Eenzijdige visie op uitverkiezing maakt wanhopig

Nieuwsredactie / 2 reacties

12-07-2013, 09:46

Veel jongeren in de reformatorische kerken worstelen met de uitverkiezing. "Als God je niet uitverkoren heeft, wat heeft het dan nog voor zin om te gaan geloven." Deze kille opmerking is vaak de vrucht van een eenzijdige visie (en prediking) op de uitverkiezing, die op zichzelf een voluit bijbelse waarheid is. Maar wat bedoelt Gods Woord nu precies met geloof, bekering en uitverkiezing? Het vrijwilligersproject "Ben ik wel uitverkoren" -dat op de achtergrond geadviseerd wordt door ambtsdragers en predikanten- probeert dat in kort bestek vanuit de Bijbel eenvoudig uit te leggen. Twee brochures hebben inmiddels het licht gezien en een nieuwe uitgave wordt deze maand verwacht. Tijd om de initiatiefnemers eens wat vragen voor te leggen. 

ADVERTORIAL

Familiedagen - 17, 18 & 19 oktober

Familiedagen 2023 in Evenementenhal Gorinchem belooft een geweldige ervaring te worden voor gezinnen in de herfstvakantie. We hebben een indrukwekkend programma samengesteld, vol met leuke en educatieve activiteiten voor alle leeftijden.

Meer informatie...

Familiedagen - 17, 18 & 19 oktober


Wat is het doel en de doelgroep van het project "Ben ik wel uitverkoren?"
 
Het project "Ben ik wel uitverkoren?" is gericht op mensen die worstelen met de uitverkiezing en met geloofszekerheid. Veel mensen tobben over de vraag of zij uitverkoren zijn en/of zij hebben geen geloofszekerheid. De mensen die bij dit project betrokken zijn hebben hier zelf ook mee geworsteld en we hebben liefde en bewogenheid voor degenen die hier nog mee worstelen. We hopen en bidden dat het project tot zegen zal zijn voor hen. We hopen dat het een bemoediging mag zijn voor degenen die angstig en wanhopig zijn omdat zij vrezen dat zij niet uitverkoren zijn. We hopen ook dat dit initiatief voor de mensen die denken dat zij zelf niets kunnen of hoeven doen -en dus passief afwachten totdat God hen bekeert- een aanmoediging mag zijn om niet lijdelijk af te wachten of onverschillig te blijven. We hopen dat de mensen door dit project bewust gaan nadenken over de uitverkiezing en we willen hen uitnodigen en aanmoedigen om zelf te gaan lezen en onderzoeken wat er over het onderwerp uitverkiezing staat in de Bijbel. We bidden dat dan hun ogen open zullen gaan voor de waarheid van het Evangelie.
 
Wie zijn de bedenkers en behoren jullie tot de reformatorische gezindte? Zijn er ook ambtsdragers/predikanten bij betrokken?
 
Het project "Ben ik wel uitverkoren?" hebben we niet zelf bedacht. De Heere God heeft dit in ons hart gelegd. Als bevestigingstekst gaf de Heere 1 Timotheüs 2:3b en 4, waar staat: "God, onzen Zaligmaker, Welke wil, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen." God wil de mensen die worstelen met de uitverkiezing bereiken. We vinden het een voorrecht dat wij dit werk, dat Hij al heeft voorbereid, uit mogen voeren en daarin een schakeltje mogen zijn. We zijn hier verwonderd over en we hebben zelf nooit kunnen bedenken dat we dit zouden gaan doen. Aan Hem alle dank en eer! De mensen die betrokken zijn bij dit project komen uit verschillende kerken. Er zijn ook ambtsdragers en dominees bij betrokken. God heeft ons echter duidelijk gemaakt dat wij anoniem moeten blijven in het belang van deze zaak. Het is niet belangrijk wie de brochures geschreven heeft  en wie deze uitgeeft, maar wat God over het onderwerp uitverkiezing zegt in Zijn Woord. Mensen willen ons vaak in een hokje plaatsen, maar wij passen niet in een hokje. We willen graag dat de mensen onbevooroordeeld gaan lezen en onderzoeken wat er in de Bijbel staat over het thema uitverkiezing en we hopen dat wat in de brochures en op de website staat daarbij een handreiking mag zijn.

Wat onderscheidt jullie van stichtingen als Jij daar! en HeartCry of zijn er dwarsverbanden?
 
Het project "Ben ik wel uitverkoren?" is een op zichzelf staand initiatief en is niet verbonden aan een bepaald kerkgenootschap of een andere stichting. Jij daar! HeartCry geven onderwijs en toerusting over allerlei geloofsonderwerpen en richten zich ook op geestelijke groei. Zij organiseren ook jongerenavonden en/of conferenties. Wij richten ons alleen op het thema uitverkiezing en we organiseren geen bijeenkomsten.
 
Op welke wijze willen jullie je boodschap verspreiden en wie betaalt dat allemaal?
 
Wij verspreiden de brochures "Ben ik wel uitverkoren". Hiervan hebben we een Bijbelstudieversie zowel in het Nederlands als in het Engels en een jongereneditie. Ook kunnen mensen onze website www.benikweluitverkoren.nl bezoeken. Vanaf deze site kunnen alle uitgaven ook gedownload worden. De brochures worden op diverse plaatsen uitgedeeld en zij worden o.a. neergelegd op boekentafels van bijeenkomsten. Ze kunnen ook (gratis) besteld worden bij vrijwel alle christelijke boekwinkels.  De brochures verstrekken we gratis, elk gewenst aantal, ook als men er honderden of duizenden bestelt. We financieren dit project zelf, met liefde.
 
Jullie hebben na verspreiding van een brochure in eerste instantie kritiek gekregen vanuit de Ger. Gem. in Ned en van een panellid hier op Refoweb. De toonzetting van jullie boodschap zou Arminiaans zijn. Wat vonden jullie van deze opmerkingen en is daar iets mee gedaan? Zo ja, op welke wijze?
 
Het gaat er niet om of de boodschap wel of niet Arminiaans is, maar of deze bijbels is. Als wij kritiek krijgen, nemen wij deze biddend in overweging en we toetsen deze aan de Bijbel. Als blijkt dat we iets beter op een andere manier kunnen verwoorden, dan verbeteren we de tekst. Op zich staan we open voor opbouwende kritiek. Naar aanleiding van de kritiek die u noemde hebben we gebeden om Gods wijsheid en leiding hierover. We hebben ook advies gevraagd aan een deskundige en de tekst van de brochure nog eens kritisch bekeken. Dat heeft geleid tot aanpassing op een aantal punten. We proberen overigens voortdurend om de inhoud te verbeteren of aan te vullen. De nieuwste, meest recente tekst zetten we op onze website en dat wordt de voorlopige inhoud van de eerstvolgende druk.
 
Wat we wel merken, is dat mensen die kritiek hebben vaak een bepaald gedeelte van de brochure eruit nemen en deze vaak ook nog uit zijn verband halen. Als mensen de gehele brochure lezen, dan zou men merken dat het geheel meer in evenwicht is. Er staat bijvoorbeeld ook dat God begint, dat we alleen gerechtvaardigd kunnen worden uit genade e.d. Het klopt wel dat we in de brochures meer de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de mens. Dit is bewust zo gedaan, omdat de mensen die worstelen met de uitverkiezing vaak al genoeg hebben gehoord dat alles van God afhangt. De balans is dan doorgeslagen naar de ene kant. Als gevolg hiervan worden mensen vaak angstig en wanhopig, passief afwachtend of zelfs onverschillig. In de brochures wordt daarom meer benadrukt dat er óók een stuk verantwoordelijkheid ligt bij de mens. Dit proberen we in de Bijbelstudieversie uit te leggen o.a. in de hoofdstukken "Maar God moet toch eerst beginnen?"en "God wil graag dat wij zelf een keuze maken" en het wordt vooral heel duidelijk uitgelegd in de jongereneditie in het hoofdstuk "100% genade en 100% verantwoordelijkheid." Hopelijk komt hierdoor de balans meer in evenwicht. We hopen dat de mensen de brochures niet alleen maar zullen lezen vanuit een kritische houding, maar dat zij deze biddend zullen lezen met een oprecht zoekend hart.
 
Jullie hebben ook een Engelstalige brochure. Waarom? En voor wie is die bestemd?
 
We hebben inderdaad ook een Engelstalige brochure. Deze wordt een dezer dagen uitgegeven. We kregen e-mails van verschillende mensen die vroegen of de brochures ook in het Engels beschikbaar zijn. Het pdf van de Bijbelstudie "What if I am not chosen?" kon men al eerder downloaden vanaf onze website, zowel in het Nederlandse formaat als in het Amerikaanse/Canadese formaat Letter. Deze is in de afgelopen tijd gebruikt door evangelisten en zendelingen en we hoorden dat deze door een Bijbelschool ook verzonden is aan honderden Bijbelschoolleerlingen en voorgangers in het buitenland. Er zijn ook mensen die deze brochures willen versturen naar Engelssprekende familieleden. We zijn van plan om D.V. de Engelstalige brochures ook in Canada en Amerika te laten drukken en deze daar te verspreiden, omdat er ook in deze landen veel mensen wonen die worstelen met de vraag of zij wel uitverkoren zijn. Ook hen willen we graag bereiken.
 
Zijn de nieuwe brochures al verspreid en zo ja, waar? Hoe zijn de reacties?
 
U bedoelt de jongerenedities? Deze zijn in eerste instantie geschreven voor tieners en jongeren, maar we horen van veel mensen dat zij het fijn vinden om deze uitgave te lezen naast de Bijbelstudieversie. De Bijbelstudieversie, waarin veel Bijbelteksten staan, is meer geschikt voor de mensen die dieper op het onderwerp uitverkiezing willen ingaan en willen onderzoeken wat er in de Bijbel staat over de uitverkiezing. Voor veel jongeren was deze uitgave te pittig. Er werd ons gevraagd of we ook een jongereneditie zouden kunnen uitgeven. Dat is eind februari gebeurd en deze brochures zijn voor het eerst uitgedeeld op de gezinsbeurs Wegwijs. Daarna zijn ze op allerlei plaatsen uitgedeeld en verspreid. Ze liggen ook op de boekentafel van diverse jongerenavonden. We krijgen op de jongereneditie veel positieve reacties. Deze brochure leest makkelijk en is meer een (dag)boekje. In de jongereneditie komen dezelfde onderwerpen aan de orde als in de Bijbelstudieversie, maar alles is eenvoudiger uitgelegd en er staan korte verhaaltjes en illustraties bij om alles duidelijker te maken. (Er staan wel veel minder Bijbelteksten in, daarom is voor Bijbelstudie de Bijbelstudieversie meer geschikt.) Naar de jongerenedities was zoveel vraag, dat de voorraad in ruim vier maanden tijd al op was en deze maand verschijnt dan ook de tweede druk.
 
Jullie gebruiken in het citeren van teksten de Statenvertaling. Waarom is niet gekozen voor de wat eenvoudiger te begrijpen HSV?
 
De Statenvertaling is de Bijbelvertaling die door de mensen die tot de doelgroep van dit project behoren, het meest gelezen en geaccepteerd wordt. De SV wordt overigens ook gelezen door alle mensen die bij dit project betrokken zijn.
 
Hoe nu verder?
 
We gaan voorlopig door met het verspreiden van de brochures. Dat doen we in samenwerking met heel veel bekende en onbekende mensen die zich aangesproken voelen tot dit project. Voor mensen die ons hiermee willen helpen, hebben we een aantal ideeën om de brochures te verspreiden op onze website gezet. De komende tijd willen we de site, die onlangs helemaal vernieuwd en bijgewerkt is, onder de aandacht gaan brengen van diverse (reformatorische) organisaties, scholen en stichtingen. Ook willen we de brochures graag voorlezen en de opnamen hiervan op de website zetten. We vinden het belangrijk dat de boodschap die in de brochures staat voor iedereen bereikbaar is, ook voor de mensen die niet in staat zijn om deze te lezen. Ook willen we de Engelstalige brochure "What if I am not chosen?" laten drukken en verspreiden buiten Nederland. De jongereneditie willen we ook graag uitgeven in het Engels, maar deze moet nog vertaald worden. Ook staat het nog op ons verlanglijstje om e-books te maken van de brochures, maar tot nu toe is het ons helaas nog niet gelukt om deze te maken. Alles D.V. natuurlijk en we wachten af hoe God dit project verder leidt.

www.benikweluitverkoren.nl

Nieuwsredactie op 12-07-2013, 09:46
2 reacties
rotterdam
12-07-2013 / 11:11
Klopt - goed verhaal maar bedenk wel ; alle eenzijdige visies werken contraproductief.
Frits28
30-07-2013 / 17:29
Wellicht nemen mensen aanstoot aan het volgende, maar dat is niet mijn probleem:

Het is een demonische dwaling om te denken of te preken dat Jezus alleen voor een gepredestineerde groep is gestorven. Dan heeft de hele verlossing geen zin meer. In feite zou je dan gedoemd zijn, ook als je gelooft. Echt op het blasfemische af. Geloof het maar niet mensen die bang zijn, het is een leugen van de duivel, waardoor velen onnodig in angst leven. En angst is van de satan.

“Die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen
” (1Tm 2:6).
“de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen” (Js 53:6).
“opdat Hij door de genade Gods voor allen
de dood smaken zou (Hb 2:9).
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Jh 3:16).
“En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de
zonden der gehele wereld” (1Jh 2:2).

Meer nieuws

Seksuele thema’s komen in 19% van de vragen in de vragenrubriek van Refoweb aan de orde. Dat is een van de conclusies van een onderzoek dat is uitgevoerd aan de Vrije Universiteit door A. van Drie MA ...
Geen reacties
09-07-2013
In Karsji, Oezbekistan is een vrouw veroordeeld tot een geldstraf van € 1450. Haar is onder andere bezit van christelijke boeken ten laste gelegd. In het huis van Svetlana Kimovna werd op 21 april een...
Geen reacties
24-06-2013
SGP-jongeren heeft vandaag een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen een reclamespotje van de website Second Love. Deze site roept mensen die getrouwd zijn op om de vaste partner te bed...
7 reacties
21-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering