Belangstelling gewekt voor het christendom

Ds. A. Simons / 2 reacties

30-09-2015, 14:25

Vraag

Ongeveer een jaar geleden is mijn belangstelling gewekt voor het christendom en sindsdien kom ik ook wekelijks in de kerk en af en toe op lezingen etc. Inmiddels ben ik (o.a. door het veel lezen van antwoorden op deze website) ook (redelijk) goed op de hoogte van de christelijke leer en de inhoud van de Bijbel. Ik heb me echter nog niet bij een kerkverband aan kunnen sluiten, omdat ik door omstandigheden (o.a. studie) niet elk weekend in dezelfde plaats verblijf en daarom ook niet iedere zondag naar dezelfde kerk kan.

Mijn vraag en probleem is echter dat het nooit verder is gekomen dan interesse in het geloof en het (nog) niets is gekomen tot oprecht geloven zoals gelovigen die ik om me heen zie dat zie doen. Ik bid ook wel regelmatig, maar dat heeft vaak eigenlijk een enigszins plichtmatig en onwennig karakter. Mijn vraag is daarom hoe ik tot werkelijk geloof kan komen (met het gevoel er ook bij dus eigenlijk denk ik) en (opr)echter kan bidden. Ik lees en hoor natuurlijk wel vaker dat mensen in de reformatorische kring zoeken naar en bidden om bekering (zoals dat bijgebracht is in de christelijke opvoeding met aangeleerde gebeden) en tot die mensen ben ik nu eigenlijk ook gaan horen, met het verschil dat ik er niet mee opgegroeid bent. Ds. M. M. van Campen zei echter ook een keer in een preek dat bidden om bekering eigenlijk niet bijbels is, wat enige verwarring opriep omdat veel anderen daar wel toe oproepen.

Antwoord

Bedankt voor je brief. Het is misschien ook wel een soort belijdenis om duidelijk te maken waar je geestelijk staat. Je vraag is: hoe kom ik werkelijk tot het geloof?

Eerst iets over je belijdenis. Het is wel aangrijpend om te lezen dat je zo’n grote verandering hebt ondergaan. Maar je belijdt dat het alleen een buitenkant bekering is. Je hart is niet vernieuwd. Je hebt een ‘andere jas’ aangetrokken maar van binnen ben je nog dezelfde. Van de wereld naar de kerk bekeerd, zeiden ze vroeger. Heb je daar voordeel mee? Nee, integendeel. Godsdienst heeft in de ogen van God niets voor bij de wereld. Al lijkt het vandaag in de kerk soms wel zo. Alsof er drie soorten mensen zijn. Ik moet je teleurstellen: het is dood of levend. Het is in Christus of buiten Christus. Daar staat of valt ons leven mee.

Wat vreselijk dat je veranderd bent zonder vernieuwing. Is Christus je niet verkondigd? Of geldt deze verkondiging alleen voor veranderde mensen? Wie heeft je betoverd en gemaakt tot een godsdienstige mens? Is Christus je niet verkondigd? Zoals je was en bent: een zondaar! Niet voor veranderde mensen maar voor goddelozen. Mensen die midden in  de dood liggen. Je zoekt naar geloof, maar je hebt Christus nodig als de Weg, de Waarheid en het Leven. Deze Christus wordt verkondigd en aangeboden aan zondaren.

Je vraag is: hoe kom ik tot geloof? Je kunt beter jezelf afvragen: hoe krijg ik deel aan Christus? Alleen -zegt de Schrift- door het geloof! Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid (Rom. 4:5). Je hebt Gods rechtvaardigheid nodig om rechtvaardig voor God te kunnen zijn. Wie Christus omhelst door een waar geloof die is rechtvaardig in Gods ogen. Laat dat je levensvraag zijn: hoe zal ik rechtvaardig voor God kunnen verschijnen? Dat kan alleen als je deel hebt aan Christus en Zijn rechtvaardigheid. Vriend, ik bied je als een gezant van Christus wege deze rechtvaardigheid aan in de belofte van het Evangelie (2 Kor. 5).

Paulus zegt immers dat dat Evangelie is. Gods rechtvaardigheid geopenbaard in het Evangelie (Rom. 1:16-17).  In de blijde boodschap schenkt God de rechtvaardigheid die je nodig hebt om rechtvaardig voor God te kunnen zijn. Vriend, zo gij Zijn Stem dan heden hoort, verhard u niet maar laat u leiden. Gods zegen is alleen te verkrijgen in Christus Jezus de Heere.

Een hartelijke groet van,
Ds. A. Simons,
Hervormd predikant in Montfoort

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bekeringbelofte(n)
2 reacties
Jaleco
30-09-2015 / 16:47
Ik deel een stukje van Luther met je:

‘En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade voor genade’ (Johannes 1:16, weergave DB 1545).

Als wij ons willen beroemen, kunnen wij ons alleen hierin beroemen dat wij uit de volheid van de Heere Christus nemen, door Hem verlicht worden, vergeving van zonden verkrijgen en kinderen van God worden. Want daar gaat het over: wie uit de macht van de duivel verlost wil worden, aan zonde en dood ontkomen, die moet uit deze Bron, Christus, scheppen, daaruit moet alle heil en zaligheid voortvloeien (vgl. Johannes 7:37 en Openbaring 22:17).

Deze Bron is onuitputtelijk, vol genade en waarheid voor God. Hij vermindert niet: wij mogen scheppen zoveel als wij willen. Zelfs al zouden wij allemaal eindeloos uit deze Bron scheppen, dan kan Hij toch niet leeg geschept worden, maar blijft een oneindige Springader van alle genade en waarheid. Hij is een grondeloos diepe Put en een eeuwig stromende Bron. Hoe meer men uit Hem schept, hoe rijker Hij stroomt.

Zo is Christus onze Heere – tot Wie wij, in alle dingen, biddende de toevlucht moeten (!!) nemen – een oneindige Bornput en Springwel van alle genade, waarheid, gerechtigheid, wijsheid en leven. En dat alles zonder maat, eindeloos en grondeloos. Zelfs al zou de hele wereld zoveel genade en waarheid uit Hem scheppen dat alle mensen louter engelen zouden worden, dan zou Hij nog niet met één enkel druppeltje verminderen. Deze Bronwel loopt altijd over van de volheid der genade Gods.

Wie nu – niemand uitgesloten – Zijn genade wil proeven en smaken, die mag tot Hem komen en drinken: niemand zal deze Bron kunnen leegdrinken. Hij zal het niet opgeven. Iedereen kan overvloedig genoeg daaruit ontvangen en toch blijft Hij een oneindige Springader van levend water. Allen, allen, zowel Joden als heidenen, als zij tot deze genade willen komen, moeten uit deze Fontein drinken.

Hier moeten zij hun lege flesje vullen: waar het altijd stroomt en overloopt. Zo moeten zij hun dorst lessen bij deze Bron van levend water, Die in het eeuwige leven ontspringt. Zijn volheid heeft geen eind of maat, daarom, schenk maar volop in, en drink met blijdschap en verheuging, want hier is overvloed en genoeg tot in het eeuwige leven, waar dan met het loven en danken van God uw dorst voor eeuwig voorbij zal zijn.
markusa
01-10-2015 / 08:17
Mooi dat je interesse hebt! Maar dat is uiteraard niet genoeg zoals je ook zelf aangeeft. Mooi dat je dat aanvoelt. Er zijn geloof ik 2miljard mensen die zich Christen noemen, maar zeer weinig zullen ingaan door de nauwe poort. (Mattheus 7: 13-14)

Lees de catechismus. Zeer belangrijk als je "nieuw" bent in het Christendom.

Neem de middelen waar. God KAN niet alleen door de middelen werken, maar zo werkt God ALTIJD. Bid, bedel, smeek veel om levendmakende genade. "Wie hem aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot" (psalm 86) God kan dat alleen geven. Wij kunnen onszelf niets geven. Gelukkig maar, wat je jezelf geeft zou je ook zo maar weer kwijt kunnen raken. Maar God wil het ook doen, op het gebed doet Hij grote wonderen. En lees daarnaast veel in de Bijbel. "Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken." (Johannes 14) Daarin staat de duidelijke oproep om geloof en bekering. Als een eis! God eist dat van ons.

Jonathan Edwards, een Amerikaanse theoloog, noemt het werk der zaligheid een groot werk wat veel moeite en tijd kost:

"Wat is dan dat grote werk? Je moet je voorbereiden op de eeuwigheid. Dat moet gebeuren in de tijd die je nu hebt. Anders zal het nooit gebeuren! En het is niet gemakkelijk om je voor te bereiden op de eeuwigheid. Dat kost je veel moeite. Daarom heb je je tijd ook echt nodig!"
https://www.jonathanedwards.nl/tijd-is-kostbaar/

En weetje waarom dat werk nou zo moeilijk is? "Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden" (Mattheüs 16:25) Het is zo ontzettend tegennatuurlijk om je leven te verliezen. Dat gaat tegen alles in. Maar de Heere Jezus wil geen uiterlijke godsdienst, of een beetje van Hem en een beetje van de wereld. Hij wil je hele hart en leven. "Uit het hart zijn de uitgangen des levens" (Spreuken 4)

Kijk ook naar deze vraag: http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/15691/bidden-om-geloof-2-/

Denk en mediteer veel over onderstaande 5 punten van de puritein Matthew Meade

1. Pas ervoor op te rusten voor een schijn van Godzaligheid
2. Probeer een uitnemendheid te zien in de Godzaligheid
3. Ziet op de toekomende dingen (d.w.z.: de eeuwigheid)
4. Schat [de waarde van] uw ziel zeer hoog
5. Denk veel aan de strengheid en haastigheid van het oordeel, die ieder mens door moet voor hij in de eeuwigheid kan genaken.

Terug in de tijd

Ik heb al een tijdje het verlangen om mij te laten dopen, al zeker een jaar. Vorig jaar ben ik hiermee naar de kerkenraa...
2 reacties
30-09-2016
Ongeveer twee jaar geleden heb ik last gehad van een een twee jaar durende depressie. Dit heeft mijn leven flink verande...
geen reacties
30-09-2014
Ik moet van de berijmde Psalm 107:15 (Datheen) de moeilijke woorden uitleggen aan kinderen. De psalm luidt als volgt: “H...
1 reactie
30-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering