Rusten op de belofte

Ds. A. Simons / geen reacties

13-06-2011, 16:30

Vraag

Een vraag aan dominee Simons naar aanleiding van zijn antwoord over het rusten op de belofte. In uw antwoord lees ik dat de belofte in Johannes 3:16 staat: "Hierin klinkt Gods belofte, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft aan de wereld." Ik dacht altijd dat de beloofde zaak vergeving van zonden en het eeuwige leven was, met geloof als voorwaarde. De definitie van geloof, als zijnde rusten op de belofte, is daarom altijd zo moeilijk. Want waar rust het geloof dan op als je de belofte zo opvat? Dan rust het geloof ten diepste op het geloof en niet op het spreken van God in Zijn Woord. Dit is voor mij een soort cirkelredenering waar ik niet uitkom. Daarom keek ik ook zo op van uw definitie van de belofte. Zou je kunnen zeggen dat de belofte van het Evangelie is dat God Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft aan de wereld?

Antwoord

Vriend, we gaan met Gods hulp je vraag beantwoorden. Je eindigt je vraag met de woorden: Zou je kunnen zeggen dat de belofte van het Evangelie is, dat God Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft aan de wereld? Ja, zo kan het gezegd worden. Misschien dat je het nog iets anders kan zeggen. God heeft in de belofte Zijn Zoon gegeven aan de wereld.

Wat is een belofte? God belooft hemelse goederen (vergeving der zonden, het eeuwige leven, het kindsschap Gods, enz.) door middel van het Woord. Toch kan de zondaar geen deel krijgen aan deze goederen buiten de kennis van de Heere Jezus. Vandaar dat Christus gepredikt moet worden aan een wereld in zonde en schuld. God biedt Zijn enig geboren Zoon aan in de belofte van het Evangelie. De Heere Jezus zegt in Johannes 3:36: "Die de Zoon heeft die heeft het eeuwige leven.” Wie Christus omhelst in de belofte van het Evangelie door een waar geloof, die heeft vergeving van zonde. De Heidelberg zegt het zo mooi: Christus en al Zijn weldaden met een gelovig hart aannemen. De belofte van de persoon van de Heere Jezus is niet los te maken van al Zijn weldaden.

Als we de Heere Jezus prediken, dan prediken wij vergeving der zonde door en in het Lam van God. Evangelie is ten diepste de belofte dat we rechtvaardig voor God kunnen worden zonder de werken der wet, om niet. Lees maar wat Paulus zegt in Romeinen 1:17: "De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard." "Hetzelve" wijst terug op Romeinen 1:16 waar het gaat om het Evangelie. Een ander woord voor Evangelie is vanuit de grondtekst, blijde boodschap. De blijde boodschap is een ander woord voor Gods beloften! God biedt Zijn rechtvaardigheid aan in de belofte van het Evangelie. Een rechtvaardigheid die wij nodig hebben om rechtvaardig voor God te kunnen zijn. Deze beloften, dit spreken van God, moet door een waar geloof worden omhelsd en toegeëigend wil het persoonlijk kracht doen, waarde krijgen in ons leven. Zonder geloof is het onmogelijk om te weten of ook mij vergeving van zonde is geschonken. Of anders gezegd: Zonder geloof is het onmogelijk om rechtvaardig voor God te zijn.

Als laatste... Een ander woord voor geloof is rusten. De ziel rust op de belofte van het Woord. Hij verlaat zich door de Heilige Geest op het Woord alleen, zelfs als zijn geweten tegen hem getuigt (Heidelberger zondag 23).

Vriend, mag je ook al rusten op Christus alleen? Te mogen weten met Hem gestorven te zijn (Rom. 6:6), met Hem te zijn opgewekt en met Hem in de hemel gezet (Efeze 2:6). Hoe weet Gods kind dit? Omdat God dit in Zijn Woord beloofd heeft.

Zegen,
Uw ds. A. Simons, Vinkeveen

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg-Homoet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
geen reacties

Terug in de tijd

In een van de antwoorden stond de zin: "Pas op dat je niet verliefd wordt op je dominee". Deze zin bleef bij mij hangen....
geen reacties
13-06-2007
Mijn vrouw en ik hebben een heel goed leven. We zijn in veel opzichten goed op elkaar afgestemd. Tijdens het vrijen en d...
geen reacties
13-06-2009
Op mijn school is het niet toegestaan voor jongens om lang haar te hebben, omdat dit in strijd zou zijn met de Bijbel. W...
geen reacties
13-06-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering