Duizendjarig vrederijk onderbelicht

Ds. A. Huijgen / 4 reacties

25-11-2011, 08:47

Vraag

Ik heb verschillende boekjes gelezen over het duizendjarig vrederijk die ik heel duidelijk vind. Het boek Openbaringen wordt daarin duidelijk uitgelegd, iets dat in de meeste refomatorische kerken niet gebeurt. Hoe kan het dat dit boek in de gereformeerde gezindte zo zwaar onderbelicht wordt in de prediking? Zo las ik dat de prediking onder Irenaeus zo was als de Chiliasten nu leren en dat Augustinus Openbaringen heeft vergeestelijkt. Een duidelijke tekst die wijst op het duizendjarig rijk is bijvoorbeeld Luk. 14:14: "En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te vergelden; want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen." Anders had er wel gestaan: Het zal u vergolden worden in de opstanding. We moeten toch de Bijbel lezen zoals het er staat en niet vergeestelijken? Ik bid veel dat de Heere in deze tijd de dominees en anderen licht wil geven over het Woord van God, want ik denk wel dat m.b.t. onderwerp er veel onderbelicht is in onze kringen.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Heel veel vertrouwen in de boeken die je noemt, krijg ik nog niet als Irenaeus direct wordt geclaimd voor hedendaagse chiliastische voorstellingen. Los van de interpretatie van Irenaeus: de meeste hedendaagse chiliastische voorstellingen (zeker als daarin de "rapture" of opname van de gemeente voorkomt) zijn uitvindingen uit de laatste paar eeuwen. Daarmee is niet gezegd dat ze dus per se onwaar zijn, overigens, maar het al te snel claimen van historische figuren voor dergelijke posities wringt vaak een beetje. Al zou je bepaalde kerkvaders in zekere zin wel chiliast kunnen noemen, en ook enkele zogenaamde oudvaders - maar vaak staat het in een heel ander kader dan tegenwoordige chiliastische voorstellingen.

Dan over het bijbelboek Openbaring. Er wordt nog wel eens gezegd dat het een verwaarloosd boek is, maar eerlijk gezegd geloof ik dat niet zo. Nahum, dat is een bijbelboek dat vaak over het hoofd wordt gezien, of 2 Kronieken. Maar voor Openbaring is steeds ruim aandacht geweest, en nog.

Over de interpratie van Openbaringen: je schrijft dat we de Bijbel moeten lezen "zoals het er staat." Maar dat is een beetje een cirkelredenering: want wat staat er dan? Het lijkt me van belang om de Bijbel te verstaan tegen de achtergrond van de waarschijnlijke bedoeling van de eerste auteur. De geadresseerden van Openbaring (allereerst: de zeven gemeenten in Klein-Azië) worden door middel van dit boek vertroost dat te midden van aanvechting en verzoeking, het Lam regeert en eens alles nieuw maakt. Dat wordt geschilderd in oudtestamentische kleuren, met name die van de profeet Ezechiël. De bedoeling is kennelijk niet om een soort spoorboekje van de toekomst te bieden (wat zou daarvan ook precies de troost zijn voor de mensen daar en toen?), maar om Christus' macht te schilderen.

Leestip: M. C. Mulder, "Het Lam regeert. Bijbelstudies over Openbaring 4-22".

Met vriendelijke groet,
Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

 • Geboortedatum:
  16-11-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden-Zwartsluis
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

   

Tags in dit artikel:

Duizendjarig vrederijkOpenbaring
4 reacties
Dorah
25-11-2011 / 10:48
Het antwoord van ds. Huijgen onserstreep ik volledig vraagsteller. Iemand die ook wat over openbaringen en het chiliasme heeft geschreven is dr. J. Hoek in het boek: Hoop op God.
Dat vind ik een erg helder boek al moet je er wel even voor gaan zitten om het tot je door te laten dringen.
Kijk uit dat je je niet te eenzijdig laat informeren op dit punt. Ik krijg namelijk de indruk dat je nu vooral boekjes hebt gelezen waarin het chiliasme als enige mogelijke uitleg wordt gegeven..
coby
25-11-2011 / 12:05
Dezelfde stem die Johannes opdracht gaf de brieven aan de zeven gemeenten te schrijven, geeft hem nu de opdracht : “Kom hier op”. Dit “omhooggaan” van Johannes kan een voor­beeld zijn voor de “opname” of het “omhooggaan” van de gemeente.
Terstond werd Johannes in de geest (vs. 2); God verplaatste hem in de geest naar de hemel, waar hem de Goddelijke werkelijkheden zouden worden getoond.
Het uur is niet ver meer, dat de gemeente des Heren op de roep “kom hier op”, het huis van haar vreemdelingschap (Ps. 119 : 54) gaat verlaten en eeuwig haar intrek zal nemen in het zonder handen gemaakte gebouw van God (2 Cor. 5 : 1).

Dat de genoemde oproep juist hier in de Schrift vermeld staat, is opmerkelijk, daar met hoofdstuk 3 de “bedeling der gemeente” werd afgesloten. Over de wegneming der gemeente wordt in het boek Openbaring wel niet letterlijk gesproken. Maar de 24 ouderlingen, die Johan­nes op de 24 tronen ziet, stellen toch symbolisch de “gemeente” voor, waarbij het aantal, n.l. 24 op het priesterschap wijst, zoals in de tijd van de tempeldienst ( 1 Kron. 24 : 4) en de tronen op koningschap wijzen.

DE WEDERKOMST DES HEREN

De wederkomst des Heren is beloofd door de Here Zelf met de woorden: “lk ga heen om u plaats te bereiden, en wanneer lk heen zal gegaan zijn en u plaats bereid zal hebben, kom ik weder” (Joh. 14 : 3 – 4). Het is ook door de engelen gezegd bij Zijn hemelvaart: “Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen”.
Er zijn echter geen twee wederkomsten, doch twee komsten. EEN wederkomst in twee stadia. Het eerste stadium is het tegemoet gaan in de lucht en het tweede stadium is Zijn komst op de Olijfberg. Deze twee stadia dienen wel duidelijk onderscheiden te worden. De eerste gebeurtenis aan het einde van deze bedeling zal de nederdaling van de Here uit de hemel zijn, waarbij dan de ontslapen heiligen worden opgewekt, om tezamen met de levende gelovigen, opgenomen te worden, de Here tegemoet in de Iucht ( 1 Thess. 4 : 16- 17).
In 1 Cor. 15: 51 noemt Paulus dit een “verborgenheid”. Deze verborgenheid is de grootste van alle, daar zij een feit openbaart, waarvan niemand ooit heeft gedroomd. Ons verstand zegt ons, dat het in overeenstemming is met de redelijkheid, dat het gemeenschappelijk lot, dat de mens­ heid te ondergaan heeft, de “dood” is. Maar dat men van deze aarde weggenomen en in de hemel opgenomen zou worden zonder te sterven, was iets, waaraan niemand ooit gedacht heeft, totdat het aan Paulus werd geopenbaard.

VOOR WIE KOMT HIJ WEDER ?

Hij komt weder voor de “gemeente”, de leden van Zijn lichaam. Eenmaal heeft Hij Zich opgeofferd om veler zonden op Zich te nemen (Hebr. 9: 28). Het eerste stadium van Christus’ wederkomst is de “opname”. De “gemeente” wordt plotseling in een oogwenk weggerukt. Met dit stadium van de wederkomst heeft de wereld niets te maken. Zij zullen het moment zelfs niet eens merken, daar het zich in een “punt des tijds”, in een oogwenk zal voltrekken.
( 1 Cor. 15 : 52). Nadat deze opname voltrokken is, zal er wel grote ontsteltenis bij de achter­blijvers zijn. Alle communicatie-middelen zullen worden gebruikt om dit feit wereldkundig te maken. Maar de wereld zal overgaan tot de orde van de dag en zij heeft de vreselijke Dag des Heren te verwachten. De Here zal als Koning ten gerichte verschijnen (Openb. 19) (zie les 72) en zal komen als een dief in de nacht ( 1 Thess. 5 : 2).

WIE ZAL OPGENOMEN WORDEN ?

Vaak wordt de bewering gehoord, dat aileen bijzonder ervaren gelovigen, zogenaamde “elite”-christenen worden opgenomen en dat de andere I eden van de gemeente door de grote verdrukking dienen te gaan. Deze mening is geheel onbijbels. De apostel Paulus beantwoordt de vraag: “Wie zal opgenomen worden ?” met 1 Thess. 4 : 14: “lndien wij geloven, dat Jezus Christus gestorven is en opgestaan”. Dat houdt tevens in, dat de opstanding der ontslapenen en de verandering der levenden een vrucht is van het sterven en de opstanding des Heren. Paulus heeft dit aan de gemeente van Thessalonica geschreven om alle onwetendheid voorgoed weg te nemen. 1 Cor. 15 : 31 spreekt ook over ALLE gelovigen, die veranderd worden, hetgeen ook bevestigd wordt, dat Paulus schrijft aan de Romeinen (8 : 11 ).

HET VERLOOP DER OPNAME

Dit proces wordt ons op de meest duidelijke wijze beschreven in 1 Thess. 4 : 13- 18. Wanneer de bazuin Gods weerklinkt, zal de Here met een “geroep” van blijdschap en overwin­ ning nederdalen van de heme! en zal de opstanding plaats vinden van de ontslapen heiligen, zij, die in Christus gestorven zijn. Vervolgens de verandering en de overbrenging van aile levende heiligen, zij, die levend overgebleven zijn. Zij zullen allen in een ogenblik veranderd en opgeno­ men worden en veranderd in hetzelfde beeld van de verheerlijkte Heiland.

EEN HEERLIJKE ONTMOETING

De “opgestane” en de “overklede” nog levende gelovigen (2 Cor. 5 : 4) gaan de Here tegemoet in de Iucht. Wat een heerlijke ontmoeting zal dat zijn I Zoals de Here in een wolk ten heme! opvoer (Hand. 1 : 9), zo zal Hij ook wederkeren, n.l. op de wolken des hemels. Welk een dag van voldoening en overwinning zal dat zijn voor hen, die hun tijd uitgekocht hebben (Efeze 5 : 16; Col. 4 : 5) en hun kansen gegrepen hebben gedurende hun dienst en getuigenis in deze wereld.
De plaats van ontmoeting zal plaats hebben in de “Iucht”, het domein van satan ( Efeze 6 : 12). Wat een geweldige nederlaag voor hem! Het gehele hemelse heerleger zal bij deze overwinning in beweging komen.
Terwijl dit de gelukkigste dag zal zijn voor allen die Christus toebehoren, zal het echter de droevigste dag zijn, die de “wereld” ooit aanschouwd heeft. Volkomen onverwachts bate­ kent het de scheiding van gelovigen en ongelovigen, van “koren” en “kaf”. Zulk een dag zal paniek en ontsteltenis teweeg brengen onder aile volkeren. De “achtergeblevenen”, die het evangelie van Christus verworpen hebben, zullen zonder hoop en zonder Christus het oordeel tegemoet gaan.

HET HEERLIJKE EINDE

De gemeente zal voor altijd bij haar Here zijn en voor altijd ook van aile lijden verlost zijn. We dienen echter nog op een tweetal dingen te letten. In 1 Thess. 4 : 18 vermaant de apostel Paulus ons om elkander “met deze woorden” te troosten. En “met deze woorden” bedoelt Paulus:

a. de opwekking van de in Christus gestorvenen;
b. de verandering der levend overgebleven gelovigen;
c. het samengaan van beide groepen in de wolken de Here tegemoet.
In leven en sterven is er voor de gelovige dan ook geen andere troost, dan deze “Levende” hoop. We behoeven dan ook niet bedroefd te zijn, gelijk als de anderen die GEEN HOOP hebben (1 Thess. 4: 13}. Laten we tenslotte ook de vermaning uit 1 Cor. 15 : 58 ter harte nemen, om te zijn standvastig, onbeweeglijk en altijd overvloedig in het werk des Heren.
Dan zullen we bij Zijn komst rijk beloond worden.
Wiepie
26-11-2011 / 16:13
Dat het bijbelboek Openbaringen zwaar onderbelicht wordt binnen de Ref. kerken is ook iets wat mij opgevallen is. Persoonlijk denk ik doordat invloedrijke kerkhervormers als Calvijn en Luther er geen raad mee wisten. Calvijn liet het Bijbelboek helemaal achterwege bij zijn commentaar op het N.T. Zwingli vond zelfs dat het boek niet thuishoorde in de Bijbel(!). Vandaag de dag hebben deze kerkhervormers nog steeds veel invloed en halen predikanten daar hun stof vandaan. Dus is het niet zo heel verwonderlijk men nu ook weinig bekend is met bijv. profetie en inderdaad het duizendjarig rijk. Ook denk ik dat de Katholieke kerk, de moederkerk van de Ref. kerk een rol daarin heeft gespeeld: zij laten het Bijbelboek helemaal achterwege omdat de beschrijving van Babylon, gelinkt wordt aan Rome en de daar aanwezige RK kerk. Symbolen als: gouden drinkbeker, de heilige graal laten dit bijv. ook duidelijk zien. Omdat de Ref. kerk zelfs na de reformatie nog erg veel meegenomen heeft uit deze moederkerk is het dus ook niet zo vreemd dat Openbaringen weinig plaats heeft binnen de Ref. kerken.
MUS
27-11-2011 / 14:13
Ds. Koppelaar heeft studie verricht naar de verwachting van de eerste christengemeente. Ook ds. M.M. van Campen heeft een duidelijke visie op deze materie.
Verder moet je voor het verstaan van het bijbelboek Openbaring moet je (helaas) niet in gereformeerde kerken zijn, als voortzetting van de reformatie die zich stoelt op Calvijn, Luther en Augustinus.
Zoek het in boeken/lezingen van Dato Steenhuis, Willem Ouweneel, Het Zoeklicht e.d.

Deze vraag stellen aan een CG dominee heeft ook iets van een circelredenering :)

Terug in de tijd

Aan ds. Heikamp. Wat moet je doen als je niet kunt bidden? Als je wel naar de kerk gaat en alles doet zoals het hoort, t...
geen reacties
25-11-2008
Zou een dominee predikant geworden zijn als hij er geen salaris voor kreeg?
12 reacties
27-11-2017
Aan een dominee van de Gereformeerde Gemeenten. Hoe staat de GG tegenover vaccinatie? Ik ben afgewezen voor stage in een...
geen reacties
25-11-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering