Stuk van George Zeller (2)

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

06-06-2006, 00:00

Vraag

Voor kand. Van Ginkel n.a.v. uw vorige antwoord: Het volgende is een stukje uit “The Dangers of Reformed Theology”, George Zeller, Middletown Bible Church, Middletown. De leer dat Christus enkel stierf voor de uitverkorenen is algemeen bekend als “beperkte verzoening”. Het is de leer dat Christus alleen voor de uitverkorenen aan het kruis stierf en de straf betaalde. Hij stierf niet voor degenen die uiteindelijk in de poel van vuur zullen terechtkomen. Dikwijls wordt dit verwoord als volgt: “Christus stierf voor alle mensen ZONDER ONDERSCHEID maar Hij stierf niet voor alle mensen ZONDER UITZONDERING”. Dit is een subtiel spel van semantiek waardoor het voor hen mogelijk wordt gemaakt te zeggen dat Hij stierf voor allen, zonder echt te bedoelen dat Hij voor allen stierf. Wat zij in feite bedoelen is dat Christus stierf voor alle soorten en klassen van mensen, maar Hij stierf niet voor iedere enkeling. Dit wil zeggen: Hij stierf voor Joden en heidenen, arm en rijk, slaaf en vrij, man en vrouw, enz., maar dat moet verstaan worden als dat Hij stierf voor enkel de uitverkoren Joden en heidenen, enkel de uitverkoren armen en rijken, enkel de uitverkoren slaven en vrijen, enz.

Antwoord

Dr. Paul Reiter heeft een eenvoudige opsomming gemaakt van de Schriftleer over dit onderwerp: VOOR WIE STIERF CHRISTUS? HIJ STIERF...

1. Voor allen: “Die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen” (1 Tim. 2:6). “De HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen” (Js 53:6).

2. Voor ieder mens: “opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou (Hb 2:9).

3. Voor de wereld: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Jh 3:16).

4. Voor de zonden van de gehele wereld: “En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld” (1 Joh. 2:2).

5. Voor de goddelozen: “Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven” (Rom. 5:6).

6. Voor valse leraren: “En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht heeft” (2 Petrus 2:1).

7. Voor velen: “Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen” (Mat. 20:28).

8. Voor het gehele volk Israël: “En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat één mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga. En dit zeide hij niet uit zichzelf; maar, zijnde hogepriester van dat jaar, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk” (Joh. 11:50-51).

9. Voor de Kerk: “Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven” (Ef. 5:25).

10. Voor “mij”. “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft” (Galaten 2:20).

Eén gelovige die geen aanhanger was van het geloof dat Christus voor alle mensen stierf, maakte de volgende merkwaardige toegeving: “Indien Christus werkelijk voor alle mensen stierf, dan weet ik niet hoe de Bijbel dat dan duidelijker had kunnen zeggen”. Hoe waar! Het is duidelijk dat de extreme Calvinist de klare taal van vele passages moet ontkennen, en hij moet de Schriften forceren opdat ze passen in zijn eigen theologische kader. “Beperkte verzoening” kan misschien logisch en redelijk lijken, maar de echte toets is dit: IS DEZE LEER BIJBELS? “Wat zegt de Schrift?” (Romeinen 4:3). Wij moeten in kinderlijk geloof de Bijbel toestaan te zeggen wat hij zegt. Zij die deze onjuiste doctrine promoten trachten ons te vertellen dat “de wereld” niet echt “de wereld” betekent, en dat “allen” niet echt “allen” betekent, en dat “ieder mens” niet echt “ieder mens” betekent, en dat “de gehele wereld” niet echt “de gehele wereld betekent”. Ons wordt gezegd dat eenvoudige verzen zoals Johannes 3:16 en Jesaja 53:6 niet moeten begrepen worden zoals een kind dat doet maar zoals een theoloog ze zou verstaan. Dat is eigenlijk: “wij moeten zulke verzen herinterpreteren in het licht van ons theologisch systeem”.

De ware doctrine van de verzoening zou als volgt kunnen gesteld worden: De Schrift spreekt van “het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt” (Johannes 1:29), en dat het werk van verlossing (1 Timotheüs 2:6; 2 Petrus 2:1) en verzoening (2 Korinthiërs 5:19; 1 Johannes 2:2) voor alle mensen is (1 Timotheüs 4:10), maar het kruisoffer van Christus is enkel efficiënt, effectief en toepasbaar voor hen die geloven (1 Timotheüs 4:10; Johannes 3:16). We zouden het ook eenvoudiger kunnen zeggen: “Christus’ dood was VOLDOENDE VOOR ALLEN maar slechts EFFICIENT voor hen die geloven”. Het kruisoffer is niet gelimiteerd maar de toepassing van dat kruisoffer -door het werk van de Heilige Geest- is gelimiteerd tot mensen die geloven. De extreme Calvinist zou zeggen dat het kruis enkel voor de uitverkorenen bestemd was en dat het geen doel had voor de “niet-uitverkorenen” (persistente ongelovigen). Maar de dood van Gods Zoon had een goddelijke bestemming en doel voor beide groepen. Voor de uitverkorenen was de goddelijke bestemming van het kruis hun redding, overeenkomstig God doel en genade in Jezus Christus, vóór de wereld begon (2 Timotheüs 1:9; 2 Thessalonicenzen 2:13). Voor de ongelovigen was de goddelijke bestemming van het kruis dat zij zonder excuus zouden gesteld worden. Mensen zijn VEROORDEELD omdat zij de Persoon en het WERK van Jezus Christus hebben afgewezen, en daarmee Gods enige remedie tegen de zonde (Johannes 3:18; 5:40). Ongelovigen kunnen nooit voor God staan en zeggen: “De reden waarom ik niet gered ben is omdat Christus niet voor mij stierf”. Nee, de reden waarom zij niet gered zijn is dat zij Hem hebben afgewezen die voor hen stierf en die de Redder is van alle mensen (1 Timotheüs 4:10). Zij staan zonder excuus.

Dit is niet zomaar een academische kwestie. Ze is uitermate praktisch. Het raakt het hart van het Evangelie en zijn aanbieding. Het Evangelie dat Paulus predikte tot de ongeredde mensen te Korinthe was dit: “dat Christus gestorven is voor onze zonden” (1 Korinthiërs 15:3). Bezitten wij echt wel een Evangelie van goed nieuws voor alle mensen? (vgl. Lukas 2:10-11). Als wij het Evangelie prediken, wat kunnen we dan zeggen tot een niet gered mens? Kunnen wij zeggen: “Mijn vriend, de Heer Jezus Christus stierf voor u. Hij betaalde de straf voor uw zonden. Hij stierf als uw Plaatsvervanger”? Extreme Calvinisten moeten niet weten van een wereldwijd Evangelie. Zoals C. H. Mackintosh het heeft gezegd: “Een discipel van de hogeschool van de doctrine [extreme Calvinisten] wil niet horen van een wereldomvattend Evangelie, van Gods liefde voor de wereld, van goed nieuws voor elk schepsel onder de hemel. Hij heeft enkel een evangelie voor de uitverkorenen”. Als een Calvinistisch prediker echt eerlijk is, dan moet hij een prediking brengen zoals deze: “Christus is misschien voor uw zonden gestorven. Indien u een van Gods uitverkorenen bent, dan stierf Hij voor u, maar indien niet, dan hebt u geen Redder. Ik kan u niet zeggen dat Christus voor u aan het kruis stierf, omdat ik dat niet met zekerheid kan weten. Indien u het Evangelie gelooft dan bewijst dit dat u een van Gods uitverkorenen bent, en dan is het juist om te zeggen dat Christus voor u stierf”. Wat een belediging aan het adres van God “Die wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen” (1 Timotheüs 2:4). De apostel Paulus was niet zo gehandicapt toen hij het Evangelie predikte tot de niet geredde Korinthiërs. Hij verkondigde duidelijk “dat Christus gestorven is voor onze zonden [= de uwe en de mijne!]” (1 Kor. 15:3). Als Paulus deze boodschap kon prediken, dan kunnen en moeten wij dat ook zo doen! Als je het goed leest is het niet in overeenstemming met één van de vijf punten van Calvijn. Wat vindt u er van?

Antwoord: Dit is een heel verhaal. Een goed doordacht verhaal. Een helder verhaal. Hoe ik (!) hierover denk is niet zo belangrijk, wel hoe de Schrift zelf spreekt. Zo wil ik spreken. En naar ik begrijp, wil jij ook denken, spreken en zien. Dank voor je uiteenzetting.

Nu, wat mij betreft: Wij verkondigen Christus de Hoop der heerlijkheid. "Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus" Kol.1:28. Dit (!!!!!!!) is het Woord van God!!!!!!! Dit is voor mij richtinggevend en alles bepalend. Zoals ook 2 Kor.5 en Ezechiël 33:11. Wat een ruimte. Voor ieder! Die gelooft!
 
Voorts verwijs ik je graag naar mijn eerste reactie. Het valt niet te ontkennen: God houdt de spanning er in! Met alle eerbied gesproken. De spanning van Zijn zeer welmenend Woord! In het Woord verkiest Hij, van eeuwigheid. Daarom sta ik zo verantwoordelijk! Middenin de tijd. Omdat mij het Woord van Gods verkiezende liefde welmenend werd en wordt verkondigd. Dat Woord vraagt om geloof. Geloof: alles 100 procent Gods gave; alles mijn volle verantwoordelijkheid.

Kand. G. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

uitverkiezing
geen reacties

Terug in de tijd

Ik las een boekje van prof. Graafland over de doop. Je kunt het hier downloaden. Wat een verademing zeg om dit te lezen!...
geen reacties
06-06-2013
Ik ben een leerkracht van een protestants-christelijke school. Nu krijg ik volgend jaar een nieuwetijdskind in de klas. ...
geen reacties
06-06-2005
Wij kunnen geen/moeilijk kinderen krijgen; waarschijnlijk door endometriose bij mij, maar dat weten ze niet zeker omdat ...
geen reacties
06-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering