Laatste Reformatie - Torben Sondergaard

J.W.N. van Dooijeweert / 18 reacties

14-06-2016, 12:44

Vraag

Een vraag voor evangelist Van Dooijeweert. Ik heb me de laatste tijd wat verdiept in de “Laatste Reformatie.” Ben ík nou gek of lijkt het maar zo? Die Torben Sondergaard heeft volkomen gelijk. Ik denk dat u ook zo denkt. Ik heb eigenlijk al beslist: ik ga ook naar die trainingsschool. Ik ben benieuwd wat jullie van Refoweb hierover zeggen. Met dank dat u de moeite neemt.

De kerken zijn dood en saai. Ze missen de vrijheid. Leven onder dwang. Ik geloof direct dat dit het wordt! Hij spreekt helemaal alleen vanuit de Bijbel. Hij is heel actief. Waar moeten we nog langer op wachten om het christelijk geloof nieuw leven in te blazen?

Antwoord

Waarom zou ik ook zo denken als deze Torben? Ik heb de Kerk lief. Zie je wat ik schrijf? De Kerk met hoofdletter. Die zie ik in het boek Handelingen samenkomen, maar ook al in Genesis 4:26: “Toen begon men den Naam van de HEERE aan te roepen.” De Kerk met een hoofdletter is met de hele geschiedenis van de mensheid mee opgetrokken. Niet als leidinggevend instituut, maar eeuw na eeuw hebben Gods kinderen zich bij elkaar gevoegd. Ze kwamen openlijk samen of heel verborgen. Maar ze kwamen samen, om met elkaar de Heere hun God te dienen, te loven en te prijzen.

Dat is voor mij de kerk. Torben heeft de grootste moeite met de kerken. Hij, of één van zijn helpers, noemt het ergens dode instituten. Daar kom ik nog op terug. Ik wil eerst even kijken naar het belang van het samenkomen als Kerk. Wil je ze zien zitten en staan, loven en prijzen, samen bidden samen spreken over de daden van de Heere?

Matt. 26:17-19, Lukas 24:7-11, Lukas 24:33-36. Hier zien we dat Jezus afscheid neemt in een samenkomst van de discipelen en ook dat Hij hen weer opzoekt als ze bij elkaar zijn. We gaan verder: Johannes 13:1-20. Daar zijn ze bij elkaar en Jezus onderwijst hen, Joh.20:19-23.

En dan houden de Evangeliën op. Handelingen 1, nog lang geen Pinksteren, duurt nog tien dagen. Wat zie ik: de kerk is aan, vers 12-14. Jezus naar de hemel gegaan. Ze hebben geen andere keus dan samenkomen, als broeders en zusters. Ze gaan niet de straat op. Verrichten geen wonderen maar komen bij elkaar om te wachten op de belofte van de Vader.  Handelingen 2, voor de uitstorting van de Heilige Geest zijn ze bij elkaar, vers 1. Maar ook na de uitstorting van de Heilige Geest zien we ze weer bij elkaar vers 41 en 42.

Hoe Sondergaard er bij komt om de waarde van de Kerk af te schrijven is een gevolg van in een bepaalde richting denken. Denken in de richting die “De laatste Reformatie” heeft uitgestippeld; op straat, in het zwembad, aan het strand lopen te genezen en te preken.

In het Handelingenboek zien we Paulus hard werken. Waar? Op straat? Ja, en daar worden mensen tot geloof in Jezus gebracht. En dan vormen ze gemeenten. Ik zie het hier in Peru ook dagelijks gebeuren. Mensen gaan geloven in Jezus, vertellen elkaar er over en die gaan ook geloven en ze komen samen om naar de Bijbelse boodschap te luisteren. We zien het doordat hij aan de gemeenten brieven schrijft. Ze leefden niet op straat. Ze spraken wel met de mensen maar niet op de wijze zoals Sondergaard het voor doet komen. De gemeenteleden liepen echt niet op straat mensen te genezen. Dat is gewoon een heel vreemde gedachte. Als je een klein beetje Bijbelkennis hebt weet je dat al.

“Gemeente”. In het Nieuwe Testament wordt het woord gemeente ruim 80 keer gebruikt.

In Openbaring 1:9-20 is een verschijning van de opgestane en verrezen Zaligmaker aan Johannes te zien. Aan het eind zien we het: De zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten. In Openb. 5:7 zien we dat Jezus (het Lam) het Boek neemt om te openen en in vers 8 zien we dat er schalen vol reukwerk worden uitgegoten, “dat zijn gebeden van de heiligen.” Bij de opening van het boek van de toekomst spelen de gebeden van de ‘heiligen’ een grote rol. Jezus luistert daar naar. Zo belangrijk is de gemeente.

Ik denk dat Sondergaard al deze dingen ook kent. Maar die gebruikt hij verder niet. Nee: op straat moeten we zijn, uitkomen voor Jezus. Mensen genezen en dopen, ook dopen met de Heilige Geest. Dat deed zelfs Johannes de Doper niet eens. Die zei: “Na mij komt Iemand die met de Heilige Geest en met vuur doopt.”

Ik denk dat je genoeg gezien hebt in de Bijbel om het met me eens te zijn dat de Kerk een geweldige plaats heeft in de dienst van de Heere. Sondergaard stelt dat niet zo sterk. Hij wijst meer de zieke, zwakke, rotte plekken aan van de kerk. En nu schrijf ik kerk met een kleine “k”.

Wat is er gebeurd in de geschiedenis? De Kerk, de gemeente van Jezus Christus, werd enorm vervolgd door de Romeinen. En dan komt keizer Constantijn de Grote. Hij zorgt voor de totale omwenteling in de historie van Europa en ook van de Christelijke kerk. Lees hier een beschrijving over zijn motief tot zijn bekering.

Stapje voor stapje gaat nu de macht van het Romeinse rijk over op de kerk van Rome. Daar zitten nog al wat haken en ogen aan, maar daar kijken we nu niet naar.

De gemeente van Jezus Christus die uitgegroeid is tot een Europees gebeuren, met veel verdrukking, wordt nu de lieveling van de keizer. De kerk gaat regels maken, wetten stellen. Eindeloos veel. En Sondergaard heeft gelijk als hij zegt dat Luther het niet voor elkaar kreeg om dat te veranderen. Ik denk dat het zelfs nog een stapje verder gaat: de Reformatie heeft verschillende dingen bewust meegenomen naar de nieuwe kerk die weer de gemeente van de Heiland zou worden. Helaas, helaas, maar het is waar: de kerk is heel erg “een instituut” geworden. Een organisatie met strakke regels. Dat weten we allemaal, maar we veranderen het niet. Als hij zegt dat de kerk een sterk instituut geworden is met strakke leiders en een sterk hiërarchische leiding, dan zullen we hem gelijk moeten geven. Vreselijke misstanden in alle kerken. Heerszucht, ongeïnteresseerd zijn in elkaar, rangen- en standenleven, overdaad in leefwijzen, hele delen van de kerk tellen niet mee. De hiërarchie is vaak verstikkend en bijna dodelijk voor de gewone mensen. Als je je mond durft open te doen stort een peloton zich op je. Hij heeft gelijk. Dit is helaas vaak waar.

Alleen lossen we dat niet op op de manier van Sondergaard en zijn “Laatste Reformatie”. Daar ontstaat weer een nieuwe wet en ook weer nieuwe regels. Het heel erge is dat hij gelijk heeft als het gaat over wonderen in de naam van Jezus Christus. Twee vrouwen uit onze kerk bezochten mijn vrouw. Zij vertelde hoe ze op het gebed van twee bergvrouwen door een wonder van God genezen was. Eén van hen zei: “Ik vind het een heel mooi verhaal, maar ik geloof er niets van.”

Dat wil evenwel niet zeggen dat nu de wonderen de dienst moeten gaan uitmaken. Het gaat niet om de wonderen. Jezus Zelf heeft nooit op die manier zijn wonderen gedaan. Maar Hij gebruikte de wonderen als onderdeel van Zijn optreden en Hij wilde daarmee als het ware al een voorbeeld geven van wat het boek Openbaring ons laat zien: Straks is er het Koninkrijk van Jezus Christus; daar zal geen ziekte meer zijn, geen boze machten, geen dood. Dat heeft Sondergaard niet begrepen. Hij maakt van de wonderen het geloof, in plaats van een onderdeel van het geloof.

De manier waarop het dan plaats vindt, vind ik ronduit zondig. Zo ga je niet om met de heilige dingen. Lachend en gierend ondergaan mensen de genezing, de wonderdaad. In de Bijbel zie ik de mensen in verwondering en verslagenheid naar Jezus opzien. Daar roepen ze niet: “Jij bent gedoopt en nu ga je ook wonderen doen.” Nee, daar zie ik mensen roepen: “Heere ga uit van mij, ik ben een zondig mens.”

Juist op dit punt ligt de grote zwakte van Sondergaards nieuwe beweging. Hij richt zich helemaal op het kunnen van de mens. Hij zegt daar dan wel bij: “door de kracht van de Heilige Geest”, maar toch... levensgevaarlijk, omdat het bloed er tussenuit is. Het gaat niet meer om verlossing door het bloed van Jezus Christus. Het gaat om het dopen en het wonderen verrichten en dan zal de kerk weer sterk worden.

Ik zie helaas geen kans om op alles in te gaan binnen het raam van het beantwoorden van de vraag. Ik wil alleen nog twee dingen naar voren brengen.
Ten eerste: Markus 13 is een belangrijk hoofdstuk voor deze vragen. Vers 5 en 6. “En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zullen velen verleiden.” En dan naar vers 21 tot 23: “En alsdan, zo iemand tot u zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet. Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegt!”

Jezus wil zeggen als iemand roept “Hier moet je zijn, want wij hebben Jezus en de kracht van Jezus”, gelooft het dan niet.

Ten tweede: De laatste Reformatie vindt plaats door Koning Jezus Zelf. Hij zal komen en alles vernieuwen. Ik vind de naam: “De laatste Reformatie” zeer aanmatigend en ook over- over- overladen van hoogmoed: “Wij zullen het nu eens echt doen.” Luther kreeg het niet voor elkaar. Het lijkt een beetje op de Japanner Moon: “Die Jezus was de tweede Adam, ik ben de laatste Adam.” Jezus kreeg het niet voor elkaar. Ik zal alles afwerken.

De ootmoed die altijd vanuit de Bijbel ons toestraalt ontbreekt geheel en al. Op alle terreinen van de nieuwe beweging. Zo heel nieuw is het trouwens ook niet meer. Al enkele jaren geleden is deze beweging begonnen. Door het openlijk aan de kaak stellen van de wezenlijk grote fouten in het kerkelijk gebeuren, wordt deze beweging voor veel mensen heel aantrekkelijk. 

Twee punten die de mensen aanspreken: De vele negatieve dingen in alle kerken en daarbij de strenge hiërarchiek en daarnaast het “teruggaan naar het Handelingenboek” en wonderen doen.
 
Ik hoop dat ook voor jou vraagsteller dan deze beweging een aansporing mag zijn om mee toe te zien in jouw omgeving en jouw gemeente dat we niet helemaal van het spoor af raken. We moeten inderdaad als kerken van dat machtsgevoel af. We moeten weer gewone mensen worden. Die elkaar zien en bezoeken. Die voor elkaar bidden en met elkaar geloven in wonderen, echte wonderen. Wonderen die duidelijk zijn en hout snijden. Geen wonderen waardoor de kracht van de gelovige naar voren komt, maar wonderen waardoor de Naam van God en van Jezus verheerlijkt wordt. Daar gaat het om: Verheerlijking van Die God Die ons Zijn Zoon gaf.

Sondergaard denkt alle problemen ineens weg te vegen door op straat en waar je ook bent mensen te genezen en te dopen. Hij zegt dat dit de wil van Jezus is. Maar de kracht van de gemeente ligt niet op straat. De kracht van de gemeente ligt in het onderling samen de Heere verheerlijken en onze naasten winnen voor Jezus.

Ik ben er heilig van overtuigd dat deze roepende en schreeuwende, lachende en gierende beweging niet de bedoeling van Jezus is. Maar ik ben er ook van overtuigd dat er in de kerken zoveel misstanden zijn, dat ze ook niet de bedoeling van Jezus uitstralen. Ik kan me zo boos maken over de toon die predikanten soms aanslaan tegen hun broeders en zusters in de gemeente. Of als ik zie wat er in sommige gemeente aan jonge mensen gevraagd wordt voor ze mogen trouwen in de kerk. Laatst hoorde ik van een brief waarin de vraag stond of ze beloofden om nooit met gymschoenen aan naar de kerk te komen. Als deze jonge mensen de verhalen van Sondergaard horen vragen ze zich af of ze langer bij zo’n ‘leer’ willen blijven. 

Oprechte bekering, ook van voorgangers, nadenken, bidden, onderzoeken van Gods Woord zonder vooroordeel, zonder inlegkunde, liefdevol met elkaar optrekken... Dat zal ons alleen kunnen helpen om de goede weg te vinden. Zeker niet het volgen van “De laatste Reformatie”, al wordt door Sondergaard wel wat wakker gemaakt wat jaren gesluimerd heeft.

Hartelijke groet
Evangelist Jan van Dooijeweert.

Lees ook het antwoord 'Verwarring door evangelist Torben Sondergaard' van dominee A. T. Vergunst op Refoweb. Ik heb dit bewust niet gelezen voor ik je vraag beantwoordde.

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

evangelischgaven van de Geestkerk
18 reacties
Jeremiah
14-06-2016 / 16:44
"Ben ík nou gek of lijkt het maar zo?"

Even plat gezegd: Ik vrees dat het niet zo lijkt, maar dat je gek bent. Gek gemaakt door de duivel. De duivel is machtig en gaat rond als een razende, briesende leeuw, dat wordt pijnlijk duidelijk als er figuren zoals Torben Sondergaard opstaan die zogenaamd het licht hebben gezien. Ik vrees dat ie alleen de engel des lichts heeft gezien. Je noemt de kerken dood en saai. Van nature is iedereen dood. Dood in adam. Geestelijk dood. "Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden." En daarom is het zo belangrijk om het leven in Christus te zoeken. Wees dankbaar dat je opgegroeid bent in een kerk waar men eerlijk omgaat met je ziel. Je twijfelt, anders zou je de vraag hier niet stellen. Keer je om. Bekeer je! Bedel God om genade. Neem het juk van Christus op je schouders, dan zal je merken dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart; dan, en alleen dan zal je rust vinden voor je onsterfelijke ziel in deze verwarrende tijd. Dat heb jij nodig, dat heb ik nodig, dat heeft iedereen nodig. Gods zegen!
janvandooijeweert
14-06-2016 / 21:48
Gelezen op C.I.P. :
Hup, de straat op!
Populair tegenwoordig is het geluid dat schreeuwt dat mensen uit de kerkgebouwen de straat op moeten. Zieken genezen en mensen bereiken is het enige dat telt. Geen gebouwen meer, geen diensten meer, geen leiderschap, maar 'gewoon doen wat Jezus heeft gezegd'.

In mijn optiek is dat geen geluid van aanvulling, maar zet het een contrast neer. Mensen die op zondag naar een gebouw gaan doen niet wat Jezus zegt, mensen die door de weeks op straat staan doen dat wel. Naar mijn idee is God iets veelkleuriger.

Ben ik tegen het feit dat mensen de straat op gaan om zieken te genezen en het evangelie te brengen? Nee!! Doe ik zelf ook.

Ben ik tegen het feit dat mensen naar een gebouw gaan, deel zijn van een lokale gemeente om daar gevoed, opgebouwd te worden? Nee!! Doe ik zelf ook.

Volgens mij hoeft het elkaar niet te schaven, maar kan het juist aanvullen. De achterliggende gedachte is uiteraard dat men tegen het kasteel met de hoge muren is en wanneer alle christenen binnen zijn halen we de loopbrug op en zijn we veilig voor de 'wereld'. We zouden een Kerk van impact, verandering en kracht moeten zijn! Absoluut! Maar om mensen nou de gebouwen uit te schoppen en de straat op te sturen is niet het ultieme antwoord. Er is een plek voor, daar ben ik van overtuigd!

Dat mensen uitgedaagd mogen worden om Jezus te laten zien door genezing, bevrijding in het leven van alle dag, absoluut! Maar leg niet weer een nieuwe religie op en ga niet weer mensen schuldig maken aan het gaan naar een gebouw.

Laten we onszelf en elkaar aansporen en toetsen of Jezus Zich openbaart in ons en door ons heen. In het leven van alle dag, op straat én in dat gebouw waar je wekelijks samenkomt! Vooruitgang is leven, stilstand is dood.

JvdP
DeDwaler
14-06-2016 / 23:56
Het is inderdaad een fraaie puinhoop, lieve meneer van Dooijeweert.

Ik heb net 1 uur en 40 minuten verspild om vervolgens afgescheept te worden met een halfbakken welvaartsevangelie vol nepwonderen en emotionele opklopperij, tongengebrabbel en zogenaamde duiveluitdrijvingen.

"I command you to come out! Come out! Come out! I order you to heal! Rapapapa Tadatatata Rappapaapapa Oekeloepoppep Taadaaaa. Healed!"

De genade van God nu tegen bodemprijzen te verkrijgen!
Volg nu ons 3-stappenplan. Direct succes gegarandeerd! Bel vandaag nog!
De totale waanzin...

De Heere zij gedankt, dat Youtube het mogelijk maakt om de videosnelheid op 2x te zetten, want ik kon het op een gegeven moment echt niet meer aanzien.

Je krijgt bij die figuren ook altijd te horen wat je graag wilt horen.
We hebben geen genezing nodig van onze ziekten, maar van onze zonden. We hebben genezing nodig van ons ongeloof en onze onwil en van onze dwaze opstand tegen de Allerhoogste. De toorn van God komt over onze ongerechtigheid. God haat zondaren en de goddelozen (Ps 5:6, 11:5, Rom. 9:22). Waar hebben we anders redding van nodig? God is liefde. Ja, dat klopt, maar wij zij geen liefde en daarom hebben wij een onoverkomelijk probleem.

Daarom moeten we eerst uit God geboren worden en zegt de Heere Jezus:

"De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is." (Joh. 3:8)

"De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven." (Joh. 6:63)

Kortom, God doet wat Hij wil en wat wij doen doet er niet toe. De Heere Jezus is de Verlosser, alleen Hij doet er toe! Hij roept op tot bekering en dat is wat we moeten doen, namelijk Hem om genade smeken, en God doet, wat God doet, en dat doet Hij puur uit Zijn liefdevolle genade, op Zijn tijd en bij wie Hij verkiest.
michelsinke
15-06-2016 / 11:12
@ DeDwaler:

"De genade van God nu tegen bodemprijzen te verkrijgen!
Volg nu ons 3-stappenplan. Direct succes gegarandeerd! Bel vandaag nog!
De totale waanzin..."

Niet waar, verdiep je er eerst meer in, voordat je met goedkope kritiek komt.

"Je krijgt bij die figuren ook altijd te horen wat je graag wilt horen."

Opnieuw niet waar. Ik heb onderstaand boek gelezen:
https://www.amazon.com/Christian-Disciple-Slave-Torben-Soendergaard/dp/1938526651

En ben op een conferentie geweest. En het is gewoon niet waar. Zeer veel komt overeen met wat we horen in 'onze' reformatorische kerken.

"We hebben geen genezing nodig van onze ziekten, maar van onze zonden. We hebben genezing nodig van ons ongeloof en onze onwil en van onze dwaze opstand tegen de Allerhoogste. De toorn van God komt over onze ongerechtigheid. God haat zondaren en de goddelozen (Ps 5:6, 11:5, Rom. 9:22). Waar hebben we anders redding van nodig? God is liefde. Ja, dat klopt, maar wij zij geen liefde en daarom hebben wij een onoverkomelijk probleem."

Klopt, zegt hij ook in zijn boek en op de conferentie. Net als de rest van je reactie.

M.a.w. verdiep je eerst goed, voordat je allerlei zaken schrijft die niet kloppen. Kritiek is prima, zolang het gegrond is en gericht op feiten.
handelingen2_21
15-06-2016 / 11:56
michelsinke heeft gelijk. Ik ben het eens met van Dooijenweert, (die benoemd eerlijk de goede kanten). TLR waarschuwt ook ernstig tegen het 'steek-je-hand-op-en-bent-gered'-evangelie.
DeDwaler
15-06-2016 / 13:58
@ michelsinke

Beste Michel,

Mijn kritiek is volledig gegrond op de feiten en allesbehalve goedkoop! Ik ben, net zoals vele andere zieken, het slachtoffer geworden van dit soort charlatans, met hun nepwonderen! Als mensen niet genezen, wat dan? Dan schort het zeker aan geloof?
Ik kan je verzekeren dat de eerste de beste op straat met zo'n verhaal, mij of een ander de handen waagt op te leggen, het zwaar te verantwoorden krijgt.

Het Evangelie dat ik alleen al in die video hoor uitkramen en op de site lees, komt op geen enkele manier overeen met wat ik schrijf. Ik schreef dat het aan God is en niet aan ons. Men krijgt de Heilige Geest slechts uit Zijn genade geschonken en niet door de waterdoop of handenopleggerij. Het zijn geen apostelen!

Laat staan dat, wanneer iemand wordt wedergeboren, hij gaat staan schreeuwen, spartelen en wartaal gaat staan uitslaan. Dat er daarna of tijdens de doop, nog even een onreine geest moet worden uitgedreven is te belachelijk voor woorden. De ware God staat dergelijke chaos in Zijn gemeente echt niet toe. Ieder mens met enig gezond verstand loopt met een wijde boog om dit soort praktijken en dwaalleraars heen.

Waarom gaan die 'wonderdokters' niet langs de ziekenhuizen? Waarom genezen ze geen doodzieke kinderen en terminale kankerpatiënten? Als dat Evangelie immers waar is, dan kunnen de doktoren en ziekenhuizen namelijk wel inpakken. Maar nee, daar zijn ze niet te vinden. Weet je waarom niet? Omdat het oplichters zijn! Moet je kijken hoe snel ze naar een dokter rennen als er iets mis met henzelf of hun kinderen is.

De mensen die op zo'n manier kapot zijn gemaakt door dergelijke bedriegerijen hebben God voorgoed de rug toegekeerd en willen niets meer horen over de Heere Jezus, omdat Zijn heilige naam en het werk van de Heilige Geest besmeurd wordt door figuren als Sondergaard. Het is een zielenverwoestende leer van demonen en die werken dan ook graag mee in dat theater.

Ja, het zit me onwaarschijnlijk hoog en jij hebt klaarblijkelijk geen enkel idee waar je over praat! Als jij gelooft dat je dat allemaal kunt dan kom je maar langs om mij te genezen. Als ik dan niet genees verwacht ik wel dat jullie zo flink zijn om dat ook in de film te verwerken en op de site te zetten.

Mijn e-mail adres is op te vragen bij de redactie.
henkie
15-06-2016 / 14:24
Verdiep je er nou eens in? Geeft die promo-film van 100 minuten die ze zelf hebben uitgegeven geen goed beeld?

Opmerkelijk dat het altijd gaat om een onzichtbaar pijntje en een genezing ergens op straat. Ga inderdaad eens langs een ziekenhuis...

Leven zoals in Handelingen? Waar zijn die dodenopwekkingen dan? En het gemeenschappelijk bezit?
michelsinke
15-06-2016 / 17:25
@ DeDwaler

"Ja, het zit me onwaarschijnlijk hoog en jij hebt klaarblijkelijk geen enkel idee waar je over praat! Als jij gelooft dat je dat allemaal kunt dan kom je maar langs om mij te genezen. Als ik dan niet genees verwacht ik wel dat jullie zo flink zijn om dat ook in de film te verwerken en op de site te zetten."

Dat begrijp ik, en dat is ook te merken in je reactie. Inhoudelijk heb ik daar inderdaad geen idee van, ik geloof dat dat moeilijk kan zijn, maar daar schreef ik ook niet over. Het enige wat ik beweer is dat een aantal dingen die je schrijft niet klopt (zoals: dat je hoort wat je wilt horen, en een makkelijk geloof). Bovendien zegt dat nog helemaal niets over hoe ik over andere zaken denk die worden gezegd of getoond.

"Mijn kritiek is volledig gegrond op de feiten en allesbehalve goedkoop! Ik ben, net zoals vele andere zieken, het slachtoffer geworden van dit soort charlatans, met hun nepwonderen! Als mensen niet genezen, wat dan? Dan schort het zeker aan geloof?"

Op de conferentie werd gezegd dat niet iedereen geneest. Ook niet dat als je genezen bent dat je dan behouden wordt of wat dan ook. En nee, het werd niet verweten aan een gebrek aan geloof bij de zieke, maar bij degene die bidt.

Voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat ik het overal mee eens ben, maar je beweert een aantal zaken die aantoonbaar onjuist zijn. Het filmpje is niet representatief voor het geheel. Er staan nog veel meer toerustingsfilmpjes op de website, waar genoeg van te leren valt, ook al ben je het met sommige dingen niet eens!
michelsinke
15-06-2016 / 17:29
@ henkie

"Verdiep je er nou eens in? Geeft die promo-film van 100 minuten die ze zelf hebben uitgegeven geen goed beeld?"

Nee, een selectief beeld. Een reactie op vermeende eenzijdigheden bij anderen, zorgt vaak ook voor eenzijdigheden. Zeker als je iets wilt laten zien.

Los van wat ik van deze beweging vindt: waar lees je in de Bijbel eigenlijk dat deze zaken (wonderen, gaven van de Geest) zijn afgeschaft? Alleen gelden voor toen en nu niet meer? Kan God geen wonderen meer doen dan? Is dat nu niet meer nodig? Waarom wel/niet volgens jou?
henkie
15-06-2016 / 18:25
Ik zeg niet dat ze niet meer voorkomen. 'Jullie' zeggen dat we terug moeten naar de tijd van het boek Handelingen. Mijn vraag is dan o.a.: waarom wek je geen doden op?
Jet1502
15-06-2016 / 22:33
Ik merk dat veel mensen vanuit een soort 'onderbuikgevoel' reageren. Als je echt wilt weten of deze evangelist een zuivere boodschap brengt, zul je ook zijn studies (Pioneer School, 20 lessen) op youtube moeten volgen. Dan krijg je een beter beeld. Kijk bijvoorbeeld eens naar les 15, die gaat over de vreze des Heeren: https://www.youtube.com/watch?v=vemDohED6qM
Een ernstige en radicale boodschap!
michelsinke
16-06-2016 / 10:18
@ henkie:

"Ik zeg niet dat ze niet meer voorkomen."

Ik ook niet.

" 'Jullie' zeggen dat we terug moeten naar de tijd van het boek Handelingen."

(1) Wie zijn 'jullie'? Ben ik er meteen onderdeel van als ik wat kritische kanttekeningen plaats bij reacties? (2) Zou jij niet terug willen naar de tijd van het boek Handelingen dan? Prachtig toch wat daarin beschreven wordt?
Omega
17-06-2016 / 10:59
@michelsinke Juist het boek Handelingen maakt duidelijk dat het direct al mis ging bij de eerste christenen. Hand. 5:3: "En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands?" Hand. 6:1: "En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreen, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden." Hand. 8:21: "Gij hebt geen deel noch lot in dit woord: want uw hart is niet recht voor God." En vele, vele voorbeelden meer.

We moeten daarom niet terug naar Handelingen of ons afscheiden in sekten en groepjes, maar de gemeenten van binnenuit dienen en er zelf het goede voorbeeld geven. Het paradijs is Boven, niet hier op aarde.
michelsinke
17-06-2016 / 11:45
@ Omega:

De Bijbel staat vol met mensen die fouten maken, ook in het boek Handelingen. Maar dat zegt toch niets over goede zaken die daar beschreven worden en het goede gebruik daarvan?

Ik was inderdaad niet zo zorgvuldig in mijn vorige reactie. Ik bedoel niet 'letterlijk' terug naar het boek Handelingen, maar dat gelovigen en kerken zich gaan gedragen zoals het daar beschreven staat (en niet alleen daar, ook op zoveel andere plaatsen in het N.T.), en dan uiteraard de positieve zaken (bijvoorbeeld: het eendrachtig bidden, velen die tot geloof komen, zorg voor elkaar etc.). Overigens had ik het nog steeds mooi gevonden om daarbij te zijn.


"We moeten daarom niet terug naar Handelingen of ons afscheiden in sekten en groepjes, maar de gemeenten van binnenuit dienen en er zelf het goede voorbeeld geven."

Zeker, ben ik het mee eens, en dat zou heel mooi zijn. Maar wat als dat vanuit de gemeente(n) niet gebeurt? Vaak worden veranderingen, en initiatieven daartoe, niet als positief ervaren. En wat te denken van de reformatoren (bijvoorbeeld)? Zij scheidden zich ook af van de Roomse kerk. M.a.w. waar ligt de grens tussen van binnenuit reformeren en afscheiden? Hier bedoel ik niet mee dat ik voor (makkelijk) afscheiden ben, maar als kritische vraag op jouw oplossing.

Ik denk dat zgn. 'sekten en groepjes' zoals je ze noemt, een spiegel voorhouden, en dat gemeente(n) dit zelf in de kaart spelen door een zekere houding. Net als in de politiek, als je een politieke partij met radicale standpunten negeert, en je zelf geen antwoorden formuleert, speel je zo'n radicale partij in de kaart. Beter is het (voor zowel kerk als politiek) om problemen te signaleren, serieus te nemen en antwoorden te formuleren.
David_SA86
17-06-2016 / 14:37
Vandaag de dag proberen christenen door middel van wonderen en tekenen Gods liefde over te brengen aan ongelovigen en mensen (christenen) die twijfelen. Maar de vraag is of dat vandaag de dag een goede methode is.
Tuurlijk, Jezus deed vele tekenen, maar de vraag is, waarom Hij die tekenen deed.
Ten eerste deed Jezus de tekenen voor de Joden. In de interestamentaire periode (periode tussen het Oude en Nieuwe Testament) werden de Joden ernstig onderdrukt en verlangde de Joden naar de Messias waar al zo lang over geprofeteerd werd dat Hij komen zou.
Ineens is Jezus daar. En dat Hij de Messias was, moest aan de Joden worden getoond. Jezus begint zijn boodschap met "Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen". En om dát te laten zien, deed Jezus wonderen: zieken werden genezen, demonen vluchten weg en doden werden opgewekt. De Joden moesten overtuigt worden; daarom gaf Jezus tekenen die Zijn boodschap kracht bij konden zetten.

Als we gaan kijken naar Paulus bijvoorbeeld, die het Evangelie bracht aan de Grieken, kwamen geen wonderen voor. Want de in de Griekse cultuur werd niet gevraagd om een wonder, maar om wijsheid (1 Korinthe 1:22-23). Het fundament van het Evangelie bleef staan; een boodschap van een gekruisigde God. Dit werd zowel aan de Joden als aan de Grieken verteld. Maar de verpakking was anders, omdat de boodschap gebracht werd aan mensen in verschillende culturen (zie Handelingen 17).

Vandaag de dag werken wonderen niet meer. Want mensen vinden overal verklaringen voor. Als je genezen bent van pijn in je rug of knie, is dat een placebo. En veel ziekten worden gedefinieerd als "psychogene ziektes" wat inhoudt dat het lichaam in staat is zichzelf te genezen. Wonderen worden door de ongelovigen weggeredeneerd. En de artsen zitten na een "wonder" de volgende zondag echt niet in de kerk. Dus om het Evangelie te brengen door wonderen te doen, werkt niet.
De evangelisch-charismatische beweging zit er op dit vlak volkomen naast.

Waar zijn de mensen van toen en vandaag van onder de indruk? Een Saulus die een Paulus wordt. Een Petrus die voor Jezus' sterven Hem tot drie keer toe verraad vanwege angst voor mensen, en na Zijn dood Christus openlijk verkondigd door de kracht van de Heilige Geest, zonder angst voor mensen.
Denk aan zware criminelen die zendelingen worden. Denk aan zeer egoïstische mannen die lieve echtgenoten en vaders worden.
Bill Hybels noemt dit " The Life Change". Mensen die radicaal veranderen. En ondanks alle omstandigheden vasthouden aan het geloof in Christus.
Dit fenomeen zie je overal in de Bijbel terug.
Daarom heeft God Paulus uitgekozen, logisch toch? Heb je enig idee wat voor effect dat heeft op de mensen?
Als vandaag de dag een ras atheïst een christen wordt en het Evangelie gaat verkondigen, dan maakt dat toch veel meer indruk dan iemand die het Evangelie verkondigd die altijd christen is geweest? Heel hard, maar waar.

Het echte christen zijn is een weg naar boven en een weg naar binnen.
Een constante en radicale verandering die van binnenuit plaatsvindt.
En dat je ondanks alle omstandigheden (ook door het lijden) vast blijft houden aan het geloof.
Ik ken tal van dit soort mensen.
En de kracht die dit alles bewerkstelligt, is van God, en niet van ons

Aan de vragensteller heb ik dus het volgende advies. Natuurlijk kun je die lessen volgen op het internet en het goede bewaren wat deze man te zeggen heeft.
Maar doen wat hij doet, heeft geen zin. Daar bereik je niemand mee en werkt niet. Daarnaast is zijn boodschap gefundeerd op zeer selectief Bijbel gebruik. Zo mogen wij niet met het Woord van God omgaan.

En aan Jeremiah heb ik ook een advies. Jij moet je bekeren. De duivel is machtig zeg je. De duivel is verslagen man! En wij staan samen met Christus boven hem. Jij geeft de duivel een veel te hoge plaats. Schei eens uit!
Jaleco
17-06-2016 / 19:28
@David_SA86
En aan Jeremiah heb ik ook een advies. Jij moet je bekeren. De duivel is machtig zeg je. De duivel is verslagen man! En wij staan samen met Christus boven hem. Jij geeft de duivel een veel te hoge plaats. Schei eens uit!

Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden.
Wederstaat hem, vast zijnde in het geloof,
1 Petrus 5:8,9a

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige verleidingen des duivels.
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
Efeze 6:10

De duivel is wel verslagen, maar nog niet gebonden. Hij gaat inderdaad rond zoals Jeremiah zegt. En wij moeten op onze hoede zijn.

Ik denk dat juist de "bekeerde" mensen, of de gelovigen de macht van de duivel kennen. Ik zou dus maar oppassen met een kreet als : jij moet je bekeren.
Karin2381
23-11-2016 / 09:24
Luister naar wat God zegt in je hart. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Je zult velen tegen je krijgen, maar God zal je zegenen als je het goede doet. Ga er voor!
Prisma23
23-11-2016 / 14:39
Laat het een troost zijn dat bewegingen als die van Torben Sondergaard geen lang leven beschoren is.

Meestal begint het met het financieel leeg zuigen van hun discipelen.

Even later gaat men er met het geld van hun volgelingen vandoor, als het tegenzit ook nog met hun vrouwen.

Daarna is alles gelukkig weer voorbij.

Terug in de tijd

Ik worstel de laatste tijd veel met mijn homofiele geaardheid. Ik heb een relatie met een onkerkelijke jongen. Hij gaat ...
geen reacties
14-06-2011
Ik ben een vrouw van 25 jaar. Ik heb al enige tijd last van benauwdheid; benauwd gevoel als ik adem. Soms is het wat min...
geen reacties
15-06-2018
Vanmiddag was ik gastvrouw bij de gebedsruimte van onze evangelische kerk. Dat deed ik samen met een ander lid. Komt er ...
1 reactie
14-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering