Christus met verheerlijkt lichaam

Ds. M. Baan / 1 reactie

25-03-2015, 15:26

Vraag

Is Christus nu met een verheerlijkt lichaam in de hemel? Ik bedoel dit: afgelopen week op de Bijbelkring meende iemand dat Christus niet alleen lichamelijk opgevaren is bij de Hemelvaart, maar dat Hij nu aan de rechterhand van God zit met een verheerlijkt lichaam. Ik ben deze gedachte nog nooit tegengekomen. Hij meende daar een aantal bijbelteksten voor gevonden te hebben. Maar kan dit wel? Er staat geschreven dat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is, tot in eeuwigheid. Christus is geen geschapen Wezen zoals de Jehova's getuigen beweren, maar Hij was van eeuwigheid tot eeuwigheid. Alleen op aarde was Hij waarlijk mens (en waarlijk God). Als Christus voor Zijn menswording op aarde geen (verheerlijkt) lichaam heeft gehad (maar Geest was), waarom zou Hij dan na Zijn verlossingswerk op aarde wel een verheerlijkt lichaam moeten hebben in de hemel? Klopt deze gedachte wel? Wat moet ik met deze opvatting? Is dit wel bijbels, en zo ja, waar staat dat dat dit zo is, en zo nee, hoe kan deze opvatting weerlegd worden? Of is dit meer een vraag van welke theologische stroming je aanhangt?

Antwoord

Hoe zit het met het lichaam van de Heere Jezus Christus? Is dat na de opstanding van de Heiland een ander lichaam geworden of niet? Laat ik voor alle duidelijkheid bij het begin beginnen. Toen Christus geboren werd, werd Gods Zoon Mens. Van eeuwigheid was Christus al Gods Zoon. Vanaf Zijn geboorte werd Hij ook Mens. Christus bezat vanaf het moment van Zijn geboorte dus twee naturen: de goddelijke en de menselijke.

Die menselijke natuur betekent, dat Christus naar Zijn mensheid zowel een lichaam als een ziel heeft. Bij de kruisdood op Golgotha stierf dat lichaam. Het werd in een graf gelegd. Op de derde dag (vanaf de goede vrijdag naar Joodse rekenwijze de zondag, omdat men de vrijdag als eerste dag meerekent!) werd Christus opgewekt door Zijn hemelse Vader. De Bijbel zegt daarover ook, dat Hijzelf opstond uit het graf.

Dat verrezen lichaam werd ook gezien Dat was hetzelfde lichaam dat in het graf had gelegen. Dat laatste werd duidelijk door de wonden in Zijn handen en voeten. De ongelovige Thomas mocht die met zijn eigen ogen op uitnodiging van de Zaligmaker bekijken! En toch was er met dat verrezen lichaam van de Heiland iets vreemds aan de hand. Om maar iets te noemen: de vrouwen mochten op de Paasmorgen dat lichaam van Christus niet aanraken, niet vasthouden. Ook kwam het sinds Pasen enkele malen voor, dat bekenden van de Heere Hem niet herkenden. Zeker, hun ogen werden zo gehouden, lezen we van de Emmausgangers. Maar in het Markusevangelie lezen we, dat ook de discipelen twijfelden toen zij de Heere zagen. Verder blijkt de herrezen Heere lichamelijk plotseling ergens aanwezig te kunnen zijn en weer te verdwijnen. Iets wat onze lichamen beslist niet kunnen. In Markus 16:12 lezen we bovendien, dat de Heere Jezus verscheen “in een andere gedaante”. De apostelen schrijven in hun brieven dat het lichaam van de Heere opgewekt is in heerlijkheid en kracht. Wie daarnaast 1 Korinthe 15:42 e.v. leest en ook 2 Korinthe 13:4 en Filippenzen 3:21, komt tot de slotsom (met de kerkhervormers en alle rechtzinnige uitleggers) dat de Heere na de opstandingsmorgen wel hetzelfde lichaam bezat dat Hij ook tevoren had bezeten, maar dat dit lichaam tegelijk ook een verheerlijkt lichaam was.

En wat bedoelen we dan met een “verheerlijkt:” lichaam? Is dat toch een ander lichaam? Nee! Het is hetzelfde lichaam. Maar dit lichaam bezit wel eigenschappen, die er tevoren niet waren! Welke? Onsterfelijkheid en onverderfelijkheid. Met dat lichaam voer de Heiland op naar de hemel. Met dat lichaam is Hij gezeten aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Met dat lichaam zal Hij eenmaal wederkomen. En... met zo’n lichaam zullen eenmaal ook alle kinderen Gods opstaan in onverderfelijkheid.

Overigens moeten we hierbij wel opmerken, dat onze Heidelbergse Catechismus over deze zaak (te?) weinig zegt. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt er meer over. Zie: NGB artikel XIX.

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
1 reactie
blijblij
26-03-2015 / 09:10
Ik vraag me af of een verheerlijkt lichaam hetzelfde lichaam is als een menselijk lichaam van vlees en bloed.
Paulus (1 Kor 15) noemt je zelfs een dwaas als je denkt dat wat gezaaid wordt in dezelfde vorm geoogst wordt. Daarnaast kan volgens hem vlees en bloed geen deel hebben aan het Koninkrijk.

Terug in de tijd

Ten eerste wil ik even zeggen dat ik heel veel van deze site heb geleerd, waarvoor dank! Ik zoek een Bijbel in de grondt...
1 reactie
26-03-2019
Wij zijn een jong stel en hebben trouwplannen. Alleen ik, de vrouw, kan een intentieverklaring krijgen om een huis te ko...
8 reacties
25-03-2010
Dominee Arkeraats, bedankt voor het antwoord op vraag. Het was niet mijn vraag, maar ik heb er wel een vraag door gekreg...
2 reacties
25-03-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering