Jongeling zal als honderdjarige sterven

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

20-01-2015, 12:56

Vraag

Voor ds. A. K. Wallet. Wat wordt bedoelt met deze teksten?

Jesaja 65:20: “Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.”

Zacharia 14:16-19: “Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de HEERE der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen (regen) valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de HEERE de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.”

Dit gedeelte is toch nog niet vervuld? Verwijzen die teksten naar een vrederijk? Er wordt mij gezegd dat die teksten op het duizendjarig rijk slaan omdat er ook nog sprake is van een plaag waarmee de Heere de volken zal treffen. Het Loofhuttenfeest vieren elk jaar en de jongeling zal als honderdjarige sterven, wat wordt daar mee bedoeld?

Antwoord

Beste vrager,

Je legt nogal wat op mijn bordje neer. Maar het Woord is er om uitgelegd te worden, al vraagt het tijd en ‘papier’.

Wat Jesaja 65:20 betreft dienen we haar ook te lezen in het verband. Het blijkt dat Jesaja een machtig zicht heeft op de toekomst. Het volk zal terug keren uit de ballingschap. Dat is een zaak van vreugde. Denk aan Jes 40:1: “Troost, troost mijn volk zal uw God zeggen.” De Heere belooft rijke zegeningen voor Zijn volk. De grootste is wel de vergeving der zonden: “dat haar ongerechtigheid verzoend is” (40:2).

Hoe dat kan? Daar spreekt Jesaja ook over in het machtige Jes. 53, waar hij het lijden van Christus beschrijft, zodat we heel dicht bij het kruis worden gebracht. Maar zonder de vervulling in de Evangeliën zouden we het maar nauwelijks begrijpen. Dan horen we in Jes. 55 de uitnodiging om te komen drinken van de wateren van het leven. Het is één en al leven wat er zal komen door Christus. Maar dan ziet hij nog heel in de verte waar het alles op uit loopt. Jes.65:17: “ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.” Aan de vorige zonden zullen niet meer gedacht worden. Daar worden we stil van: God schept verheuging en blijdschap en vrolijkheid en er zal geen stem van verdriet meer wezen.

Dan in vs. 20 schildert hij hoe het wonen is op die nieuwe aarde.  Maar de werkelijkheid is nog veel heerlijker dan Jesaja hier kan beschrijven. Hij schildert het in de kleuren van zijn tijd. Hij geeft er als het ware een schets van. Een kort leven was een vloek in die tijd. Maar het uitzicht dat Jesaja hier beeldend mag verkondigen is dat er geen kindersterfte meer zal zijn. Kinderen zullen opgroeien tot jongeren en de jongeren zullen weer heel oud worden.

We zouden zeggen: hoe kan Jesaja nog over een zondaar spreken? Dat komt omdat Jesaja het verstaat als het verlengde van zijn tijd. Zijn boodschap is tegelijk verkondiging voor het heden. Er is zelfs een vertaling, die het als volgt weergeeft: “Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, en wie de honderd jaar niet bereikt, zal als een vervloekte worden beschouwd.” Dus zondaren zullen aan dat eeuwige leven geen deel hebben. Je ziet wel dat vertalen en verklaren zoeken en tasten is. Jesaja  ziet het geweldige van de toekomst, maar door de zondigheid van zijn tijd heen, waar mensen nog de vloek op hun zonden ontvangen.

Verder spreekt hij over het verbouwen van het land. Maar nu niet meer zo dat de vijanden komen en het wegroven. Nee, ze mogen er zelf van genieten. En de bomen die zij planten zullen ze overleven. Zelfs de wilde dieren zullen geen leed meer doen. Het begin van deze heerlijke tijd is aangebroken met de komst van Christus. Wat een geweldige dingen zijn er toen gebeurd. Jezus, zegt in de synagoge van Nazareth: Heden is deze Schrift (van Jes. 61) in uw oren vervuld (Lukas 4). Maar de volle doorwerking zal er zijn bij Zijn tweede komst. We hebben echt Openbaring 21 en 22 nodig om het schilderij van Jesaja duidelijker te zien.

Vervolgens de tekst uit Zacharia 14:16-19. We zien verschillende beelden dooreen lopen. De strijd, het heil en de overwinning. Het is een Messiaanse tekst, waarbij het heil in Christus het voornaamste is.Er zal een massale toeloop zijn naar Jeruzalem, het centrum van de Godsopenbaring. Zo is dat Jeruzalem allereerst een beeld van het heil dat God schenkt. Maar de voorgaande teksten geven dat er een grote strijd gestreden zal worden. Zien we daar niet iets van in onze tijd? Tal van terroristische groepen hebben als mikpunt van vijanden: de Joden en de christenen. Zij worden op één hoop gegooid en gehaat.

Als wij in de kerk zingen met de dichter van Ps. 122: “Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uwe poorten in”, dan denken wij aan de kerk die wij binnengaan. Hoewel we ook niet moeten vergeten dat ook het huidige Jeruzalem een steen des aanstoots is. Maar vooral is dat Jezus Christus, de vervuller van alles wat zich in Jeruzalem met als centrum de tempel voordeed.
Velen zullen komen en aanbidden, de Koning, de HEERE der heerscharen en zich voor Hem neer buigen. Zien we hierin niet onze grote Koning Jezus Christus, ons van Israëls God gegeven? Vanuit de hele wereld is men gekomen tot Hem. Wie de wereld rondreist, ziet overal kerken met een kruis, het symbool van de christelijke kerk. In ons land zien we meestal een haan op de toren van protestantse kerken, als teken van “wakker roepen.” Waar over Christus gesproken wordt gaat het ook over Israel. De kerk is aan Israël verbonden.

Wie zou die grote toeloop in de dagen van Zacharia verwacht hebben, toen men nog maar moeilijk het werk van de grond kon krijgen. Men zal het feest der Loofhutten vieren. Wat wil dat zeggen? Het Loofhuttenfeest was een uitbundig feest. Men dacht aan de tocht door de woestijn en men in tenten woonde. Maar nu mogen ze in het land wonen dat de Heere hen gegeven had. En nu in onze tekst: Men ziet hierin ook de grote vervulling in het eeuwige vrederijk, bij de wederkomst van Christus. Altijd wonen bij de Heere.

Vervolgens denken we aan het feit dat Jezus op het Loofhuttenfeest uitriep: zo iemand dorst heeft die kome tot Mij en drinke. Verder denken we aan Zach. 13 waar over water gesproken wordt als een fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Jezus Christus is de fontein van Gods heil, waardoor we reiniging van al onze zonden kunnen ontvangen.

Maar wie zich blijft verzetten zal zijn straf niet ontgaan. De grote scheiding voltrekt zich bij Jezus wederkomst. Wie niet aangebeden hebben en niet gekomen zijn tot Christus, zullen de plagen ondervinden die hier beschreven worden.

Je vraag is ook: heeft dit met het (zogenaamde) duizendjarig rijk te maken? Wie deze leer aanhangen zien overal dat rijk opduiken. Uit de ene tekst uit Openb. 20 leidt men alles af. Men moet bedenken dat de getallen in het apocalyptische boek Openbaring symbolische getallen zijn. Dat heeft niets te maken met letterlijk nemen of niet letterlijk nemen. Het gaat om de juiste verklaring van Gods Woord. Het gevaar bij deze aanhangers is wel dat Israel belangrijker dreigt te worden dan Jezus Christus en Zijn verzoenend werk. Ik houd van Israël en ik bid dagelijks minstens twee keer voor Israël, maar ik laat de vervulling over aan de drie-enige God.

Er is een mooi boekje van prof. dr. J. van Genderen, getiteld “De verwachting van een duizendjarig vrederijk”. Je kunt het wel bij je dominee lenen, denk ik. Daarin staat een heel belangrijke zin:  “Het gaat er immers niet allereerst om, wat wij verwachten. Het gaat er om: Wie wij verwachten. Hij komt!”

Ik hoop dat ik je wat duidelijkheid gegeven heb. Toen ik hiermee bezig was, kreeg ik verlangen om er over te preken. De Bijbel is een bron, die nooit opdroogt.

Hartelijke groeten,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Enkele vragen die mij bezighouden: Komt er een opname van gelovigen en blijven ongelovigen dan op aarde achter? Kunnen d...
geen reacties
20-01-2014
Regelmatig heb ik contact met mensen uit de Gereformeerde Gemeenten (synodaal). Wat mij dan opvalt is dat zij altijd zo ...
2 reacties
21-01-2016
Voor een Ger. Gem.-beantwoorder. Ik meende zelf duidelijk de openbaring van Christus te kennen; ik meende de vereniging ...
geen reacties
20-01-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering