Leiding van Boven

Ds. C.J. Droger / 4 reacties

06-04-2012, 08:55

Vraag

Ik lees wel eens een interview met een predikant of vragen op deze site. Het valt me daarbij op dat veel mensen de "leiding van de Heere" ervaren, terwijl ze vaak nogal het tegendeel van elkaar beweren. Zo lees ik dat ds. Mallan, Gods leiding in bepaalde kwesties ervoer, maar dat zijn opponenten dat ook hebben en dan precies op dezelfde kwesties, waarbij dan tegengestelde posities werden ingenomen. Hetzelfde bij de Bonders die naar de PKN zijn gegaan en andere hervormden die in de HHK zijn gestapt. Betekent dit niet gewoon dat die "ervaring van leiding van Boven" onzin is?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hartelijk dank voor je vraag. Je stelt een reëel probleem aan de orde. Ik begrijp wat je bedoelt. En herken het ook. Ik zal opschrijven hoe ik erover denk.

Ik denk dat je niet kunt zeggen dat het ervaren van de leiding van Boven onzin is. In de Bijbel vinden we veel voorbeelden daarvan. Ik neem aan dat je een aantal ervan ook wel kent. Wat jij aangeeft, wijst erop dat we heel voorzichtig moeten zijn met het aangeven van de leiding van Boven in ons eigen leven. Wat wij als leiding van Boven ervaren, hoeft dat namelijk niet altijd te zijn. We kunnen ook dingen naar ons toehalen en zeggen: zie je wel, dat is van Boven. "God liet me zien", zeggen mensen dan, of: "de HEERE kwam over met…." of: "De HEERE sprak met kracht tot m’n ziel…" Ik weet zeker dat de HEERE zulke dingen doet. Maar laten we als we zoiets zeggen, ook echt weten wat we zeggen. Ons arglistige hart kan zoveel naar zich toehalen. Tot de heiligste dingen toe.

Wat zullen de leden van het Sanhedrin gezegd hebben, toen Judas bij hen op de stoep stond? Ze hebben na zijn vertrek misschien de HEERE wel gedankt voor zijn komst. Misschien is het voor hen wel een gebedsverhoring geweest. Toch zaten ze er helemaal naast. En tegelijk was het leiding van Boven. Ik bedoel maar: voorzichtigheid is gewenst. In de gebrokenheid van het leven slaan ook Gods kinderen de plank wel eens mis. Gelukkig heeft hun Heiland aan een hout willen hangen. Daardoor is er verzoening en vergeving voor hen. Deel jij daar ook al in?

Hartelijke groeten!
Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gods leiding
4 reacties
waldboy
06-04-2012 / 11:02
Niet omdat het in de Bijbel staat, maar omdat mesnen het ervaren, daarom komen dingen van Boven.
Dat we ons daarin soms vergissen is waar. Onze eigen geest is immers nog in ons. En het is voor ons moeilijk om te erkennen wat goed of fout is.
Het is echter ook geen goede zaak om te voorzichtig te zijn of om te twijflen, daar doen we de Heer geen recht.
En vergissen is echt geen probleem. We kunnen aan de Heer rustig vertellen dat we het niet altijd weten.
"Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp".
We moeten er daarom ook niet te krampachtig overdoen. Geloven in en vertrouwen op de Heer, moet een ontspannen zaak zijn.
adriano313
06-04-2012 / 14:07
Mooie vraag vragensteller,

want wie hoort dan Gods stem en wie niet en als je Hem hoort, wie luistert er ook naar...

Het punt is dat Jezus Christus wel regeert, alleen doet Hij dit niet op een autoritaire manier, zodat wij alleen maar mogen luisteren of schikken. Hij regeert met Zijn koninkrijk door Levende Christenen heen. Dus als er geen Levende Christenen beschikbaar zijn, blijft er religie over.

Van de uittocht van Egypte tot aan de Richteren, lees je dat er telkens weer een menselijk "falen" optreed in hun ontwikkeling. Het terugkerende antwoord is: Focus en gehoorzaamheid op/aan God!
Het natuurlijke vlees protesteerde toen even hard als nu...daar is niets aan veranderd, met als rede dat het hart arglistig is. Daarom nodigt God je uit om je hart aan Hem te geven

Al jij je hart aan Jezus Christus geeft, zal Zijn Koninkrijk groter worden. Als 1 persoon duizend verslaat, 2 personen tienduizend wat, wat zal een eenparige kerk dan wel niet verslaan?
Een eenparige volk is een regelrechte bedreiging, Het neemt zoveel land in bezit dat alle koningen van de duisternis opstaan om het eenparige volk aan te vallen...
en Amelek leert genoeg over de gemene tactieken om te stelen en te roven.

Misschien dat de zondagse preken hier meer over mogen gaan om zo de basisprincipes van een Christelijke levenswandel te verduidelijken. Want het is geen natuurlijke wandel.
Echter, ook al staan duistere koningen op, het is Gods strijd waar Jezus al overwinnaar over is maar waar elke dag een strijd woedt om het Koninkrijk wat door wedergeboren mensen heen uitbreidt

Jezus zegt dan ook: er is niemand opgestaan die groter was dan Johannes de doper,
Maar de kleinste in het koninkrijk der Hemelen....
is groter dan hij (mat11:11)

13 Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd <u>tot Johannes toe;</u> 14 en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou. 15 Wie oren heeft, die hore!

Maar door Jezus in je hart, doordat je verzegeld bent aan de H.Geest ben je groter geworden dan Johannes de Doper. Want sinds hem breekt daarom het Koninkrijk met kracht baan,
en grijpen geweldenaars hiernaar. Dat is wat de bijbel leert....

M.i komt verdeeldheid dus door gebrek aan (geestelijke) inzicht en eenheid en zonder geestelijke eenheid sta je gewoon heel erg (alleen) => laat ik maar zeggen klein!
Daar waar wij niet intens verlangen dat God in een kerk regeert maar verdeelt blijven over leerstellingen, humaan, televisie, religie, vroomheid, scheuringen, en ga zo maar door...

Dan loop je Gods stem gewoon voorbij...
Echter, het is Gods Geest die wel het juiste antwoord heeft!
En de Geest en het Woord, zullen NOOIT van elkaar verschillen, want God is één (hallelujah)

Dus nee, Gods leiding is geen onzin, maar de mens die het ontvangen kan, is vaak zo druk met allerlei 'verantwoordelijkheden'... God kijk desondanks gelukkig naar het hart!
plderoos
06-04-2012 / 15:02
Gods Woord is compleet, dat zegt Mozes aan het einde van de wet, en Johannes aan het eind van openbaringen. Je moet er dus niks bij verzinnen. Het is dan ook behoorlijk goed vast te stellen of leiding van boven komt of niet, want God wijkt natuurlijk niet van Zijn Eigen openbaring af. Alles wat je ervaart moet je dus toetsen aan de bijbel.

Als voorbeeld noem je de bonders die achterbleven in de hhk of die meegingen in de pkn. Dat is wel een lastig voorbeeld maar er is wel uit te komen. In de bijbel staat namelijk "dat er, ondanks dat het niet de bedoeling is, wel scheuringen moeten zijn om te laten zien wie de toets kunnen doorstaan". Je mag dus niet zomaar uit je kerkverband weglopen. Het komt in de bijbel maar één keer voor en dat is als er door de Joden in handelingen "kwaad wordt gesproken van de weg des Heeren. De mensen in de HHK hebben zich niet afgescheiden, ze zijn niet meegegaan met een fusie en dat is wat anders. Ze zijn niet weggelopen maar achtergebleven. Tot dan toe waren ze overtuigd lid van de hervormde kerk want de officiële leer klopte ondanks enorme problemen in de praktijk, nog steeds. Vanaf de fusie echter, zei men, is dwaalleer opgenomen in officiële leerstukken en dus is dwaling wettig gemaakt. Dat is een objectief gegeven, je kunt nakijken in de bijbel of ze gelijk hebben of niet, en dus kun je bepalen aan wiens kant er leiding van boven was, en of men de toets heeft doorstaan.
imvi
07-04-2012 / 12:08
ps. 113:

5 Wie is als de HEERE, onze God?
Die zeer hoog woont,

6 Die zeer laag ziet,
in de hemel en op de aarde;

Terug in de tijd

Ik ben nu (nog) lid van een hervormde gemeente. Echter per 1 mei is dat dus PKN. Ik ben op dit moment erg bezig met de v...
geen reacties
06-04-2004
Mijn verloofde en ik zijn al 2,5 jaar bij elkaar. We zijn in die tijd elkaar goed gaan leren kennen en we voelen ons ech...
1 reactie
06-04-2011
Ik heb het Prikkelbare Darm Syndroom, dat in tijden van stress en spanningen en bepaalde voedingsstoffen opspeelt. Mijn ...
4 reacties
06-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering