Vragen over eindtijd en hemel

Ds. M. Pronk / geen reacties

24-08-2003, 00:00

Vraag

Ik snap het een en ander niet over de eindtijd.

1. Tijdens de eindtijd, hebben de mensen in de Hemel dan ook 'last' van de allerlaatste gebeurtenissen? Of staan zij daar los van?

2. Ik snap niet precies wat de hemel inhoudt. Het is een mooie plek (een nieuw Jeruzalem) zonder verdriet ed. Men zal er lofzangen zingen en God prijzen. En het zal eeuwig duren. Maar wat doet men daar dan voor de rest? (Ik weet dat het een moeilijke vraag is, maar u weet er allicht iets meer van dan ik). Ik begrijp dat gewoon niet helemaal.

3. Nog een iets andere vraag. Ik lees elke avond uit Het Boek. De Bijbel snap ik gewoon niet, waardoor ik dingen verkeerd opvat of mijn aandacht afdwaalt. Wat vindt u van Het Boek, is dit een foute versie, of is het juist goed om dit naast de Bijbel te hebben?

Antwoord

Verlang je naar de hemel om voor altijd bij de Heere te mogen zijn? Je weet dat Paulus schreef in zijn brief aan de Filippenzen:  "Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil." (1,23) Aan Timotheüs schreef hij: "Want ik word tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere de rechtvaardige Rechter in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning liefgehad hebben." ( 2 Tim.4: 6 -8) 

Zijn levensschip ligt aan de kade van het dagelijks leven aangemeerd. De trossen liggen vast. Maar hij ziet uit naar de dag, en hij weet dat die dag nabij is,  dat de trossen worden losgegooid, ontbonden, en zijn levensschip over de oceaan van vrije genade heen vaart naar de kusten van het eeuwige Immanuelsland. Vaarwel wereld, voor eeuwig vaarwel, ik ga naar Huis. Dan mag hij tenvolle genieten van het eeuwige leven.

De Heere Jezus zegt in Johannes 17: "En dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt." We kennen God in en door de Heere Jezus. Wie God kent, mag nu al in zekere zin delen in dat eeuwige leven, maar in de hemel ten volle. Hem kennen is op de Heere gericht zijn, Hem erkennen, liefhebben en vrezen, Hem kennen in een intieme gemeenschap. Dat zegt ongetwijfeld iets over het leven in de hemel.

Verlang je ook naar de hemel? De keerzijde daarvan is geen wereldvreemdheid. Wel vreemdeling hier op aarde zijn. En tegelijk je roeping hier op aarde willen vervullen. Misschien kan ik beter aan je vragen of je bereid bent.  Ik herinner mij toen ik als student hier en daar een stichtelijk woord mocht spreken,.zoals dat heet, ik wel sprak over de woorden: "Gij dan zijt ook bereid, want in welke ure gij het niet meent zal de Zoon des mensen komen." ( Lukas 12: 40). Mag ik vragen of je bereid voor het grote ogenblik dat je gaat sterven? Ben je bereid voor de grote dag als Christus terugkomt?

Er is een hemel. Hoe zal het daar zijn? Hoe moet ik mij de hemel voorstellen? De Heere is alomtegenwoordig. Hij is nergens in te sluiten en nergens buiten te sluiten. De hemel is in heel bijzondere zin Zijn woonplaats, Zijn paleis waar Zijn troon staat, Zijn tempel waarvan de tabernakel en de tempel te Jeruzalem een afbeelding zijn. Van hieruit bestuurt Hij alles, volkomen wel. In een hemelse liturgie maken de engelen Hem onafgebroken groot. Hier is de triomferende kerk.

Er is dus de hemelse tempel. Na zijn volbrachte arbeid ging Christus daarheen om verzoening te doen voor het aangezicht van zijn Vader. "Ik ga heen om u plaats te bereiden." In Openbaring 6 lezen we van de zielen onder het altaar. We mogen dus zeggen dat de hemel model staat voor de inrichting van de tabernakel en de tempel.
 
Heb je er wel eens bij stil gestaan dat het een zeer groot wonder te noemen is dat te midden van het volk Israël op reis naar het beloofde land de tabernakel als een heiligdom stond opgericht? De HEERE woonde op het gouden verzoendeksel temidden van Zijn volk. Weliswaar achter gesloten gordijnen en in het Allerheiligste en temidden van de offerdienst der verzoening. We hebben pas weer het kerstfeit herdacht. De verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees. In Jezus Christus woont God onder mensenkinderen. Johannes schrijft: En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. (Joh.1,14)  Getabernakeld, zo staat er. Christus heeft door zijn lijden en steven de tempeldienst vervuld. Toen Hij stierf aan het kruis scheurde het voorhangsel van boven tot beneden. God haalde als het ware een streep door deze schaduwendienst. Is er nu in het Nieuwe Testament een tempel? Ja, zeer zeker. Dat is de kerk. "Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en de Geest van God in u woont?"  ( 1 Kor.3: 14) Door het geloof in Christus mogen we hier in dit leven al  Gods tempel zijn en delen in Gods gemeenschap door de inwoning van de Geest.

Bij het sterven gaan allen die de troost in Christus kennen naar Huis, naar de hemel om bij de HEERE te zijn.  Maar het lichaam blijft op aarde achter en vergaat  Eens komt de dag dat allen die ontslapen zijn zullen opstaan. Zij eerst. Daarna, zegt Paulus die levend overgebleven zijn. Omringd door zijn engelen zal Christus dan komen naar deze aarde. En wij, de gelovigen, zullen dan tezamen de Heere tegemoet gaan in de lucht en de Koning vergezellen op zijn glorieuze intocht. (1 Thess.4). Dan zal in vervulling gaan de rijke belofte van het Oude Testament: Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. (Jes.65: 17)

In het laatste bijbelboek wordt het nieuwe Jeruzalem getekend. En, zegt Johannes, ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere de almachtige God is haar tempel en het Lam. (Op.21:22) Er is geen tempel meer nodig, want God woont dan bij de mensen. Ook Christus geeft zich in een  onbelemmerde gemeenschap. Met lichaam en ziel, als een volmaakt mens, eeuwig bij de Heere. Wat een toekomst voor allen die de Heer vrezen.

Hoe zal het in de hemel zijn. Eeuwig bij de Heere. Volle gemeenschap met Christus. Geheel doorwoond van de Geest. Zonder zonde. Overstelpende vreugde. Bekend is het verhaal van wat monniken in de Middeleeuwen. In hun gesprekken hadden zij het er vaak over hoe het toch wel in de hemel zou zijn. Zij hadden een onderlinge afspraak gemaakt dat degene die het eerst in de hemel kwam zou proberen een boodschap te zenden. Een boodschap van slechts één woord.  Aliter of taliter. Dit zijn Latijnse woorden. Aliter betekent: anders. En taliter: zodanig als, net eender, zoals wij het ons voorstellen. Na enige tijd overleed één van de kloosterlingen en hij stuurde een boodschap naar de andere monniken. En wat was die boodschap? Totaliter aliter. Totaal anders. Het is niet te zeggen hoe het daar zal zijn. Dat behoeft ook helemaal niet. De vraag is maar of je bereid bent.

Over de eindtijd  zou best wel wat te schrijven zijn. Maar dan wordt dit antwoord veel te lang. Misschien bij een andere gelegenheid?  Maar je vraagt of de mensen in de hemel last van de allerlaatste gebeurtenissen hebben. In Openbaring 6: 9-11 wordt verhaald dat Johannes bij het openbreken van het vijfde zegel een altaar ziet in de hemel. Onder het altaar, dat wil zeggen aan de voet van het altaar, de zielen van hen die gedood waren om het Woord van God en om de getuigenis die zij hadden. Het zijn de zielen van de martelaren die in deze vijandige wereld opkwamen voor Gods Woord en de zaak van Christus. Zij werden hierom gedood. Wanneer er op aarde in de tempel een offer gebracht werd, werd het bloed aan de voet van het altaar uit gestort als een teken dat het offer aan de Heere gewijd is. Zo hebben deze martelaren hun leven aan de Heere gewijd. Zij riepen met grote stem: Hoe lang o heilige en waarachtige Heerser oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van hen die op de aarde wonen. Blijkbaar keert heel de wereld zich tegen Gods getuigenis. Waarom en hoelang kunnen zij hun gang gaan? We kennen die verzuchting wel. Er is zoveel onrecht en geweld tegen de Kerk dat we ons afvragen waarom de Heere niet ingrijpt. Er is in de hemel aanbidding van God en het Lam. Maar er is ook een gebed om recht. Blijkbaar is het zo dat de triomferende kerk in de hemel op een of andere manier toch meeleeft met het gebeuren op aarde. Ze ziet dat het geweld tegen Gods kerk nog doorgaat. Hoe lang nog, o Heere? Waarom staat U er nog niet over op?

En wat gebeurt er  in de hemel? Aan een ieder werden lange witte klederen gegeven. God beloont hen met hemelse glorie. Het is de moeite waard om de Heere te  vrezen ondanks het feit dat de wereld de kerk vervolgt. God beloont ze. Hun wordt ook gezegd dat ze nog een kleine tijd zouden rusten. Nog even wacht en dan komt het gericht. De belofte wordt tenvolle vervuld. Nog even geduld. God en het Lam hebben geduld. God gaat er nog velen toebrengen die door het geloof in Christus gaan leren leven. Wat een wonder. Het getal is nog niet vol. Dwing ze om in te komen. 

Nog even iets over de laatste vraag. Ik zou je toch wel willen aanraden om elke avond je Bijbel te nemen en daaruit te lezen. Zelf gebruik ik de Statenvertaling. Maar we moeten wel beseffen dat ook dit een vertaling is. Bij het voorbereiden van mijn preken raadpleeg  ik altijd de grondtekst. Wanneer je nu de Bijbel leest kom je veel tegen dat moeilijk is. Lees dan even door, want ongetwijfeld kom je gedeelten tegen die veel duidelijker zijn. Lees dat, herlees dit en doe dat biddend om het licht van Gods Geest. Je mag toch tegen de Heere zeggen dat je het niet snapt en vragen of Hij er licht over geeft. Probeer bij het lezen van de Bijbel een Bijbelboek in zijn geheel te lezen en niet elke keer een stukje hier en een stukje daar. Wanneer je zo een Bijbelboek doorleest worden veel dingen toch ook duidelijker. Er is helemaal geen bezwaar tegen om naast de Statenvertaling gebruik te maken van andere vertalingen, zoals bijvoorbeeld de Nieuwe Vertaling. Er zijn ook boekjes in de handel die een eenvoudige doorlopende verklaring geven van een Bijbelboek.

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik Het Boek zelf niet gebruik. "Het Boek is een bijzondere uitgave van de Bijbel. In plaats van de originele Hebreeuwse en Grieks tekst woord voor woord te vertalen, worden de verhalen verteld voor mensen van deze tijd met taal, woordspelingen en uitdrukkingen van nu." Zo staat er te lezen in de uitgave van Het Boek. Ik zou je niet aanraden om Het Boek te lezen in plaats van de Bijbel. Wel kun je het gebruiken als een hulpmiddel naast de Bijbel.

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

 • Geboortedatum:
  10-03-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  KralingseVeer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Pronk is 19 juni 2016 overleden. 
  Beluister hier de rouwdienst.

  Website: www.uithetoverjordaanse.nl

Tags in dit artikel:

eindtijdhemel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit op moment in een moeilijke situatie. Op een wonderlijke wijze zijn mijn man, kinderen en ik in onze huidige gemee...
3 reacties
25-08-2017
Door een medische reden moet ik tot mijn groot verdriet Lovette gebruiken. Op deze bijsluiter staat dat als je in de eer...
geen reacties
24-08-2009
Sinds 2,5 jaar heb ik verkering. Ik was hiervoor vier jaar pornoverslaafd. Sins enkele maanden ben ik volledig vrij van ...
geen reacties
24-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering