Mannen moeten staan bij het bidden

Ds. W. Pieters / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Waar staat in de Bijbel dat mannen moeten staan bij het bidden? Als in de Bijbel stond dat mannen bij het bidden moeten staan, zijn mannen bijzonder veel in overtreding, want ze staan zelden of nooit bij het bidden. Er zijn plaatsen waar in de kerk (sommige) mannen gaan staan bij het gebed, maar op de meeste plaatsen wordt het minder of is het weg. In de meeste plaatsen staan de ambtsdragers (voorzover ze dienst hebben tenminste) nog wel bij het gebed, maar ook dat is niet overal meer.

Antwoord

De Bijbel zegt over het staan bij het bidden dat het een gewoonte was van de Farizeeërs (Mattheüs 6 vers 5). Jezus zegt daar: "Wanneer gij bidt, zult gij niet zijn zoals de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden opdat zij door de mensen mogen gezien worden."
Waarom baden de Farizeeërs? Om door de mensen te worden gezien. Het was dus alleen maar show. Het was niet echt. Daarom stond men ook. Matthew Henry merkt over dat staan op: "Dit is een wettige en betamelijke houding." Hierbij verwijst hij naar Markus 11 vers 25, waar Jezus zegt: "Wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw misdaden vergeeft." Jezus zegt dus niet: wanneer gij bidt. Maar Hij zegt: wanneer gij staat om te bidden. De kanttekening merkt hierbij op: "Hoewel de joden soms wel staande baden, nochtans baden zij meest op hun knieën liggende."
Hierbij verwijzen ze naar de volgende Schriftplaatsen: 2 Kronieken 6 vers 13: "Salomo knielde op zijn knieën voor de ganse gemeente van Israël en breidde zijn handen uit naar de hemel." Daniël 6 vers 11: "Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden 's daags op zijn knieën, en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, precies zoals hij voor deze gedaan had." Handelingen 9 vers 40: "Petrus knielde neer en bad." Handelingen 20 vers 36: "Toen Paulus dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden."
Over dat knielen schrijft Matthew Henry: "Knielen is de ootmoediger en eerbiediger houding." Hij verwijst nog naar het voorbeeld van Jezus Zelf in de hof van Gethsemané (Lukas 22 vers 41): "En Hij scheidde Zich van hen af ongeveer een steenworp; en knielde neer en bad." Ook verwijst hij naar Efeziërs 3 vers 14, waar Paulus schrijft: "Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus."
Duidelijk is dat er geen voorschrift is in de Bijbel welke lichaamshouding we precies moeten innemen. Maar wel is ook duidelijk dat het eerbiedig moet zijn. Dat mannen gaan staan met bidden, is een goede gewoonte. Maar verplicht is het niet. Blijven mannen zitten bij het gebed, dan kunnen ze net zo eerbiedig en ootmoedig bidden. Ook in deze is van toepassing wat de HEERE tegen Samuël zegt: "Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte van zijn statuur; want het is niet zoals de mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan."
Verder lezen we over de lichaamshouding bij het bidden nog dat men de handen uitbreidde naar de hemel. Salomo deed dat (dat haalde ik net al aan), ook Paulus schrijft dat in 1 Timotheüs 2 vers 8: "Ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twist." Bedoelt de apostel te zeggen dat alle mannen (en alleen mannen) hun handen niet mogen vouwen, maar moeten opheffen? Nee, hij bedoelt: wanneer mannen bidden en dus (toentertijd) hun handen omhoog uitspreiden naar de hemel, dat er dan onderling vrede en geen tweedracht moet zijn. Het gaat Paulus niet om het opheffen, maar om de heiligheid van de handen, wat symbool-taal is voor: een leven in oprechte godzaligheid.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Wat vindt u van je verjaardag vieren terwijl je pas de volgende dag jarig bent? Ik vind het geen fijn idee, maar kan gee...
15 reacties
30-11-2017
Aan dr. C. A. Van der Sluijs. Enige tijd hoorde of las ik van u de uitspraak: "Een voorspelbare prediking is een ramp vo...
4 reacties
30-11-2011
Ik heb een vraag over de kinderdoop. Ik heb gezien dat hier al enkele keren een vraag over gesteld is, maar toch is me n...
geen reacties
30-11-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering