Op andere predikanten afgeven

Ds. C. Harinck / Geen reacties

29-08-2023, 08:00

Vraag

Geachte dominee C. Harinck. Er is iets waar ik helemaal mee vastloop. Er zijn in ons kerkverband liggingsgeschillen (zeg maar richting R. Kok en richting C. Steenblok en alles wat daar tussen zit). Ik ben zelf lid van een gemeente waar vooral typologisch gepreekt wordt en waar zeer de nadruk gelegd wordt op de standen. Dit is geen vraag naar uw mening inzake dergelijke prediking; daar hebt u zich al uitgebreid over uitgelaten in het verleden (wat voor mij zeer verhelderend was).

Waar ik mee vastloop is het volgende: de wijze waarop ambtsdragers (ook onze dominee) zich uitlaten over predikanten en leden die de andere ligging zijn toegedaan (ook over u). De indruk wordt gewekt dat die zich bedriegen en dat ze anderen bedriegen. Onze predikant heeft veel charisma. Mensen geven aan ‘dat er veel van hem uit gaat’. Het is haast niet voor te stellen dat mensen die zo’n grote afkeer hebben van broeders met een 'andere ligging', naar dezelfde Bestemming reizen. "Ziet hoe lief zij elkander hebben", lijkt meer op "Ziet hoe zij elkander haten." Ik kan dit geen plek geven. Het is en blijft een worsteling. Kunt u hier iets over zeggen?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Dit is geen mooie vraag. Uw predikant heeft de behoefte om op andere predikanten af te geven. En hij zou volgens u toch een man zijn met charismatische gaven, dus vol van de Heilige Geest. Nu zegt de apostel Paulus dat de werken des vleses zijn: afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenchappen , brasserijen en dergelijke. En hij zegt daarna: "Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid", Galaten 5: 19-22. Wanneer ik dit naast het gedrag van uw predikant leg, klopt er iets niet. Ik heb namelijk nog nooit van hem gehoord waarin ik zou dwalen en het hoort toch, zeker bij iemand die vol van de Heilige Geest is, om te doen wat Jezus leerde: "Indien u iets tegen uw broeder hebt, bestraf hem tussen u en hem alleen."
 
Wat het eigenlijke deel van uw vraag betreft: De Heere is zo onbevattelijk verdraagzaam in het verdragen van de gebreken van Zijn kinderen, dat Hij hen daarom niet buiten de hemel houdt. En daar zullen zij dus samen zijn: Luther en Zwingli,  Baxter en Owen en hopelijk uw predikant en de predikers waarop hij openlijk van de kansel kritiek heeft geuit. Daar zal al het menselijke wegvallen. We lezen daarvan in Jesaja 11:13: "En de nijd van Efraïm, zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda  zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal  Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen." Het zal er op aankomen of we van Christus zijn! Dat zal uiteindelijk beslissen. Want alleen de gerechtigheid van Jezus kan onze zonden, ook de zonden van de gelovigen na  hun bekering en de zonden van dominees,  bedekken en ons onstraffelijk voor God stellen. Je kunt er gerust op zijn: in de hemel eindigt alle twist.

Maar het is beter dat ze hier reeds eindigt, want de zonden van Gods kinderen en van dominees bedroeven de Heilige Geest en schaden het Koninkrijk van God.

Ds. C. Harinck

Dit artikel is beantwoord door

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
254 artikelen
Ds. C. Harinck

Bijzonderheden:

Emeritus

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Bij ons in de kerk zijn een poos terug verkiezingen gehouden voor een diaken. Tegen degene die gekozen werd is een klacht ingediend door iemand die zeker wist dat deze persoon met een meisje naar bed ...
Geen reacties
28-08-2005
Hoe veel tijd moet het innemen van de pil ongeveer verschillen? In mijn geval wordt deze gebruikt tegen hevige menstruatie. Komt het dan ook zo precies?
Geen reacties
28-08-2003
Verkeringen gaat vaak uit en er zijn ook veel verkeringen die weer aangaan na kortere of langere tijd. Hoe kan dat? Hoe kan het dan toch weer goed komen?
Geen reacties
28-08-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering