Ongelovigen kotsen van de kerk

Nieuwsredactie / 38 reacties

08-02-2014, 19:42

"Ongelovige, wereldse mensen hebben minder moeite met God dan met de kerk en kerkmensen. Daar moet je geen zaken mee doen, is hun ervaring. Ze moeten er vaak niets van hebben. Hoe komt dat, denk je? Wel, kerkgangers weten vaak precies hoe God een mens bekeert, maar daar blijft het bij. Het is dode godsdienst. Buitenstaanders prikken daar doorheen. Ze kotsen van de kerk omdat die vol zit met namaakgelovigen. Guido de Bres zou zich in z'n graf omdraaien als hij zou zien hoe wij met met zijn geloofsbelijdenis omgaan."

Dat zei lector Koos de Jong van de stichting Jij daar! zaterdag tijdens een bijeenkomst van het Rotterdamse CSFR-dispuut in Wekerom. De eerstejaarstudenten zijn daar dit weekend bijeen om onder meer te spreken over christen-zijn in de grote stad. Diverse jongeren moesten erkennen dat ze nog te weinig boodschapper zijn van het evangelie, ook al omdat ze nog geen levende relatie hebben met Christus.

Waarom moeten we eigenlijk evangeliseren?, zo stelde De Jong. Aan de hand van de Dordtse Leerregels en de Heidelbergse Catechismus, legde hij de studenten uit hoe de oudvaders daarin stonden. "In onder meer de artikelen tegen de Remonstranten maken ze dat duidelijk. Wij allen hebben gezondigd in Adam en zijn verdoemd. Dat is de werkelijkheid. Ieder mens gaat verloren en kan uit zichzelf nooit meer tot God komen. God zendt daarom verkondigers van Zijn Woord. Als wij onze mond houden, gaan mensen dus verloren. De Dordtse Leerregels zeggen echter meer: Gods liefde is hierin geopenbaard dat Hij Zijn Enig Geboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieglijk die in Hem gelooft, eeuwig leeft."

"Op dit moment ligt een vrouw van 80 jaar uit de GGiN op sterven en ze is doodsbang. Hoe kan dat met zo'n geloofsbelijdenis? Dominees zijn toch door God gezonden om mensen tot bekering te brengen? Elke dominee moet dus Jezus centraal stellen, want zonder Hem kan niemand zalig worden. Als dat niet meer gebeurt, is er dus iets goed mis in die kerk. Het is zelfs zo dat de wereld de naam van Jezus vaker gebruikt (als vloek) dan wij dat doen in de kerk. Is dat niet raar?

"De leerregels spreken verder over het aannemen van Jezus. Zij die Hem omhelzen door het geloof worden verlost van de eeuwige toorn. Het staat er gewoon. Veel jongeren zijn bang om Jezus aan te nemen, omdat ze bang zijn voor de reactie thuis of in de kerk. Daarom is het makkelijker om in de stad over Hem te praten dan in je eigen gemeente. En die kerkgangers zijn ook de reden waarom de wereld niet zo veel moet hebben van de kerk. Er zijn teveel namaakgelovigen waar je in de praktijk ook nog eens geen zaken mee moet doen. Wie niet bekeerd is, is daarom een misgeboorte."

Volgens De Jong moet een 'boodschapper' die evangeliseert vraag en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus kunnen onderschrijvenen toeëigenen. "Wat is je enige Troost, beiden in leven en sterven? Dat geloofden de oprichters van onze kerk: ze waren het eigendom van Jezus Christus. Het antwoord van vraag 1 wordt ondersteund door meer dan 30 Bijbelteksten. Waargeloof, is niet alleen kennis, maar ook een vast vertrouwen. Ben jij een boodschapper? Met religie alleen red je het niet. Waarom ben je dan nog geen volgeling van de Heere Jezus. Wat weerhoudt jou?"

Volgens De Jong heeft hij tegelijkertijd veel liefde voor mensen uit behoudende kerken. Ze hebben grote eerbied voor de heiligheid van God. "Zo zei een afgedwaalde jongen uit die kringen eens tegen zijn moeder: als ik u zie, ruik ik God."

"Liefde drijft je naar de mensen in de stad. God vraagt niet of je geschikt bent. Hij maakt je geschikt. Hij laat je afsterven aan de oude mens en brengt je in de diepte. Hij leert je ootmoed. Een christen is bang voor zichzelf. Hij wordt een stumper, want hij moet het van Jezus hebben. En daarom moet je in Rotterdam gaan evangeliseren met de ogen van de Heere Jezus."

Nieuwsredactie op 08-02-2014, 19:42
38 reacties
inChristus
09-02-2014 / 15:53
Mooi!
Er zijn een hoop kerkgangers die zich vasthouden aan de kerk en niet aan Christus.
Als iedereen nou eens begint met zijn zonden te belijden en bij Jezus Christus neerlegt dat hij/zij een nieuw leven wil, dan denk ik dat er een stuk minder gekotst gaat worden :)
Verder moeten we denk ik maar eens die belijdenisgeschriften de deur uit doen. De Bijbel is waar, in de catechismus zitten nog wel wat foutjes. Zoals, we blijven geneigd tot alle kwaad. Lariekoek. God zegt duidelijk dat hij Zijn wetten (let op, meervoud!) in ons hart legt en in ons verstand schrijft. We krijgen een nieuwe natuur. In 1 keer. Dat moet wel, want die oude natuur is gestorven én begraven. Morsdood dus. Leef vanuit die nieuwe natuur - laat de Genade heersen - en laat je niet door satan wijs maken dat je oude natuur nog leeft.
"Ik leef niet meer, Christus leeft in mij"
jsml
09-02-2014 / 17:32
@inChristus,
Je vindt het "Mooi!" terwijl je het er dus eigenlijk toch helemaal niet mee eens bent... ??

- "Aan de hand van de Dordtse Leerregels en de Heidelbergse Catechismus, legde hij de studenten
uit hoe de oudvaders daarin stonden."
- "De Dordtse Leerregels zeggen echter meer:...."
- "De leerregels spreken verder over het aannemen van Jezus."
- "Volgens De Jong moet een 'boodschapper' die evangeliseert vraag en antwoord 1 van de
Heidelberger Catechismus kunnen onderschrijvenen toeëigenen."

Koos de Jong is in ieder geval niet zo vies van de belijdenisgeschriften als u.

Denkt u dat er zónder de belijdenisgeschriften meer eenheid zou zijn onder de christenen in Nederland?

En van welke natuur komen, volgens u, de zonden dan, wanneer een gelovige zondigt???
Omega
09-02-2014 / 23:09
De gelovige Paulus heeft het inderdaad nog over die zondige oude natuur van hem, die maar niet wil verdwijnen. Maar misschien heeft satan hem dat wel ingefluisterd of heeft de Heilige Geest een enorme vergissing gemaakt door dat zo in de Bijbel neer te zetten ;-)
MvR
10-02-2014 / 09:12
Beste inChristus: de HC zegt niet dat een gelovige geneigd blijft tot alle kwaad. Lees antwoord 8 nog eens goed! Maar wél staat er, dat de gehoorzaamheid bij een christen nog slechts een 'klein beginsel' is (antw. 113). Gelukkig maar. Stel dat het er in de hemel niet beter uit zou zien dan nu onder de ware gelovigen...

Wat het artikel betreft: het is altijd wel jammer dat mensen als De Jong de belijdenisgeschriften slechts zo selectief aanhalen (hij heeft het bijvoorbeeld wel over 'aannemen', maar niet over het werk dat God 'zonder ons in ons' doet). Er zou heel wat minder onderlinge frictie zijn, als iedereen de héle Dordtse Leerregels zou lezen.
Omega
10-02-2014 / 12:06
@MvR Ik vrees dat als de Dordtse Leerregels gelezen en begrepen zouden worden in onze achterban, er een 'pauselijk' veto zou volgen vanwege het evangelische karakter er van. Begrijp ik het goed @MvR dat dominees in één preek de hele DL behandelen (als ze daar al een preek over houden)? ;-)
tiswat
10-02-2014 / 19:15
Wat verschrikkelijk is het toch als je je hele leven in de kerk heb gezeten, wanneer je een bijbel hebt, hele stukken uit je hoofd kent. En toch bang bent om te sterven. Ziende blind en horend doof.
Er is een Barhartige Liefdevolle Vader in de hemel Die zoveel van ons houdt. Die een oplossing heeft bedacht om de brug te herstellen die wij door onze vuile zonde hadden verbroken. Wij mogen tot Hem naderen. Wat een genade, onverdiende goedheid. Wij die van nature God niet willen.
De leugen wordt gelooft, dat je te zondig bent, dat je de Heere Jezus niet toe kan eigenen.
Als je niet gelooft dat de Heere Jezus voor jouw zonde gestorven is dan ga je voor eeuwig verloren. Eigenlijk ga je niet verloren, je blijft verloren als je het offer van de Heere Jezus niet aanvaard. Lees eens Lucas 11 : 9
9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.
10 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.

Hoe gaan we nu toch God zoeken? Dat komt omdat God Zich openbaart door Zijn Woord en ons door de Heilige Geest ook Hem dóet zoeken. De Heere roept: wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer (Jes 45:22). En zoek de Heere terwijl Hij te vinden is (Jes.55:6). Als God ons niet zou roepen zou er niemand komen. God zoekt eerst en Hij nodigt ons in Zijn Woord om Hem te zoeken. Hij zegt : Ik heb niet gezegd: zoek Mij tevergeefs (Jes.45:19). Dus omdat de Heere ons roept om Christus wil, kunnen wij Hem zoeken. En die roeping van de Heere moeten wij heel serieus en ernstig nemen. God wil gezocht worden door Zijn Woord en Hij geeft de belofte dat wie Hem zoekt, Hem ook zeker zal vinden. Er is niemand die God zoekt, daarom roept God de mens en zegt: zie hier ben Ik, zoek Mij en leef.

Weet je, in het zoeken geeft de Heere al iets van vreugde in je hart. Dat is de trekkracht van de Heere. Als je de Heere gevonden hebt in je leven en je leert zien Wie Christus is, dan leren we het diepe woord van de grote geleerde Pascal begrijpen, die zei: Ik zou God nooit gezocht hebben als Hij mij niet reeds gevonden had. Je zou kunnen zeggen: ik zocht God, omdat Hij mij zocht. En toch zegt de Heere Christus tegen iedereen die onder het Evangelie komt: “Die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen” ( Joh.6:37).
Israel
10-02-2014 / 19:46
Komen wij op voor de eer van God?
Wordt er in de gemeente met kracht gewezen op de zonden, die er in de gemeente zijn?
Zegt Jeremia niet precies datgene wat er nu met de gemeente aan de hand is? “Zij (de geestelijken) hebben uw ongerechtigheden niet onthuld om uw lot nog te keren.” Hoeveel vreselijke dingen zitten er onder de dekmantel? We zien in de kranten maar een klein tipje van de sluier opgelicht. Wie zijn er echt bekeerd en wedergeboren? Als het echt is, is dit te zien in het hele wezen. Wedergeborenen hebben een verlangen naar de nabijheid van God en een innerlijke afkeer van de zonde. Falen ze, dan hebben ze hier verdriet om voor ’t aangezicht van God. Ook hebben ze een innerlijke nood om de zielen van de mensen. Zij hebben een diep verlangen naar de gemeente, waarvan Jezus het Hoofd is. Een volmaakte gemeente is er niet, maar de liefde tot God dringt hen om in Zijn nabijheid te leven, om te doen wat Hij wil en Hij wil een reine gemeente!
Willen wij dit ook of zijn we lauw? Laten we onszelf toch niet bedriegen en God erbij. Het gaat erom wat wij concreet zijn en doen, met andere woorden: zijn we een echt christen?

De Heere Jezus zegt van de Laodicea-christenen: “Ik spuw u uit Mijn mond.” Hij laat hen hun hoogmoed zien. Zij zeggen: “Ik ben (geestelijk) rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek.” Dit zijn woorden van vleselijke “christenen”. Men moet wedergeboren zijn om geestelijke rijkdom te ontvangen. Gods Geest alleen geeft ons geestelijke wijsheid en inzicht. Zijn we niet van bovenaf geboren, dan zijn we op geestelijk gebied vleselijk, wettisch. De Laodicea-gemeente had zelf gezorgd voor haar geestelijke rijkdom, precies zoals het huidige christendom. Zij hebben de Bijbel, naslagwerken, leringen der ouden, traditie enzovoorts, maar missen het innerlijke onderwijs door de Heilige Geest. In het dagelijkse leven denkt men niet aan God en leeft men niet met God. Alles doet men zonder God, “handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten”. Ja, het is mogelijk om een rechtzinnige belijdenis te hebben en toch van de wereld te zijn.

Nu komt er een zinnetje waarvan de reële inhoud verschrikkelijk is: “. . en gij weet het niet.”
Jezus zegt: “Gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte.” Deze mensen waren vroom en deden alsof ze geestelijk alles hadden. Ze hadden hun zogenaamde “geestelijke rijkdom” niet van God gekregen. Door hun menselijke hoogmoed dachten ze hun rijkdom wel even zelf te kunnen pakken.
We kunnen onszelf geestelijk verrijken door Bijbelstudie te doen, preken of toespraken te horen en te lezen, en toch verloren gaan! We kunnen bidden en toch verloren gaan! We kunnen zelfs boze geesten in de naam van Jezus uitwerpen en vele krachten doen, en Jezus zal zeggen: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” (zie Mattheüs 7 : 22, 23)

Weet u wat het grote verschil is tussen de Laodicea-christenen en de echte christenen?
De echte christenen hebben gezien hoe hun oude mens eruit zag, namelijk ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Ze zijn met diep berouw tot bekering gekomen en hebben genade gekregen. Jezus heeft voor hen de straf voor al hun slechte daden en gedachten gedragen op het kruis van Golgotha. Hij heeft hen bevrijd van de macht der zonde en de duivel. Toen ze alles uitgeleverd hadden en Jezus voortaan wilden gehoorzamen (Hij alleen weet hoe echt dat was), werden ze van bovenaf geboren. Gods Geest kwam in hen.

We moeten ons de vraag stellen: “Ben ik bekeerd, wil ik Jezus gehoorzamen, koste wat het kost? Zeg ik na het berekenen van de kosten nog: ‘Ja Heere, ik wil gehoorzamen’”? Laten we toch eerlijk worden. Oneerlijke christenen zijn schijnvromen. Bedenk wat Jezus tegen u zal zeggen: òf “Gaat weg van Mij”, òf “Komt gij gezegenden des Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af”.
Omega
10-02-2014 / 20:40
Mooi geschreven @Israel. Maar... heb je ook een bijbelse onderbouwing voor deze zin die je schrijft: "Ze zijn met diep berouw tot bekering gekomen en hebben genade gekregen." En als wij voor onze bekering niet weten wat Openb. 3:17 schrijft: "en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt", hoe kunnen wij dan wel diep berouw hebben?
kareljansen
11-02-2014 / 09:14
De goede strijd des geloofs van Koos de Jong lijkt zich steeds meer toe te spitsen op de rechterkant van onze gezindte. En op oneigenlijke gronden. De ongelovige en wereldse mensen zouden kotsen van de kerk en van kerkmensen? Werkelijk? Ik zie het niet. Minder moeite hebben met God? Lijkt me niet. God in zijn toorn? Of God in zijn vergeving? Dat is dezelfde God zegt Koos. Ja, maar Gods aangezicht kan over een onbekeerd mens (binnen en buiten de kerk) alleen maar toornen. Ben benieuwd wat de reactie van die mensen hierop is. Ben erg benieuwd of de stelling van Koos ergens op gebaseerd is, behalve zijn eigen interpretatie van anderen.
De wereld gebruikt het woord Jezus vaker dan wij? Namens wie spreekt Koos hier? Wie is wij? Ziet hij zichzelf hier als vertegenwoordiger van de reformatorische kerken? Of als redder van ons allemaal? Wekelijks hoor ik preken uit GG en GGiN en ik hoor over Jezus. Jezus als redder voor zondaren, Jezus als voorbeeld. Kortom, ik moet eerlijk gezegd niet zoveel hebben van de kruistocht van Koos tegen de rechterkant van de vleugel. En natuurlijk is er veel ongeloof, natuurlijk zijn er veel die slapen. Maar dit type activisme is niet de manier. Laten we dagelijks Zijn voeten nat maken met tranen. Wie weet, God mocht zich wenden. In alle eenvoud, zonder grote woorden, zonder missies, zonder doelen.
Omega
11-02-2014 / 09:57
Beste @kareljansen Zou jij misschien een dagje mee willen lopen met Koos de Jong om te zien of je beweringen kloppen? Samen evangeliseren op plaatsen waar de meeste refo's zich te goed voor achten en spreken met jongeren (en ouderen) die iedere zondag alleen de roede van de wet over zich heen krijgen. Zo'n stage wil ik best voor je regelen. Sterker: ik daag je uit.
tiswat
11-02-2014 / 12:04
Beste Karel.
Misschien begrijp ik het verkeerd, maar daarom het volgende.
Je schrijft: Wie weet, God mocht zich wenden.
Bedoel je dan afwachten?
En de oproep van de Heere Jezus, bekeer u en geloof het evangelie?
Mag ik een eerlijk antwoord van je?
Als je vandaag komt te sterven, waar ben je dan?
mieptruus
11-02-2014 / 21:47
tiswat:
Ik denk dat dat het nou juist is. " Wie weet, God mocht Zich wenden". Daar ligt nou het verschil in.
of te wel ,misschien als je veel tranen laat vloeien en spijt hebt dan zal God Zich wenden.

Een boodschap gebaseerd op de leer. Misschien dat je wederom geboren wordt......
Daarom is die vrouw van 80 zo benauwd op haar sterfbed.
Ik denk dat de schrijver van dit stuk het goed verwoord. Het voelt natuurlijk als een aanval op de rechtse flank. En dat doet pijn, want zij preken een "zuivere leer".
John61
12-02-2014 / 07:52
De ongelovige en wereldse mensen kotsen van de kerk en van kerkmensen. Het is beschamend, maar het is waar. In het contact met ongelovigen zeg ik daarom dat als je God wilt leren kennen, je niet naar de christenen moet kijken, maar naar Jezus. Christenen zijn geen haar beter dan wie dan ook en geven lang niet altijd het goede voorbeeld naar het 1e en 2e gebod. Bepaald niet iets waar anderen naar gaan verlangen en slechte reclame voor de Vader en de Zoon. Christenen staan er vooral om bekend dat ze oordelen over anderen die niet zo doen en denken als zij. En dat terwijl Jezus, het grote voorbeeld van de christenen dat expliciet heeft verboden in Matheus 7:1-5:

1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2 Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. 3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 5 Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
tiswat
12-02-2014 / 08:36
Hoi Mieptruus.

Ik lees in de bijbel wat anders. Ongeloof is zonde

Christus sprak: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.
Hiervan zegt Paulus tot de stokbewaarder: Gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis” (Hand. 16:31). Iedere dienaar van Christus mag dit zeggen tot ieder mens. God zegt het tot iedereen tot wie Zijn Woord komt. Als ik niet geloof dat Hij bekwaam en gewillig is om mij zalig te maken en dat Hij Zichzelf mij aanbiedt, zondig ik tegen Christus en ben ik nog een ongelovige. Want het aanbod is algemeen en komt tot allen (Jes. 55:1 en Opb. 3 : 20 en 22:17b). Als iemand van u het wel gelooft voor alle andere mensen en niet voor zichzelf, maakt hij God tot een leugenaar. God zegt dat het aanbod voor allen geldt die het Evangelie horen. Maar je spreekt het tegen door te zeggen dat het aanbod niet aan jou wordt gedaan. Dat Christus niet gewillig is de uwe te zijn.

Ik mag weten dat ik gered ben door het bloed van onze Heere en Heiland Jezus Christus.
Hij klopte aan de deur van mijn hart, Hij was het. En ik mocht open doen en gehoorzamen.
Het evangelie in een notendop Joh 3: 16. Vul je eigen naam in.
Maar vergeet niet Joh 3 : 18 te lezen
MvR
12-02-2014 / 10:05
@ Omega:
1. Ik weet niet veel predikanten die de hele DL in 1 keer bepreken, nee;-). Maar ik weet ook geen voorbeelden van predikanten, die alleen maar een paar artikelen bepreken, en dan precies alleen maar diegene die gaan over de menselijke verantwoordelijkheid. Als iemand gaat preken uit de DL, dan zal die een aantal preken achter elkaar houden. Dan klinkt zowel Gods vrijmacht als de menselijke verantwoordelijkheid door. En als een predikant in 1 lezing duidelijk wil maken wat de DL leren, dan zal die moeten citeren uit de hele breedte ervan.
2. Mensen 'die iedere zondag alleen de roede van de wet over zich heen krijgen' - over karikatuur gesproken. Er is in allerlei kerken van alles mis, maar laten we een beetje fatsoenlijk over elkaar spreken.

@ Keesjansen: bedankt voor je bijdrage. Je verwoordt mijn probleem met dit stukje. Dit soort eenzijdige kruistochten doet twee dingen: (1) het schept een karikatuur van de vijand en (2) het maakt ons blind voor andere gevaren. Die andere gevaren zijn er bepaaldelijk wel. In plaats van het gevaar van lijdelijkheid is er vaak het gevaar van activisme, denk ik. Niet meer goed zien wat een wonder zalig worden eigenlijk is.

Nog even over het artikel: als ongelovigen kotsen van de kerk, en als we dat direct toeschrijven aan de prediking in de rechterflank van de ger. gezindte, dan wordt wel erg de binnenbocht genomen. Er zijn ook heel wat ongelovigen, die helemaal geen last hebben van de kerk, omdat de kerkmensen niet als zodanig zichtbaar zijn; is dát dan de oplossing? En bovendien: de Bijbel maakt duidelijk dat Gods kinderen op tegenslag kunnen rekenen. Dus als ongelovigen altijd alleen maar positief zijn over gelovigen, is dát dan goed?
Catherine
12-02-2014 / 10:58
Wat een akelige zin boven dit artikel. Bah. En het is ook zo niet waar. Natuurlijk zijn er mensen die hun gal spuwen over DE kerk. Maar wat is de kerk? Dat is een grote groep christenen, waar deze meneer Koos de Jong er toch ook één van is?
En dan vertolk je dat op deze manier. Ik heb er maar één woord voor: walgelijk populisme! Het gaat bij de heer de Jong ook om zijn eigen tokootje. Hij doet het kennelijk zo goed, veel beter dan de gemiddelde kerk. Bij hem geen bange mensen op sterfbedden, maar mensen die Jezus aannemen, simpel toch?
Liefde hoeft je niet uit te drijven naar de stad. God geeft ieder zijn eigen plaats in het leven en voor de één is dat vanaf een spreekgestoelte en voor de ander is dat een bescheiden plaatsje in het eigen gezin. Begin maar eens in eigen huis, voordat je bij de ander de stoep gaat vegen!
Omega
12-02-2014 / 16:23
@MvR Het zou dus hier kunnen gaan om een nieuwsverslag van de bijeenkomst en niet om de notulen. Misschien mis je dus iets wat wel gezegd is ;-) Daarnaast: Waar iedere zondag alleen de wet wordt gepreekt, lijkt het me zeer gezond om op een andere dag eens met alleen het evangelie te komen.

Vervolgens: Er staat met zoveel woorden dat niet-gelovigen 'kotsen' van het gedrag van christenen, niet van de prediking. Als onbetamelijk maatschappelijk gedrag door christenen het gevolg zou zijn van de prediking, hebben we een nog groter probleem.

@Catherine Ik weet niet of je wel eens contact hebt met onkerkelijke mensen, maar misschien helpt het als je een keer op GeenStijl kijkt om te ontdekken hoe er over christenen wordt gedacht en gesproken. Eye opener ;-) Of gewoon de reacties lezen in een seculiere krant n.a.v. een artikel over christelijk Nederland.
Catherine
12-02-2014 / 17:05
@Omega, ja ik ben bekend met G.S., ja ik ben bekend met de manier waarop doorgaans over ggggristenen wordt gepraat, maar dat geeft de heer de Jong niet een vrijbrief om zo zijn gelijk te halen. En o kijk eens hoe leuk wij aan zelfreflectie doen, maar wij doen het beter hoor. Kom nu toch. Als hij met zijn makkers staat te evangeliseren bij een disco, krijgt hij net zo goed kwetsende opmerkingen.
Hij spreekt zichzelf ook tegen, je wordt een stumper volgens hem en vanuit die stumperigheid moet je door de ogen van Jezus leren kijken.
Ik vat m niet.
Omega
12-02-2014 / 17:32
Je punt is helder @Catherine. Koos de Jong heeft gelijk, maar hij mag dat alleen niet zeggen ;-)
Catherine
12-02-2014 / 22:56
Wat is deze rubriek toch altijd positief. NOT

Meer nieuws

EO's 'Dit is de Dag' maakte een reportage over de overspelsite Second Love. Aan het woord zie je o.a. een vrouw die met ...
5 reacties
04-02-2014
Tussen 10 en 11 uur op maandag 3 februari komen vrijwilligers van AbortusInformatie.nl (Let op: bevat beelden die als sc...
5 reacties
03-02-2014
De 5-delige documentaire 'Visserman' van RTV Rijnmond is weliswaar niet nieuw maar wordt op dit moment herhaald op de ze...
geen reacties
30-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering