Spijt van mijn belofte aan God

Ds. C. Budding / 5 reacties

10-10-2018, 11:55

Vraag

Vorig jaar heb ik aan God beloofd om een bepaald product nooit meer te gebruiken, het gaat hier om een beautyproduct waar ik van overtuigd was dat het misschien niet goed was om te gebruiken omdat het bedrijf achter de producten een andere visie op het leven heeft, namelijk een boeddhistische achtergrond. Maar ik heb nu wel spijt van mijn belofte aan God. Het liefst zou ik het terug draaien, maar is dat ook mogelijk?

Antwoord

Beste vragenstelster*

Je kent wellicht de uitspraak wel: “Beloofd is beloofd.” Dat maken kinderen soms haarfijn duidelijk aan hun ouders als ze iets beloofd hebben, wat ze naderhand toch niet na kunnen komen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat heel onze maatschappij gebouwd is op het doen van beloften. Denk aan een politicus die beëdigd wordt, of een hypotheek die je afsluit om een huis te kopen en zeker niet te vergeten: een belofte van trouw aan je man of vrouw. We komen dit op veel momenten in ons leven en op allerlei manieren tegen. Helaas worden deze beloften ook heel vaak gebroken...

Nu begrijp ik dat jij een belofte gedaan hebt aan God zelf. Ik lees tussen de regels door dat je dit niet zomaar gedaan hebt. Ik kan mij zomaar voorstellen dat er vooraf al een hele strijd in je binnenste gewoed heeft om tot deze belofte te komen. Heb ik het mis als ik stel dat je deze belofte aan God nodig had om dit product nooit meer te kopen?  

Jouw vraag riep bij mij een gelijkenis op die de Heere Jezus uitsprak ten overstaan van een grote menigte. Misschien ken je die gelijkenis wel. Jezus zegt: “Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien” (Lukas 14: 28-30).
 
Nu zou ik je eerlijk willen vragen: is de situatie veranderd waardoor je het product nu wel wil kopen? Bijvoorbeeld: Is het bedrijf wat deze producten verkoopt veranderd? Hebben zij zich duidelijk gedistantieerd van hun boeddhistische achtergrond? Ik vermoed zomaar van niet. Maar, ik vermoed dat jij het product zo graag gebruiken wil en daarom op je belofte wil terugkomen. 

Nu is het niet mijn bedoeling om alle beloftes die in de Bijbel gedaan worden op te gaan sommen om je vraag te beantwoorden, maar één belofte haal ik eruit. Dit betreft een richter uit het oude testament: Jefta. Hij werd geleid door Gods Geest en deed een gelofte dat als God hem de overwinning zou geven, datgene geofferd zou worden wat als eerste uit zijn huis kwam. En wat bleek na de overwinning? Zijn enige dochter kwam uit het huis. En hij moest zijn belofte houden. Het kostte hem zijn nageslacht (Richteren 11: 29-40).
 
Gelukkig sta jij niet voor die keus. Maar bovenstaande belofte zegt wel iets van de ernst waarmee ook Jefta zijn belofte aan God gestand deed. En dát zou ik je mee willen geven. Het is niet zomaar iets wat wij beloven. En daarmee is het van belang dat wij vooraf de kosten overrekenen van onze belofte aan God. Het gedeelte van bovenstaande gelijkenis over de torenbouw staat in verband met kruis dragen. Daarbij is de Heere Jezus heel scherp. Hij zegt: “En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn” (Luk. 14:27). Zo kan het zijn dat voor jou deze belofte een stukje kruis dragen is, om Christus wil.
 
Hoe je dat vol kan houden? Hoe kun jij je belofte houden? Dat kun je niet zelf! Daar heb je Hem steeds weer bij nodig. God heeft Zijn belofte werkelijk gehouden. Hij beloofde al in het paradijs dat Zijn Zoon zou komen naar deze aarde. Alleen door het geloof in Hem kunnen wij staande blijven. Daarom zou ik je willen vragen: maak van je vraag, een gebed. Vraag niet: “Is het mogelijk om mijn belofte terug te draaien?” Want in je hart weet je, dat het niet goed is. Maar vraag om de leiding van de Heilige Geest in je hart. Om staande te blijven tegenover alle verleidingen in de wereld. Neem daarom je kruis op en volg Hem! Dan ben je veel mooier dan alle beautyproducten je kunnen geven! 

Prop. C. (Kees) Budding

*In verband met de aard van de vraag, ga ik er gemakshalve van uit dat je een vrouw bent en geen man. 

 

Ds. C. Budding

Ds. C. Budding

 • Geboortedatum:
  20-04-1973
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Goudswaard
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

eed
5 reacties
Spiderman
10-10-2018 / 14:12
*Verwijderd door moderator. Tekst is zonder bron overgenomen van Wachttorengenootschap.*
Niagara
10-10-2018 / 17:55
Tja, een belofte aan God maken moet je niet te snel doen. Voor je iets beloofd moet je goed beseffen wat beloven eigenlijk betekent. Je mag het nooit verbreken.

Waarom maken mensen eigenlijk beloftes?
In de bijbel staat dat wij eigenlijk niet onze woorden kracht bij moeten zetten met het zweren van eden, maar dat ons ja ja moet zijn, en ons nee nee.
Waarom doen mensen dat dan?
Iemand die vaak overdrijft of liegt kan niemand meer zo ver krijgen hem op zijn woord te geloven. Wij weten van anderen en onszelf dat wij vaak niet doen wat we zeggen. Daarom zetten wij woorden kracht bij met het doen van beloftes.
Dat heeft alleen zin als beloftes iets zijn wat niet verbroken wordt. Maar ook daarin falen wij mensen vaak.
Waarom dan toch die beloftes?
Beloftes betekenen iets. Niet door ons mensen, maar doordat God Degene is die beloftes iets maakt wat meer betekent dan gewone woorden. Hij heeft Zijn verbondsbelofte gedaan, en die verbreekt Hij nooit want Hij is trouw.
Als wij Jezus willen volgen is één van de dingen die we doen Hem na-apen. Hij is trouw aan Zijn beloften. Dat vraagt Hij ook van ons. Jezus geeft ons de kracht om op Hem te gaan lijken. Hij wil je helpen je beloften te houden. Vraag het Hem maar.

Misschien denk je: ach, wat maakt zo’n beautyproduct nou eigenlijk uit? Waarom zou ik me daaraan moeten houden? Zo erg is het toch niet..?
Jawel. Het gaat hier namelijk niet meer om het beautyproduct opzich, maar om een belofte. Draai hem eens om: zou ik om zo’n onnozel beautyproduct ontrouw zijn aan mijn belofte aan God?
God geeft ons soms kleine tests om ons te laten groeien. Houd stand. Wees blij dat je geen ingrijpender, moeilijker te houden belofte hebt gedaan. Je kunt het, laat je niet verleiden. Je bent sterk in Jezus’ kracht. Vraag God maar om hulp als het moeilijk is.
Niagara
10-10-2018 / 17:59
Ik hoop dat je er van leert. En dat je Jezus’ trouw mag laten doorschijnen in deze wereld vol van pijn door gebroken beloftes. De wereld heeft mensen nodig die laten zien hoe God is. Dit is voor jou een kans!
Spiderman
10-10-2018 / 18:30
da's jammer want de aanhaling en mijn eigen tekst bevatte gewoon veel informatie uit de bijbel .
Heeft het wachttorengenootschap geklaagd?
Spiderman
10-10-2018 / 18:40
1 Wees niet te snel met uw mond,
en laat uw hart zich niet haasten
een woord te uiten voor het aangezicht van God.
Want God is in de hemel
en u bent op de aarde.
Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn.
2 Want zoals de droom komt door veel bezigheid,
zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden.
3 Wanneer u aan God een gelofte doet,
stel dan niet uit die na te komen,
want Hij heeft geen welgevallen aan dwazen.
Kom na wat u belooft.
4 Het is beter dat u niet belooft,
dan dat u belooft maar niet nakomt.
5 Sta uw mond niet toe,
uw vlees te doen zondigen.
Zeg ook niet in de tegenwoordigheid van de engel:
dat was een vergissing.
Waarom zou God zeer toornig worden om wat u zegt,
en het werk van uw handen te gronde richten?

Paulus erkent ons onvermogen om te doen wat we hebben beloofd:
Inwendige strijd
14 Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
15 Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik.
16 En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is.
17 Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbrengt, maar de zonde die in mij woont.
18 Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet.
19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
20 Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont.
21 Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt.
22 Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God.
23 Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is.
24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?

Heeft hij gezworen tot zijn schade,
zijn eed verandert hij evenwel niet.

denk aan Jefta

Wie bij God mag wonen
1 Een psalm van David.
HEERE, wie zal verblijven in Uw tent?
Wie zal wonen op Uw heilige berg?
2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent,
die met zijn hart de waarheid spreekt.
3 Die met zijn tong niet lastert,
zijn vrienden geen kwaad doet
en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.
4 In zijn ogen is de verworpene veracht,
maar wie de HEERE vrezen, eert hij.
Heeft hij gezworen tot zijn schade,
zijn eed verandert hij evenwel niet.

Terug in de tijd

Bij welke christelijke gemeente kun je lid worden als je zelf de aanvraag voor echtscheiding hebt gedaan en misschien la...
geen reacties
09-10-2008
Een poosje geleden (12 augustus) heeft meneer Van Heijningen mijn vraag beantwoord. U gaat er van uit dat ik geen prater...
geen reacties
09-10-2008
Ik heb gedroomd dat het tweede zegel is verbroken. Het blijft me achtervolgen. Wat moet ik hiermee?
geen reacties
09-10-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering