Overstappen van PKN naar Ger. Gem.

B.S. van Groningen / Geen reacties

26-10-2007, 00:00

Vraag

Over een jaar ga ik op kamers in Delft. Nu wil ik graag lid worden van een kerk in Delft. Momenteel ben ik lid van de gereformeerde kerk (PKN). Ik heb ook belijdenis gedaan in deze kerk. Zelf zie ik veel meer in de Ger. Gem. Ik zou ook liever overstappen. Nu is mijn vraag: kan ik zomaar overstappen van PKN naar de Ger. Gem., of komt hier heel veel bij kijken (dit heb ik er dan natuurlijk wel voor over)? Maar ik zou graag willen weten wat de struikelblokken zijn, als deze er zijn.


Antwoord

Beste vriend/vriendin,

Je vraagt nogal wat. Destijds heb je belijdenis gedaan in de PKN, maar je ziet meer in de Geref. Gem. Daar zeg je heel wat mee. Trouwens even tussen haakjes: het iets (of meer) zien in een kerk is eigenlijk een wankele basis. Natuurlijk hebben wij te maken met kerkverbanden of gemeenten. Toch kan dat nooit het einddoel zijn. Er is maar één KERK: de vergadering van ware Christgelovigen, zoals de N.G.B. het zegt. Van die Kerk kunnen we slechts lid zijn door een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Christus heeft Zijn Kerk gewassen en gereinigd door Zijn bloed. En de leden van die KERK zijn overal verspreid. Maar ze zullen elkaar herkennen in Hem, Die Zijn Kerk vergadert, beschut en bewaart tot het einde toe. Helaas zijn er vele kerken en kerkverbanden. Dat is niet tot eer van de Koning. Zo heeft Hij het niet gewild. Maar ondanks onze dwaasheid en bekrompenheid werkt Hij dwars door alle menselijke inzettingen heen. Hij wil dat ze allen één zijn, maar wel gegrond op waarheid, gerechtigheid en liefde. Geen geforceerde eenheid, maar een eenheid in Hem. Dat vooraf!

Nu wil jij van kerk veranderen: dat is aan de ene kant ingrijpend. Je verlaat een kerkverband, waar je gedoopt bent (wellicht), belijdenis hebt gedaan enz. Op aarde zul je geen volmaakte kerk vinden. Die is er pas op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel. Toch geeft onze belijdenis aan, wat de kenmerken zijn van de ware kerk: zuivere prediking, reine (zuivere) bediening van de sacramenten (Doop en Avondmaal) en handhaving van de kerkelijke tucht. Zolang deze drie zaken op de juiste wijze functioneren hebben we te maken met een openbaring van het lichaam van Christus.

Wanneer jij overgaat naar de Geref. Gem. dan behoef jij niet opnieuw belijdenis af te leggen. Dat heb je in het verleden al gedaan. Wat dan wel? Je zult voor de kerkenraad (of een delegatie) je keuze moeten motiveren. ’t Is geen kleinigheid om van kerk te veranderen. En zijn jouw motieven zuiver en gaat het niet om bepaalde bijkomstigheden of omdat je het in de PKN met bepaalde ambtsdragers niet kan vinden enz. dan zal men jou de vragen van Voetius voorhouden. Een van die vragen is: Verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schriften? Dat is niet opnieuw belijdenis doen, maar je maakt een keuze naar de Geref. Gem. en dan zul je toch op die vragen antwoord moeten geven. Sta je achter de leer van de Geref. Gem.? Wil je daar in leven en sterven? Dan verbind jij je door die vragen te beantwoorden aan die gemeente. ’t Is ook mogelijk, dat ze je vragen om nog een jaar de belijdeniscatechisatie te volgen, zonder aan het eind belijdenis af te leggen, maar om gefundeerd te worden in datgene wat er alhier geleerd wordt. Struikelblokken zijn er m.i. niet, wanneer jij duidelijk kunt verwoorden, waarom je tot deze keuze komt. Maar wat ik hierboven heb geschetst is de meest gangbare weg, die bewandeld moet worden. Ik hoop, dat je biddend tot deze keus gekomen bent, dan weet je ook waar je op terug kan vallen. Maar dat zul je ook gedaan hebben toen je in de PKN belijdenis deed. Of niet?

Ik wens je heel veel sterkte, wijsheid en genade toe, om je keus in oprechtheid te mogen doen. Zoals eenmaal Ruth en ook Mozes. Zie Ruth 1 en Hebr. 11. Dan zal die keus je niet berouwen: de keus van ’t smalle pad. Nog belangrijker is het, dat de Heere hiervan af weet. Wie Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemel is.

Het ga je in alles goed. Verwacht het van de Koning van de Kerk en niet van de kerk. Al is het een goede zaak om je te voegen bij een geordend kerkverband. Wacht je voor kerkisme, maar toon wel liefde tot de kerk, waartoe je behoort (of gaat behoren). Geloven doen we niet op ons zelf. Hoe zeggen de twaalf artikelen het ook weer? Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de wederopstanding der doden en een eeuwig leven. Eenmaal zullen er geen kerken meer zijn, maar wel het Vaderhuis met zijn vele woningen. Dat we door genade mogen weten, dat de Heere voor ons daar een plaats bereid heeft!

Met hartelijke groeten,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
Geen reacties

Terug in de tijd

Meisjes op mijn school lopen in de minimale lengte rok en laten zo alle jongens naar zich kijken. Bij een harde windvlaag, of als ze moeten rennen, zie je wel erg veel. Hieruit concludeer ik dat meisj...
7 reacties
26-10-2015
Ik heb een vraag voor iemand uit de GKv. Momenteel ben ik lid van een CGK-middengemeente, vergelijkbaar met een Gereformeerde Bondsgemeente, en binnenkort hoop ik te verhuizen. In mijn nieuwe woonplaa...
2 reacties
26-10-2016
Mogen reformatorische mensen aan mode doen?
4 reacties
26-10-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering