gaan zitten wachten inderdaad. Je moet er veel om vragen en je moet trouw in de Bijbel lezen. Maar daardoor wordt je niet bekeerd en krijg je geen geloof aangezien het geloof uit puur genade wordt geschonken en niet uit verdienste (dus bijvoorbeeld veel bidden en Bijbellezen). De Heilige Geest werkt echter door het Woord en daarom moeten we zeker niet nalaten om het Woord te lezen. Het bidden laat ook je verlangen naar en je afhankelijkheid van het geloof zien. Zonder een waar geloof ga je namelijk voor eeuwig verloren.
GeenNaam
09-08-2016 / 09:53
@CrA
Bedankt voor je antwoord en je uitleg. Maar hoe verklaar je dan dat de dominee zegt: "Wie als onbekeerde het Onze Vader bidt of de Avondzang vers 7 zingt (maar dat geldt meerdere Psalmen), die liegt tegenover de Heere."

Je zegt als onbekeerde namelijk: "Onze Vader" terwijl Hij je Vader niet is aangezien je geen kind van Hem bent (ook al verlang je er misschien wel naar om een kind van Hem te worden).

Alvast bedankt voor het antwoord!
Jaleco
09-08-2016 / 10:21
@GeenNaam
Ben je als kind gedoopt? Zo ja, lees dan het formulier voor de kinderdoop nog even door. Jij bent wel een kind van God, maar je wilt Hem niet als je Vader erkennen.
Je redenering klinkt wel goed, maar ten diepste zeg je: Ik wil wel bekeerd worden, mocht God het ook nog eens willen.
Je onmacht, je verlorenheid en je dood-zijn is geen excuus. Jezus Christus is namelijk gekomen om dode zondaars te redden.
En Hij zegt tot jou: Wendt u naar mij toe, wordt behouden (!) alle gij einden der aarde (daar val jij ook onder). Het enige wat je dus hoeft te doen is je afwenden van je zondigheid, je tot Hem te wenden, en dan zal Hij je redden, je behouden, levend maken, genezen etc.
Het is een feit dat je wakker geschud moet worden door de Heilige Geest. Maar waarom slaap jij door terwijl dit woord tot je klinkt? Ontwaak gij die slaapt, en sta op uit de dood en Christus zal over je lichten.
Er staat nergens in de Bijbel dat je er veel om moet vragen en goed je Bijbel moet lezen. Redding is er voor goddelozen, niet voor mensen die zo goed hun best doen. Jezus zegt zelfs: Onderzoek de schriften, want die zijn die die van Mij getuigen. Maar (!) gij wilt tot Mij niet komen opdat gij het leven moogt hebben.
Je zoekt in je Bijbel, je doet je best, je bidt, etc. Maar dit is pure opstand, want jij wilt niet als een zondaar tot Christus komen om door Hem gered te worden.
Tot slot: dat je de Heilige Geest nodig hebt is geen excuus. Lees maar mee in Lucas 11:13 “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”
Val nu niet over het woordje: uw Vader - Dit zegt Christus tot het Joodse volk die allen God als Vader gemeenschappelijk hadden, bekeerd of onbekeerd (kijk maar naar de gelijkenis van de verloren zoon).
Als de Heere God jou de Heilige Geest wil geven, waarop wacht je dan nog? Pleit op deze belofte en Hij zal je gegeven worden.
CrA
09-08-2016 / 18:57
@GeenNaam, je vraagt: "Maar hoe verklaar je dan dat de dominee zegt: "Wie als onbekeerde het Onze Vader bidt of de Avondzang vers 7 zingt (maar dat geldt meerdere Psalmen), die liegt tegenover de Heere."

Dat doet een dominee, tenminste dat behoort hij te doen, om je naar Jezus te drijven(Gal. 3:18). Hij hanteert de wet en die is niet bedoeld om je te laten zien hoe goed je bent of wat je hebt, maar hoe slecht je bent en wat je mist(Rom. 5:20).
huibertus
10-08-2016 / 15:56
CrA
Als een predikant werkelijk van mening is dat alleen bekeerde mensen
het onze Vader mogen bidden, dan mag hij zelf nooit het onze vader bidden,
in een seculier gezelschap b.v in rouw of trouw dienst.
want dan is het een collectief gebed, waarin hij ook de onbekeerde mensen
mee laat bidden.
CrA
10-08-2016 / 18:34
Klopt @huibertus, maar de predikant zegt toch niet dat onbekeerden het Onze Vader niet mogen bidden? Dat is de toepassing die ze zelf maken!
GeenNaam
11-08-2016 / 11:11
@Jaleco
Krachtens de schepping is Hij onze Vader. Maar geestelijk moet Hij onze Vader toch worden door de Heilige Geest?

In de dankzegging na het doopformulier staat: "Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat Gij ons en onzen kinderen (...) door Uw Heiligen Geest (...) tot Uw kinderen aangenomen hebt."
Jaleco
11-08-2016 / 11:54
Beste GeenNaam,

Dank voor je reactie.
Je stelt: Maar geestelijk moet Hij onze Vader toch worden door de Heilige Geest?

Dat is helemaal waar.

17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
(..)
21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

Waarom zou God niet vandaag jouw Vader kunnen worden door de werking van de Heilige Geest? Aangezien God belooft dat Hij de Heilige Geest wil uitstorten op alle vlees en Hij ook belooft dat een ieder die de Naam van de Heere aan zal roepen, gered zal worden?
Jeremiah
17-09-2016 / 07:36
Ik las een stukje van Thomas Watson over de aanspraak: Onze Vader.

Leer hoe droevig de toestand van de goddelozen is. Zij kunnen niet zeggen: "Onze Vader, Die in de hemelen zijt". Zij kunnen wel zeggen: "Onze Rechter", maar niet: "Onze Vader". Hun afkomst ligt in de hel. "Gij zijt uit den vader den duivel", Johannes 8:44. Degenen die onrein en goddeloos zijn, vormen het bastaardgebroed van de oude slang en het zou godslastering zijn, als zij God hun Vader noemden. De toestand van de goddelozen is treurig; als zij in ellende verkeren, hebben zij niemand tot wie zij zich met hun klachten kunnen wenden. God is hun Vader niet, Hij wijst alle verwantschap met hen af. "Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt", Matthéüs 7:23.

Als de goddelozen in hun zonden sterven, kunnen zij geen genade verwachten van God als een Vader. Velen zeggen, dat Hij, Die hen gemaakt heeft, hen ook wel zal behouden, maar "het is geen volk van enig verstand; daarom zal Hij, Die het gemaakt heeft, Zich deszelven niet ontfermen", Jesaja 27:11. Al is God hun Vader krachtens schepping, maar omdat zij Zijn kinderen niet zijn door aanneming, zal Hij, Die ze gemaakt heeft, hen toch niet verlossen.
Sammie2016
17-09-2016 / 10:15
God, JHWH (Jahweh), is de hoorder van het gebed ...
Psalm 65:2 zegt: Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.
Psalm 146:18 zegt: De Heere (JHWH) is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid.

Iedereen kan tot de Schepper van de mensheid bidden er is geen limiet.
Je hoeft niet eerst tot geloof te komen om door Hem gehoord te worden.
Hij zal zijn oren keren naar hen die in oprechtheid bidden.
Maar Hij zal niet luisteren naar het gebed van de goddeloze.

Hoe kan iemand tot Hem komen als Hij zich niet openbaart aan iemand ...
2Kronieken 16:9 ...
Want den Heere aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem...
(excuseer de vertaling)
Jahweh eist exclusieve toewijding daarom zoekt Hij mensen die naast Hem geen andere god(en) hebben.

Jezus noemt 3 essentiële vereisten voor een gebed dat voor zijn Vader aanvaardbaar is.....
1. Gods naam moet genoemd worden en verheerlijkt
2. verzoek of Gods Koninkrijk mag regeren op aarde (dus prediken we het koninkrijk)
3. verzoek of Gods wil mag worden gedaan. Dat wordt nu al in de hemel gedaan en nu nog de aarde.

Fijne dag.
GeenNaam
17-09-2016 / 10:38
Beste Sammie2016.

Dankjewel voor je antwoord. Ik heb echter twee vragen. Je zegt: ''Hij zal zijn oren keren naar hen die in oprechtheid bidden.''
Alleen: niemand bid van zichzelf oprecht. Dat moet door het geloof gebeuren, wat gewerkt is door God. Toch?

Ook zeg je: ''verzoek of Gods wil mag worden gedaan. Dat wordt nu al in de hemel gedaan en nu nog de aarde.''
Echter, op de aarde gebeurt ook Gods wil. In onze ogen is dat niet altijd het beste, maar dat is het wel.
Volgens mij als je bid ''Uw wil geschiedde'' is het geen vraag, maar een belijdenis.
Jaleco
17-09-2016 / 14:13
@GeenNaam

Er staat ook een tekst in de Bijbel die uitgaat naar mensen die er niet van willen weten. Wat denk je van Jesaja 46:12
Hoort naar Mij, gij stijven van harte, gij, die verre van de gerechtigheid zijt!

"Uw wil geschiedde" is een gebed en geen belijdenis. Als op aarde toch alleen maar Gods wil uitgevoerd worden en wij hier geen "invloed" op hebben, waarom zouden we dan nog bidden? En waarom nog naar de kerk gaan? Dan kunnen we ook wel naar het bos gaan.
Maar de Heere WIL dat wij bidden en Hem om alle grote goederen smeken. De tekst: Bid, en u zal gegeven worden is een bevel!

Hoe verklaar je die tekst dat het Koninkrijk van God met geweld genomen moet worden? Betekent dat dan afwachten en zien wat Gods wil is? En misschien is Gods wil wel dat ik verloren ga? Dus kan ik er ook niks aan doen? Dus is het Gods schuld dat ik verloren ga?
Hoor je niet wat voor dwaasheid het is. Bekeer je! God heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat zij zich bekeren en leven!
Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

(...) Je moet zelfs midden in dood en nood tot God roepen, hoe dieper je gezonken en gevallen bent, hoe harder en krachtiger je moet bidden en smeken. Wat zou er van je terecht komen als je niet eerder begon te bidden, of je moest voelen dat je al verlost en geholpen was? Jona moest toch ook uit de walvis bidden en tot God roepen onder de zware en ondraaglijke last van zijn zonde, ja, terwijl hij dood en het graf om zich heen voelde. Zo was het ook met David, die zelfs onder de meest verschrikkelijke overtuigingen van zonde, Psalm 6, 51, 130 en meer andere biecht- en boetepsalmen gemaakt heeft.
(Maarten Luther over Ps. 130:1)

Terug in de tijd

Ik fantaseer regelmatig over een verkrachting. Dit heeft uiteraard niets met Gods liefde en seksualiteit te maken. Wat z...
2 reacties
07-07-2010
Ik heb sinds enkele weken constant een enorm irritante jeuk onder mijn voeten en soms in mijn handpalmen. Er is niks te ...
6 reacties
07-07-2009
Waarom is er een specifieke roeping nodig om bijvoorbeeld zendeling te worden? We hebben toch allemaal de Bijbel waar de...
geen reacties
08-07-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering