Refoweb evangelisch

Redactie Refoweb / 53 reacties

28-12-2009, 12:00

Vraag

Allereerst wil ik Refoweb bedanken voor het met zorg geselecteerde panelteam voor de vragenrubriek. Ik kijk vaak op de site en vind het erg leerzaam! Maar, hoe komt het toch dat Refoweb zo evangelisch aan het worden is? Is dit met een doel of komt dit door de doelgroep? Eerlijk gezegd vind ik de naam Refoweb steeds minder bij de inhoud van de site passen. Als reformatorische vind ik het soms zo verdrietig om ronduit onbijbelse dingen/stukjes op de site te zien en ook schrik ik soms van reacties.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je complimenten worden in dank aanvaard.

Dan het antwoord op je vraag. Zoals je weet heeft de reformatorische gezindte een flinke bandbreedte. Over tal van zaken als aanbod van genade, uitverkiezing, kledinggedrag is kerkelijke onenigheid. Een verdrietige zaak, maar wel realiteit. Refoweb is niet kerkelijk gebonden. Zowel de eigenaren als de vrijwilligers behoren tot de hele breedte van de achterban. Wat ons bindt is Gods Woord, de Heere Jezus Christus en de liefde voor onze naaste. Niet uit verdienste van onszelf, maar enkel uit genade. De lijn waar wij zelf als organisatie aan vast houden is voluit reformatorisch: Gods Woord en (daarop gebaseerd) de Drie Formulieren van Enigheid. Daar wijken wij ook niet vanaf.

Wij herkennen en erkennen dat er christenen zijn die bepaalde aspecten van het reformatorisch gedachtengoed niet delen. Zoals er ook in de reformatorische kerken zelf tal van verschil in inzichten bestaat. Op ons forum bieden we voor een gedachtenwisseling over deze zaken meer ruimte dan in onze vragenrubriek. Reacties daar zijn in principe bedoeld als “zinvolle aanvulling”. We proberen daar ook streng in te redigeren, maar helaas ontsnapt ons wel eens wat aan de aandacht. Als je vindt dat een reactie in strijd is met een antwoord van onze deskundige, beledigend is of anderszins niet acceptabel, mail dat dan naar info@refoweb.nl, dan zullen wij daar extra kritisch naar kijken.

Zijn we altijd gelukkig met uitspraken en reacties? Bepaald niet. Zowel ter linker- als ter rechterzijde merken we nogal eens (‘onbijbelse’) visies en meningen, die vooral een persoonlijke of kerkelijke kleur vertegenwoordigen. Maar ook die willen we zoveel mogelijk in hun waarde laten. Het gaat ons daarnaast niet om het verdedigen en verbreiden van een kerkelijk standpunt. Met behulp van onze vrijwilligers, onze panelleden en de tal van organisaties die ons steunen, mag Refoweb door het werk van de Heilige Geest, mede het middel zijn waardoor zondaren tot geloof komen. Dat stemt tot blijdschap, maar ook tot ootmoed en dankbaarheid.

Een hartelijke groet,
Redactie Vragenrubriek

Hieronder de tekst van ons visiedocument:

Visie (wat willen we bereiken):

Refoweb richt zich op met name jongeren uit de hele breedte van de gereformeerde gezindte en andere bijbelgetrouwe christenen en heeft als doelstelling: het bieden van verantwoorde ontspanning en inspanning op het internet. Refoweb wil  jonge mensen een interactieve en vertrouwde plek geven op de digitale snelweg waar ze zich thuis kunnen voelen en waar ze elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten. Refoweb wil bovendien de onderlinge contacten bevorderen.

In de hedendaagse samenleving komen jongeren met veel levensvisies en religies in aanraking. Een bijbelgetrouwe visie is niet meer vanzelfsprekend. Refoweb wil vanuit een reformatorisch-christelijke basis een veilige en verantwoorde plek op internet bieden om ontspannen en opbouwend in contact te komen met medechristenen. Discussies over praktijk en theorie van het christelijk geloof in het algemeen of de reformatorische zuil in het bijzonder dienen, gevoerd te worden met inachtneming van wederzijds respect voor elkaar.  We willen op deze wijze jongeren weerbaar maken t.o.v. anders- of niet-gelovigen, maar ook het eigen geloof te belijden als iets dat niet vanzelfsprekend is. Want: “Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben” (Jac. 1:12)

Een van de subdoelstellingen is ook om het woord “refo” een positieve klank te geven. Vaak wordt het gebruikt als een scheldwoord. Door niet-refo’s met Refoweb kennis te laten maken, kan dat veranderen. Mede om die reden hebben we het woord “refo” in de naam van onze site verwerkt, ook al kost dat wellicht in eerste instantie bezoekers.

Missie (hoe willen we dat bereiken)

De grote diversiteit aan jongeren op Refoweb uit met name de gereformeerde gezindte maar ook daarbuiten, veroorzaakt een even grote diversiteit aan meningen en opvattingen.  Refoweb is van mening dat alle vragen, twijfels en opvattingen die onder jongeren leven een plek mogen hebben en bespreekbaar mogen zijn. Tegelijkertijd wil Refoweb jongeren laten inzien dat er ondanks verschillen in leer en opvatting, de eenheid onder elkaar en het waarzaligmakend geloof het belangrijkste is. Rom. 12:4-5: "Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben; Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden."

Behalve digitaal brengt refoweb (reformatorisch) christelijke jongeren ook bij elkaar via ontmoetingsavonden (meetings). Jongeren die elkaar via Refoweb hebben leren kennen, kunnen elkaar daar ‘live’ ontmoeten. Door de jaren heen zijn hierdoor al vele vriendschappen en relaties ontstaan.

Beleid

Refoweb heeft voor een ruim toelatingsbeleid gekozen. Ook leden met visies die niet kenmerkend zijn voor de reformatorische leer zijn welkom. Dit om refo-jongeren na te laten denken over hun geloof, het bijbels te leren onderbouwen en ze weerbaar te maken. Bovendien is het een uitstekende gelegenheid om aan buitenstaanders iets van je eigen geloof en motivatie uit te dragen. Als bijkomend voordeel bevordert dit de intensiteit en levendigheid van de discussies. Echter, van de deelnemers wordt verwacht dat zij respectvol omgaan met de reformatorisch-christelijke identiteit van de website en om deze reden worden niet alle uitingen geaccepteerd. Voor forum en chat zijn speciale regels opgesteld waarmee de inschrijvers akkoord dienen te gaan als ze zich aanmelden.

Het Refowebteam ontzegt een lid toegang tot Refoweb wanneer sprake is van het misbruiken van Gods naam, het moedwillig verzieken van een discussie of het ondanks waarschuwingen herhaaldelijk overtreden van de regels. Hierover wordt alleen met de betreffende persoon overlegd. Buitenstaanders weten immers niet wat er zich allemaal heeft afgespeeld.

Deelnemers worden voor toelating gecontroleerd en ook op de site zelf is er zeer regelmatig controle door de tientallen vrijwilligers.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

refoweb
53 reacties
Con
28-12-2009 / 13:48
Helemaal eens met de vragensteller!!!

Als je het hier, zoals ik, opneem voor Bijbelse tradities als de hoed op bij vrouwe, of een rok dragen, of ik neem het op voor de Statenvertaling, of voor het standpunt van onze kerken ten aanzien van televisie... Dan wordt je hier de grond in geboord door andere reageerders.

En het gezever op reformatorische kerken is hier ook niet mis... Ongelofelijk wat je soms leest over bv. de gereformeerde gemeenten.

Mensen die hier reageren zijn zo werelds en evangelisch als ik weet niet wat. Jammer!
Con
28-12-2009 / 14:03
sput16 laat, onbedoeld, zien wat de vragensteller bedoeld.
1a2b3c
28-12-2009 / 14:07
Tja, als rofo's bekeerd worden gaan ze net als Paulus terstond het evanglie verkondigen. Wat trouwens de opdracht van Jezus Zelf was vlak voor Hij ten hemel voer.
mirteboom
28-12-2009 / 14:17
@ Con,

Het zou best kunnen zijn dat het niet zozeer jouw standpunten zijn die reacties oproepen maar meer de manier waarop je ze verwoordt!
Ik ben zelf niet heel actief op Refoweb maar ik lees wel heel veel mee. Ik vind het erg fijn dat hier ruimte is voor diverse meningen en standpunten. Ik vind het ook fijn dat er steeds meer mensen zijn die voluit reformatorisch zijn maar wel hun blikveld verruimen! Anderen schrikken daar weer van en noemen dat bv werelds zoals jij doet.
Ik vind dat jammer; ik ben zelf lid van de Ger Gem en noem mezelf voluit reformatorisch maar de onderwerpen hoed, rok en tv ed vind ik het discussieren niet waard. Laten we elkaar in onze waarde laten en respecteren dat daar anders over gedacht wordt. En laten we hier vooral kijken naar wat ons bindt, dat we geloven dat Jezus Christus voor zondaren is gestorven en dat we allemaal verzoening nodig hebben. Dat is niet evangelisch maar het is de kern van het evangelie!
Pittige discussies zijn waardevol om elkaar op te scherpen en ook kritischer te kijken naar je eigen standpunten! Maar laten we niet kortzichtig oordelen over elkaar. Dat is in ieder geval niet bijbels!
eduard1
28-12-2009 / 14:32
Evangelie betekent blijde boodschap, of eigenlijk dichter bij de grondtekst: BOODSCHAP VAN OVERWINNING.
Als dat in ons leven gestalte gaat krijgen, dan kan het gevolg zo maar zijn dat we hoofdzaken en bijzaken van elkaar gaan scheiden.

Maar we kunnen ook, onder een schijn van godsdienstigheid en rechtzinnigheid, de bijzaken verheffen tot hooofdzaken, dan hoeven we het over de hoofdzaken tenminste niet te hebben.
Misschien wel omdat we de Enige hoofdzaak: 'Wat dunkt u van de Christus?' te dichtbij vinden komen?
EVA
28-12-2009 / 17:01
Evangelie= God redt, maar ook God bevrijd en God geneest, en God is gisteren en heden dezelfde.
En we zijn allemaal onderdeel als gemeente van het Lichaam van Christus we hebben elkaar allemaal nodig dus de gergemers hebben de evangelische nodig maar ook andersom!
En soms is de denkwijze misschien anders dan je altijd geleerd is maar dan zegt Jezus onderzoekt alle dingen!! Je moet altijd toetsen aan Gods woord,
en soms moet je idd je mening bijstellen als je je in Gods woord verdiept, dat je dan opeens met geestelijke ogen leest en denkt he, God bedoeld dat idd zo en niet zoals mijn vader het altijd gezegd heeft of de ds je verteld hebt.
En ik ben blij met Refoweb om andere ook te kunnen helpen.
Pitty88
28-12-2009 / 19:05
Ik vind het een verademing om te merken dat een nieuwe generatie reformatorische mensen (en evangelische mensen), in staat is om kritisch naar zichzelf te kijken, over kerkmuren heen te kijken, en samen kan spreken over dat wat ze bindt, en in liefde kan spreken over eventuele verschillen, zonder over elkaar te oordelen.
Ik kan me helemaal vinden in de reactie van mirteboom.
Wat is er nu mooier dan met zoveel kerkelijke achtergronden samen te komen?
Het is onze bijbelse opdracht als christenen één te zijn, nu is dat praktisch onmogelijk met alle kerkscheuringen, maar ik vind het een prachtig initiatief om hier op refoweb in ieder geval wel in liefde samen te kunnen zijn.
Ga zo door!
dijna61
28-12-2009 / 19:44
Wat eduard zegt raakt de kern!
Christus kennen en Hem bekend maken.
Annah
28-12-2009 / 21:17
Zoekt den Heere terwijl Hij te vinden is! Roept Hem aan terwijl Hij nabij is!

Soms sta ik ook verbaasd hier op Refoweb, hoewel de onderlinge venijnigheid me meer pijn doet dan de inhoud van de reacties. Ik raak meer en meer overtuigd dat de reformatorisch gezindte héél goed weet hoe het staat met onze onsterfelijke ziel, maar er té weinig mee doet. Dan kunnen sommige discussies weleens heel waardevol zijn.

En, Con, ik ben het heel vaak met je eens, maar.. als je zoveel tegenstand merkt kun je je net zo goed terugtrekken. Dan ben je hier op Refoweb alleen maar 'de enige die het goed weet' aan het uithangen. Pas op! Je doet de duivel daar een groot plezier mee!

Kijk over de kerkmuren heen naar datgene wat voor ons allemaal nodig is: een veranderd en bekeerd hart. ZOEKT HEM, VOOR HET TE LAAT IS!

Annah
Orchidee
28-12-2009 / 22:26
Ik snap deze vragensteller en het antwoord van con niet zo goed...??

Zelf ben ik niet evangelisch en niet reformatorisch maar de site en de antwoorden van de predikanten e.d. doen mij toch juist heel reformatorisch klinken en vind het ook bijzonder mooi!

Wat in mijn ogen altijd duidelijk hier op de site aanwezig is, is;
- je bent onbekeerd, zondig tot op het bot
- God roept je vanuit Zijn Woord
- Hij werkt het willen en werken in een mens
- Hierdoor mogen we (door Zijn willen en werken dus) op grond van het offer van Jezus Christus genade aannemen en geloven dat wij Zijn kinderen zijn en vergeving van zonden ontvangen na schuldbelijden.

.... of Con heb ik dit mis?
(als dit zo is, graag een reactie wat ik dan verkeerd zie dit gezien vanuit interesse en niet om elkaar af te kraken!)
ostrogoot
28-12-2009 / 23:20
@con
Gelukkig schrijf jij over tradities (gewoontes) van refo’s (dragen van hoeden, jurken, teleivisie kijken, ed). Tradities zijn niet altijd goed te noemen. Gechargeerd noem ik de traditie in Zuid Frankrijk en Spanje; het stierenvechten. Of kippen levend de kop van hun romp trekken. In Twente is de traditie de midwinterhoorn blazen. Ook is vlaggetjesdag is een traditie. Alle tradities zijn aan de tijd onderworpen. In Spanje zijn meer mensen voor het afschaffen van de stierengevechten dan 100 jaar geleden. Over een aantal jaren is deze traditie verboden.
Jouw tradities zijn ook tijdgebonden. Alles wat jij schrijft is gebaseerd op onverklaarbare angsten. Je schrijft voortdurend over het afvallen van de gemeente en je familie. Ga jij voor je familie naar de kerk of uit gewoonte (dat ging Jezus ook) De evangelische lezers (m/v) laten de Geest onder ons waaien. Als je wilt weten hoe anderen over de Bijbel denken en praten dan moet je daar eerlijk en open. Lees Markus 7 eens dit keer in de NBV: En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden!
Alphonsus
28-12-2009 / 23:55
Wanneer het overeind houden van tradities zo'n belangrijke rol zou spelen, waarom worden dan bv. de tradities van de RK zo afgebroken?

U begrijpt het al: MIJN of ONZE traditie tegen de traditie van anderen.

I Kor 1,12

Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft: Ik ben van Paulus! En ík van Apollos! En ík van Kefas! En ík van Christus! Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt?

Vertaald zou dit kunnen zijn: ik ben van de HHK, ik ben van de GerGem, ik ben van de PKN, ik ben etc.

Paulus wijst er verder in 1 Kor. 1 op om het kruis van Christus niet tot een holle klank te maken door elkaar te "verketteren"
Con
29-12-2009 / 10:03
Haha, iedereen die zegt "ik vind het de moeite niet waard om te discussieren over hoeden, rokken en televisie" liegen dat ze barsten. Mensen die dit zeggen zijn JUIST altijd degenen die zoveel waardevolle genadetijd stoppen in het afzetten tegen deze dingen. Als het je "de moeite niet waard is", waarom accepteer je het dan niet gewoon?

En pardon, iemand zegt hier dat het dragen van hoeden een 'refotraditie' is. Leest die persoon de Bijbel wel? Vrouwen dragen een hoed/hoofddeksel in de eredienst omdat dat van vrouwen in de Bijbel gevraagd wordt, uit eerbied voor God en je eventuele man. Er is geen enkele reden om hiervan af te wijken. De Bijbel vraagt het van je! Net als dat van mannen gevraagd wordt om alle hoofddeksels uit eerbied af te zetten. Noem je dat laatste ook een refotraditie? Nee.

Omdat in alle makkelijke, verwaterde kerkjes, mensen het niet zo nauw meer nemen met het Woord van God. Die pikken alles eruit wat ze aanspreekt (bv. de onzinnige en ongefundeerde gedachte dat God alleen "liefde" zou zijn). En dat homoseksueel gedrag nu "best moet kunnen". En dat de vrouw, vanwege het feminisme (wat op alles behalve de Bijbel gebaseerd was) nu gelijk is aan de man. Triest om dat te zien.

Mooi dat er in reformatorische kerken nog eerbied is voor God. En dat we dat laten zien.
dijna61
29-12-2009 / 10:27
En dat is het dan?
Zou er ook geloof zijn en vertrouwen?
Refo's pretenderen toch de waarheid in pacht te hebben?
sjaakaalbers
29-12-2009 / 12:03
Alle dingen komen uit Zijn hand. Wij hebben onze verantwoordelijkheden te nemen. "Een iegelijk zij dan in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd" van wat hij doet en wat hij nalaat. Het komt op de beoefening van het ware geloof aan. In voorspoed en in tegenspoed. Het gaat om de praktijk der godzaligheid (zondag 10).
mirteboom
29-12-2009 / 12:06
Con, jij mág jouw standpunten hebben! Er is niks mis op zich met het vasthouden aan tradities, zeker niet als men gelooft dat dit de Bijbelse lijn is.
Het ging mij om de woorden die je gebruikt. Nu weer; je citeert wat ik scheef over tradities en je zegt: "mensen die dat zeggen, die liegen dat ze barsten". Daar wordt ik verdrietig van, niet van het feit dat jij graag een rok draagt!
Je kent mij (en anderen met hetzelfde standpunt) niet eens! Ik vind eigenlijk dat je zo'n opmerking dan ook niet kunt maken. Ik heb nooit van wie dan ook in mijn familie of kerk een negatieve opmerking gekregen over het feit dat ik regelmatig een broek draag. Het is bij ons in de gemeente (ja echt, in een ger-gem gemeente, geen "gemakkelijk, verwaterd kerkje") gewoon niet echt een punt. Daar wil ik het bij laten.
Als we later na ons sterven, voor de hemelpoort zullen staan, zal ons niet gevraagd worden welke kleding we gedragen hebben en of we wel of geen TV gekeken hebben. Maar ons zal gevraagd worden of we in het geloof de Heere Jezus aangenomen hebben. De rest doet er dan niet meer toe!
In Paulus tijd was er ook onenigheid over tradities, we lezen daar over in o.a. de Galatenbrief. In hoofdstuk 5 lezen we:
vs 1:
Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen
vs 13-15: Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzeven, Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkander niet verteerd wordt.
Deze verzen geven volgens mij aan hoe onze houding hier op Refoweb zou moeten zijn!
cross
29-12-2009 / 12:41
In het antwoord op de vraag (zie boven..) wordt het forum genoemd als middel om te discusseren. Dat heeft de redactie, zoals meer zaken aan refoweb.nl, prima voor elkaar.
Yukon
29-12-2009 / 13:01
@mirteboom,

Natuurlijk zal bij de wederkomst alleen gevraagd worden naar ons geloof, maar dat betekend toch niet dat alle regels overboord gegooid kunnen worden.
De vraag is alleen of een hoed en een rok onder traditie valt of onder het gebod van God.
Het is te makkelijk om te stellen dat het een traditie is omdat het alleen in de refo-wereld voorkomt.
God vraagt om onderscheid tussen man en vrouw en er staat toch echt iets geschreven in korinthe 11 over de hoofdbedekking van de vrouw tijdens de eredienst/samenkomst.

Ik vind het voor mijzelf ook nog een moeilijk punt om hiermee om te gaan.
Gevoelsmatig zijn voor mij een hoed en een rok ook onbelangerijk, maar ik kan niet ontkennen dat er God er wat over gezegd heeft.
Con
29-12-2009 / 13:31
"Ik heb nooit van wie dan ook in mijn familie of kerk een negatieve opmerking gekregen over het feit dat ik regelmatig een broek draag."

Nee, dat komt omdat christenen op één of andere manier zijn gaan geloven dat je alles maar moet tolereren. En dat je elkaar niet mag vermanen. Want dan reageert de post moderne christen heel gevat met: "Wie ben JIJ om mij dat te zeggen? Ik bepaal ZELF wat ik doe. Ik moe ZELF verantwoording afleggen."

En daarmee wuiven ze alle vermaningen weg. Terwijl toch duidelijk in de Bijbel staat dat je als christenen elkaar scherp moet houden: "Vermaant elkander."

En je kunt wel heel leuk zeggen dat "tv moet kunnen", maar dan ga je volledig voorbij aan de UITWERKING van het apparaat. Zélfs als je zelf alleen maar 'verantwoorde' programma's kijkt. Zelfs als je je kinderen Winnie de Pooh of Snuf de Hond laat kijken.

Feit is dat de beelden kleurrijk zijn, flitsend en snel. Terwijl in de Kerk het Woord wordt gebracht, dan moet je je kunnen concentreren en moet je niet gehaast zijn. Je moet kunnen luisteren.

Door de opkomst van de TV is het geduld van kinderen en ouders minder geworden. Ze zijn gewend alles snel en flitsend te hebben. Daardoor wordt de kerk opeens saai.

En mede daarom is de TV een gevaar! Houd je er toch verre van!
Annet76
29-12-2009 / 13:46
@ Con,
Hoe denk jij eigenlijk over de komst van het Internet?
Misschien minder gevaarlijk, snel, flitsend en of kleurrijk?
Mag ik je er dan even aan helpen herinneren dat het Internet een veel en veel (!) gevaarlijker medium is dan de tv?
En niet zeggen dat je alleen maar op het Refoweb zit, want in dat geval kijk ik alleen naar Winnie de Poeh op tv.
Ik zou zeggen..geen tv, dan ook geen internet, want op Internet is namelijk alles te zien wat ook op tv is andersom geldt dat net even niet!
Om in je eigen woorden te blijven: Houd je er toch verre van!

Terug in de tijd

Ik heb nu ongeveer drie jaar verkering. We hebben al een trouwdatum en zijn bezig met een huis. Onlangs heb ik mijn vrie...
geen reacties
28-12-2006
Als een meisje voorlopig nog geen relatie wil, en je gaat wel met elkaar om, betekent dit een afwijzing, of twijfel, of ...
1 reactie
28-12-2011
Beste mevrouw Rots. Ik ben een meisje van begin twintig. Al mijn hele leven kan ik over het algemeen beter opschieten me...
geen reacties
28-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering