Indruk is nog geen afdruk

Ds. D.W. Tuinier / 11 reacties

10-04-2018, 13:54

Vraag

Elke zondag ga ik twee keer naar de kerk. Ik lees de Bijbel, ik bid. Ik leef redelijk netjes en ga niet uit in het weekend en heb nog nooit gemeenschap gehad met een meisje. Toch ben ik nog steeds onbekeerd. Ik zoek wel, soms lig ik ook wakker als ik denk aan het oordeel. Maar het verandert mij niet. Zondags spreken preken mij regelmatig aan, maar een indruk is nog geen afdruk.

Ik vraag me wel eens af, wat ik nu nog meer moet doen? Ik weet wel dat bekering 100 procent genade is, maar wij dienen de genademiddelen ook te gebruiken. De Heere werkt in de weg der middelen. Daarom gebruik ik de genademiddelen, maar voor m’n gevoel kom ik er niet mee verder. Het staat als het ware stil. Wat moet ik doen? Graag een reactie van ds. D. W. Tuinier.

Antwoord

Bedankt voor je vraag. Je begint om het een en ander te vertellen wie je bent... Dat is een voorrecht.  God bewaart je voor uitbrekende zonden. Toch ben je nog onbekeerd.  Je vraagt je af hoe dat komt, terwijl je serieus leeft en zelfs onder de prediking ben je weleens onder de indruk.

Ja, beste kerel, wat ontbreekt jou nog? Ik weet het niet want ik ben geen hartenkenner. Het ligt in ieder geval niet aan de Heere! Maar Hij kent jou wel, van binnen en van buiten, helemaal. Hij weet naar Wie jouw hart uitgaat? Hij weet waar het jou om te doen is! 

Daarom: lees biddend met mij mee (zoekt het op!) Psalm 139 vers 23,24. Je bent in de weg van de middelen! Daarom: houdt aan, grijpt moed. God hoort en verhoort, maar op Zijn tijd en wijze. En dat moet jij leren... Als het je echt om Hem te doen is, om Zijn gunst, gemeenschap, Zijn eer, dan zal Hij Zich niet onbetuigd laten. Ja, voor jouw gevoel staat de wagen stil... Dat hoop ik niet. En jouw gevoel is bedrieglijk, hoor. 

Tenslotte: Psalm 81 vers 12, daarboven groeien wij toch niet uit? Doe je mond wijd open/houdt hem open. God zal hem vervullen! Tot Zijn eer. En dan ben jij er zo eeuwig goed mee. Uit genade, he? Om JEZUS wil!

Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

onbekeerd
11 reacties
dijna61
10-04-2018 / 18:31
Beste jongen,
Jij hoeft helemaal niets te doen!
Alles is al gedaan! De Zoon van God is naar deze wereld gekomen en Hij heeft alles volbracht wat wij niet konden. Geloof in de Heer Jezus en je zult zalig worden!
Ali636
11-04-2018 / 09:39
Beste vraagsteller. Ik herken me erin. Een stap vooruit is misschien het spreken over Christus en zijn werk tegen anderen die niets van Hem weten. Gij zult Mijn getuigen zijn. En als er vrucht komt op dat werk van getuigen is het hart zo verblijd dat je dan weet..: ik zit op de goede weg.
Mettertijd komen er ook problemen, maar de zekerheid van Gods aanwezigheid neemt ook steeds toe.
Gods rijke zegen toegebeden.
RSTHG21
11-04-2018 / 12:00
@Dijna61
Gijlieden moet wederom geboren worden. Dat zegt Christus. Van dood levend gemaakt worden. De mens leeft in zijn natuurstaat dood in zijn zonden en leeft in vijandschap tegen God en zijn naasten. Kan je dan jouw bijdrage in dit licht van Gods Woord verduidelijken? Als je alleen zou zeggen wat je nu geschreven hebt zou je kunnen suggereren dat de mens zelf aan het werk kan en zelf kan gaan geloven en dat is naar mijn idee niet Bijbels.
dijna61
11-04-2018 / 23:19
Wedergeboorte betekent nieuw leven!
De gerechtigheid van Christus ontvangen. Maar dat moet je wel aannemen. Dat ontvang je alleen door het geloof. Het geloof is de hand die het aanneemt. Lees Romeinen 4,5 en 6. Nog even terugkomend op de vraag hierboven. Je kunt alles doen wat op zich goed is en lof verdient, maar dat is niet wat je kan redden. Jesaja zegt ergens: Al onze gerechtigheid is als een bezoedeld kleed dat je weggooit. Zolang je niet tot dat inzicht komt, en gaat ontdekken dat het genade alleen is door het geloof in Jezus Christus, zul je rusteloos blijven zoeken en tobben en je afvragen wat je nog meer kan doen. Geef je over aan Hem en zoek het leven niet in je zelf. Dan zul je werkelijk rust vinden. Hij heeft het zelf beloofd.
Tot slot dit prachtige lied wat we nog vaak zingen. De taal is erg ouderwets, maar de inhoud nog steeds actueel.

Jezus niet mijn eigen kracht
Niet het werk door mij volbracht
Niet het offer dat ik breng
Niet de tranen die ik pleng
Schoon ik ganse nachten ween
Kunnen redden Gij alleen.
Samanthi
12-04-2018 / 08:02
Moeilijk om al die termen die niet in de Bijbel voorkomen allemaal moet kennen.
Ik lees hier echt niets over.
Mensen waren onder de indruk van de wonderen. Deze werden door de Heere ontmaskerd.
Toch heeft Hij niemand weggestuurd.
Als je nu onder de indruk bent ga dan niet wachten op een afdruk maar kom in beweging.

Moordenaar aan het kruis vroeg: Heere denk aan mij.
De andere spotte: anderen heeft Hij verlost...
Waar hoor je bij?
Ali636
12-04-2018 / 08:59
Geweldig Samantha. Dat is het nu juist. Was die moordenaar wedergeboren? Bekeerd? Zekerheid van zijn eeuwige leven? Niets van dat alles. Maar zijn getuigenis, zijn verkondiging horen we al 2000 jaar lang. En ik denk dat er al velen zijn die daardoor Christus hebben aangenomen als Heere. Wat een vrucht heeft dat gedragen! Zo mag ook ik doorgaan met getuigen. Het is niet perfect en anderen kunnen het veel beter. Ik heb de Heere ons allen leiden op Zijn weg.
Samanthi
13-04-2018 / 23:11
@Ali636
Ja hoor de moordenaar werd wedergeboren en geloofde het evangelie, tegen alle schijn in, Hij zag de Zaligmaker in een gekruisigde stervende Man, hij geloofde dat Zijn koninkrijk niet van deze aarde was.


3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
dorual1
14-04-2018 / 13:29
ik heb mijn reactie een poosje laten liggen, omdat ik niet zo goed weet hoe mijn reactie overkomt.
Toch hoop ik dat je hier wat mee kunt.

1. Een indruk is nog geen afdruk. Deze uitspraak trof mij omdat deze in mijn ogen hoort bij de bevindelijke one-liners die goed bedoeld zijn, maar o zo verkeerd kunnen uitwerken. Bedoeld is natuurlijk dat indrukken op zich geen grond zijn van de zaligheid.Een indruk gaat weer voorbij en een afdruk blijft.
Maar iets wat indruk maakt, is wel als een prikkel die door je huid heen steekt. en een afdruk blijft over het algemeen aan de oppervlakte. Dus je kunt het ook anders uitleggen. Oppassen maar met deze uitdrukkingen.
Maar wat moet je doen met als een preek je aanspreekt of als je indrukken van God en Goddelijke zaken mag ontvangen? Daar moet je actief in je gebed en stille tijd mee werkzaam zijn. Doe als die van Berea, die de prediking van Paulus onderzochten. Schrift met Schrift vergeleken en zo bezig waren om voor die indrukken stevige grond in Gods eigen woord te zoeken. Het gebruik van een Bijbelprogramma op de computer kan heel goed helpen om gelijkluidende woorden met elkaar te vergelijken, verwijsteksten op te zoeken en die weer in hun contekst te lezen. Weest in deze dingen bezig, zo raadt Paulus Timotheus aan en uw toenemen zal openbaar worden!
2. acht die indrukken niet gering. Het is de Heere, die spreekt, zoals bij Samuel die aanvankelijk Zijn stem nog niet verstond. Eli raadt Samuel aan om de volgende keer de Heere als volgt te antwoorden: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Leg die indrukken weer voor de Heere neer.
3. wat Zijn deze indrukken, hoe ervaar je die? Zijn ze ook niet zoiets als wat de Emmausgangers tegen elkaar zeiden: was ons hart niet brandende in ons, als Hij toto ons sprak? Of zoals Petrus: Gij weet alle dingen Heere, Gij weet dat ik u liefheb.

Wat ik je wensen mag, breng deze indrukken weer terug in het gebed bij de Heere. In die weg zal Hij zich laten vinden!

Gode bevolen!
dorual1
17-04-2018 / 23:52
afgelopen zondag lazen we een preek van ds IJsselstein over de discipelen met hun ontmoeting met de Heere Jezus in Galileo na een nacht vruchteloos vissen.

In die preek komt jouw vraag aan de orde:
‘Ik doe zo mijn best, ik kom naar de kerk. Ik luister ook nog en ik kom naar de catechisatie, maar er gebeurt helemaal niks. Ik buig mijn knieën van tevoren; vroeger deed ik dat nooit. Ik bid, ik roep, ik zie uit, ik lees mijn Bijbel stuk, maar er gebeurt helemaal niks!’

Lees/luister de hele preek maar eens na:
https://leespreken.nl/preek/johannes-21-jezus-zee-tiberias-kolenvuur-vis-brood/
Sammie2016
21-04-2018 / 07:46
Blijf vragen en je zult ontvangen. Blijf zoeken en je zult vinden. Blijf kloppen en er zal voor je worden opengedaan. 8 Want iedereen die vraagt, ontvangt. Iedereen die zoekt, vindt. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan
kip
27-04-2018 / 21:33
joh
moeten we niet allen vragen''Heere bekeer mij,zo zal ik bekeerd zijn?

Terug in de tijd

Ik heb wat vragen over Exodus. Hoe kan het dat Mozes en Aäron tijd hadden om steeds naar Farao te gaan? Moesten zij niet...
geen reacties
09-04-2009
In Mattheüs 6: 6 gaat het over de “binnenkamer”. Is dit een plek waar je alleen bent, of kan het ook zijn dat je als man...
1 reactie
09-04-2010
Ik ben een getrouwde vrouw met vier kinderen; de jongste is vijf. De laatste tijd let ik eens op mijn menstruatie en het...
geen reacties
09-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering