Theocratische staatsvorm

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

14-06-2003, 00:00

Vraag

Ik vraag me af of er een bijbelse fundering bestaat voor een theocratische staatsvorm. En zo ja, vindt u dan dat we die eigenlijk zouden moeten toepassen, indien mogelijk?

Antwoord

Beste vrager,

Je vraag naar de bijbelse fundering van de theocratie is een boeiende vraag. Jouw vraag is vooral gesteld met het oog of deze in de staatsvorm ook gestalte kan krijgen.

Allereerst belijden wij dat elk waar christen een theocraat is, want deze belijdt dat God regeert. We weten dat de aarde van de Heere is en dat daarom alles aan Hem onderworpen is. Ook al zien we in bestuur en regering dat men dat niet erkent, dat doet niets af van de werkelijkheid. En kind van God leeft uit deze werkelijkheid en in dat besef draagt hij alles elke dag aan de Heere op.De Bijbel is een en al belijden van de theocratie. Je begrijpt dat dit met het erkennen van het gezag van God gepaard gaat.

Er is een direct gezag als we spreken over Gods gezag. Alle andere gezag dat wij dienen uit te oefenen is afgeleid gezag en daarin dient de erkenning van God als hoogste gezagsdrager uit te komen. We denken aan het woord van Christus tot Pilatus: Gij zoudt geen macht  tegen Mij als het u niet van boven gegeven was (Joh.19:20)  In het boek Daniël lezen we verschillende keren dat de Heere God aan Nebukadnezar het koninkrijk gegeven heeft en dat Hij het  geeft aan wie Hij wil.

De bijbelse fundering van Gods gezag vinden we vooral in de psalmen waarin  Gods eer en heerschappij bezongen wordt.(Ps 2,.33, 47, 68,72, enz.) Denk daarbij ook aan andere gedeelten:  2.Kon.19:15: "Gij alleen zijt de God van alle koninkrijken van de aarde." Coll.1:16: "Alle machten zijn er door Hem en zijn tot Hem geschapen." Denk aan de heerschappij die Christus ontvangen heeft: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Matth.28:18 en 1.Petrus 2:22 ; Openb.12:7) Ook Romeinen 13, waar van de overheid gesproken wordt als Gods dienares, is hier belangrijk.\

Dus een rechtgeaard christen zal een theocraat zijn, want er wordt beleden dat de Heere regeert en wij weten ons van Hem afhankelijk, maar begeren ook te leven naar Zijn wil. We denken aan het "Onze Vader" met de bede: "Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde."

Nu komt de eigenlijke vraag van je: is dit ook toe te passen in onze samenleving? Israël was een theocratisch land, waar erkend werd dat de Heere de hoogste Koning was. De Heere Zelf stelde ook de koningen aan en wilde in alles gevraagd zijn. Kan dit ook bij ons?

Het is een goede geestelijke instelling waarnaar we dienen te verlangen.Eens zal er toch zijn de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont? Dan zal de theocratie ten volle werkelijkheid zijn. Maar hoe kunnen we dat nu al realiseren? In de politiek dienen we de theocratie als uitgangspunt te hebben. Het is een machtige belijdenis van de werkelijkheid en tevens een  streven om handen en voeten te geven aan een inrichting van het leven naar Zijn wil. God heeft als het ware twee handen waardoor Hij ons regeert: de kerk als de ene hand van het de verkondiging van het Evangelie en de staat als de andere hand als het handhaven van de wet voor de samenleving.

In onze plurale samenleving is de theocratie als staatsvorm niet haalbaar. Wel als geloofsbelijdenis door hen die in de regering een plaats hebben. De democratie is in onze situatie de beste modus om de theocratie te belijden en als norm te kennen. We mogen de regering aanspreken op haar verantwoordelijkheid jegens God. We moeten bidden voor de regering zoals het Evangelie ons aangeeft in de brieven aan Timotheus en Titus, maar haar ook aanspreken op haar roeping. We geloven dat de Tien Geboden heilzaam zijn voor de samenleving. (Pred.12:13) Er zijn geen betere. Maar we moeten het met de democratie doen (in onze huidige samenleving de beste vorm maar niet de meest juiste) waarin allerlei disciplines aan de orde komen.

Laten we ons zo constructief mogelijk opstellen in meedenken en regeren, maar goed voor ogen houden dat het ideaal ons beheerst waarvan de uiteindelijke realisering nog op zich laat wachten.

Art.36 van de NGB is nog altijd een rijke belijdenis van de taak van de overheid. Veel is er te doen geweest over de 21 woorden i.v.m het uitroeien van de valse godsdienst. In onze samenleving kunnen we niet om andere godsdiensten heen, maar we zijn geroepen om als regering ruimte te geven aan de verkondiging van het Evangelie. De staat heeft toe te zien op het onderhouden van waarden en normen die ontleend zijn aan het Woord van God en de strijd aan te binden tegen de machten als abortus, euthanasie, pornografie en allerlei boosheden die schade berokkenen aan de samenleving. Het Duitse rijk heeft laten zien hoezeer demonische machten vrij spel kunnen krijgen zodat zelfs 6 miljoen Joden vermoord konden worden.

We dienen de wet van God aan het volk voor te houden op zo'n manier dat men tot het inzicht komt, dat die geboden echt de enige norm zijn voor een gezonde samenleving.  Alleen Gods regering is de goede. Ik hoop dat een en ander duidelijk is geworden in kort bestek.

Met christengroet, ds. A. K.Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Op het moment ben ik hard op zoek naar een makkelijk te begrijpen boek (of boeken) over het geloof en over Jezus. Het mo...
4 reacties
14-06-2013
Ik ben een meisje van 13 jaar. Een vriend van mijn school beweert dat wij voor God moeten kiezen, terwijl ik ervan overt...
4 reacties
14-06-2010
Hoe word er binnen de HHK gedacht over de Herziene statenvertaling?
5 reacties
15-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering