Jezus schrijft in de aarde

P.C.H. Kleinbloesem / geen reacties

22-03-2014, 11:19

Vraag

Wat schrijft Jezus met zijn vingers in de aarde? (Joh. 8). Is dit een Joods gebruik of zit hier veel meer achter?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik ga proberen een antwoord te geven op je vraag door in de kort een uitleg te geven van Joh. 8: 1-12. De Heere Jezus zegt in Joh. 8:12: “Ik ben het Licht der wereld.” Joh. 8:1-11 is een treffende illustratie daarvan. De Heere Jezus is het Licht dat schijnt in de duisternis van deze wereld; Hij is ook het Licht dat schijnt in de harten van mensen. De Schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Jezus die op overspel betrapt was. Ze wilden dat de Heere Jezus zou zeggen wat er met deze vrouw moest gebeuren. Moest ze gestenigd worden, zoals Mozes had geboden (Deut. 22:22-24)?

We weten hoe de geschiedenis afloopt... Jezus veroordeelt de vrouw niet, maar stuurt haar weg met de woorden: “Ga heen, en zondig niet meer.” Vreemd is dat, zou je zeggen. Stapt de Heere dan zomaar over haar zonden heen? Is dat niet in tegenspraak met bijv. Mat. 18:15-17 en Gal. 6:1? De zondaar moet toch op z’n minst bestraft worden? Ja, normaal gesproken wel. Maar wie waren de Schriftgeleerden en de Farizeeën die deze vrouw tot Hem gebracht hadden? Zij staan hier tegenover “het Licht der wereld.” Ja, het Licht der wereld schijnt in hun harten. Hun harten liggen open voor Hem. Hij weet dat ze de vrouw tot Hem gebracht hadden om Hem te verzoeken. Hij weet van hun dubbele moraal: Mozes had inderdaad geboden zulke vrouwen te stenigen, maar let op, niet alleen de vrouw, óók de man! Hij kent hun vuile hart. Zij (met hun onbekeerde harten) waren geen haar beter dan deze vrouw.

Ze vragen aan Jezus wat er met de vrouw moet gebeuren. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. Er is denk ik maar één tekst in de Bijbel die licht kan werpen op wat hier gebeurt. Die tekst is Jer. 17:13: “O HEERE, Israëls Verwachting! allen, die U verlaten, zullen beschaamd worden; en die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden; want zij verlaten den HEERE, den Springader des levenden waters.” “Die van Mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden.” Ik geloof dat de Heere Jezus de (eigen)namen van deze Schriftgeleerden en Farizeeën in het zand geschreven heeft. Daarmee liet Hij zien: Ik ken jullie! Ik weet wie jullie zijn, ook al heb ik jullie nooit eerder ontmoet. Ik ken jullie namen, maar dus ook jullie harten! Ik weet van jullie verkeerde motieven, jullie dubbele moraal, ja van de duisternis van jullie hart. WIE ZIJN JULLIE om deze vrouw bij mij te brengen? Hoe durven jullie!

De Schriftgeleerden en de Farizeeën werden hierdoor in hun geweten geraakt. Ze moeten ervaren hebben dat ze voor Hem niets verborgen konden houden. Eén voor één druipen ze af. Wat zullen ze zich geschaamd hebben! Opvallend is trouwens dat er staat dat de één na de ander wegging “te beginnen bij de oudsten tot de laatsten.”
 
Maar hoe onverstandig is het dan om vervolgens weg te lopen bij het Licht vandaan, bij de Heere Jezus vandaan. Johannes zegt daarvan in het derde hoofdstuk van zijn evangelie: “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden” (Joh. 3:19-20).

“En Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande.” Zij bleef, om zo te zeggen, staan in het Licht. Ik denk aan de woorden van de apostel Johannes in zijn eerste brief: “Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus,  Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1:7). Als we met de zondigheid van ons bestaan, met de slechtheid van ons vlees geconfronteerd worden, doet dat pijn. Toch is het zo belangrijk! Laat de Heere God je hart maar openleggen. Je kunt er ook voor kiezen je Bijbel dicht te laten, de confrontatie te vermijden... Maar dat is hetzelfde als bij het Licht vandaan gaan. Laat de Heere je hart maar openleggen, en bedenk dat Hij vervolgens Zelf zegt: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij  ons de zonden vergeven, en ons reinige van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9).

Nog even specifiek naar je vraag toe: Wat schrijft de Heere Jezus in het zand? Ik geloof de namen van deze Schriftgeleerden en Farizeeën. Door hun namen in het zand te schrijven, liet de Heere Jezus zien, zonder dat hij hen eerder had ontmoet, dat Hij hen allen kende: dus ook hun zonden. Een andere (zinnige) verklaring van de tekst weet ik niet.
 
Ds. P. C. H. Kleinbloesem, Peru

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

Tags in dit artikel:

Farizeeërsstenigen
geen reacties

Terug in de tijd

N.a.v. het artikel uit de Saambinder van ds. A. Moerkerken heb ik een vraag. Het artikel op zich was heel helder: niets...
geen reacties
22-03-2007
Ik voel me niet op mijn gemak bij mijn schoonvader. Als we elkaar ontmoeten of op bezoek zijn dan gaan zijn ogen altijd...
4 reacties
22-03-2013
Hoe kan je in het kort tegenover ongelovigen getuigen van de liefde van Jezus zonder hierbij over de hel te spreken? Dit...
13 reacties
23-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering