Bezoek gehad van twee Jehova's getuigen

Ds. C. den Boer / geen reacties

27-10-2003, 00:00

Vraag

Vanmiddag heb ik bezoek gehad van twee Jehova's getuigen. Zij kwamen na mij eerder eens bezocht te hebben. Ik ben met hen in gesprek gegaan uit een stukje bewogenheid met hen. Ze waren bijzonder tolerant en vriendelijk moet ik zeggen. Met hen ben ik meegegaan tot zover dat kon. Er kwam echter ook een moment van meningsverschil en dat was om het volgende: God mag alleen aangesproken worden met de naam Jehova. Overtuigen van deze onjuistheid kon ik ze niet. Ik werd er echter niet meer op bevraagd omdat ze op een ander onderwerp overstapten. In een vraag die beantwoord is door ds. C. den Boer is al ingegaan op bovenstaand onderwerp, daar zou ik dus in het volgende gesprek (wat waarschijnlijk komt) op in kunnen gaan.

Nu kwam de Drieëenheid en de Goddelijkheid van Jezus echter aan de orde. Ik heb hen gewezen op Johannes 1:1-5. Daarbij heb ik de Duitse verklaring van William Mac Donald gebruikt om hun standpunt te weerleggen. Hierop gingen ze niet echt in. Zij kwamen met Kolossenzen 1:15-17. Hierop heb ik geen sluitende verklaringen kunnen geven. Ik ben niet in twijfel over dit onderwerp, dus het is niet persoonlijk bedoeld, maar wat is de goede verklaring op deze tekst in verband met dit onderwerp en wat zijn schriftuurlijke bewijzen voor de Godheid van Christus, en eventueel de drieëenheid? Is het overigens verstandig om op deze manier bezig met hen te zijn. Zelf heb ik hun ter lezing (en dat verwacht ik van hen) "Mijn weg naar het licht" van Ds. Hegger aangeboden. Ben ik verstandig bezig?

Antwoord

Beste vraagstell(st)ler,

Jehovagetuigen overtuig je niet eens even. Ze houden meestal hardnekkig vast aan hun dwalingen. Een ervan is, dat Jezus geen Goddelijke natuur had/ heeft. Hij is wel hoger dan enig schepsel, maar geen God. Een beroep op 1 Johannes 5:7 en 8 (Drie zijn er in de hemel... en deze drie zijn een) zal een Jehova-getuige niet overtuigen. Deze tekst komt in een aantal handschriften van de Griekse tekst niet voor en de Jehovagetuigen beschouwen die dan ook als een latere invoeging (staat ook niet in hun Bijbel). Het is dus beter je te beroepen op andere Schriftgetuigenissen.
Ik noem er enkele. De eerste verzen van het Evangelie naar Johannes: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord (dat blijkt ook uit vs. 14) is: Jezus Christus. Hoe Jehovagetuigen dus het eeuwige 'voorbestaan' van Jezus als (Zoon van) God) kunnen loochenen is mij een raadsel. Laat je daarom ook niet verleiden om van deze tekst snel naar een andere te gaan (tactiek van de Jehovagetuigen).

Verder verwijs ik naar Filippensen 2:6 waar staat, dat Jezus in de gestaltenis Gods was... Het Griekse woord dat hier voor 'gestalte' gebruikt wordt, betekent: de reële weergave, de vormgeving van wat iemand wezenlijk is. Het woord is dus aanduiding van het Goddelijk wezen. Christus was voordat Hij op aarde kwam (in de ontlediging van de gestalte van een slaaf) bekleed met Godheid; aanduiding van de natuur, de kwaliteit en het wezen van God. Hij was God gelijk (slot vs. 6).

Vervolgens kan ik verwijzen naar Kolossenzen 2:9, waar de apostel schrijft: Want in Hem (Jezus Christus) woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat betekent, dat in Zijn Persoon de totaliteit van het God-zijn woont, lichamelijk. Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt voor Godheid is een woord dat het wezen van het God-zijn aanduidt. In Kol.1:15vv lezen we, dat in Christus de volheid van al het geschapene woont (vs.19). Hij is Heer en Meester in de schepping... (deze perikoop zegt dus niet, dat Jezus slechts een schepsel was; wel, dat Hij aan het Hoofd staat van al het geschapene). In Kol. 2 echter schrijft Paulus, dat wij in Christus Jezus ook de volheid van God kunnen vinden. Als wij een ontmoeting hebben met Christus, ontmoeten we dan ook God in "vol ornaat", God in Zijn totaliteit en God compleet. Christus wordt geheel door God 'gevuld'...

Ik zou het bij deze getuigenissen van de heilige Schrift kunnen laten. Zelf heb ik eens in een gesprek met een voorganger van de Jehovagetuigen het volgende gezegd. Jezus wordt in het Nieuwe Testament 'Kurios' (Heer of Heere) genoemd. De vertaling van het Oude Testament in het Grieks (de zgn. Septuagint) gebruikt die naam 'Kurios' ook, maar dan als vertaling van JHWH (Jahweh). Dat de schrijvers van het Nieuwe Testament niet schromen om Jezus Kurios te noemen, laat zien, dat zij Hem gelijk hebben gesteld met de Heere, de God van Israël. Ik laat het nu hierbij.
Ik voeg er alleen nog aan toe, dat de kerk het altijd als een heerlijke troost heeft ervaren, dat onze Redder Jezus Christus niet alleen in een menselijke gedaante voor ons heeft geleden en is gestorven, maar dat in Hem ook God Zelf eraan te pas is gekomen om ons uit onze diepe zondennood te bevrijden. Christus kennen is daarom ook God kennen in Zijn heerlijke liefde voor zondaren. Zie Heid. Cat., zondag 8 (met de verwijsteksten eronder) en art. 8 tot 10 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Tenslotte: de naam Jehova is ontstaan uit een combinatie van twee namen die aan de God van Israël in het Oude Testament worden gegeven: de naam Jahweh (de medeklinkers: JHWH) en Adonai (de klinkers: a of e, o en a); dus Jehowah. Omdat de Joden de naam van JHWH niet uitspreken, zeggen ze steeds, als ze het zgn. tetagrammaton (de vier letters JHWH) in hun Bijbel tegenkomen: Adonai. Nooit zal een Jood dus Jehova zeggen.

Ik hoop, dat je aan het bovenstaande wat hebt. Veel sterkte toegewenst. En nadat je je best hebt gedaan om je bezoekers uit te leggen wat de heilige Schrift uitdrukkelijk betuigt omtrent de Godheid van Jezus, moet je hen laten gaan met dit stuk huiswerk. Verder is het altijd goed voor hen te bidden, dat God hun de ogen opent voor het duidelijke Schriftgetuigenis.

Graag Gode bevolen,
C. den Boer (Barneveld)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

Jehovah's Getuigen
geen reacties

Terug in de tijd

Eigenlijk voel ik me elke dag arm. Ik bedoel: elke dag ongelovig en blind voor wie de Heere is en wat Hij wil zijn voor ...
geen reacties
27-10-2006
Als God aanwezig is in ieder mens, wat voegt het geloof dan nog toe? Als God barmhartig is, waarom staan er dan dreigeme...
geen reacties
27-10-2012
Zoals de Heere God naar mij kijkt, mag ik zo ook naar mijzelf kijken? In Filippenzen 4:4 staat: “Verblijdt u in den Heer...
geen reacties
29-10-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering