Gevogelte in de ark

Ds. G. van de Groep / 1 reactie

27-10-2011, 09:23

Vraag

In Genesis 6:19-20 staat: "En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden: mannetje en wijfje zullen zij zijn; Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden." In Genesis 7:2-3 staat: "Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en zijn wijfje; maar van het vee, dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelte des hemels zeven en zeven, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde." Mijn vraag is: moesten er voor het gevogelte twee van elk of zeven van elk in de ark? Deze twee tekstgedeelten lijken elkaar tegen te spreken.

Antwoord

Inderdaad lijken deze twee tekstgedeelten elkaar tegen te spreken. Toch is dit niet het geval. In feite is wat er in Genesis 7:2-3 staat een nadere uitwerking van wat we in Genesis 6:19-20 lezen. In Genesis 6:19-20 is sprake van één paar dieren van elk soort. Dit is een algemeen voorschrift. In Genesis 7:2-3 gaat het om details. Hier wordt gesproken over reine en onreine dieren. Welnu, alleen van de reine dieren moeten er in plaats van één paar, zeven paar in de ark worden opgenomen. Natuurlijk kun je dan weer vragen stellen zoals: welke zijn de reine en welke de onreine dieren? En waarom moeten er van de reine dieren zeven paar in de ark gaan? Een antwoord hierop valt buiten jouw vraag. Toch wil ik er iets van zeggen.

Welke dieren rein en onrein zijn, kun je lezen in o.a. Leviticus 11 en Deuteronomium 14. Grofweg zou je kunnen zeggen dat onreine dieren hoofdzakelijk vleeseters zijn en zo te maken hebben met de dood, terwijl reine dieren planteneters zijn. Een interessant boek, waarin uiteen wordt gezet dat onreine dieren vaak ook ziekteverspreiders zijn en kiemen in zich hebben die mensen ziek kunnen maken, is geschreven door ene drs. B. Hobrink. De titel van het boek is "Moderne wetenschap in de Bijbel". En wil je helemaal uitvoerig hierover geïnformeerd worden dan kun je te rade gaan in het Bijbelcommentaar Leviticus, Numeri, Deuteronomium dat verschenen is in de serie "Studiebijbel Oude Testament".

En dan de vraag waarom er zeven paren reine dieren in de ark moesten. De reden daarvan zal gelegen zijn in het feit dat alleen reine dieren als offers voor Heere mochten dienen. Als er na de zondvloed gelijk weer geofferd gaat worden, dan moeten daarvoor uiteraard meerdere reine dieren beschikbaar zijn.

Ik hoop dat je met dit antwoord uit de voeten kunt en dat het je mogelijk aanzet tot verdere bestudering van de Bijbel. Er zijn schatten in te vinden en vooral: God laat Zich erdoor ontmoeten en kennen.

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

arkonreintegenstrijdig
1 reactie
MUS
29-10-2011 / 16:09
Het lijkt elkaar tegen te spreken, maar doet dat niet!
De oplossing is toch vrij eenvoudig: van de reine vogels 14, van de onreine vogels 2.

Een spitsvondige vraag van mij zou zijn: "Zaten ook de aasetende water(roof)vogels in de ark?"

Terug in de tijd

Mijn vriendin heeft een zekere vorm van onzekerheid gebaseerd op haar verleden. Omdat ze vroeger redelijk stevig was voe...
9 reacties
27-10-2016
Ik zit met de volgende vraag of juist met een probleem waar ik zelf niet uit kom. Ongeveer anderhalf jaar geleden kwam i...
geen reacties
27-10-2003
Vervolgvraag voor dr. C. A. van der Sluijs, wat betreft het artikel “wel of niet uitverkoren” van 15 oktober. Het gaat o...
3 reacties
27-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering