Paulus' brieven aan de heiligen

ds. D.M. Elsman / 2 reacties

09-10-2013, 14:30

Vraag

Waarom richt Paulus zijn brieven alleen aan de gelovigen van de gemeenten? Bijv. in Efeze 1 schrijft Paulus aan de heiligen die te Efeze zijn, en gelovigen in Jezus Christus. Zouden in die gemeenten ook niet mensen zijn geweest die het ware geloof niet deelachtig zijn? (zoals in onze tijd het geval is). Waarom richt Paulus dan geen woord aan hen? En de onderliggende vraag: als je als onbekeerde zo'n brief wil lezen, en het eerste wat je leest is: “aan de heiligen”, dan bekruipt zoiets als: o, dus niet voor mij...

Antwoord

Beste vraagsteller, bedankt voor je vraag. Je vraagt: Waarom richt Paulus zijn brieven alleen aan de gelovigen van de Gemeente (en niet aan de onbekeerden)? De reden is dat de apostel de gemeente veelal persoonlijk kende en dus voor ogen had tot wie hij zich richtte. Ook al is hij niet meer onder hen aanwezig, zij zijn in zijn gedachten en in zijn hart, en hij richt zich herderlijk bewogen en betrokken, als een 'geestelijk vader' tot hen (1 Kor. 4:15). Hij schrijft dus inderdaad veelal gericht (geadresseerd) onder bepaalde omstandigheden van tijd en plaats.

Wij weten dat de apostel Paulus een 'instrument' is geweest in Gods hand (Hand. 9: 15: “deze is Mij een uitverkoren vat om Mijn Naam te dragen voor de heidenen...”). Door het geloof heeft hij woorden van God Zelf mogen spreken en schrijven. Daarom hebben ook de brieven Goddelijk gezag, die tijd en plaats overstijgt. Vergelijk de woorden die hij schrijft aan Timothéüs: “Al de Schrift is van God ingegeven” (2 Tim.3:16). Zie ook 2 Petrus 1:21 en Hebreeën 4:12.
 
Misschien heb je zelf weleens een brief ontvangen (aan jou persoonlijk gericht) die je zo raakte, dat je dacht: Dat moet ik aan die en die vertellen! En zo laat je het aan een ander lezen en misschien weer een ander.

Het Woord van God (ook de brieven van de apostel Paulus) is als een lopend vuur dat doorgegeven (gelezen, uitgelegd en verkondigd) wordt en steeds weer harten raakt en verteert en verwarmt (tot bekering en geloof) en in vuur en vlam zet voor de Heere Jezus Christus om Hem met een waarachtig geloof te omhelzen. En het wonder is steeds weer dat de Heere door Zijn Woord in het hier en nu krachtig spreekt - ook al is het in een andere tijd en op een andere plaats en onder andere omstandigheden opgeschreven. Misschien herken je dat; dat je in verwondering moet belijden: dat is nu precies een woord voor mij! Zo werkt de HEERE vandaag door Zijn Geest, Die tijd en eeuwigheid omspant.

Denk ook eens aan de woorden die opgetekend zijn door de apostel Johannes: “Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam” (Joh. 20:30 en 31).

Lees daarom heel de Schrift als het Woord van God gericht ook aan jou. Nooit zul je kunnen zeggen: “het is aan anderen gericht en niet voor mij!” Ook vandaag trekt de Heere door dit Woord mensen uit de duisternis van heidendom en ongeloof in de lichtkring van Zijn gemeente, de gemeenschap der heiligen, zodat het gaat zingen van binnen: “Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft! Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft” (Ps. 85 ber.).

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

heiligenpaulus
2 reacties
emaildfj1atgmailpuntcom
10-10-2013 / 17:13
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum: forum.refoweb.nl</i>
levensbron
11-10-2013 / 22:02
vragensteller mooi verwoord van Ds.Elsman.
De Bijbel is er voor iedereen.
Er staat toch aan de heilige EN gelovige, dat bent u toch een gelovige?
Lees en herlees en bidt of de Heilige geest uw hart en uw ogen wilt openen voor het woord van God.
Dan voelt u zich wel aangesproken door Paulus.

Gods zegen toegewenst.

Terug in de tijd

Pas zei iemand tegen me dat liefde een keuze is. Dat je ervoor kan kiezen om kwaad met goed te vergelden en voor je vija...
geen reacties
09-10-2010
Wij wonen nu ongeveer drie jaar in onze woonplaats. Ik heb veel moeite om hier te wennen. Het is zo'n hechte gesloten ge...
6 reacties
09-10-2010
Aan ds. A.T. Vergunst. Hoe door te gaan na het sterven van een zeer geliefde moeder? Enige tijd geleden stierf mijn moed...
5 reacties
09-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering