Gebed om zegen

Ds. W. van Weelden / geen reacties

29-07-2021, 09:32

Vraag

Is het Bijbels om je eten te zegenen? Moeten we niet juist God zegenen, meer als dank dat we dit eten krijgen? Volgens mij staat er nergens in de Bijbel dat er gevraagd wordt om een zegen over het eten, maar wel dat er een zegen uitgesproken wordt richting God (Markus 6:41 bijvoorbeeld). En wat moet ik dan denken van het bekende kindergebedje: “Heer, zegen deze spijze, om Jezus wil, Amen”?

Hoe zit het met een zegen over jezelf vragen? Hierbij moet ik denken aan het lied van Sela “Gebed om zegen”. En mag je om een zegen vragen over het Woord wat je gaat lezen?

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Antwoord

Waar komt de zegen vandaan? En hoe ontvangen wij de zegen? Wat betekent ons zegenen? De zegen komt van God. De zegen van ons is een wens in de vorm van een gebed of lied.

De zegen komt van God. Velen zijn bekend met de Aäronitische zegen uit Numeri 6. De priester heeft de opdracht op de zegen van God op het volk te leggen wanneer ze weer naar huis gaan. Er staat geschreven in de verzen 23-27: “Spreek tot Aäron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: De HEERE zegene u en behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen.”

Wanneer God zegent, dan brengt dit goede vruchten voort. De bescherming, de genade en de vrede geven de grote reikwijdte aan van de zegen van God in ons leven. De gemeente mag in deze zegen delen door haar Heere en Heiland Jezus Christus. In Hem worden wij geplaatst binnen het bereik van de zegen. In de kerk kennen wij dan ook de Nieuw Testamentische zegen 2 Korinthe 13:13: “De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.” Ook hier zien wij dat de zegen het leven overdekt.

Een bekende psalm is Ps.133,3: (1773). “Waar liefde woont, gebiedt de HEERE de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid.”

Hier wordt uitgezongen dat de zegen heel het leven dekt omdat God er bij is. Wat mij treft, is dat er gesproken wordt over de zegen en niet over Gods zegen. Het moge duidelijk zijn dat als er sprake is van zegen, die van God komt. Kortom: de zegen komt van God.

Zegenen heeft allerlei betekenisnuances, zoals welzijn, vruchtbaarheid en solidariteit die als gaven van God worden gezien. God strekt Zijn zegende hand over het leven. De opdracht aan Aäron en zijn zonen maakt duidelijk dat God de zegen allereerst en allermeest aan een plaats bindt. Wanneer het volk voor Gods aangezicht nadert en vervolgens wordt heengezonden, dan hoort bij het vandaar gaan de zegen. Dit kennen wij tot op de huidige dag wanneer wij naar de kerk gaan. Het laatste van de dienst is dat de zegen op de gemeente gelegd wordt. De gemeente gaat gezegend naar huis.

Wat is zegenen uit de mond van mensen? De vraagsteller wijst op Markus 6:41. Het gedeelte van het wonder van de vijf broden en de twee vissen. Het wonder voltrekt zich haast onopvallend in het breken van het brood en het uitdelen. “En als Hij de vijf broden en twee vissen genomen had, zag Hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze Zijn discipelen.”

Hier wordt duidelijk dat de Heere Jezus altijd opnieuw de verbinding zoekt met Zijn hemelse Vader. Het zegenen is hier het gebed dat de broden en de vissen de mensen ten goede mogen komen. Het heeft als gebed plaats binnen de reikwijdte van Gods zegen. Zegenen heeft hier de betekenis van loven en danken. 

Zegenen door mensen is op de een of andere manier zich richten op God. Vaak is het door een dankgebed aansluiten bij wat God schenkt. Maar dit hoeft niet. Zegenen kan ook het tegendeel betekenen. Uit de mond van de vrouw van Job (Job 2: 9) klinkt: “Zegen God en sterf.” Zegenen in de mond van mensen blijkt een reactie op God te zijn. In het geval van de vrouw van Job klinkt de verbijstering door van wat Job overkomt. Een verschrikkelijk iets wat zij alleen maar kan zien als een uitgesproken afwijzing door God. “Zegen God en sterf” is de reactie in het negatieve op wat God schenkt. Hier is duidelijk dat zegenen in de mond van mensen een reactie is op God. De Heere Jezus zegent en daarmee dankt Hij God voor het brood. 

We doen er goed aan om twee dingen te onderscheiden. God zegent. Wanneer een mens zegent, is dat altijd gericht op God, die de zegen verlenen moet. “Heere, zegen deze spijze” is een eenvoudig gebed waarbij God gevraagd wordt dat wij door het voedsel gesterkt mogen worden. 

Het lied van Sela is een gebed tot God of Hij zegenen wil. Een zegen vragen over jezelf past hier ook bij. Wij zegenen niet, maar wij vragen God om een zegen over tal van facetten van ons leven. Een zegen vragen over het Woord van God dat je gaat lezen is ook een vraaggebed. Wij vragen zo telkens om Gods hulp en nabijheid.

Het zegenen van God door ons is een loven, prijzen en danken van God. Zegenen heeft dan de betekenis van goed spreken van God. God is het zo waard dat wij Zijn grote Naam hoog houden.

Ds. W. van Weelden

Lees ook:

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

biddenzegen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 18 en sinds ik in de zorg werk, werk ik ook regelmatig in de weekenden. De zondag krijgt dan een h...
geen reacties
31-07-2018
In het boek Richteren lees je regelmatig dat de richters meerdere vrouwen hebben en (zeer) veel zonen en dochteren. Toch...
6 reacties
28-07-2011
Het verbaast mij ten zeerste dat dominees in deze tijden van corona niet van zich laten horen dat onze God boven corona ...
geen reacties
28-07-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering