Paulus verlangt niet naar de hemel

Ds. A. Simons / geen reacties

24-06-2021, 09:31

Vraag

Aan ds. Simons. Ik vond de uitzending over het thema Israël van Pastorie Online met u overwegend erg waardevol om te beluisteren, maar over het laatste stukje van de uitzending bijvoorbeeld heb ik wel wat vragen (vanaf minuut 49).

U zegt daar dat Paulus nergens gezegd heeft dat hij naar de hemel verlangt, terwijl ik lees van Paulus (die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel), in Filippenzen 1:21, waar Paulus schreef: “Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin.” En in vers 23: “Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.” Hoe ziet u dat? En u zegt dat Paulus de Bijbel “boordevol heeft geschreven” dat hij verlangt naar de wederkomst. Waar schrijft Paulus dat?

Antwoord

Dank voor uw/jouw vragen. Goed dat u/jij vragen stelt. Ik ga ze proberen te beantwoorden met het Woord in mijn hand.

Uw eerste vraag: Waar staat in de bijbel dat Paulus verlangt naar de wederkomst? Laat ik beginnen met 2 Korinthe 5:1-9. Paulus schrijft in het tweede vers dat hij er tegenop ziet om “uitgekleed” te worden (te sterven), wanneer het lichaam gescheiden wordt van de geest. Paulus zegt: dan sta ik naakt. Een ziel zonder lichaam (2 Kor. 5:3). Hij verlangt om met het nieuwe lichaam (het huis wat in de hemel klaar ligt, 2 Kor. 5:1) overkleed te worden hier op aarde. Het lijkt op vele plaatsen dat Paulus de wederkomst snel verwacht. Hij spreekt vaak in termen van: wij die overgebleven zijn... Hoor maar in 1 Thess. 4:15: “Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen (voorgaan) degenen, die ontslapen zijn.” Of in 1 Kor. 15:51: “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden” (in een punt van de tijd, in een ogenblik van verderfelijk in onverderfelijk, 1 Kor. 15:50).

Op tientallen plaatsen laat Paulus zien dat Hij verlangt naar de wederkomst. In Filippenzen 3:20-21 zegt hij: “Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;  Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam” (2 Kor. 4:14 /1 Kor. 1:7/ 1 Thes. 1:10/Titus 2:13/2 Petrus 3:13).
 
Uw tweede vraag: Paulus schrijft in Filippenzen 1:21 zegt dat hij ontbonden wenst te zijn en met Christus te zijn. Hoe ziet u dit?

Wij denken bij deze teksten alleen aan: ziel behouden is al behouden. Of om eeuwig bij de Heere te zijn in de hemel. Of aan een geestelijk zien. Paulus zegt meer... Het is niet alleen een geestelijk koninkrijk waar Gods kinderen naar uitzien, maar ook een letterlijk koninkrijk. Er komt straks een letterlijk koninkrijk. We zullen Hem zien van aangezicht tot aangezicht (1 Kor. 13:12). Johannes zegt in 1 Joh. 3:2: “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En wij zullen Hem kennen gelijk we door Hem gekend zijn” ( 1 Kor. 13:12). Om straks Hem niet alleen geestelijk te zien maar ook letterlijk.

De bekende uitdrukking: de hemel is voor straks (voor Gods kinderen als ze sterven) en de aarde voor nu, is nog niet zo bijbels. Ik geloof dat de hemel voor nu is. (Kol. 3:1-3 enz.) en de aarde voor straks (Mattheus 5:5). Of nog anders gezegd: de hemel komt straks op aarde (Openb. 21:2). Wat zal dat wezen? Ja, wat zal dat wezen... Paulus zinkt weg in het wonder van Gods plan en roemt (Rom. 8:33-36) “O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.”

Paulus strekte zich uit om met ziel en lichaam God groot te maken. Jij en ik ook? Maranatha, kom Heere Jezus, ja kom haastelijk!

Vergeet u niet dat het bovenstaande voor mij sterk te maken heeft met de belijdenis dat wij geloven: niet alleen in een geestelijk koninkrijk voor Israël, maar ook in een letterlijk koninkrijk voor Israël. Nee, het is geen vraag of er een letterlijk koninkrijk komt voor Israël, maar wel is het de vraag wanneer? (Hand. 1:16). Jezus zegt: Mijn Vader in de hemel weet dit, laat dit genoeg zijn. Dit zegt Hij tegen Zijn discipelen (Hand. 1:6) maar ook tegen moeder van de zonen van Zebedeus, toen zij vroegen naar het koninkrijk (Mattheus 20:23). Waakt en bidt (Mattheus 25:13).

Uw dominee A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg-Homoet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

wederkomst
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil u de volgende vraag voorleggen. Ik ben al enkele jaren getrouwd en ons huwelijk loopt best wel goed. Toch voel ik...
2 reacties
24-06-2009
Kun je puur vanuit de Bijbel onderbouwen dat God van eeuwigheid heeft besloten wie er Zijn kinderen worden en wie niet? ...
5 reacties
24-06-2009
Mijn collega heeft de volgende vraag, waarop ik het antwoord niet weet. Hij zegt dat de zondvloed er niet geweest kan zi...
80 reacties
24-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering