Maar de toorn van God blijft op hem

Ds. C. Budding / 13 reacties

26-04-2021, 10:55

Vraag

In Johannes 3:36 staat: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” Maar we doen toch elke dag weer zonden tegen God en Jezus? Ook al wil ik het niet, ik blijf het doen? Als ik dan deze tekst lees dan blijft toch de toorn op mij?

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vragensteller, 

Bedankt voor je vraag. Ik lees daarin de worsteling tot een heilig leven. Inderdaad, noem je een ernstige tekst, die eerst enige uitleg nodig heeft voordat ik het kan toepassen. Wat is hier aan de hand? Er ontstaat een woordenstrijd tussen de discipelen van Johannes en de Joden over de reiniging (Johannes 3 vers 25). En met dit probleem gaan ze naar Johannes. Wat doet Johannes dan? Hij gaat van zichzelf afwijzen en wijst op de noodzaak om te horen bij de Bruidegom. Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem heengezonden. 

En in de laatste verzen benadrukt Johannes dan de noodzaak van het geloof in Gods Zoon! “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.” Het gaat dus om een levend geloof! Een vast vertrouwen dat de Heilige Geest in je hart werkt. Dus: wanneer ben je de Zoon ongehoorzaam? Als je de Zoon van God niet vertrouwt! Als je in ongeloof verder blijft leven! Ongeloof is de grootste zonde! 

Even hiervoor heeft de evangelist Johannes het gedeelte opgetekend waarin de Heere Jezus in gesprek is met Nicodemus. En toen klonk het in Johannes 3:17-18: “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” Kijk, in dat verband moet je ook het vervolg van de tekst lezen: “maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien maar de toorn van God blijft op hem.” Alleen door een levend geloof doe je werkelijk de wil van God. 

Daarom zou ik je die vraag willen stellen: Ken jij dat levende geloof? Dat vaste vertrouwen? Als jij hier (misschien wel schoorvoetend) toch “ja!” op mag zeggen, dan mag ik je in Gods Naam zeggen: Dan rust de toorn van de Heere niet meer op jou! Je bent verlost! God heeft je welgedaan! 

Ja, maar... ik doe elke dag toch nog zoveel zonden? Dat klopt! Maar ze zijn vergeven, niet alleen de zonden die je gedaan hebt, maar zelfs de zonden die je nog zal doen... Onvoorstelbaar! Maar waar!
Vanuit onze natuur ziet Gods ons als een zondaar. Pikzwart door de zonde en rust de toorn van God op ons. Maar door het geloof komt Zijn Zoon Jezus Christus voor ons staan. Als God dan vanuit de hemel neerziet op mij als zwarte zondaar. Wat ziet Hij dan? Dan ziet Hij Zijn reinwitte Zoon tussen mij en Hem staan! Hij is mijn Middelaar! Mijn Borg! En mijn Verlosser! En daarom ziet God geen enkele zonde meer in mij! Is dat geen wonder? 

Maar... kan ik er dan maar op los leven en raak zondigen? Zullen we dan in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt, vraagt de apostel Paulus zich af? “Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen” (Rom. 6:2-4). 

Leef daarom door het geloof in een nieuw en godzalig leven!  En vraag het maar elke dag: 

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid

(Ps. [berijmd] 86:6) 

En o, wonder van genade: door genade mag je groeien in dat geloof! Zo komt God aan Zijn eer! 

Ds. C. Budding,
Goudswaard 

Ds. C. Budding

Ds. C. Budding

 • Geboortedatum:
  20-04-1973
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Goudswaard
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

Gods toorn
13 reacties
freekkoobs
26-04-2021 / 11:54
Prachtig antwoord! Mag je dan op grond van het Woord geloven dat Jezus voor jou zonden is gestorven? Eigen je het jezelf dan niet toe? Dit is mij altijd verteld? Heeft iemand daar een antwoord op voor mij? Mag ik geloven dat wat er in de bijbel staat ook voor mij is?
huibertus
26-04-2021 / 16:36
reageerder.
God de Heere sluit het genade verbond met Israel,en Hij zegt Ik ben de
Heere uw God doe uw mond open en Ik zal hem vullen,daaronder vielen
ook de kinderen en als teken werden zij besneden In de nieuwe bedeling
zegt God het zelfde bij onze doop Ik ben de Heere uw God doe uw mond maar open ik zal hem vullen. u krijgt een mooie verwijzing naar Philipenzen 4-vs 6-7
weest niet bezorgd je mag met bidden en smeken alles bij Hem brengen
en Hij zal het vervullen. alle beloften liggen vast in Christus 2 Korinthe 1 vs 2
zie ook ps 81
huibertus
26-04-2021 / 16:39
moet zijn 2korinthe 1 vs 20
Samanthi
26-04-2021 / 18:08
@freekkoobs
Samanthi
26-04-2021 / 18:14
Sorry er ging iets fout
@freekkoobs ik begrijp je worsteling, maar toch is het geloven in en het vertrouwen op Gods Woord de enige weg.
Als God zegt Ik heb geen lust in de dood van een zondaar, maar daarin heb Ik lust dat hij zich bekeerd en leeft, dan mag af je dat geloven.
Als Hij zegt  Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
Samanthi
26-04-2021 / 18:19
Dan mag je dat geloven.
Als Hij zegt dat als je je zonden belijdt en laat zul je barmhartigheid geschieden, dan mag je dat geloven.
Geloof gaat gepaard met bekering en ootmoed en schuldbelijdenis, maar de bron van onze zaligheid ligt niet in onze schuldbelijdenis, maar alleen in het offer van Christus. Dat kun je in de Schrift lezen, zoals evsteeds in het NT staat 'naar de Schriften'
freekkoobs
28-04-2021 / 11:21
Is het zo simpel dan eigenlijk? Puur vertrouwen wat er staat geschreven in Gods Woord? Ik heb altijd het idee dat ik eerst echt iets moet voelen of een teken moet krijgen. Kan toch maar niet zo geloven dat het voor mijn is? Zo is het me altijd verteld in de kerk.
huibertus
28-04-2021 / 15:33
Freekkoobs
Zal ik er maar vanuit gaan dat u ooit een keer bent gedoopt?
Dan bent u gedoopt in de naam van de Vader,de Zoon en de Heilige Geest
dan bent u opgenomen in het genade verbond en zegt Hij Ik ben de Heere uw
God,en beloofde u in Christus uw Vader te willen zijn, als u tot Hem gaat
met de last van uw schuld .Wie U aanroept in de nood vindt uw gunst
oneindig groot. U wilt er toch niet van uitgaan dat de beloften toch wat
onbetrouwbaar zijn? zij liggen vast in Christus ,anders zou het een fake zijn.
Zij golden ook voor de inwoners van Jeruzalem maar zij wilden niet,
dat staat beschreven ons tot waarschuwing,Dat u zoekt is al een teken van zijn genade.houdt maar goede moed.
Omega
28-04-2021 / 15:42
@huibertus Goed gezegd! Ik zou zelfs nog een stapje verder willen gaan (dat staat ook zo mooi in het doopformulier). God zegt in de doop: Ik BEN je Vader. Maar Hij vraagt wel: wil je Mijn kind zijn? In de doop belooft Hij je de erfenis (het eeuwige leven). Je hoeft het je alleen maar toe te eigenen. Door het geloof alleen. Paulus benadrukt dat in Rom. 4: "Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid." Je hoeft er dus niets voor te doen en zelfs niets mee te brengen. Zelfs geen zondekennis. Die ontvang je er vanzelf bij. Dus eerst komen en dan ontvangen. En dat is de enige beslissing in je leven @freekkoobs waar je nooit spijt van krijgt.
freekkoobs
29-04-2021 / 10:15
Thanks broeders voor jullie antwoord! Wat een genade! Dank God! Wat een wonder echt! Alle lof alle eer voor onze Schepper!

Maar nog even een vraag. Waarom word dit wel verteld? In de orthodoxe bevindelijke kerken? Is me zo vaak verteld dat het maar niet zo mag toe eigenen en dat je zondekennis eigenlijk nooit genoeg is. Moet echt al je zonden stuk voor stuk kennen en dan kan het pas. Wat is dat voor leer?
Omega
29-04-2021 / 15:57
@freekkoobs Je zondekennis zal nooit groot genoeg zijn. Daarom is de zaligheid genade van God in Christus en geen verdienste van onszelf. Een mens is ook nooit 'afbekeerd'. In je levenswandel met Christus (heiliging) sterf je -als het goed is- steeds meer aan jezelf, ga je de zonde haten en meer de voetstappen van Jezus drukken. Kijk eens naar Paulus. Pas aan het eind van zijn leven, vele jaren nadat hij Christus ging volgen, noemde hij zich "de grootste der zondaren."

Gelukkig zijn er nog genoeg orthodox-bevindelijke kerken waar gepreekt wordt met de klem op geloof en bekering en waar een ruime nodiging is tot het heil. Waar dat niet gebeurt is soms de persoonlijke bevinding (bekeringsweg) van een predikant de norm. Of er is sprake van een bedekking van het evangelie doordat het deksel van de uitverkiezing (vanuit de kerkleer) er overheen wordt gelegd. Verder is men bang voor een oppervlakkige 'evangelische' bekering: historisch geloof, zonder heiligmaking. En het is natuurlijk waar: Christus bloed reinigt alleen de zonden van degenen die Hem met een waar geloof aannemen, hun kruis opnemen en Hem volgen in een stervend leven en een levend sterven.

De evangeliebediening zelf dient echter zuiver Bijbels te zijn: bekeert u en geloof het evangelie. Onvoorwaardelijk! Dat is de boodschap van Jezus Zelf.
freekkoobs
29-04-2021 / 23:42
@omega maar hoe kan ik me dan bekeren? Ik kan het niet uit mezelf. Loop dan constant weer tegen mezelf aan. Wat is dan bekering? Vertrouwen op God Zijn woord en Hem vragen of hij mij hierin wil leiden en je daar aan overgeven?
Omega
30-04-2021 / 15:13
@freekkoobs Ja precies. Niets meer en niet minder. Je hand op Gods beloften leggen en Hem op Zijn Woord vertrouwen. Afzien van jezelf (want het wordt nooit wat met jou en met mij) en opzien naar Jezus. God belooft dat Hij niet zal uitwerpen, degenen die tot Hem komen (https://charlesspurgeon.nl/die-tot-mij-komt-zal-lk-geenszins-uitwerpen/). En komen in de gestalte van de vader van de maanzieke knaap (Mark. 9:24): "Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp."

God gebruikt bij de bekering van een mens de middellijke weg. Dat is: kerkgang, gebed en Bijbellezen. Wie deze middelen gebruikt en vraagt of de Heere ze wil zegenen, wordt altijd verhoord. Vroeg of laat.

Terug in de tijd

Mijn zoon van 12 jaar is doorverwezen naar Zonnehuizen, polikliniek Trialis, een voorziening in de regio Utrecht voor ki...
7 reacties
26-04-2013
Ik voel mezelf niet beter, want ik weet welk kwaad in ons allen zit. Alleen bij de één komt het er meer uit dan bij een ...
1 reactie
26-04-2011
Als iemand je iets beloofd heeft en het wordt niet nagekomen, hoe ga je dan bijbels gezien met die afwijzing om?
geen reacties
27-04-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering