Nog geen genade ontvangen

Ds. J. Bos / 123 reacties

22-02-2016, 12:12

Vraag

Zoveel vragen op deze site, zoveel antwoorden... maar nog steeds geen bijzondere genade mogen ontvangen of ervaren. Nog steeds als een grote zondaar door dit leven, zonder een enkel berouw over mijn zonden. Hoe komt het toch? Enerzijds de leer dat je enkel en alleen door Zijn genade zalig kunt worden en dat jezelf niets kunt toevoegen. Anderzijds de oproep om maar veel naar de kerk te gaan, te lezen uit de Bijbel en te bidden. Maar die laatste drie middelen, daar word je niet zalig door. Dus een leven lang deze middelen gebruiken betekent nog niet dat je zalig kunt worden, want dat is puur uit genade. En dat laatste geloof ik ook zeker. Want vanuit jezelf kom je nergens en loop je volledig vast. Dat heb ik al wel ervaren.

Maar hoe nu verder? Hoe kan het toch zijn dat er in de meer behoudende kerkgenootschappen zoveel ouderen zijn die in het eind van hun leven zijn gekomen en nog steeds geen genade hebben ontvangen? Zal het zo ook met mij aflopen? De Heere zegt toch zo vaak niets liever te willen dan dat elk mens genade ontvangt? Geloven, dat moet toch niet een rationele zaak blijven? De genade moet toch toegepast worden in het hart? Daar kun je niet meer omheen.

Ik word jaloers op mensen die mogen weten dat zij veilig zijn in Zijn handen. Ik zou niets liever willen. Maar ik loop zovaak tegen obstakels aan. Dan wordt er vaak gezegd: belijd jouw zonden. Heb berouw over jouw zonden. Maar de Geest moet mij overtuigen van mijn zonden, eerder kan ik er toch geen berouw over hebben en tonen? Ik wil niet de discussie leven in blazen over wie nu begint, want ik ben ervan overtuigd dat ik uit mijzelf niets kan. Ik wil graag geloven en dat doe ik rationeel ook zeker wel, ik doe ook mijn best om mij te bekeren, al kom ik er steeds achter dat ik steeds in verval raak. En hoe kan ik bidden met een versteend hart? Hoe kan ik echt willen bidden met een versteend hart? Ik hoop dat u mij kunt antwoorden. De tijd is hier en nu. Morgen kan ik weg zijn. Onbekeerd sterven, het moet verschikkelijk zijn.

Antwoord

Geachte vrager,

U vraagt: ”Hoe komt dat toch”? Dat is een goede vraag. Hoe kan het dat een mens tot God roept? Geef daar eens antwoord op beste vrager. Hoe komt dat toch?!
 
Zou het antwoord op die vraag kunnen zijn: als een mens tot God roept is dat “puur uit genade.” Want er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt, Rom. 3: 11. U schrijft: ”Ik zou niets liever willen.” Is dat wel zo? U wilt eerst dit en u wilt eerst dat, om vervolgens te mogen weten veilig te zijn in Zijn Handen. Maar het moet wel gaan zoals u het wilt. Wat moet volgens uw wil de Geest wel niet allemaal eerst doen aan u? Ik raad u aan om het kerkgaan, Bijbellezen en gebed eraan te geven. De weg ter zaligheid te betreden heeft toch geen zin. Dat helpt immers niet en echt bidden doet een mens met een versteend hart ook niet. Daar moet iemand eerst “bijzondere” genade voor ontvangen... Maar dat gaat, volgens u, niet in de weg door God bepaald (dat zijn juist wel de drie middelen die u noemt), maar voor God in een weg door u bepaald. De HEERE wijst Zijn weg echter duidelijk aan in Hebreeën 10: 25 (en Jesaja 55 en Johannes 14 liegen er ook niet om). Let op: dat laatste op de vraag van Thomas (5). De obstakels waar u tegen aan loopt zijn daarom uw eigen vooroordelen. Want de HEERE heeft bekend gemaakt wat goed is. Lees maar Micha 6:8.

John Owen heeft over deze tekst geschreven. Er is daarvan een lezenswaardig boekje voorhanden. Als het u om de HEERE te doen is (wat ik van harte wens) is dat Zijn werk en nooit ons werk. Zie Fil. 2: 12 v.v. Lees ook eens met aandacht het onderwijs uit zondag 5 en 7 ( zonder te kort te doen aan de vele zaken die in de Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordse Leerregels behandeld worden). Wie wijs is merk die dingen en geef er verstandig acht op. Veel antwoorden op veel vragen werden er al, tot troost van zuchters en zoekers, door deze drie gegeven. Lees ze en herlees ze. Een hartelijke groet,  

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

genadeonbekeerd
123 reacties
Samanthi
06-03-2017 / 20:59
@Rinus K
Wat wil je hier mee zeggen?
trouw de middelen gebruiken en verder?
God zegt: ik heb geen lust in de dood van een zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich BEKEERD en leef.

Eenzijdig Godswerk? Ja 100 % Maar deze God lokt en nodigt en ik ben geen stok of blok.

Ik kan niet zeggen ja maar God heeft het niet gegeven, maar Hij zal zeggen: je hebt niet gewild!

Laat beiden toch staan, luister naar Zijn nodiging en Zijn lokken. Hij heeft geen lust in jou dood, hij wil dat je behouden wordt!
RinusK
06-03-2017 / 21:13
Dat er velen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het Evangelie, noch in Christus, door het Evangelie aangeboden zijnde, noch in God, Die door het Evangelie roept, en Zelf ook dien Hij roept onderscheiden gaven mededeelt; maar in degenen, die geroepen worden; van dewelken sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen; anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten, en daarom is het, dat zij, na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof, wederom terugwijken; anderen verstikken het zaad des Woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld, en brengen geen vruchten voort; hetwelk onze Zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad , Matth. 13,.

Maar dat anderen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, komen en bekeerd worden, dat moet men den mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelven door zijn vrijen wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn , hetwelk de hovaardige ketterij van Pelagius stelt,; maar men moet het Gode toeschrijven, Die, gelijk Hij de Zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook dezelfden in den tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekering begiftigt, en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het Rijks Zijns Zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden Desgenen, Die hen uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelven, maar in den Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen.

Voorts, wanneer God dit Zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat Hij niet alleen het Evangelie hun uiterlijk doet prediken, en hun verstand krachtiglijk door den Heiligen Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen, die des Geestes Gods zijn; maar Hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van denzelfden wederbarenden Geest; Hij opent het hart, dat gesloten is; Hij vermurwt dat hard is; Hij besnijdt dat onbesneden is. In den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil, die dood was, levend wordt; die boos was, goed wordt; die niet wilde, nu metterdaad wil; die wederspannig was, gehoorzaam wordt; Hij beweegt en sterkt dien wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.

Artikelen 9, 10 en 11 uit de DL hoofdstuk 3 en 4
Nieuwverbond
06-03-2017 / 21:23
De uitverkiezing is voor mensen die door de poort heen zijn. Aan de binnenkant van de poort staat uitverkoren. Maar aan de buitenkant van de poort staat geloof in de Heere Jezus en gij zult leven. Heeft de Heere Jezus eigenlijk ooit het woord uitverkiezing tijdens zijn omwandeling op aarde gebruikt? Ik ga het toch eens nakijken. Wel het woord geloven.

De uitverkiezing is iets om als gelovigen voor te danken zoals Paulus het in de brieven aan de gelovigen schrijft
johnknox46
06-03-2017 / 21:29
mooi samanthi helemaal waar amen.

RinusK ik vroeg om onderbouwing uit de Bijbel en niet uit de dortse leerregels.
Nieuwverbond
06-03-2017 / 21:30
En @Rinus k, het is niet zo dat we omdat we verhard zijn niet kunnen geloven, maar omdat we geen acht slaan op Gods nodigingen verhard ons hart bij elke preek waar we niet mee tot de Heere in geloof de toevlucht nemen. We leggen als het ware een steeds dikker wordend pantser om ons hart. We vertrappen door ons afwijzen van het bloed van de Heere Jezus de Zoon van God. Hoe erg is dat
johnknox46
06-03-2017 / 21:35
Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld; Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Titus 2:11-14'

'Welke (dat is God onze Zaligmaker) wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus, Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. 1 Tim. 2:4-5'

De leer van de genade Gods is verschenen aan alle mensen. 'Om te openen de blinde ogen, om den gebondene uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten, Jes. 42:7.' Wat een heerlijke blijde boodschap. God onze Zaligmaker wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid komen. Daartoe heeft Christus Zichzelf gegeven tot een rantsoen of betaling voor allen. God heeft ons Zijn Woord gegeven, waarin de reddende boodschap ons gebracht wordt. Opdat allen die in Jezus Christus geloven, niet verloren gaan maar eeuwig zullen leven. Tegenover deze heerlijke blijde boodschap staat de zwartheid van ons bestaan, de vuilheid van onze zonden en de verschrikkelijke staat waarin we verkeren zolang we nog leven onder de leiding van de satan. Door wie laten wij ons leiden? David zong in de 119e psalm, Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.

Als wij nog leven buiten de genade Gods, dan is de Bijbel voor ons hoogstens een theologisch boek waarin we kunnen lezen en studeren. Dan is Gods liefdesbrief voor ons een wetboek. Een boek vol wetten en regels waaraan wij ons niet kunnen houden. Hoe ellendig, als het hierbij blijft.

Hoe gelukzalig als Gods Woord door de werking van Gods Geest geopend wordt en we mogen zien dat dit Woord ons is gegeven om ons te onderwijzen, door aan te wijzen hoe rampzalig verloren onze toestand is geworden door onze zonden, maar dat God zelf een weg heeft uitgedacht om ons te behouden. Het Woord dat ons twee wegen aanwijst, de brede weg die leidt tot het eeuwige verderf in de hel en de smalle weg die ons brengt in de eeuwige gelukzaligheid.

Een brede weg waarop diegene wandelen, die de kracht van het bloed nog niet kennen. Zij, die leven naar hun eigen inzichten en zich druk maken om van alles en nog wat. Ten diepste zijn zij vijanden van God en de zaligheid die geopenbaard is in Christus. Op deze weg wandelen vele soorten van mensen, van uiterst onverschillig tot ernstig godsdienstig maar één kenmerk hebben zij gemeen, zij missen de kracht van het bloed en de zalige rust in hun ziel. Hun grote vraag in het leven is niet, 'Hoe komt God aan Zijn eer en hoe zal ik Christus Naam verheerlijken?' Het draait alles om het hier en nu of om het behoud van eigen ziel en leven. Als zij niet van weg veranderen zullen zij straks voor eeuwig omkomen. Lieve vrienden is dit uw toestand? Kiest dan vandaag wie je dienen zult. Vandaag is er nog behoud. 'Zie, nu is het de welaangename tijd, zie, nu is het de dag der zaligheid, 2 Kor. 6:2.' Wat een heerlijk voorrecht dat de woorden van behoud nog gebracht mogen worden. Dat wij in alle vrijheid de Bijbel mogen lezen. In veel andere plaatsen op deze wereld, worden mensen vervolgd vanwege hun geloof en belijdenis. Bijbels worden verbrand, daar is het niet vanzelfsprekend dat mensen de Bijbel kunnen lezen. En toch, Gods Woord wordt ook daar verspreid. Een gevangen voorganger zat ter dood veroordeeld, opgesloten in de gevangenis, ondertussen schreef hij Bijbelteksten op sigarettenvloeitjes die hij doorgaf onder de gevangenen. Velen zijn daar tot bekering gekomen. Mensen komen tot het geloof door eenvoudige woorden, gesproken door de Allerhoogste God. Harde harten worden verbroken onder zoveel liefde. Het kenmerkende van deze mensen is dat ze standvastig staan in het geloof en anderen willen bekendmaken met de zaligheid die in Christus is. En zo wordt de boodschap van de genade Gods verspreid, opdat velen behouden zullen worden.

Zij die behouden zijn, wandelen op de smalle weg, de weg die leidt tot het eeuwige leven.

Een heerlijke zaligheid is weggelegd voor allen die op deze weg wandelen. Het kenmerkende van deze mensen is dat zij uitzien naar het moment dat ze voor eeuwig verenigd mogen worden met hun Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Die met Zijn dierbaar bloed voor al hun zonden heeft betaald. Zij weten wat het is om als zondaren te leven, voor eigen rekening, buiten de gemeenschap met God. Maar zij mogen ook weten wat het is om uit genade verenigd te mogen worden met het Gods Lam dat alle schuld en zonden wegnam. Zij mogen nu wandelen aan Vaders hand in de wetenschap dat Hij hen draagt. Hij weet wat voor hen het beste is, al komt er dan vervolging, honger of de dood, Hij zal hen leiden totdat zij straks mogen zijn daar waar Hij is. Welk een vrede, wat een zoetheid in de liefde Gods die ons hart heeft vervuld. Liefde, enkel liefde tegenover zoveel kwaad, trouw tegenover ontrouw en vrede tegenover een niet te bevredigen onvrede.

Deze liefde, door Gods Geest in het hart gewerkt maakt dat zij willen wandelen als kinderen des Lichts. De Bijbel is voor hen de liefdesbrief van God en te wandelen zoals Jezus wandelde is hun begeerte. De Bijbel is geen wetboek voor hen maar daarin staat beschreven hoe Vader wil dat wij zullen leven. Daarin staat hoe Jezus heeft gewandeld, heeft geleden en is gestorven voor onze zonden. Hoe smartelijk is Zijn lijden geweest, als wij denken aan het kruis waar Hij hing als de Man van smarten, gekroond met een doornenkroon en doorboorde handen, dan vervult liefde, ootmoed en stilheid ons hart. Dan roept alles in ons 'o zonde sterf, Heere Jezus ik wil leven zoals U hebt geleefd, o Vader ik wil wandelen naar al uw geboden.' Wat een troost om te mogen weten dat de schuld is weggenomen, dat Christus in onze plaats heeft geleden en is gestorven en wij met Hem. Hij is opgestaan en Leeft, ja wij met Hem. Al het oude is voorbijgegaan en ziet het is alles nieuw. Nu geen dood meer die ons verschrikt, geen hel die ons benauwd, Christus is de Triomfator, Hij heeft overwonnen de dood en het graf, satans kop is vermorzeld. Als satan ons dan benauwd mogen we hem weerstaan. Als wij in momenten van aanvechting de toevlucht nemen tot het kruis, dan moet satan vluchten. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Wat een kracht in het bloed van het Lam.

Op deze weg wandelt het lichaam van Christus die Zelf als het Hoofd in de hemel woont. Dit lichaam is de gemeente, verbonden door het bloed, wandelen zij als broeders en zusters. Deze band kan door geen satan verbroken worden, dwars door gevangenismuren, over landsgrenzen en ondanks verschillende inzichten, zijn zij aan elkaar verbonden, zij dragen elkaars lasten en bidden voor elkaar in de wetenschap dat zij zonder God niets kunnen doen.Tegelijk moeten we opmerken dat deze smalle weg een weg is waarop vlees wandelt. Wij mensen blijven ondanks ontvangen genade, zondaren. Zondaren die worstelen met hun zondige eigen ik en zo zwak zijn dat zij dagelijks struikelen. Wat kan het verdrietig zijn om te moeten constateren dat onze hoogmoed zoveel verdeeldheid en verdriet teweeg brengt. Kinderen van één Vader die niet door één deur kunnen terwijl zij door de Deur hebben mogen ingaan. Vrienden, Laten we voor elkaar bidden. Bidden om liefde, ootmoed en eendracht. Laten wij, een ieder persoonlijk er voor waken om de Naam van onze Koning te besmeuren door ons doen en laten, door ons zwijgen en praten. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen, ja straks zullen we Hem eeuwig lof eer en aanbidding brengen, daar zal geen zonde, ons scheiden van de liefde Gods, daar zal geen inzicht ons meer van elkaar scheiden. Lof zij het Lam, kom, laten we het goede voor elkaar zoeken en als we beproefd worden door, spot, minachting of uitsluiting, weet dat Jezus onze Heiland ons is voorgegaan. Hoe heerlijk is Zijn Naam.Allen die niet in de Heere Jezus als hun persoonlijke Zaligmaker geloven, liggen verloren en zij die in Hem geloven zullen niet verloren gaan maar eeuwig leven. De zaligmakende genade Gods is verschenen, opdat velen behouden zullen worden. Niemand van ons hoeft verloren te gaan. Er is genade overvloeiende voor de grootste van de zonaren. Kom laten we ons gehoorzaam bekeren en geloven in de Blijde Evangelie Boodschap. Tot eer van Zijn Naam. Dat geve de Heere, Amen.Psalm 95 vers 4

Want Hij is onze God, en wij

Zijn 't volk van Zijne heerschappij,

De schapen, die Zijn hand wil weiden;

Zo gij Zijn stem dan heden hoort,

Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,

Verhardt u niet, maar laat u leiden.
Nieuwverbond
07-03-2017 / 12:52
Ik heb er nog eens over nagedacht en ik wil mijn excuses aanbieden aan bv Rinus k als ik te hard en stellig om de hoek kwam. Ik worstel soms zelf ook nog met deze zaken, niet voor mezelf maar voor mijn verwanten.
Je zou iedereen willen overtuigen van de liefde van God omdat ik die zelf zo heb mogen ervaren. God is groot en we begrijpen Hem niet.
Hij is rechtvaardig maar ook barmhartig. Het is soms niet te snappen dat de ene mens wel kan en mag geloven en de ander het niet lijkt te begrijpen.
Vanochtend luisterde ik een preek over Noachs behoudenis terwijl zoveel mensen omkwamen en toen liet de Heere het me weer duidelijk zien. Het draait om genade. God was Noach niet genadig omdat Noach rechtvaardig voor God leefde maar omdat God genadig was voor Noach kon hij rechtvaardig voor God leven.

Als je dat weer eens beseft gaat het niet meer over wel of niet uitverkoren, maar dan gaat het wonder dat God slechte zondige mensen genade wil geven zodat ze kunnen geloven in de Heere Jezus weer een wonder worden.
Dan blijft dankbaarheid en liefde voor God over en gebed of God die genade ook aan familie en bekenden wil geven
Nochthans
07-03-2017 / 13:08
Ieder mens is uitverkoren om wedergeboren te worden. Opdat een ieder die in Hem geloofd zalig worden.
Laten we het niet over de Dordse leerregels hebben, God heeft ons Zijn Leerregels gegeven. We gaan onderhand meer geloven wat die gasten in Dordrecht gezegd hebben dan wat God ons te leren heeft in Jezus Christus.
Bekeren is overigens niet hetzelfde als Zalig maken. Bekeren tot God is niets anders dan wenden tot God, je kunt je ook tot de islam bekeren.
RinusK
07-03-2017 / 13:51
@nieuwverbond, volledig eens met je reactie.

@anderen, ik probeerde aan te geven dat een mens genade nodig heeft om te kúnnen geloven.
Jaleco
07-03-2017 / 13:56
@Rinus K
Misschien is het dan beter dat je deze zin neerzit, in plaats van die lange reactie :-).
Ik ben het ook volledig met je eens dat we genade nodig hebben om te kunnen geloven. Alleen wil ik wél benadrukken dat God veel gewilliger is om genade te geven dan wij om te ontvangen.
Ik denk dat we het erover eens zijn dat God het moet doen. Maar ben je het ook met me eens dat God het wíl doen?
dorpeling
07-03-2017 / 14:25
Weer terug.. ik heb me er een paar dagen vooleig in verdiept.
Ik kan wel zeggen dat ik nu weet dat niets uit ons is, dat het ook niet hoeft. Want God heeft alles al voldaan. Niet eerst dit, dan dat, en dan dat. Het is geen schema van voorwaarden.

Alleen stuit ik nu op het volgende. Alles is uit het geloof. Het begin van alles is het geloof. Maar dan geloof mis ik. Ik KAN niet geloven, ik durf niet geloven dat het ook voor mij is. Hoe ik ook in mezelf wroet en graaf, ik vind geen kruimel geloof.
Het geloof is uit het gehoor. Moet ik dan maar zitten wachten tot het geloof geschonken wordt? En zo niet, dan is alles toch nog verloren. Hoe kom ik aan geloof?
dorpeling
07-03-2017 / 14:26
vooleig is natuurlijk volledig...
dorpeling
07-03-2017 / 14:28
O, lees nu pas dat de laatste reacties over het geloof gaan.. heeft iemand een antwoord waar dat te vinden is, hoe je eraan komt?
johnknox46
07-03-2017 / 14:57
Dorpeling lees mijn stuk eens daar staat het duidelijk,
Nieuwverbond
07-03-2017 / 15:01
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/9741/ik-wil-in-god-geloven-hoe-moet-dat-/

Dit is iemand met dezelfde vraag. En een geweldig mooi antwoord daarop. Het is nl al genade dat je wilt geloven. Het is de Heilige Geest die dat werkt. Zonder genade wil geen mens geloven. Ga hiermee naar God in het gebed, een gebed om geloof is een gebed naar Gods wil. Deze gebeden zal Hij verhoren dat geloof ik vast.
johnknox46
07-03-2017 / 15:03
dorpeling,

De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak. Mattheus 26:41
Nieuwverbond
07-03-2017 / 15:12
https://www.hgjb.nl/voor-jongeren/geloofsvragen/hoe-geloof-ik/ben-ik-bekeerd---deel-1.htm

Ook heel mooi om te lezen. Het hoeft geen spectaculaire ervaring te zijn. Bij mij is het ook heel geleidelijk gegaan. Maar bij de twijfel die ik had wist ik een ding, God was alles voor mij, zonder Hem was mijn leven nutteloos en zonder vrede. Hoe is dat bij jou dorpeling? Verlang je naar het geloof omdat het je om Jezus te doen is?
johnknox46
07-03-2017 / 15:18
Dorpeling je worstelt er wel mee, dat u wel wil geloven maar dat u het niet KAN. U ervaart dat u zo ongelovig bent en wat u ook probeert u kunt niet geloven. O dat vreselijke ongeloof wat een zonde. Het is Gods Geest in u die u dit doet ervaren. ‘En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is, Joh. 16:8-11.’ Het is Gods Geest die u doet inzien dan niets dan genade u kan redden. Misschien heeft u al wel van alles geprobeerd, u probeerde u op te knappen en bepaalde zonden te laten. Misschien brand u hart van liefde en zegt u, O God ik wil nooit meer zondigen maar wat ik ook probeer ik val steeds weer in een andere ellende. Ook dit is nodig opdat u gaat inzien dat er van u geen goeds te verwachten is, het is alleen Gods genade dat u kan redden. Paulus moest dit ook inleven met heel Gods kerk en verwoorde het zo: ‘En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven, Rom. 7:9.’ Paulus was een vrome man en meende te leven zoals God dit van hem vroeg, maar toen Gods wet hem aan zijn zonde ontdekte, moest hij inleven dat er in hem geen kracht was om tegen de zonde te strijden. Hij stierf aan al zijn eigen verwachting en mocht gaan drijven op Goddelijke genade.


Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij, Openb. 3:20.’ ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom. En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet, Openb. 22:17.’ Hoort u Zijn nodiging dan niet? Zoals de nodiging nu tot u en mij komt zo kwam hij eens tot Jeruzalem. Maar zij hebben niet gewild! ‘Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert , en gijlieden hebt niet gewild! Luk. 13:34.’ Wat zal dat zijn, lieve vrienden als dit tegen ons gezegd zal worden in het oordeel. ‘Dewijl Ik geroepen heb en gijlieden geweigerd hebt, Mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte, Spr. 1:24.’


Vandaag is het nog de tijd van genade, nu is er het moment om alles achter te laten u kruis op u te nemen en Hem te volgen daar waar Hij ook heen gaat. Is dat de wens van uw hart?


‘Want dat is goed en aangenaam voor God onzen Zaligmaker, Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus, Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; 1 Tim. 2:3-6.’ Jezus nodiging kwamen tot het volk, de hoeren en de tollenaren kwamen tot Hem maar de farizeeën en de Schriftgeleerden verzetten zich tegen deze boodschap van genade. Zij konden niet geloven dat Hij Gods Zoon was en dat wat Hij predikte de waarheid was. Maar ‘Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen Die Mij gezonden heeft. Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen of zij uit God is, dan of Ik van Mijzelven spreek, Joh. 7: 16 en 17.’ Zij die in Hem geloofden moesten en moeten met Petrus bekennen met hun hele hart. ‘Heere, tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods, Joh. 6:68,69.’ Wat een wonder als we dit mogen geloven en ons leven in Zijn handen mogen geven. Geloven en vertrouwen dat Hij al onze zonde en schuld op Zich nam en voor onze zonden zo zwaar moest lijden. Wie kan dit wonder bevatten?


beste broeder of zuster , u die mag geloven dat Zijn bloed uw leven werd. Wat een troost mogen wij putten uit de Goddelijke verkiezing, uit Zijn vrije genade. “O God waarom hebt u mij uitverkoren? Ik de grootste van de zondaren?” Wij zijn levend gemaakt in Hem. ‘En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen, Efeze 2:1-3.’ Wat een troost! Wij mogen wandelen stapje voor stapje achter onze Heiland aan. We hoeven niet terug te zien op onze zonden die achter ons liggen want die heeft God weggedaan en Hij zal ze niet meer gedenken. ‘Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet, Jes. 43:25.’ We hoeven niet te graven in onszelf, want daarvan is geen goeds te verwachten. Wij mogen zien op Hem die ons heeft liefgehad, Die voor ons de dood is ingegaan, het graf heeft geheiligd, is opgestaan en ons is voorgegaan naar onze Hemelse Vader. Hij komt, Hij komt om ons te halen, te verlossen van ons eigen ik, de zonde, de wereld en de duivel. Daar zullen wij voor eeuwig bij Hem zijn, wat zal dat zijn. ‘O eeuwigheid kom ras, ik wou dat ik al bij u was.’ Wat een stof tot blijdschap. Wat een troost in onze Jezus. Kom broeders en zusters hebt goede moed, onze Zaligmaker leeft en zolang wij leven mogen wij de blijde boodschap verkondigen, dat Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken, waarvan wij een voorbeeld zijn. Spreek van Zijn liefde, Zijn genade en lankmoedigheid, laat Zijn Woord spreken en verwacht de vrucht door de werking van Gods Geest. Amen.

beste Dorpeling ik weet niet of je daar behoefte aan hebt maar je mag ook persoonlijk mailen.
Jaleco
07-03-2017 / 16:56
@johnknox46
Dank voor deze heerlijke tekst.
Gerard
07-03-2017 / 17:36
@dorpeling, begrijp je dat geloof overgave is? Jezelf overgeven en toevertrouwen aan de Heere Jezus?

Terug in de tijd

Aan mevrouw Westeneng. Ik (jongere) vind het moeilijk om dit voor te leggen, maar gelukkig is deze website anoniem. Ik z...
3 reacties
22-02-2012
In de eerste plaats wil ik dominee H. Paul hartelijk danken voor diens antwoord op mijn vraag over het Heilig Avondmaal ...
geen reacties
22-02-2006
Aan ds. A. A. F. van de Weg. Ik zag hier op Refoweb de onderstaande tweet van u. Wat wordt hiermee bedoeld? Preek H...
geen reacties
23-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering