Week geleden bekeerd

Ds. H. Peet / 39 reacties

23-04-2018, 11:45

Vraag

Ik heb me een week geleden bekeerd, maar ik heb niet goed nagedacht over de gevolgen en wat ik nu niet meer mag doen omdat dat zonde is. Maar ik heb ook helemaal geen Bijbelkennis. Ik weet zeker dat ik in die week tijd zonde heb begaan, maar ik weet niet welke omdat ik nog maar één keer in de Bijbel heb gelezen en ik weet dus ook niet wat wel en niet zonde is. Maar het probleem is dat ik bang ben dat ik de Heilige Geest heb belasterd doordat ik misschien nog steeds zondig, ik ben nu verschrikkelijk bang dat ik niet meer gered kan worden. Soms twijfel ik ook in het bestaan van God enzo, als ik bid tot God lijkt het ook dat ik geen antwoord krijg. Had ik nu maar beter nagedacht over alles. Mijn vraag is wat moet ik nu doen? En hoe moet ik nu verder gaan?

Antwoord

Beste vraagsteller, 
 
Je geeft aan dat je jezelf hebt bekeerd. Ik zou wel heel benieuwd zijn hoe dat zo is gekomen, terwijl je tegelijk aangeeft dat je nauwelijks iets van de Bijbel weet. Het lijkt me goed om eerst nog maar even kort uit te leggen wat bekering volgens de Bijbel inhoudt. In de Bijbel heeft dat alles te maken met de ontdekking dat je een zondig mens bent en daar verlossing voor nodig hebt. Je krijgt verdriet over wat je in Gods ogen niet goed hebt gedaan en gaat beseffen dat je het zelf nooit meer goed kunt maken. Je krijgt vergeving nodig, je gaat beseffen dat je helemaal op het werk van de Heere Jezus bent aangewezen. Bij Hem ga je redding zoeken en de vrijmoedigheid daartoe vind je in de uitnodiging die Hij doet uitgaan: kom herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven (Matth. 11: 28). Je leert steunen op het werk dat de Heere Jezus Christus aan het kruis heeft volbracht (Joh. 19: 30). Gelukkig hoef je het zelf niet goed te maken, het wonder is dat Christus dat deed aan het kruis. Je mag van genade leven. 
 
Daaruit komt ook het verlangen voort om het in je leven over een andere boeg te gooien. Je krijgt de Heere lief en wilt Hem geen verdriet meer doen. Je krijgt een hekel aan de zonde en gaat daar tegen strijden. Ook dat hoef je niet in eigen kracht te doen. God wil door Zijn Heilige Geest de kracht geven om tegen de zonde de strijd aan te binden. God wil met Zijn kracht boven onze zwakheid staan. Dat laatste blijft een kwestie van vallen en opstaan. Het wonder is dat God veel geduld met ons heeft en steeds weer vergeven wil als we vallen en dat aan Hem belijden. En zo wordt -levend met God- de genade steeds groter voor je.

Uiteraard zou ik er veel meer van kunnen zeggen maar ik hoop dat dit wat richting geeft aan je denken. Over bekering kun je meer vinden in de bekende gelijkenis over de verloren zoon. Ik zou je willen aanraden je daarin eens grondig te verdiepen. Je kunt die lezen in Lucas 15:11-32. 
 
Uit het bovenstaande zal je al wel duidelijk geworden zijn dat ook een echte christen nog regelmatig in zonde valt. Maar je zult ook begrijpen dat het verschil maakt of jezelf achter de zonde aan zit of dat je door de zonde achterna gezeten wordt (en daar dan bij tijden door wordt ingehaald). Om je tegen de zonde te wapenen is de omgang met de Bijbel belangrijk. Heel fundamentele regels voor het leven met God vind je in de Tien Geboden (Ex. 20:1-17). Het vraagt echter wel de nodige uitleg hoe je die geboden vandaag mag toepassen. 
 
Het is, denk ik, voor jou allereerst heel belangrijk om je meer te verdiepen in de betekenis van het christelijk geloof. Het zou goed zijn als je in een gemeente een oriëntatie-cursus christelijk geloof zou volgen. En in lijn hiermee zou het ook goed zijn om aansluiting te zoeken bij een christelijke gemeente. Dat is bij uitstek de plek waar je met je vragen terecht kan. Volgens mij is dat één van de eerste dingen die je zou moeten doen. Je zou als eerste stap bijvoorbeeld eens kunnen kijken op de site: www.vragenovergeloven.nl, een site die speciaal gericht is op mensen met allerlei vragen over het christelijk geloof. 
 
Angst dat jij niet gered zou kunnen worden omdat je gelasterd zou hebben tegen de Geest van God hoef je echt niet te hebben. Alleen al het feit dat je bang bent deze zonde begaan te hebben, bewijst dat het in je leven onmogelijk aan de orde kan zijn. Deze zonde is namelijk een willens en wetens je verharden, het is een extreme haat tegen de Heere Jezus, Zijn werk voor duivelswerk uitmaken. Het is heel bewust je verzetten tegen God terwijl je maar al te goed weet wat het geloof inhoudt; je er veel van gezien hebt en heel goed weet wat het inhoudt. In jouw geval kan er sprake zijn van zonde uit onwetendheid en dat is uiteraard iets van totaal andere orde. 
 
Ik hoop dat deze dingen je een klein beetje op weg helpen en misverstanden uit de weg ruimen. En verder zou ik graag tegen je zeggen: ga je weg met God! Daar zal je nooit geen spijt van krijgen. Met een hartelijke groet, 
 
Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief
39 reacties
jewannes
29-04-2018 / 14:58
Een eigenaardige vraag hier op refoweb! Iedereen lijkt nu met zijn mond vol tanden te staan aangezien er geen reacties zijn. (Uitgezonderd het antwoord van ds. H. Peet natuurlijk). Maar gezien de evangelische stroming die de laatste jaren overal gaande is, zou je kunnen zeggen dat de vraag helemaal niet zo gek is. echter, iedereen die kerkelijk is opgevoed weet gewoon dat de bekering zo niet kan. Dit is te kort door de bocht. Toch hoor en lees je vanuit de evangelische hoek, dat je je moet bekeren en geloven. Het word je dan zo buitengewoon makkelijk gemaakt dat het lijkt alsof je dat gewoon maar even moet doen en ook kan doen. Door het zo kort en bondig te zeggen; Ik heb me vorige week bekeerd, weet ook meteen iedereen dat dit gewoon onmogelijk is! Nu durft niemand met ook maar enige geestelijke kennis te zeggen, goed zo, je bent op de goede weg. Nee, dit is de weg ook niet. Het heeft idd, zoals ds. Peet ook zegt, alles te maken met de ontdekking dat je een zondig mens bent en daar verlossing voor nodig hebt. Je wordt of bent niet bekeerd omdat je besloten hebt iets ”gelovig” aan te nemen, maar omdat je ontdekt hebt dat je onbekeerd bent. Op je knieën voor de Heere, voortdurend bidden en smeken of de Heere Zelf je wilt onderwijzen en bekeren. De Heere zal er Zelf in meekomen. Op Zijn tijd zal het je duidelijker worden. Blijf kloppen op de deur der genade, dat is door voortdurend te bidden. Herlees het antwoord van ds. Peet nog maar eens. Wat ik je zeker zal aanraden is “De Christenreis naar de eeuwigheid” van Bunyan. Erg ouderwets misschien, maar voor zeer veel mensen het begin van hun bekering geweest.
http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/bunyan-reis00.html
Lecram
29-04-2018 / 16:55
@jewannes, als dat niet kan, wat hebben de directe discipelen van Jezus, maar ook Johannes de doper en Paulus zich dan schromelijk vergist. O.a. de gevangenbewaarder uit Hand. 16 werd in één moment bekeerd, had grote blijdschap en hield een feestmaaltijd waar Paulus en Silas aan deelnamen. Duizenden werden op Pinksteren dezelfde dag nog gedoopt, net als de kamerling bij Filippus, en nog vele, vele anderen.
Ik krijg vaak het idee dat men een andere bijbel leest dan de bijbel die ik ken. God kan alles. En het is NIET aan ons om te (be)oordelen of een bekering zo kan. Ga niet op de rechterstoel van God zitten.
jewannes
29-04-2018 / 20:19
Lecram,
Er zijn bekeringen die God op een bijzondere wijze werkt. Johannes de Doper was al tot God bekeerd voor zijn geboorte. Lukas 1-15 en 41.Toch heeft Johannes later ook geleerd dat hij zondaar was. Waarom zou je denken van niet? Saulus werd ook tot God bekeerd op de weg naar Damascus. Hij geloofde niet in Christus, nam Jezus niet aan door het geloof, maar werd toch door God neergeveld. Hij heeft in die drie dagen dat hij blind was gebeden staat er. Daar heeft hij dat onderwijs gekregen en beseft dat hij een groot zondaar was. De rest van zijn leven heeft hij dat altijd beleefd. Ik ellendig mens, riep hij nog vele jaren later. De gevangenbewaarder werd op dat moment door Gods Geest gegrepen toen hij riep wat hij moest doen om zalig te worden. Hand 16: 31
En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
32 En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren.
In dat gesprek is dat onderwijs tot hem gekomen. Gods Woord vermeld verder niet wat er besproken is, maar het is zeker dat er over de zonden en het verloren liggen buiten God gesproken is. Ook over de mogelijkheid van de verlossing. Die duizenden op de Pinksterdag werden ook door Gods Geest gegrepen en bekeerd. Hun schuld is hen ook aangezegd en ze hebben het ook goed begrepen, nl. in Hand. 2-36 “namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt”. Zij werden verslagen van hart, staat er. Zondekennis en berouw wil dat zeggen. Ik weet niet of jij dezelfde Bijbel hebt als ik, maar in die van mij staat geschreven over het stuk der ellende, de verlossing en de dankbaarheid. Ik heb geleerd in het Woord en in onze belijdenisgeschriften dat het nooit buiten de ellendekennis om gaat. Waaruit moet je gered worden als je niet verloren ligt? In de bijzondere bekeringen die God ook wel gebruikt, wordt dan toch in het verdere leven, door de Heilige Geest bekend gemaakt wie ze zijn, in hun zonden en ellenden, en dat ze als het ware elke dag opnieuw de bekering nodig hebben. Daarom is een ware christen eigenlijk zo onbekeerd in eigen beleving. Als God geloof schenkt, ja dan mogen ze en moeten ze wel geloven dat Christus hun leven geworden is. Ik wil niet op de rechterstoel van God gaan zitten, maar ik geef maar weer wat ik in Gods Eigen Woord gelezen heb.
Lecram
29-04-2018 / 21:17
@jewannes, het ging mij in de eerste plaats om het feit dat jij je oordeel klaar hebt over de vragensteller. Daar ga jij niet over, en je kent de persoon in kwestie niet eens. Daarmee ga je een paar bruggen te ver. Dat is alleen aan God.

Daarnaast had ik het niet over het leven en bekering van Johannes de doper en Paulus, maar over degenen die zij doopten. Dat was dezelfde dag, dus hoezo kort door de bocht?

Daarbij leg jij deze mensen op hoe zij eea beleefde, wat NIET in de bijbel staat. Jij citeert ook iets uit Rom. 7 zonder rekening te houden met de context. Wat doe jij dan met teksten uit Rom. 6 waar staat dat de zonde niet meer heerst? Als jij meent dat Rom 7:14-24 slaat op het leven van Paulus kom je geheid in de problemen met andere teksten uit de verzen daarvoor en daarna.

De gevangenbewaarder zei volgens de SV Wat moet ik doen om zalig te worden, maar die man had het niet over naar de hemel gaan, hij wilde gered worden van de straf van de Romeinen. Er staat niet eens 'zalig' in de grondtekst, zie de recente bijdrage hier van dhr. Dooijeweert.
Als er veel tijd over een bekering heengaat, waarom werd die man dezelfde nacht dan al gedoopt, was hij enorm verheugd en richte een feestmaal aan met Paulus en Silas? Ging dat dan ook veel te snel? En Lydia dan? Geen woord over schuldverslagenheid. Net zo min bij de kamerling die door Filippus gedoopt werd. Als die schuldverslagenheid zo enorm belangrijk is, waarom wordt daar dan met geen woord over geschreven? Blijkbaar is dat niet relevant.

Nogmaals: oordeel niet over anderen, dat doet God wel.
huibertus
29-04-2018 / 23:57
Lexram
U kunt met de context aan komen zo als u wilt wat betreft Rom 7 vs 14-24
u kunt lezen dat Paulus in de ik vorm schrijft, m.a.w Paulus heeft ook na
ontvangen genade nog een aanklagend geweten, net eender als David
als u dat niet wil aan nemen neem dan het rode potlood dan heeft u de zaak weer glad
Wat de eerste bekeerden betreft,ging ook voor hun de strijd direct in en was
ook voor hen 1Timoth vs 12 ook actueel ga de strijd aan,
Ieder kind van God weet hier wat van,het is vaak een strijd op leven en dood.
Je kunt niet alles zo maar op de context van Jezus schuiven,en nooit geen traan laten omdat Hij alles op Hem neemt.Hij leerde ons bidden vergeef ons
onze schulden en dat geldt voor iedre dag
Lecram
30-04-2018 / 04:21
@huibertus, ik heb nergens ontkent dat er strijd is in het leven van een gelovige. Er is zeker strijd, daar had ik het niet over. Daar is de bijbel ook duidelijk over.

Het ging er om dat er een oordeel wordt geveld over de vraagsteller, een oordeel dat niet aan ons is. Dat oordeel werd geveld omdat het volgens de reaguurder te snel zou gaan bij de vraagsteller. Daarom toon ik aan dat er in de bijbel bekeringen staan waarbij het ook snel is gegaan, en waar de bekeerlingen niet vooraf een worsteling hadden over hun schuld. Althans, de bijbel vermeldt dat niet. En als de bijbel dat niet vermeldt, dan is het ook niet relevant.
huibertus
30-04-2018 / 11:12
De schrift verwijzing in mijn reactie moet zijn 1 Timoth 6 vs 12
PaulP
30-04-2018 / 11:14
Ik denk dat wij verkeerd lezen wat vraagsteller bedoelt. Een mens kan zichzelf niet bekeren dat moge duidelijk zijn.
Ik lees hier iemand die zijn leven omgegooid heeft, en dat is al een wonder want van nature is er niemand die God zoekt toch?
Ik lees hier iemand waarvan ik zelfs niet weet of hij een kerkganger is want hij zonder enige kennis nog.
Als de Heere hem werkelijk geroepen heeft staat hij nog aan het begin van een lange weg en laten wij hopen en bidden dat het geen vlucht is uit een moeilijk leven waarbij hij denkt dat dit dan de weg is misschien.
Als de Heere in hem werkt zal alles duidelijk worden en mogen wij alleen verwonderd zijn dat de Heere nog zondaars roept.
Lecram
30-04-2018 / 11:22
@Huibertus: ik zal de tekst hier voor jou citeren, at your service!
12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Geweldig dat God ook Zijn wapenrusting aan ons heeft gegeven om die te gebruiken in die strijd:
Efeze 5:
De geestelijke wapenrusting
10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
Lecram
30-04-2018 / 11:25
@PaulIP: "Een mens kan zichzelf niet bekeren dat moge duidelijk zijn."

Daar hoort geen punt achter, maar een komma:
Een mens kan zichzelf niet bekeren dat moge duidelijk zijn, maar God kan EN wil het wel! Bid en het ZAL je gegeven worden.
Omega
30-04-2018 / 19:33
@Lecram Nu ga je exegetisch wel erg kort door de (haakse) bocht als je zegt: "De gevangenbewaarder zei volgens de SV Wat moet ik doen om zalig te worden, maar die man had het niet over naar de hemel gaan, hij wilde gered worden van de straf van de Romeinen. Er staat niet eens 'zalig' in de grondtekst, zie de recente bijdrage hier van dhr. Dooijeweert."

Misschien dat je de Bijbel niet meer leest met een reformatorisch gekleurde bril, de oudvaders de deur uitgejaagd hebt, maar dat wil niet zeggen dat je alles klakkeloos moet overnemen wat anderen schrijven ;-)

Als je de context van deze tekst leest, is het wel erg vreemd dat de cipier aan een gevangene vraagt om van de Romeinse straf verlost te worden. Bovendien zegt Paulus dan ook nog eens: "Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis." Kort gezegd: geloof in Jezus en de Romeinen laten je met rust... zou je dan moeten lezen. Beetje rare reactie van Paulus.

Bovendien heeft het Griekse woord "sozo" meerdere betekenissen, waaronder ook "het bevrijden van de straf van het Messiaanse oordeel." Zo wordt in Hand. 4:12 (en op veel plaatsen) gesproken over de Naam van Jezus "door Welken wij moeten zalig worden." Hier staat hetzelfde grondwoord "sozo".

Het geheim van de tekst ligt m.i. in Hand. 16:25: "En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen." Zou de stokbewaarder Paulus en Silas niet hebben horen zingen en bidden?

We moeten bovendien niet vergeten dat niet alles tot in detail vermeld staat. Als Paulus op de Areopagus zijn hoorders waarschuwt voor het komende oordeel, zou hij dat dan bij de stokbewaarder niet hebben gedaan? Zou hij, in strijd met zijn brieven, deze man een half evangelie hebben voorgeschoteld? Ik geloof er helemaal niets van. Dan spreekt de Bijbel met twee verschillende monden.

Bij Philippus en de moorman wordt ook altijd geroepen dat er niet over zonde en schuld is gesproken. Klinkklare onzin. Het staat er gewoon letterlijk. Maar het probleem is dat deze teksten graag worden gelezen met een andersgekleurde bril, één die past bij een evenzo ander evangelie...
Lecram
30-04-2018 / 20:08
@Omega:
"Misschien dat je de Bijbel niet meer leest met een reformatorisch gekleurde bril, de oudvaders de deur uitgejaagd hebt, maar dat wil niet zeggen dat je alles klakkeloos moet overnemen wat anderen schrijven ;-)"

Grappig geschreven. Jij raad mij aan om niet alles klakkeloos over te nemen wat anderen schrijven, maar jij verwijt mij wel dat ik niet alles over neem wat anderen (mannen van de reformatie en oudvaders) schrijven. Ik lees zelf mijn bijbel. De enige reden dat ik naar dhr. Dooijeweert verwijs (en soms naar prof. Paul) is dat er hier soms nogal argwanend wordt gereageerd als je wat anders schrijft dan wat je altijd is verteld. Dat doen deze mannen dus ook.

Verder: als je bekend ben met de term 'inlegkunde', dan kan ik je zeggen dat je er handig gebruik van probeert te maken. Je legt allerlei zaken in de tekst die er niet in staan: "Het geheim van de tekst ligt m.i. in Hand. 16:25: "En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen." Zou de stokbewaarder Paulus en Silas niet hebben horen zingen en bidden? "
Een aanname dus. Het staat er niet. En als het er niet staat, dan moet jij niet wijzer willen zijn dan de Heilige Geest. Dat gaat je ook niet lukken.

""Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis." Kort gezegd: geloof in Jezus en de Romeinen laten je met rust... zou je dan moeten lezen. Beetje rare reactie van Paulus."
Dat 'kort gezegd' is dus een aanname van jou. Ook dat staat er niet. Er hing die man een doodstraf boven het hoofd, dat is gewoon een historisch feit. Paulus vertelt nergens dat hij de straf van de Romeinen zal ontlopen. Dat God dat wel kán doen, en ook vaak doet, is genade van God en de zorg voor Zijn kinderen.
Al met al: waar het mij om ging: Paulus stelt hem alleen voor in Jezus te geloven, hij doet dat, wordt gedoopt met zijn hele huis, is enorm blij en houdt een feestmaaltijd, samen met Paulus en Silas. Als dat vandaag de dag zou gebeuren, zeggen we: laten we eerst maar overzomeren en overwinteren. Paulus deed daar dus blijkbaar niet aan. Hij hield meer van: grote stappen, snel Thuis!

"Bij Philippus en de moorman wordt ook altijd geroepen dat er niet over zonde en schuld is gesproken. Klinkklare onzin. Het staat er gewoon letterlijk"
Graag een citaat, ik heb het nog niet gelezen. en al helemaal niet dat de kamerheer onder zondelast gebukt ging.
En dat was bij Lydia ook niet het geval, die diende God zelfs al!
jewannes
30-04-2018 / 20:51
Lecram, je zegt herhaaldelijk dat ik een oordeel over iemand velt. Ik zie het echter als een feit benoemen. Dat is natuurlijk niet iemand maar naar de mond te praten. Wordt zijn ziel daarmee gered? Pleisteren met loze kalk noemt God dat in Zijn Woord. Lees Ezech. 13 maar eens. Dat hoofdstuk gaat over dwaze herders die door God bestraft worden. Je zult verstommen als je er besef van krijgt. Is het niet onze plicht als iemand zoekende is, hem of haar de goede weg te wijzen? Of laat je hem liever verloren gaan omdat je niet zo hard wilt oordelen. Want foei, dat komt jou niet toe.
Hier word ik koud van; niks zeggen, laat maar gaan, pleisteren met loze kalk.
Omega
30-04-2018 / 21:17
@Lecram Inlegkunde of Schrift met Schrift vergelijken? Dat laatste is niet populair in bepaalde kringen, weet ik. En trouwens... die doodstraf waar je over spreekt staat ook niet letterlijk in de Bijbel. Dat kan dan wel een feit zijn, maar dan wel een buiten-Bijbels feit. En het feit (dat is wel een feit) dat Paulus "zalig worden" koppelt aan het geloof in Jezus, maakt helder dat we hier te maken hebben met de andere betekenis van "sozo" dan een maatschappelijke straf. Daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Een eenvoudige Bijbelstudie volstaat.

Over de maat en diepte van schuld heb ik het niet, wel dat Paulus er ongetwijfeld over gesproken zal hebben. Waarom is Jezus anders nodig? Omdat je er zo blij van wordt om in Hem te geloven? Miljoenen worden erg blij van hun geloof in popsterren. Er moet dus iets meer aan de hand zijn. En waarempel, Paulus zegt het ook nog eens een keer zelf: "En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden." Het wel schrijven en niet zeggen? Raar evangelie zou dat zijn.

En zo ook de moorman. We weten alleen dat Philippus met hem gesproken heeft over zijn (onze) zonden (Hand. 8:35) waarvoor Jezus verbrijzeld moest worden, maar niet over de schuldbeleving van dat moment. Misschien is hij later net als Demas wel van zijn geloof gevallen. We weten het niet. We lezen alleen die paar uur uit het leven van de moorman. En daarin wordt in ieder geval helder dat er over zonde en schuld gesproken is. Meer niet.

En wat we ook weten is dat de grootste opwekking uit de wereldgeschiedenis gepaard ging met het aanzeggen van het oordeel.
Lecram
30-04-2018 / 22:30
@Jewannes: "Is het niet onze plicht als iemand zoekende is, hem of haar de goede weg te wijzen?"

Ja uiteraard, de goede weg wijzen is noodzakelijk.
Maar opmerkingen als:
"Een eigenaardige vraag hier op refoweb!"
"echter, iedereen die kerkelijk is opgevoed weet gewoon dat de bekering zo niet kan. Dit is te kort door de bocht."
hebben niets te maken met de weg wijzen, maar zijn gewoon ordinaire (waarde)oordelen! Daar heb ik tegen gereageerd.

@Omega: je bewijst wéér dat je erg goed bent in het in de mond leggen van zaken die niet gezegd en geschreven zijn. Je doet dat niet alleen in de bijbel, maar ook bij reacties van anderen (mij in dit geval). Waarschijnlijk het aard van het beestje. Daar reageer ik dan maar niet op, want de volgende aannames en invullingen liggen dan weer op de loer.

Buiten-bijbelse feiten zijn ook feiten. En vaak niet onbelangrijk om de bijbel beter te verstaan. Daarmee voorkom je dat je met een grieks-westerse bril de bijbel leest, en dus inderdaad maar naar eigen smaak de bijbel gaat invullen.
Fijne avond!
Samanthi
30-04-2018 / 23:33
Beste mensen
De stokbewaarder heeft helemaal niet horen zingen want hij lag te pitten.
27 En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard, en zou zichzelven omgebracht hebben, menende, dat de gevangenen ontvloden waren.
Lecram
30-04-2018 / 23:38
@Samanthi, goeie!

Daar zal dan wel weer van worden gemaakt dat hij geestelijk wakker werd.

Dit vers toont overigens ook aan dat het nooit een bekering geweest kan zijn op dat moment. Dat drijft namelijk niet tot zelfdoding.
jewannes
01-05-2018 / 09:11
Ik heb op internet op moeten zoeken wat inlegkunde is. Ik kwam een duidelijke uitleg tegen op Refoweb van ds. A van Vuuren. Ik kom tot de conclusie dat het in onze discussie datgene is wat Lecram doet, maar juist Omega verwijt! “De Bijbel naar eigen smaak invullen”. In mijn vorige reactie is het een en ander verwijderd door de redactie, omdat ik nogal heftig, juist níet met loze kalk pleisterde. Maar misschien wel verstandig van de redactie. Maar Lecram, ik lees nu dat je weer 180 graden gedraaid ben, als je zegt: “Dit vers toont overigens ook aan dat het nooit een bekering geweest kan zijn op dat moment”. Je komt niet meer geloofwaardig over. Ik schud het stof van mijn voeten af zoals in Markus 6 staat. Voor de vraagsteller is de bekering niet echt een eenvoudige zaak geworden door deze discussie lijkt me. PaulP heeft het goed gezien en we zouden in ons gebed rondom de vraagsteller moeten gaan staan. Als deze discussie dat teweeg zal brengen, is het niet voor niets geweest. Bidden voor iemand die we niet kennen. Daar is bijzondere genade voor nodig. Zullen we het eens proberen?
Lecram
01-05-2018 / 10:43
@jewannes: "Ik kom tot de conclusie dat het in onze discussie datgene is wat Lecram doet, maar juist Omega verwijt! “De Bijbel naar eigen smaak invullen”"

Toon eens aan op basis waarvan je dit concludeert. Nu is het een loze beschuldiging zonder enig bewijs.

"Maar Lecram, ik lees nu dat je weer 180 graden gedraaid ben, als je zegt: “Dit vers toont overigens ook aan dat het nooit een bekering geweest kan zijn op dat moment”."

180 graden gedraaid ten opzichte van wat? Probeer eens begrijpend te lezen. Ik refereerde naar die desbetreffende tekst waarin staat dat de cipier zichzelf wilde doden. Of denk jij dat er voor dat moment een wedergeboorte had plaatsgevonden? Leidt de wedergeboorte dan tot zelfdoding? Dát lijkt mij ongeloofwaardig. De wedergeboorte vond plaats toen de cipier Jezus aannam.

Mee eens dat we beter voor deze vraagsteller kunnen bidden, en zeker niet oordelen.
jewannes
01-05-2018 / 11:54
Lecram,
Hoewel ik al aangaf deze discussie te beëindigen, (het stof van mijn voeten te schudden) , wil ik nog een keer antwoord geven op je vraag. Je vraagt dus, “Toon eens aan op basis waarvan je dit concludeert. Nu is het een loze beschuldiging zonder enig bewijs”. Nou hier komt tie, lees na wat je zelf zei:

29-04-2018 / 20:19
“ de gevangenbewaarder uit Hand. 16 werd in één moment bekeerd”

Haaks daartegenover,
30-04-2018 / 23:38
“Dit vers toont overigens ook aan dat het nooit een bekering geweest kan zijn op dat moment”

Wat de eigen invulling betreft:
29-04-2018 / 23:57
“Wat doe jij dan met teksten uit Rom. 6 waar staat dat de zonde niet meer heerst”
Moet ik hierin lezen dat jij de zonden overwonnen hebt? Dat noem ik een eigen invulling.
Ik weet dat jij dat nu weer anders gaat uitleggen, maar niet naar de leer der Reformatie. Daar heb jij niets mee, je meent zelf de Bijbel te kunnen begrijpen.

30-04-2018 / 11:22
Tegen Hubertus: “En als de bijbel dat niet vermeldt, dan is het ook niet relevant”. Terwijl de Bijbel er vol mee staat. Omega heeft het je proberen uit te leggen, maar je schuift alle commentaar van je af!

30-04-2018 / 20:08
Tegen Omega
“maar jij verwijt mij wel dat ik niet alles over neem wat anderen (mannen van de reformatie en oudvaders) schrijven. Ik lees zelf mijn Bijbel”.
Hier ga je boven onze oudvaders en belijdenisgeschriften van die oudvaders staan. Jij hebt zelf de wijsheid in pacht om de Bijbel volledig te verstaan.

Je zult dit alles weer van tafel vegen, maar wie weet, ooit zet het je misschien tot nadenken. Nog een lange weg te gaan vrees ik.

Terug in de tijd

In de Nadere Reformatie hebben verschillende oude schrijvers reformatiewerken geschreven (Koelman, Lodensteyn, e.a.) en ...
geen reacties
23-04-2004
Als de ander in het contact met jou spanning ervaart, is het dan jouw schuld en doe jij dan wat fout of mag je zeggen: d...
geen reacties
23-04-2008
1. Welke hbo- / universitaire studie zou van pas kunnen komen als je later misschien de zending -of zoiets- in gaat? Dan...
geen reacties
23-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering