Oog gekregen voor Israël

Ds. A. Simons / Geen reacties

29-12-2022, 09:30

Vraag

Ik heb wat vragen aan ds. Simons. Dankuwel voor de preek (zie onder) die u heeft gehouden over de wijzen tijdens de avonddienst van Eerste Kerstdag. Het was een interessant en leerzaam onderwerp, al moet ik zeggen dat dit onderwerp denk ik niet in een preek te beschrijven is. Het ging daarin ook veel over de bekering van Israël.

Deze Kerst heb ik sterk het verlangen gekregen dat Israël deze dagen ook tot geloof in de Messias mag komen. Ik heb het Kind leren kennen, maar het Kind was in eerste instantie beloofd aan Zijn volk Israël. Tegelijk geeft het dan ook een tegenstrijdig gevoel omdat Hij aan Israel beloofd was. Nu ging uw preek ook over Israël en vroeg ik me af hoe we het dan precies voor ons moeten zien. U zei dat de Messias nog op de troon van David zal gaan zitten en pronken met Zijn volk Israël. Dit is dus vóór de wederkomst en staat los van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Of begrijp ik dat verkeerd? En hoe gaat dat dan verder met de rest van de wereld? Komt er dan een vrederijk?

Verder zegt u ook dat Jezus nog niet kan terugkomen omdat er nog veel profetieën niet vervuld zijn. Bedoelt u hiermee ook het moment dat Christus zal zitten op de troon van David? En wat staat er nog te gebeuren voor Hij zal regeren op de troon van David? Zijn daar nog dingen over bekend vanuit de Bijbel? Of zou het -zeg maar- ook vandaag al kunnen gebeuren?

Ik vind het erg lastig om over deze onderwerpen de Bijbel te bestuderen en onderzoeken. Daarom vond ik het erg mooi dat uw preek daar ook over ging. Er staan veel teksten in de Bijbel die gaan over Israël (ook bemoedigende teksten) die wij vaak gebruiken voor het geestelijk Israël (heidenen die tot geloof zijn gekomen). Maar zijn deze teksten ook echt voor ons, als gelovige heidenen? Mogen wij die teksten zomaar gebruiken?

Als laatste vraag: hoe word de tekst uit Jesaja 25:9 bedoeld? Gaat dit ook over het erkennen van de Messias door de joden, dat wil zeggen over het moment dat zij dat zullen gaan zien?

Deze vraag werd ook besproken in het programma 'Pastorie online':


Antwoord

In de eerste plaats hartelijk dank voor je mail. Ook goed om te lezen dat je oog hebt gekregen voor Israël en dat je belijdt dat er een verlangen is dat Israël tot geloof in de Messias komt (Rom. 10:1). Simeon belijdt dat Hij zal zijn een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Zijn volk Israël (Luk. 2:32). Die man was vol van de Heilige Geest. Dus daar kun je op wachten...

Ook goed om ons bewust te zijn, zoals je schrijft, dat wij de dienst der verzoening te danken hebben aan Israël (Rom. 11:15). De engel onderstreept dit in Efratha’s velden: Zie ik verkondig u grote blijdschap (enkelvoud: al den volke, SV) die heel het volk (Israël) wezen zal (Lukas 2:10). Door Israël hebben we immers het heil ontvangen (Rom. 11:12).

Je eerste vraag: wanneer zal Hij op de troon van David zitten en hoe zal dat zijn? (Lukas 1:32). Ik geloof op grond van de schrift dat Israël niet alleen geestelijk verlost zal worden van het deksel (oordeel) waar ze onder gebukt gaan (Rom. 11:27/2 Kor. 3:16), maar dat er ook letterlijk verwachting is voor de natie en land Israël wanneer ze tot bekering zijn gekomen (Ezech. 37:12). Micha 5:1: “En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.”

Je tweede vraag is: gebeurt dit voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen zal? (2 Petrus 3:13) Ja, God zal zijn volk niet alleen verlossen van het oordeel, maar ze ook regeren als een Koning. Een tijd dat God zal pronken met Zijn volk (Deut. 26:19). Zefanja 3:20: “Te dier tijd zal Ik ulieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk, als Ik u verzamelen zal; zekerlijk Ik zal ulieden zetten tot een naam en tot een lof, onder alle volken der aarde, als Ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de HEERE.”

Je derde vraag: u zegt dat Christus nog niet terug kan komen omdat er eerst nog beloften vervuld moeten worden toch? Ja, in de dagen van de Thessalonicenzen dachten velen dat de tijd van de wederkomst al was geweest of heel dichtbij was. Paulus zegt: geloof het niet, zo heb ik het jullie niet verteld. Jullie weten dat er tekenen aan vooraf zullen gaan, eerder kan de Zoon des mensen niet komen (2 Thes. 2:1-2). In deze zin heb ik dat bedoeld. Niemand weet de tijd dan de Vader alleen, zegt Jezus (Hand. 1:7/Markus 13:36). Niet alleen tekenen, maar ook beloften moeten eerst vervuld worden.

Je vierde vraag: gaat daar nog een bange tijd aan vooraf voordat er een tijd van meer vrede zal komen? In 2 Thessalonicenzen staat dat de zoon van het verderf zal komen en God zal hem verdoen door de adem van Zijn mond (2 Thes.2:8). Jesaja 9:4 zegt: “Doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden. Hij zal komen om de vijanden van Zijn volk Israel te vertreden in de wijnpersbak” (Jes. 63:3). Er zal dus een benauwde tijd aan voorafgaan maar daarna volgt een tijd van vrede, voordat de satan nog een ogenblik zal worden losgelaten (Openb. 20:2). Jes. 9:9: “Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.” Rutherford zei: “Ik wenste wel uit de hemel verbannen te zijn om deze tijd op aarde te mogen meemaken.” Van de Groe schrijft: “Wat zal dat een heerlijke tijd zijn straks hier op aarde.” 

Je vijfde vraag: mag je al die teksten die over Israël gaan zomaar gebruiken voor ons? Als Israël ingewisseld wordt voor het geestelijke Israël en er is geen plaats meer voor het letterlijke Israël, dan staan we schuldig aan vervangingstheologie. Ook in Rome ten tijden van Paulus dreigde dit te gebeuren; heeft God zijn volk verstoten en zijn wij Christenen uit de heidenen in de plaats gekomen van het letterlijke Israël? “Dat zij verre”, zegt Paulus... (Rom. 9: 10-11). Trouwens, God heeft altijd Zijn kinderen gehad onder Israël. Maar enkelingen, nooit de meerderheid. Die tijd komt nog. Een tijd dat geheel Israël zal zalig worden. Dat is nooit eerder bij een volk gebeurd, maar dat zal God doen met Zijn uitverkoren Israël (Rom. 11:25). Lees de Schrift eerst letterlijk in de tijd waarin het geschreven is, maar achter ‘deze berg’ ligt nog een berg: een profetie naar de toekomst. Daarachter ligt ‘de berg’ voor de geestelijke uitleg voor Gods kinderen vandaag. 

Je laatste vraag: wat betekent Jes. 25:9 in de Bijbel? Het is een profetie voor in de dagen van Jesaja. De Heere zal Zijn volk terugbrengen uit de ballingschap. Een dag van vreugde. In de tweede plaats een profetie die letterlijk nog vervuld moet worden voor Zijn Israël. In de derde plaats een geestelijke betekenis voor de komst van Christus ook voor de heidenen (lees het commentaar van dr. M. J. Paul over Jesaja).

Heel beknopt heb ik je vragen geprobeerd te beantwoorden. Ik heb totaal geen behoefte om te gaan twisten over dit onderwerp, dat laat ik graag aan anderen over. Ik heb al niet zoveel tijd meer om te onderzoeken wat de Schrift zegt voordat Hij komt. 

Een vriend die al lang niet meer leeft zei altijd: “De Bijbel staat er bol van en de preekstoelen hol.” Het lijkt of de kerk slaapt als het gaat over Zijn wederkomst. In Lukas 18 zegt Jezus: “Zal Ik nog geloof vinden op de aarde als ik wederkom?” Wat voor geloof? Geloof in Zijn wederkomst... Bij jou, bij mij en bij u? Waakt en bidt.

Groet ds. A. Simons

Ds. Simons sprak ook over dit thema in een eerdere aflevering (17-12-2022) van het programma 'Pastorie online'

Tags in dit artikel:

Israel
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg-Homoet
 • Status:
  Actief
162 artikelen
Ds. A. Simons

Bijzonderheden:

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Enige tijd geleden hoorde ik dat er gepreekt was dat het klimmen in de boom van Zacheüs uit hoogmoed voortkwam. Is dat zo? Zelf denk ik van niet want Zacheüs klom in de boom omdat hij Jezus nodig had....
Geen reacties
28-12-2006
Ik ben een 23-jarige jongeman uit een Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente. Ik heb zelf nog nooit een lange relatie gehad maar er 'overkomt' mij wel steeds van alles. Meestal gaat het om korte affaires,...
7 reacties
28-12-2011
Ik heb een vraag over de drie-eenheid van God. Hoe moet ik dat zien? Als ik tot de Zoon bid, bid ik dan ook tot de Vader? Of moeten wij altijd tot de Vader bidden in de naam van de Zoon? Ik bid veel...
26 reacties
28-12-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering