Verbreken van gedane beloften

Ds. H. Korving / 1 reactie

11-02-2012, 15:07

Vraag

Waar vind je in de Bijbel dat het (regelmatig) verbreken van gedane beloften zondig is?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het moge duidelijk zijn dat de Heere, Die de God der waarheid is, de leugen haat. Het negende gebod van de wet geeft dat nadrukkelijk aan: gij zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste. Ja zeggen en nee doen: daar is Bijbels gezien geen grond voor te vinden.

Enkele concrete teksten uit de Bijbel die hierover gaan zijn: Numeri 30 gaat over de gelofte van vrouwen. Een man is altijd aan zijn gelofte gebonden. Num. 30:2: Wanneer een man den HEERE een gelofte zal beloofd, of een eed zal gezworen hebben, zijn ziel met een verbintenis verbindende, zijn woord zal hij niet ontheiligen; naar alles, wat uit zijn mond gegaan is, zal hij doen.

Een vrouw is in principe ook aan haar geloften gebonden, maar zolang zij thuis woont staat zij onder het gezag van haar vader; is zij getrouwd dan staat ze onder het gezag van haar man. Die vader of haar man hebben een bevoegdheid om haar eventueel van haar eed of gelofte te ontslaan. Doen ze dat niet of niet op tijd, dan is de man verantwoordelijk voor de gevolgen van het breken van de gelofte. De grondgedachte is dus ook in deze situatie dat een gelofte niet verbroken mag worden, maar gehouden dient te worden.

Deut. 23:21: Wanneer gij den HEERE, uw God, een gelofte zult beloofd hebben, gij zult niet vertrekken die te betalen; want de HEERE, uw God, zal ze zekerlijk van u eisen, en zonde zou in u zijn. Richteren 11:30,39 de gelofte van Jefta. 2 Sam. 15:7-8, de gelofte die Absalom gedaan zou hebben. Prediker 5:3: Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelve te betalen; want Hij heeft geen lust aan zotten; wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Psalm 116:18: Ik zal mijn gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. Matth. 5,33-37: "Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods;  Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken; Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze."

Kortom, een gelofte is een belofte die men doet voor Gods aangezicht. God is getuige. Het niet nakomen van een gelofte of het verbreken van een gelofte geldt als een zonde, waarvan de Heere rekenschap zal vragen.

Ik hoop u hiermee enigszins van een Bijbels antwoord te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

eed
1 reactie
plderoos
11-02-2012 / 19:48
Het kan nog sterker, psalm 15 vers 4: "heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet".

(anders gezegd: Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel.)

Zelfs als je in je eigen nadeel iets beloofd hebt behoor je het niet te veranderen, dan kom je het na.

Terug in de tijd

Ik word soms wel eens uitgescholden voor Turk, maar dat ben ik helemaal niet... Hoe kan ik hier het beste op reageren?
geen reacties
11-02-2006
Waarom gaan we elke zondag twee keer naar de kerk en niet een keer? Is dit om meer onderwijs vanuit Gods Woord te ontvan...
5 reacties
11-02-2014
Ik heb een goede vriendin met borderline, die nog geen week geleden een familielid heeft verloren. Nu heb ik al een brie...
geen reacties
11-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering