(...) Ik ken mensen die bij een kerkgemeenschap zijn aangesloten die niet de doo...

Ds. C. Harinck / geen reacties

11-02-2006, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag aan dominee C. Harinck. Ik ken mensen die bij een kerkgemeenschap zijn aangesloten die niet de doop en het avondmaal bedienen. Dit is niet omdat zij dit als sacrament op zich afkeuren, maar enerzijds doordat zij geen dominee hebben maar een leesdienst. De belangrijkste reden komt volgens hen voort uit de 16e biddagpredikatie van Th. van de Groe, die van Godswege een oordeel moest uitspreken over het zondige Nederland. Hij schrijft daarin ondermeer: "..nu zullen de onbegenadigde Leraars druk voort prediken, zonder God te kennen, en zal er een vloek liggen in al de middelen der genade (zijnde het Woord en de Sacramenten), dat zij geen vrucht meer zullen doen, en geen zegen meer zullen ontvangen." Ook schrijft hij dat Gods Geest van ons volk is geweken, etc. Enige bevindelijke mensen uit gezelschappen rond 1900 'beleven' dat oordeel in de geest en zien dat vertaald in een gedoopt heidendom dat God niet kent. Als ik dan kijk naar het heden (en dat geldt ook al rond 1900) dan zie en ken ik veel mensen die ooit gedoopt zijn, of hun kinderen laten dopen (voor de vorm), maar nooit meer naar een kerk gaan. Wat dat betreft geloof ik ook wel dat het oordeel als zodanig bewaarheid is geworden, maar geldt dit niet voor het hele menselijke geslacht?! Maar om op mijn vraag te komen: dit kerkgenootschap is opgericht in de jaren '30 en ze geloven dat de doop pas weer ingesteld kan worden als Gods Geest weer op aarde regeert. Ook halen zij Lodesteijn aan die op het eind van zijn leven niet meer kon en/of wilde dopen, vanwege het oordeel Gods, want hij zag dat zijn kerkleden niet oprecht waren, zodat de doop een verloochening zou zijn. Enerzijds kan ik hun oprechte gevoel wel volgen, maar er staat toch duidelijk in de Bijbel dat de waterdoop bij het geloof hoort (ook al zegt Joh. dat Die na mij komt de mensen met de Heilige Geest zal dopen). Hoe kijkt u hier tegenaan en bent u hier bekend mee? Ik stel deze uitgebreide vraag aan u, naar aanleiding van uw boek (de Toeleidende weg tot Christus).
Alvast hartelijk dank.

Antwoord

Ik ben inderdaad bekend met de door jouw getekende opvatting over de kerk. Eigenlijk zijn er drie groepen mensen, die de opvatting huldigen dat de Heere de Nederlandse kerk heeft verlaten. Er is een groep mensen, van wie een zekere ds. Hofman nogal bekendheid heeft gekregen, die het oude standpunt van ds. Ledeboer huldigen en geen nieuwe kerk willen stichten. Zij noemen zich "hervormd lokaal". Zij wachten er op dat God de kerk zal herstellen en dan zullen zij naar de Hervormde Kerk terugkeren.

Waar jij op doelt zullen de volgelingen van ds. Pauwe zijn. Deze zogenoemde “pauweanen” geloven dat met de dood van ds. Pauwe de laatste Godsgezant uit Nederland is verdwenen en er geen dominees meer zijn die de Geest van Christus hebben.

De derde groep zijn de 'thuislezers'. Hun standpunt is dat er na ds. Th. van der Groe geen ware predikanten meer in de kerk zijn. Een bekend gezegde van hen en anderen is "Van der Groe doet het hekje toe". Sindsdien is de kerk in verval en de Geest geweken.

Het is helaas waar dat de Heere ver van de kerk(en) in Nederland is geweken. De kerk heeft niet meer de kracht die zij in vroeger eeuwen had. Het is ook waar dat wanneer een kerk gediend wordt door onbegenadigde predikanten die Christus niet persoonlijk kennen, dit als een oordeel moet worden beschouwd. Hoe kan de blinde de blinde leiden? Eveneens is het waar dat ds. Lodenstein veel kritiek had op de kerk in zijn dagen, dus voor de tijd van Van der Groe. Hij heeft de kerk echter nooit verlaten en is zeer beslist niet met de Labadisten mee gegaan, die zeiden dat God de Hervormde Kerk verlaten had.

Maar vooral hebben wij als bezwaar tegen de opvattingen van deze groepen mensen, dat zij de belofte van Christus in twijfel trekken. Jezus heeft gezegd: "Ziet Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld". In het bevestigingsformulier voor predikanten (daterend uit de tijd toen de kerk nog zuiver was, ook in de ogen van deze groeperingen)lezen we over deze belofte van Christus: "alwaar men ziet dat het Zijn wil is, dat deze heilige dienst(want de personen die Hij daar aanspreekt konden niet leven tot de voleinding der wereld) ten allen tijde op aarde onderhouden worde".
Wij moeten wel leed dragen over het verval en de verdeeldheid, maar het woord van Christus niet in twijfel trekken. God heeft Zijn dienaren nog op aarde en ook in de kerken van Nederland. Er zijn overal in de diverse kerkgenootschappen nog dienstknechten die getrouw zonde en genade, Adam en Christus prediken en die zelf weten wat genade en geloof in Christus betekent.

Laat je dus niet te zeer van de wijs brengen door deze opvattingen. Onze roeping is om het Koninkrijk Gods trachten te bevorderen. Dat doe je niet door je aan alles te onttrekken. Dat doe je door verantwoordelijkheid te dragen en in je kerk de gereformeerde leer vast te houden. Je mag de kerk zo maar niet afschrijven. De kerk is Gods planting. Calvijn zegt terecht: "Wie God Zijn Vader noemt, noemt de kerk zijn moeder". Je houdt van je moeder, die je gevoed en onderwezen heeft, ook als zij oud en gebrekkig is geworden. Laten we biden om de vrede van Jeruzalem.
 
Gods zegen toegewenst in de vervallen hut van David.
 
Ds. C. Harinckh

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

Groekerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Op een rouwkaart wordt weleens Psalm 39:10 vermeld: "Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het ...
1 reactie
11-02-2013
Ik ben een jonge vrouw van rond de 23, heb een heel erg slecht gebit, vele gaatjes en heel veel tanden en kiezen waar de...
1 reactie
11-02-2011
Ik ben een paar jaar lang misbruikt door mijn broer (seksueel). Ik had een vriendje, maar elke keer als hij mij aanraakt...
geen reacties
12-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering