SGP: geslacht kandidaat niet bepalend

Nieuwsredactie / 18 reacties

14-01-2013, 15:30

Het hoofdbestuur van de SGP is vandaag met een voorstel gekomen om een nieuw artikel aan het Algemeen Reglement toe te voegen. Dit nieuwe artikel geeft met verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad aan dat het geslacht van de kandidaat niet bepalend mag zijn bij de selectie van kandidaten. Dat schrijft de partij vandaag op haar website. Kees van der Staaij reageerde in een statement als volgt: "Ik vind dat het partijbestuur een wijs besluit heeft genomen in een netelige kwestie."    [VIDEO | AUDIO]   

 

 

 

 

Het volledige persbericht op www.sgp.nl:

"De Hoge Raad overwoog op 9 april 2010 dat een politieke partij aan een beginsel of programma in de praktijk alléén uitvoering mag geven binnen de grenzen van de geldende wetten en verdragen. De Staat moet daarom, gelet op artikel 10 van het beginselprogramma van de SGP, maatregelen nemen die effectief zijn en zo min mogelijk inbreuk maken op de vrijheid van godsdienst en van vereniging, in dit geval van de (leden van de) SGP.

Daarnaast overwoog ons hoogste rechtscollege onder meer dat de SGP de vrijheid heeft om haar eigen opvattingen te formuleren. Tevens werd uitgesproken dat de rechter niet bevoegd is om te oordelen over de vraag hoe belangrijk een bepaalde opvatting is voor die partij.

Op uitdrukkelijk verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken heeft het hoofdbestuur van de SGP zich grondig bezonnen op de consequenties van de voor de SGP negatieve uitspraak van de Hoge Raad. Het partijbestuur ziet zich genoodzaakt de juridische werkelijkheid te erkennen en het Algemeen Reglement dienovereenkomstig aan te passen. Daarmee wordt tevens beoogd te voorkomen dat wij door dit na te laten, een zwaarder wegende inbreuk op onze verenigingsvrijheid over ons afroepen. 

Het bestuur heeft, in lijn met het bovenstaande, het beginselprogramma niet veranderd. Wél wordt voorgesteld iets aan het Algemeen Reglement toe te voegen. De voorgestelde toevoeging aan het Reglement geeft aan dat op grond van de geldende rechtspraak het geslacht van de kandidaat niet bepalend mag zijn bij de selectie van de kandidaten voor de kandidatenlijst.

Het Algemeen Reglement van de SGP bepaalt dat potentiële SGP-vertegenwoordigers beginseltrouw en geschikt moeten zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar visie op bijbels genormeerde politiek van de kandidaten, hun kennis en vaardigheden, een balans op de lijst tussen continuïteit en vernieuwing, een goede mix van jong en oud en de geografische spreiding. Selectieadviescommissies beslissen hierover, net als in andere politieke partijen. Zij kijken of de kandidaten voldoen aan alle factoren die van belang zijn.

Het hoofdbestuur organiseert de komende tijd besloten voorlichtingsbijeenkomsten voor bestuursleden van kiesverenigingen. Vervolgens hoopt de partij tijdens de partijdag op 16 maart een besluit over het voorstel te nemen.

Voorstel om een artikel 13a toe te voegen aan het Algemeen Reglement

Artikel I

Het Algemeen Reglement wordt als volgt gewijzigd:

a.   Artikel 13 wordt vernummerd tot artikel 13b

b.   Er wordt na artikel 12 een nieuw artikel 13a ingevoegd, luidende als volgt:

"Artikel 13a

Procedure kandidaatstelling

Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 9 april 2010 (LJN BK4547 en BK4549) kan artikel 10 van het Program van Beginselen bij de kandidaatstelling als bedoeld in de artikelen 13b tot en met 17 van dit Algemeen Reglement rechtens niet aan kandidaten worden tegengeworpen."

c.   In artikel 14 wordt een lid 6a ingevoegd, in artikel 15 een lid 9a, in artikel 16 een lid 5 en in artikel 17 een lid 7, luidende als volgt: 

"Artikel 13a is van overeenkomstige toepassing."

Artikel II

De wijziging van het Algemeen Reglement treedt in werking op 1 april 2013.

Toelichting

Het Algemeen Reglement van de SGP bepaalt dat potentiële SGP-vertegenwoordigers beginseltrouw en geschikt moeten zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar visie op bijbels genormeerde politiek van de kandidaten, hun kennis en vaardigheden, een balans op de lijst tussen continuïteit en vernieuwing, een goede mix van jong en oud en de geografische spreiding. Selectieadviescommissies beslissen hierover, net als in andere politieke partijen. Zij kijken of de kandidaten voldoen aan alle factoren die van belang zijn.

De Hoge Raad overwoog op 9 april 2010 dat een politieke partij aan een beginsel of programma in de praktijk alléén uitvoering mag geven binnen de grenzen van de geldende wetten en verdragen. De Staat moet daarom, gelet op artikel 10 van het beginselprogramma van de SGP, maatregelen nemen die effectief zijn en zo min mogelijk inbreuk maken op de vrijheid van godsdienst en van vereniging, in dit geval van de (leden van de) SGP.

Daarnaast overwoog ons hoogste rechtscollege onder meer dat de SGP de vrijheid heeft om haar eigen opvattingen te formuleren. Tevens werd uitgesproken dat de rechter niet bevoegd is om te oordelen over de vraag hoe belangrijk een bepaalde opvatting is voor die partij.

Op uitdrukkelijk verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken heeft het hoofdbestuur van de SGP zich grondig bezonnen op de consequenties van de uitspraak van de Hoge Raad. Het partijbestuur ziet het als haar plicht om in de gegeven omstandigheden een mogelijkheid voor een verantwoorde aanpak te benutten, die tevens beoogt te voorkomen dat wij door dit na te laten, een zwaarder wegende inbreuk op onze verenigingsvrijheid over ons afroepen.

Het bestuur heeft, in lijn met het bovenstaande, het beginselprogramma niet veranderd. Wél wordt voorgesteld een artikel aan het Algemeen Reglement toe te voegen. De voorgestelde toevoeging aan het Reglement geeft aan dat op grond van de geldende rechtspraak het geslacht van de kandidaat niet bepalend mag zijn bij de selectie van de kandidaten voor de kandidatenlijst."

Nieuwsredactie op 14-01-2013, 15:30
18 reacties
Anne88
14-01-2013 / 20:03
Ach, het is echt een zwaktebod vind ik. Het is ook nog eens zo dat de SGP het eigenlijk geen probleem vindt dat vrouwen politiek actief worden. Dit buigen voor de seculiere overheid toont aan wiens woord men het belangrijkst vindt. Ze zeggen dat God niet wil dat vrouwen regeren maar ze gehoorzamen vervolgens aan het woord van hen die Gode niet gehoorzaam zijn. Zo zijn ze en niet gehoorzaam aan God en niet gehoorzaam aan een goddeloze overheid.
katlheen
14-01-2013 / 21:45
En wat als ze het niet hadden gedaan? Verbod van de partij? Dan bereik je dus ook niets. En verder, dit is een zwaktebod omdat er wordt geschreven: het geslacht is niet meer bepalend. Nee, dan vind je wel een andere reden om geen vrouw op de lijst te zetten. "nee hoor, wij hebben niet geselecteerd op geslacht, maar ja, we vonden nu eenmaal geen geschikte vrouw, alleen maar geschikte mannen".
Omega
14-01-2013 / 22:11
Mooi dat de SGP nu eindelijk Gods Woord volgt en niet een traditie uit vorige eeuwen.
Roeltje
14-01-2013 / 23:35
Als vrouw zijnde van harte eens met Kees van der Staaij: Wijs besluit! Wat de SGP ook doet, ze doen het toch nooit goed… Uiteindelijk is dit hele gebeuren rondom de vrouwen in de partij ons van buitenaf opgelegd en heeft de SGP hier zelf niet om gevraagd zoals Kees al aangaf.
Ik hoop van harte dat dit het einde is van deze vervelende, veel te lang durende ‘vrouwenkwestie’ en dat onze ogen, zowel binnen als buiten de partij, zich eindelijk eens op wat anders, beters en zinvollers richten….!!
Arjan
16-01-2013 / 10:12
Beste Anne88,
Je bent nogal resoluut in je oordeel over het vrouwenstandpunt van de partij en deze beslissing.
Wellicht is het je ontgaan dat de mening van de leden verdeeld is. Ongeveer de helft is van mening dat het regeerambt uitsluitend toekomt aan een man. De andere helft heeft geen bezwaren tegen het regeerambt bij een vrouw. Misschien dat het voor rechtlijnigen en kerkraden wat wennen is, maar de SGP is een politieke partij die volgens democratische mechanismen werkt. De Bijbel en de belijdenisgeschriften zijn het uitgangspunt. Echter, alle leden die het vrouwenstandpunt wegen doen dit met dezelfde Bijbel en belijdenisgeschriften in het achterhoofd. Er bestaat dus discussie over de uitleg hiervan. Uiteindelijk komt het dus neer op de stem van de leden. Zij bepalen. De afweging voor of tegen heeft dus niets te maken met MetGod of Godloos, het is een eigen afweging die gemaakt moet worden en die een ieder voor zijn (of haar) geweten moet verantwoorden. In deze tijd van steeds meer regels en wetjes binnen onze refowereld is dit niet zo populair. Men wil graag meningen om zich aan vast te houden. Maar wordt het niet eens tijd dat we zelf de Bijbel vastpakken en daarin onderzoeken hoe bijvoorbeeld dit vrouwenstandpunt ligt. Niet om anderen ermee om de oren te slaan, maar om te horen wat God tot je zegt.
karlo
16-01-2013 / 15:59
@omega, hier zijn de meningen dus danig over verdeeld. Ik bedoel of het en wat er naar Gods Woord is. En daar ben ik voor mijzelf ook eigenlijk niet uit. Ik ben dus wel benieuwd naar jouw visie in deze.
Cloudsadmirer
16-01-2013 / 16:12
Helemaal eens met omega
Omega
16-01-2013 / 18:53
@Karlo De Bijbelteksten waar tegenstanders zich op baseren zijn gericht aan de christelijke gemeenten inzake de erediensten. Bovendien kent de Bijbel ook profetessen en een richteres (Deborah). En als er van enige principiële consequentie sprake was geweest de afgelopen tientallen jaren bij de SGP, dan zouden ze ook de koningin Wilhelmina, Juliana en Beatrix niet moeten erkennen. Laat staan de tal van vrouwelijke directeuren bij christelijke organisaties en instellingen.

Een paar felle SGP-tantes die de linkse feministen alle hoeken van de Kamer laten zien, kunnen we goed gebruiken. Ze zullen er spijt van krijgen, die Klara's ;-)

Meeste bizarre is natuurlijk dat ten tijde van voorzitter ds. Hette Abma, partijsectretaris Boender en penningmeester Pijl, eind jaren zeventig, vrouwen gewoon lid konden worden van de SGP, met alle rechten en plichten.
karlo
16-01-2013 / 20:29
Oké @omega, dank voor je uitleg. En ik denk dat ik je wel kan bijvallen, maar hoe vreemd is het dat ondanks profetessen en een richteres, men dit zo heel anders bekijkt? En ook op Bijbelse gronden, zegt men.
En idd. daar waar men zegt dat het regeerambt de vrouw niet toekomt, daar maakt menvoor onze koninginnen een vreemde uitzondering! Heel apart en inconsequent.
dutchy2
17-01-2013 / 09:25
Hoe mooi iedereen het ook wend of keert, 's lands en volks bestuurlijke taken; dat is waar de meningen nu op uitlopen in 2 verscheidene.

Helaas, persoonlijk vind ik het droevig dat de SGP toch overstag schijnt te gaan. Pas las ik een artikel, van wie weet ik niet meer, maar die schreef waar ik me volledig mee kan vinden; dat de SGP nu moet opstaan en net als Maarten Luther moet spreken; hier staan wij, wij kunnen niet anders! Erg jammer. Misschien zelf tijd voor een HSGP? (Hersteld Staatkundig Gereformeerde Partij)
Arjan
17-01-2013 / 09:53
Een HSGP? Ik mag aannemen dat dit een grap is?

Laat iedereen die voor of tegen is, zijn of haar eigen afweging maken. Laat iedereen die er een mening over heeft, lid worden van de partij, zijn of haar mening in de partij bespreken, of voor altijd zwijgen.

Elke christen draagt zelf de volledige verantwoording voor zijn of haar stemgedrag. Neem die verantwoording en laat deze niet afhangen van een politieke partij, ook niet van de SGP.

Vrouw, man, vrouw man. Een eindeloze discussie, door de eeuwen heen, overal ter wereld.
Moeten we als christenen verbaasd zijn dat seculieren ons niet begrijpen? Gelijkwaardigheid is geen gelijkheid? Is de vrouw in veel christelijke gezinnen dan wel gelijkwaardig? Worden vrouwen niet nog steeds minder serieus genomen? Hebben we als mannen onze positie in het verleden niet veel te groot gemaakt?
Laten we eens bij onszelf te rade gaan voordat we de grote boze buitenwereld en de SGP de schuld geven.
dutchy2
17-01-2013 / 11:06
@ Arjan, klopt, eerst zelf zien of wij geen schuld hebben alvorens men de schuld ergens anders mag en kan zoeken, dat klopt. Maar ik zei het niet als grap, ik meen het serieus.
Waarom? Wel, stem je niet, krijg je van die of gene weer te horen dat je fout bezig ben omdat elke stem er 1 is, wat waar is, maar des al niet te min, stem je niet dan zit je volgens hen fout, stem je wel, terwijl je er zelf in het geheel niet achter staat, dan ga je dus mee in iets waar je niet achter kan staan. Zegt u het maar, hoe dit dan opgelost kan worden als SGP hier toch in doorgaat in de weg die ze nu inslaan, en ik als stem gerechtigde mag stemmen maar niet in kan stemmen met wat ze nu doen? Advies?
QuadCoreInside
17-01-2013 / 12:06
@dutchy2:
Dan doe je wat iedere Nederlander doet. Je stemt om de partij die het dichtst bij jou ligt, en de punten die je niet aanstaan neem je voor lief. Er is namelijk niet 1 partij in Nederland die alle belangen en principes van al haar leden navolgt.
dutchy2
17-01-2013 / 12:15
Oke, daar heb je misschien een goed punt, alleen dan verloochen je toch je principe's?
Roeltje
17-01-2013 / 13:24
@dutchy2, Alle mensen die tegen een vrouw in de regering zijn kunnen gewoon op een man blijven stemmen. Niemand die dat verbiedt en verloochen je ook je 'persoonlijke' principe niet. Binnen de SGP worden de hoofdzaken nog altijd gescheiden van de bijzaken. Kom op zeg, we hebben in reformatorisch Nederland veel hoogbeklede functies door vrouwen. Daar kun je het mee oneens zijn, oké, maar maak je daar dan vervolgens ook geen gebruik meer van? Bijv. scholen, instanties e.d.?
dutchy2
17-01-2013 / 13:36
Ja zeker maak ik daar gebruik van, zeker waar, alleen let op; de school die op grondslag van Gods woord en de drie formulieren van enigheid onderwijs geven, daar ken ik er geen één van en gelukkig heb ik er nog niet mee te maken ondanks mijn 2 kinderen waarvan er 1 net naar school gaat (gehad) dat daar een vrouw als directrice werkzaam is, zelfde verhaal over instantie's; als ik er niet vanaf weet, dus ik hun hulp of advies kan aannemen en mag aannemen met een reine consciëntie dan zit daar geen probleem in lijkt mij. Het word wel een geheel ander verhaal wanneer een instantie regels oplegt of dergelijke die strijden tegen Gods woord; ja, dan kan ik inderdaad niet meegaan met wat de wereld wil, althans, ik hoop dat ik daarin staande mag blijven. En het begin van uw antwoord ben ik het niet eens, maar goed, dat is mijn mening en wel, om de reden stel dat er dan toch uiteindelijk een vrouw in de kamer komt? Dan haalt het niet uit of je nu op een man heb gestemd van de SGP, er staat nu een vrouw; kan je het dan nog verantwoorden naar God toe?
rotterdam
17-01-2013 / 13:57
@dutchy2 – een typisch Nederlandse discussie – ben je het niet 100% eens met je politieke partij of kerk dan begin je toch gewoon een nieuwe.
Onmogelijk in het buitenland, waar ze een, volgens mij, gezonde kiesdrempel hanteren.
Als in Nederland een kiesdrempel zou worden ingevoerd van 5% = 7,5 zetel in 2e kamer dan kruipen de SGP en de CU zo bij elkaar. Z.g. onaantastbare principes blijken in de praktijk rekbaar.
Arjan
17-01-2013 / 14:10
Het manco van veel rechtlijnigen is dat ze dit (te) vaak zijn voor anderen.
Tegenwoordig lijkt het wel in de mode om elkaar de hele dag de maat te nemen.
Vooral op godsdienstig terrein is dat altijd lekker. Het leidt de aandacht af van jezelf.
Zo kom ik veel mensen tegen die zich als het geweten van hun kerk, school of politieke partij opwerpen.
Uiteraard altijd met een hand op de Bijbel. Want dan heb je "de waarheid" altijd aan je kant.
Overal een mening over hebben is heus niet nodig.
Als je wat meer loslaat, heb je je handen vrij.
Vrij om ze te vouwen, vrij om anderen te helpen en vrij om je in te zetten voor de samenleving. Wanneer je voor deze houding kiest zul je merken dat de praktijk van alledag niet vraagt om meningen, maar om antwoorden. Antwoorden op lastige vragen, vragen waar mensen mee worstelen. Geen vlakke hand om een ander op de wang te slaan, maar een open hand om iemand te helpen.

Het dagelijkse werk van de mensen van de SGP is moeilijk, zwaar en ingewikkeld.
Steun hen, help hen en bidt voor ze! En waardeer hun worstelingen tussen enerzijds de Bijbelse politiek en anderzijds de praktijk van alledag.

Keuzes maken is altijd voor je eigen verantwoording, kijk hierbij niet teveel naar wat instituten, of het nu kerken zijn of politieke partijen, ergens van vinden. Maak je eigen afweging.

En kop op! Er is er een die alles bestuurt, ons wil helpen en bijstaan. Met raad en daad.

Meer nieuws

Ermelo - De vervolging van christenen in Afrika is in 2012 drastisch toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwe Ranglijst Chri...
geen reacties
08-01-2013
Namens de beheerders, redactie, vrijwilligers en panelleden van Refoweb.nl wensen we je het allerbeste toe voor 2013! Go...
1 reactie
01-01-2013
Beste vrienden, broeders en zusters, wat is een jaar toch eigenlijk maar kort. Er is bij ons wel heel veel gebeurd. Daar...
1 reactie
31-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering