Nooit de naam Jezus gebruiken in preek

Ds. C. Harinck / 17 reacties

29-10-2015, 10:23

Vraag

Geachte dominee C. Harinck. Sommige predikanten gebruiken nooit de naam Jezus. Wel af en toe Christus. Wat is hier de reden van?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Tot mijn verdriet moet ik ook constateren dat inderdaad sommige predikanten en ouderlingen de naam Jezus niet gebruiken. Je hoort die naam soms alleen als afsluiting aan het eind van het gebed. Wat zijn er een Christusloze gebeden en een Christusloze preken!

Nu wil je weten wat de reden hiervan is. Allereerst wil ik er op wijzen dat de Heere nadrukkelijk gewild heeft dat de naam van de Verlosser Jezus zou zijn. Gabriël zei tot Maria: Gij zult Zijn naam heten Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus betekent: De HEERE redt. Het is dus een rijke en inhoudsvolle naam. Nu wil je weten waarom wordt die naam dan toch vermeden wordt in preken en bidden?

Ik denk dat de eerste oorzaak  gelegen is in de gedachte dat het gebruik van de naam Jezus thuis hoort bij een oppervlakkige godsdienst, die het wel veel over Jezus heeft maar niet weet waarvan men door Hem verlost moet worden. Hoe minder je daarom de naam Jezus gebruikt, hoe meer je daardoor afstand neemt van de lichte dominees en ouderlingen die het over Jezus hebben. Het is een teken van rechtzinnigheid en degelijkheid om de naam Jezus nauwelijks te gebruiken. Men kiest dan voor allerlei verhullende namen, die men opvult met gewichtige uitdrukkingen als: de aanbiddelijke tweede persoon in de Goddelijke Drieëenheid of de eeuwige Koning van Zijn duurgekochte kerk enz. 
 
Een andere oorzaak is dat men wil benadrukken dat men vindt dat Jezus een verborgen Persoon is. De natuurlijke mens kent Jezus niet en heeft geen behoefte aan Jezus. De Schrift en de praktijk leren dat de ware geestelijke kennis van Jezus een vrucht is van de verlichting door de Heilige Geest.  Men kan zijn hele leven over Jezus en de weg der zaligheid horen en Hem toch niet kennen. Voor deze zaligmakende kennis is een beleefde behoefte aan een Zaligmaker en de Geest van de wijsheid en de openbaring in de kennis van Jezus Christus nodig. Zie Efeze 1;17 en 2 Kor.4:6.

Ofschoon dit allemaal waar is, is dat geen reden om van de naam van Jezus te zwijgen, maar juist een reden om hem in Zijn noodzakelijkheid en dierbaarheid  aan te prijzen. Er gaat dus in het verzwijgen van de naam Jezus iets mis. Men wordt over-rechtzinnig.

Ds. Van Aalst heeft hierover juist een goede en duidelijke reactie opgenomen in de Saambinder. Hij schrijft terecht: “Er is een krampachtigheid waardoor men niet onbevangen over de Middelaar durft te spreken. Laat staan Hem onbevangen verkondigen. Ja, dat het zelfs verdacht wordt, wanneer je de naam van Jezus noemt. Het blijkt soms tot mijn verdriet een teken van rechtzinnigheid om zo weinig mogelijk over de Middelaar te spreken.”

Ik wil dit van harte onderstrepen. En eigenlijk begrijp ik het niet goed. Van een dienaar van Christus mag men toch aannemen dat hij in de nood van zijn verlorenheid Jezus heeft leren kennen in Zijn volheid, gewilligheid en bereidheid om de slechtste van de slechten te ontvangen. Hoe kun je dan van Jezus zwijgen als je al je heil in Hem hebt gevonden? Of wringt hier misschien de schoen? Ontbreekt de kennis van Christus? Wat doe je dan op de preekstoel?

Kan ik weten dat ieder zondaar buiten Christus voor eeuwig verloren is? Kan ik weten dat Jezus volkomen kan zalig maken? Kan ik weten dat de kracht van Zijn bloed ver de kracht van mijn zonden overtreft? Kan ik weten dat wie tot Christus komt geenszins zal worden uitgeworpen? Kan ik al deze dingen weten zonder mensen te dringen Christus hun één en al te maken? Het antwoord op deze vragen is niet moeilijk. De rechte dienaar verkondigt Jezus Christus en Die gekruisigd.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
17 reacties
markusa
29-10-2015 / 11:15
Herkenbaar. Mn vader heeft het ook altijd over de 2e Persoon in het Goddelijk Wezen. Prachtig antwoord van de ds. Harinck en ook indirect van ds. van Aalst!
ariehamelink
29-10-2015 / 11:49
Ja dat is een bijbels antwoord van ds Harinck vooral warm het voelt aan als een warme jas en geeft verbondenheid in die ene NAAM
jjlinker
29-10-2015 / 13:27
Volstrekt waar wat Ds. Harinck schrijft; van harte mee eens!
jbemelmans
29-10-2015 / 14:52
Dank, dank!! Looft Zijn grote Naam, die heerlijk en aanbiddelijk is!
Mona
29-10-2015 / 15:57
Wat erg dat dit gebeurd binnen de kerk!
Er is maar één Naam onder de hemel waardoor wij moeten zalig worden. Die Naam moet verkondigd worden, vrijuit!
Dat is immers de opdracht van elke dienaar van Christus.
Hoe kan een dominee Christus dienen zonder Zijn Naam te noemen? Hoe kunnen mensen zalig worden als Zij die Naam niet of bedekt horen, (Romeinen 10) terwijl zij naar de kerk gaan waar juist het evangelie verkondigd moet worden?

@jbemelmans: Amen!
eblinker
29-10-2015 / 17:17
De uitleg van Ds. Harinck is de echo van mijn hart en zuiver naar het Woord.
Jesaja 55 ( en Openbaringen 22). Hier geeft de HEERE door Jesaja een ruime jaloersmakende nodiging. Aan wie en ook hoe je het ontvangt. Met de belofte: " in blijdschap en met vrede voortgeleid te worden".
Ineke
29-10-2015 / 18:10
Dank! Voor uw uitleg die altijd bemoedigend is.Bijzonder fijn dat u antwoord wil geven als panellid.
John61
30-10-2015 / 08:18
Haertverwaremend antwoord van ds. Harinck. Ik hoop dat op het niet noemen van de naam van Jezus niet de uitdrukking van toepassing is: "Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over". Als de mond niet over stroomt van de naam van Jezus, wat voor plaats heeft Jezus dan in het hart?
3parels
30-10-2015 / 13:32
Ik schrik hiervan. Nooit of bedekt de naam van Jezus gebruiken en dat in de kerk, als tegenreactie op de evangelischen. Of omdat de mens uit zichzelf Jezus niet ziet en dat Hij dus een verborgen persoon is. Nou volgens mij is Jezus geen verborgen persoon, Hij heeft Zich juist geopenbaard. Dat heeft de godsdienst er van gemaakt, dat God Zich verbergt. Jezus is niet verborgen, nee!! Het is juist andersom: wij verbergen ons voor Jezus, willen Hem niet zien, onze ogen zijn blind, we staan de andere kant op! Het ligt niet bij God dat wij Hem niet zien!!!! En daarom is een goede evangelieprediking zo belangrijk. En Zijn Naam moet genoemd worden!!!

Wat is er toch mis in onze refokerken!?
HenkJanw
30-10-2015 / 13:35
Misschien een beetje flauw maar is het niet "zonde" om de naam Jezus te vermijden? En dat enkel om je eigen positie zeker te stellen in deze wereld? Jezus roept op tot discipelschap in het zendingsbevel dat Hij aan ons gaf, en roept niet op tot navelstaarderij om je zelf te gaan meten met je lichtzinnige broeders. Waar is de zoektocht naar eenheid gebleven, als je niet als broeders op zoek bent naar eenheid? Maar juist de verschillen zo groot mogelijk maakt? Eerlijk gezegd verdeeldheid bezorgt bij mij een lading kippenvel.
3parels
30-10-2015 / 17:17
Het is zeker zonde!!! Daarom vraag ik me ook af wat en waar het toch mis is gegaan in onze refowereld. We weten het zo goed en zo beter dan andere kerkgenootschappen dat we de Naam van onze lieve Heere Jezus maar niet gebruiken. Er zouden maar eens mensen op grond van Zijn Naam zalig worden. Nee dat moet allemaal niet zo gemakkelijk gaan.
Zeer zorgelijk dit! Het is ook echt mijn nood geworden om hier wat mee te moeten gaan doen. Evangelisatie in de kerken! Hoe erg kan t zijn!
Lecram
30-10-2015 / 20:41
Het is zeker verbazingwekkend dat predikanten niet of nauwelijks de naam van Jezus gebruiken. Maar zeker niet minder verbazingwekkend dat zulke predikanten vrijuit mogen voorgaan in hun kerkgenootschap! Dat rust zwaar op de verantwoordelijkheid van die kerk. Iedereen heeft de mogelijkheid om zelf te onderzoeken of een predikant naar Gods woord spreekt. Alles is te toetsen aan de bijbel. Als je je dus laat leiden door dit soort predikanten ben je zelf ook verantwoordelijk.
2161PJ8
30-10-2015 / 21:06
Ds. Harinck, ontzettend bedankt voor dit eerlijke en rijke antwoord!
Het geeft mij weer moed als ik mag merken dat er meerderen zijn die dergelijke misslagen opmerken die uit "over-verrechtsing" worden begaan en op deze manier de rijkdom van Gods genade gave inperken. Heeft het ons niet héél veel te zeggen dat God de Vader Zelf, de in die tijd zo véél voorkomende naam Jezus, juist aan Zijn Zoon wilde geven voor Zijn omwandeling op aarde? Als ik hierover nadenk, dan raak je verwonderd over "hoe dichtbij" de Heere is willen komen bij ons, zondige mensen, zodat Hij zelfs in Zijn Naam niet ver bij ons vandaan wilde staan!!
Wat geeft ons dan ooit het recht om wijzer te zijn dan God door om welke reden dan ook een "afstand" te creëren tussen Jezus, de ons van God de Vader geschonken Zaligmaker en ons zondige mensen?
Laten we toch Héél dicht bij Gods Eigen Woord blijven, al maakt het ons verdacht in de ogen van sommige mensen.
Rolfsuk
31-10-2015 / 01:20
Ds v Aalst en ds Harink leggen de vinger precies op de zere plek. In mijn jeugd 50 jr geleden hoorde je in elke dienst wel dat de mensen met de Jezus naam werden geconfronteerd. In leesdiensten v Leeuwen etc in preekdiensten ds Honkoop ds Hage en vele anderen. Als de Geest erin meekwam dan triomfeerde de Jezus naam en wierpen ze de meetlatten ver van zich weg. Karigheid was dan zoek. Als men dit vandaag zelf niet niet meer zo beleeft , dat kan wel zo zijn. maar laten ze de collega's dan eren en hoger achten die wat dit betreft in het spoor van hun voorgangers in onze Ger,gem gaan en niet al te bevreesd zijn als de Heere zijn eigen weg gaat en niet precies binnen ons uitgedachte pad zijn heilsplan volvoert.
Lecram
31-10-2015 / 10:41
@Rolfsuk: beleving mag nooit de reden zijn om Jezus wel of niet te verkondigen. Sterker: beleving móet uit de bijbel komen. Dus als er beleving in de preek voorkomt dan moet dat uit de context blijken van het onderwerp.
Dus het verkondigen van Jezus is een bijbelse opdracht, ongeacht of de predikant het beleeft of niet.

"Bevinding, tenzij direct uit Gods Woord te herleiden, maakt meer kapot dan je lief is."
Jello
31-10-2015 / 12:30
Met verbazing lees ik bovenstaande reacties en klachten. Is het werkelijk zó erg in de GG? Ik herken dit namelijk niet op deze manier. En ik beluister vrijwel dagelijks preken, van uiterst links tot uiterst rechts en alles wat daartussen zit. Laten we voorzichtig zijn met oordelen, lieve mensen, of helpen te veroordelen. Want van elk woord wat hier gesproken wordt, moet wél verantwoording afgelegd worden.
henkie
31-10-2015 / 12:44
Wie heeft het over de GG dan?

Terug in de tijd

Mevrouw Rots, ik las uw antwoord maar ben niet degene die deze vraag heeft gesteld. Ik heb wel een vraag die opgeroepen ...
geen reacties
29-10-2009
Kan Al-Chalabi van de Ger. Gem. ook vragen voor deze site beantwoorden? Hij komt uit de wereld en is nu dominee. Ik zou ...
geen reacties
07-11-2016
Waarom heeft de PKN ds. Hendrikse nog niet uit de kerk gezet? Hoe kunnen ze het toelaten dat een atheïst (dus een anti-t...
18 reacties
29-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering