Verschillen tussen HHK en GGiN

Ds. G. Kater / geen reacties

16-09-2021, 13:25

Vraag

Vraag aan iemand van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK): Wat zijn de verschillen tussen de HHK en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN)? Ik heb namelijk een goed gesprek met iemand van de GGiN, maar die vindt de HHK te ‘makkelijk’ met het toeëigenen van het heil. Klopt deze stelling m.b.t. de HHK?

Daarnaast vindt die persoon van de GGiN dat er te weinig over bevinding en strijd van Gods volk wordt gesproken. Klopt dit? In andere artikelen heb ik het antwoord hierop niet kunnen vinden. Ik zit zelf in de HHK en weet eigenlijk niet of dit waar is. De kans is namelijk aanwezig dat de persoon van de GGiN mijn levenspartner zal worden.

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste jongere,

Goed dat jullie in alle openheid met elkaar het gesprek over deze belangrijke zaken aangaan. Zeker wanneer de kans aanwezig is dat jullie met elkaar het leven door willen gaan. Daarvoor is het van groot belang dat jullie in geestelijk opzicht op hoofdlijnen één zijn.

Over de verschillen tussen HHK en de GGiN heb ik eerder een vraag op Refoweb beantwoord, waarnaar ik je ook graag doorverwijs.

Zowel de HHK als de GGiN hebben formeel de Bijbel en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften als grondslag van het kerkelijk leven. Het lijkt me allereerst heel belangrijk om het gesprek aan te gaan in het licht van deze gezamenlijke ‘basis’. Want zo kom je telkens bij de belangrijkste vraag: wat is Bijbels? Wanneer je een beluisterde preek als ‘makkelijker’ of ‘moeilijker’ ervaart zegt dat iets over jouw persoonlijke luisterervaring. Maar het zegt nog niets over de vraag of wat je gehoord hebt ook (voluit) Bijbels is. Mijn eerste advies is daarom: vermijd het gebruik van dergelijke termen en zoek samen naar wat Gods Woord en onze belijdenis ons leren over de thema’s waarover jullie vragen hebben. Alleen dát is wat er werkelijk toe doet. 

Je gesprekspartner vindt dat de prediking in de HHK te ‘makkelijk’ is m.b.t. de toe-eigening van het heil. Een dergelijke uitdrukking roept de vraag op: wat bedoelt hij of zij daarmee precies? 

Er kan terechte kritiek op de prediking zijn m.b.t. de toe-eigening van het heil wanneer er fundamentele Bijbelse noties onderbelicht blijven of zelfs helemaal afwezig zijn. Denk aan onze totale verdorvenheid als gevolg van de zondeval, de noodzaak van persoonlijke wedergeboorte door de Heilige Geest (ook voor gedoopte kinderen van Gods genadeverbond), het werk van de Heilige Geest in het leiden van zondaren tot geloof en bekering én Zijn doorgaande werk in de gelovigen. Daardoor ontstaat er ernstige scheefgroei m.b.t. de toe-eigening van het heil en kunnen mensen misleid worden of zichzelf misleiden t.a.v. hun zaligheid. Daarom dient elke predikant (los van de vraag in de welke kerk of kerkverband hij dient) zichzelf te onderzoeken of dit alles in zijn prediking evenwichtig doorklinkt.

Het is echter ook mogelijk dat de term ‘makkelijk’ gebruikt wordt voor een prediking die voluit Bijbels is. Maar waarin hij of zij andere geluiden rondom het aanbod van genade en de beloften van Gods genadeverbond hoort dan hij of zij gewend is te horen, of verwacht te horen. Deze zaken zijn echter van groot belang voor dit onderwerp. De toe-eigening van het heil is het werk van de Heilige Geest. Maar daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat Hij dat door middel van (de verkondiging van) Gods Woord doet. De eis van Gods wet gebruikt Zijn Geest om te overtuigen van zonde. De beloften van het Evangelie gebruikt Gods Geest om het geloof in Christus te werken en te versterken. Het is daarom van het grootste belang dat het volle Bijbelse Evangelie klinkt in de prediking.

Wanneer de gewilligheid en heerlijkheid van Christus worden uitgeschilderd met de oproep tot geloof en bekering, wanneer het welgemeende aanbod van Gods genade aan een ieder verkondigd wordt; wanneer de vastheid van Gods genadebeloften benadrukt wordt; zijn dát de middelen die de Heilige Geest gebruikt om allerlei bezwaren en aarzelingen in het hart van zoekende zondaren weg te nemen en hen te leiden tot de geloofsovergave aan God in Christus. Als deze aspecten niet of onvoldoende doorklinken in de prediking ontbreken er evenzeer fundamentele Bijbelse aspecten, waardoor Gods Geest in Zijn toe-eigenend werk belemmerd wordt en zondaren ten diepste worden verhinderd om tot Christus te komen. Ook in dit opzicht mag en moet elke predikant zichzelf onderzoeken of ook deze zaken voluit door hem verkondigd worden. 

Je gesprekspartner vindt ook dat er in de HHK te weinig over bevinding en de strijd van Gods volk gesproken wordt. Het aspect van de geestelijke strijd is een voluit Bijbels aspect. Elke ware christen is een strijdende christen, die strijdt tegen de duivel, de wereld en het eigen vlees (lees bijv. Ef. 6:10-20, en antwoord 32 HC). De geestelijke praktijk van deze geloofsstrijd zal in het algemeen daarom zeker regelmatig doorklinken in een Bijbelse prediking. Maar óf dat in een preek gebeurt én de mate waarin dat in een preek gebeurt, hangt tegelijk sterk samen met de specifieke boodschap van de tekst of het Bijbelgedeelte dat aan de orde is.

Elke preek bestaat uit uitleg én toepassing van een Bijbeltekst of Bijbelgedeelte. De uitleg gaat vooral in op de vraag wat er precies staat en welke betekenis dit heeft in het verband van deze tekst of dit gedeelte. De toepassing gaat vooral in op de vraag welke boodschap deze tekst of dit gedeelte vandaag heeft voor de gemeente (in al haar geestelijke verscheidenheid). Dat betekent ook dat het bevindelijke element (de ervaring van een christen, wanneer hij doorleeft wat het Woord van God ons verkondigt in wet en Evangelie) in een preek sterk afhankelijk is van de gekozen preektekst. Zodat de bevinding niet functioneert als een min of meer vooraf vaststaand gegeven wat over vrijwel elke tekst gelegd wordt. Maar (als het goed is) helemaal ‘opkomt’ vanuit de tekst van de preek. Zodat het werkelijk Schriftuurlijk-bevindelijk is.

Ik hoop dat ik je met deze reactie een eerlijk inhoudelijk antwoord gegeven heb op de vragen die je stelt. Daarbij heb ik geprobeerd om ervoor te waken dat mijn antwoord voeding kan geven aan het vergroten van allerlei kerkelijke verschillen. Juist mijn verwijzing naar de inhoud van de Bijbel en de gereformeerde belijdenis wil jullie helpen om de verschillen tussen kerken te overstijgen en je te richten op de vraag wat de Heere Zelf over deze zaken zegt in Zijn Woord. Van harte Zijn zegen in alles toegewenst.

Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

De Jij daar!-avonden zijn avonden waarop veel refojongeren komen. Ook spreken daar Ger. Gem.-dominees. Mijns inziens zij...
29 reacties
15-09-2012
Aan een CGK-predikant. De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ontstaan omdat onze vaderen niet meer in de Hervormde k...
geen reacties
16-09-2020
Ik ben een christelijke jongen van 13. Omdat ik nog jong ben weet ik niet hoe het 20 (of meer) jaar geleden was. Volgen ...
2 reacties
16-09-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering