Verbondsbelofte en -teken

Ds. W. Pieters / geen reacties

21-05-2016, 10:00

Vraag

In Hand. 15 staat de wonderlijke geschiedenis van de gelovige Farizeeërs die eisen dat de christen-heidenen ook besneden worden. De besnijdenis is het teken van het verbond van God met de joden. Blijkbaar zagen deze Farizeeërs, Godgeleerden bij uitstek, in de woorden van de OT-profeten (vs. 15) een verbondsbelofte voor de heidenen. Ten diepste betekent dit dus dat ook wij als NT’ische heidenen delen in de verbondsbelofte van de joden. Blijkbaar stemmen de apostelen hier volledig mee in, maar vinden ze het teken van de doop –de gelovige heidenen en hun gezinnen waren immers gedoopt- voldoende als verbondsteken. Is dit niet het meest ultieme bewijs voor het hanteren van de (kinder)doop als vervangend verbondsteken voor alle gelovigen?

Antwoord

Dat de nieuwtestamentische gemeente van Jezus Christus deelt in de verbondsbeloften van Israël is zeker, maar of het de juiste interpretatie is dat de apostelen het teken van de doop voldoende vinden als verbondsteken, is niet zo direct daaruit af te leiden.

Als de redenering wel klopt, is de conclusie nog niet onomstreden dat dit alles het “meest ultieme” bewijs is dat de kinderdoop wordt gehanteerd als vervangend verbondsteken. Al is de redenering aantrekkelijk, ik durf hierover geen oordeel te vellen.

Waarschijnlijk is het goed om een exegeet Nieuwe Testament hierover te raadplegen of bestaande boeken/commentaren die dit hoofdstuk behandelen.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

besnijdenisdoop
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een 16-jarige kleindochter van een binnen de reformatorische gezindte bekende dominee. Mijn opa (de dominee dus) ...
1 reactie
21-05-2019
Aan een dominee uit de Ger. Gem. Met Pasen werd bij ons in de kerk een preek gelezen over de Emmaüsgangers. Daarin kwam ...
geen reacties
20-05-2009
Christus is het hoofd van de gemeente en de man het hoofd van de vrouw. Er wordt gezegd dat de man niet méér is dan de v...
3 reacties
20-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering