Vergadering der Gelovigen

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

05-06-2004, 00:00

Vraag

Vraag 1: Ik heb een vraag, en hoop dat jullie deze kunnen beantwoorden. Wat houd de Vergadering der Gelovigen in? Wat voor 'regels' zijn er? En hoe is de kerkdienst daar? Klopt het dat mannen en vrouwen daar apart zitten? Hopelijk kunt u mij antwoord geven. Bij voorbaat dank.
 
Vraag 2: Ik heb vrienden die lid zijn van de vergadering der gelovigen. Mijn vraag is wat geloven ze daar? En hebben ze daar ook soort regels, want wat ik begrijp uit de verhalen, mogen ze alleen maar met jongeren uit eigen gemeente trouwen en bij kerkdiensten zitten de mannen/vrouwen apart? Kunt u mij hierover uitleg geven?

Antwoord

Beste vriend(in),

Je vraag wat de Vergadering der Gelovigen (VG) is, zal ik proberen zo goed mogelijk te beantwoorden.

De VG ontstond rond 1830 in Engeland als een reactie op de verstarde Anglicaanse Staatskerk in die dagen. Ze gaat terug op John Nelson Darby (1800-1882), die predikant was in die kerk (eigenlijk Noord-Ierland).Vandaar dat men ook wel spreekt van Darbisten, maar dat is een naam die de broeders van de ‘Vergadering’ niet gebruiken. Darby kwam tot het inzicht dat een uiterlijke organisatie helemaal niet belangrijk is, omdat die allerlei vaste structuren en vormen met zich meebrengt, maar dat het maar om één ding gaat: dat men gelooft in de Heere Jezus Christus. Ieder die oprecht in Jezus Christus gelooft en wiens levenswandel daar getuigenis van geeft, is een ‘broeder’ (of zuster; reden waarom degenen die bij de VG behoren ook wel van ‘De Broeders’ in plaats van VG spreken). Zo was het naar het naar het inzicht van Darby in de eerste christengemeente ook; ook daar waren geen vaste vormen en structuren; de gelovigen kwamen eenvoudig samen, er was uitleg van de Bijbel, zingen, bidden, Avondmaal en nog een paar dingen. Hij dacht daarbij o.a. aan wat we lezen in Handelingen 2:37-47. Ook een vaste geloofsbelijdenis (bijv. de Twaalf Artikelen) is niet nodig. Genoeg is dat we de Bijbel hebben en dat we ons aan die Bijbel, het onfeilbare Woord van God, houden.

Je kunt tot ‘De Vergadering’ behoren als je weet van persoonlijke wedergeboorte en geloof in de Heere Jezus. Dan kun je ook aan het Avondmaal, dat ‘de Broeders’ (en zusters) elke zondag vieren (Hand. 2:46) en bij voorkeur ‘Broodbreking’ noemen. De Broodbreking neemt in hun zondagse samenkomsten een grote plaats in; men komt immers samen als broeders en zusters die in de Heere Jezus geloven. De Doop vindt plaats door onderdompeling en is meestal volwassendoop. Men kent niet de ambten (ouderling, diaken, predikant); dat is immers een inperking van de Heilige Geest, Die waait waarheen Hij wil. Elke broeder kan in de samenkomst spreken en in de regel gebeurt dat ook: er wordt een Bijbelgedeelte gelezen en één, twee of drie broeders geven uitleg naardat de Heilige Geest hen inzicht geeft. Daarbij denkt men aan wat staat in 1 Korinthe 14:26. Aan ‘zusters’ is het niet toegestaan onderricht te geven en te spreken (vers 34). Of mannen en vrouwen apart zitten, zoals je vraagt, weet ik niet. Het kan zijn dat dat in de ene gemeente wel het geval is en in de andere niet, want elke ‘Vergadering’ is zelfstandig en kan daarom van plaats tot plaats verschillen. Wel hebben de vrouwen een ‘gedekt hoofd’, meestal een eenvoudig sjaaltje, in ieder geval geen dure hoed zoals wij dat in onze kerken kennen; men wil eenvoudig leven en dat komt ook tot uiting in de kleding.

Christelijke feestdagen worden niet gevierd, omdat de Bijbel niet spreekt van de instelling daarvan. Men kent een nauwgezette levenswandel, zoals niet roken, eenvoudige kleding (ik noemde het al), heilig houden van het huwelijk (geen seksualiteit voor het huwelijk) en geen huwelijk met een ongelovige. Men verwacht de spoedige wederkomst van Christus. Voordat Jezus wederkomt zullen de gelovigen worden opgenomen (de zgn. ‘opname der gelovigen’, 1 Thess. 4:16), de doden die in de Heere ontslapen zijn, zullen opstaan, en dan breekt het duizendjarig vrederijk aan (Openbaring 20). Aan het eind van het duizendjarig rijk breekt door de gelovigen een zeer donkere tijd aan, de duivel, die duizend jaar gebonden was, zal worden losgelaten, en dan is er de definitieve wederkomst van Christus en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Ongetwijfeld zitten in wat ‘De Broeders’ gelovigen vele elementen waarover we kunnen nadenken. Heel fundamenteel is dat de Heere Jezus en Zijn verlossend Middelaarswerk centraal staat, evenals het werk van de Heilige Geest.

Toch heb ik ook heel wat bedenkingen. Bijvoorbeeld dat de uiterlijke ‘organisatie’ van de kerk er niet toe zou doen. Natuurlijk vinden we in de Bijbel geen precieze omschrijving hoe een gemeente of een kerk er uitziet. Maar we zien na Handelingen 2 ook in de Bijbel al spoedig gemeenten ontstaan, die een (min of meer) vaste vorm hebben. Paulus schrijft brieven aan gemeenten die ontstonden, in Openbaring 2 en 3 is sprake van zeven gemeenten die een voorganger hebben (de ‘engel’, 2:1, 8, 12 enz.). Langzamerhand groeien vaste vormen, die per plaats (ons land, buitenland) en tijd (onze tijd, Reformatietijd) kunnen verschillen. Maar vormen en structuren zijn niet onbelangrijk. De Heilige Geest is een Geest Die ook orde wil in de gemeente.

Ook de ambten zijn niet onbijbels, integendeel, we lezen van priesters en levieten in het Oude Testament, we lezen ook van voorgangers, diakenen, opzieners in het Nieuwe Testament. Is Doop door besprenkeling onbijbels? Moet het speciaal door onderdompeling, ook al is dat in de Bijbel regel? Zijn alle drieduizend mensen met Pinksteren in Jeruzalem door onderdompeling gedoopt? Het is mogelijk, maar vast staat het niet. Jeruzalem heeft geen rivier of iets dergelijks en het water was schaars. Calvijn zegt heel nuchter: het hangt helemaal van het klimaat af. Zelf moet ik dikwijls denken aan de voetwassing: Petrus zegt: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd (Johannes 13). Maar zijn voeten blijken genoeg. Het zit ‘m niet in de hoeveelheid water, het water is alleen een teken.

De Broeders willen graag terug naar het leven van de eerste christenen. Inderdaad, daar kun je naar verlangen, vooral als we zien naar de eenheid in de eerste christentijd. Tot in onze dagen toe zijn er, uiterst verdrietig, onder ons scheuringen. En dat terwijl er alom teruggang en onkerkelijkheid is. Zo zijn we geen voorbeeld. Overigens, laten de Broeders het niet overtrekken: in de eerste christentijd was het niet allemaal eendracht: twist over de verzorging van weduwen (Hand.6:1), de  gemeente van Jeruzalem wil eerst Saulus niet ontvangen (9:26), er is ernstig verschil over het al of niet houden van de wet van Mozes (Hand.15), en een scherpe twist tussen Paulus en Barnabas (15:36-40), waardoor het tot een scheiding tussen hen komt.

Ook de ‘Broeders’ weten van scheuringen, al in de begintijd van hun ontstaan. Ook in onze tijd zijn er tweeërlei ‘Broeders’: de zgn. ‘Gesloten Broeders’, die een strenge tucht hebben, met name rond het Avondmaal, dat ‘gesloten’ is voor degenen die geen nauwgezette levenswandel kennen (en die levenswandel vult de een weer anders in dan de ander), en de zgn. ‘Open Broeders’, die het Avondmaal open stellen voor ieder die hartelijk gelooft in de Heere Jezus, waarbij zijn levenswandel voor zijn eigen verantwoordelijkheid (uiteraard niet bij excessen) komt.

De VG is er in vele landen, o.a. België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Amerika. In Nederland zijn ongeveer 10.000 gelovigen, verdeeld over ca. 80 plaatsen van samenkomst. (de cijfers zijn van 1994; ik haalde ze uit het boek “Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland”). Bekende namen zijn: Voorhoeve (een van hen is o.a. bekend om zijn boek Homoeopathie in de praktijk), W. J.Ouweneel, die verschillende boeken over de VG schreef (Wat is de ‘Vergadering’?, Het verhaal van de broeder en Gij zijt allen broeders), J. Fijnvandraat (die o.a. schreef over het duizendjarig rijk) en H. P. Medema, die eveneens verschillende boeken schreef en bekend is door zijn uitgeverij in Vaassen.

Ik zie dat het toch een uitvoerig antwoord is geworden. Ik hoop dat ik je wat geholpen heb.  Meer informatie zul je ongetwijfeld kunnen vinden in een openbare bibliotheek.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
geen reacties

Terug in de tijd

Wat moet je als meisje van 17 doen als je weet dat je broer van 19 (dus volwassen)naar porno kijkt?
geen reacties
05-06-2009
Over de uitspraak begrip “Bedelen aan de genadetroon”, waarbij er volgens mij gedoeld wordt op Gods kinderen die bedelen...
3 reacties
05-06-2014
Is er in reformatorisch Nederland ook iets als een steungroep o.i.d. voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met licham...
2 reacties
05-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering