Wet is niet voor rechtvaardigen

P.C.H. Kleinbloesem / 1 reactie

15-11-2017, 16:06

Vraag

Wat verstaan we onder de wet? In Timotheus staat dat de wet niet is voor de rechtvaardigen. Wat moet ik daaronder verstaan?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je doelt op 1 Tim. 1:9: “En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers.”

Laat ik eerst weergeven wat het commentaar in de HSV-Studiebijbel daarover zegt: “Mensen die ‘rechtvaardig’ zijn, hebben de wet niet nodig om hen in toom te houden, maar wettelozen en opstandigen hebben zulke beteugeling nodig. Paulus ontkent niet dat de wet nut heeft bij het onderwijzen van christenen hoe zij moeten leven, want hij zegt dat hij ‘goed’ is (vers 8) en in vers 9-10 laat hij verschillende van de Tien Geboden (Ex. 20:1-17) weerklinken in hun oudtestamentische volgorde. Hoe de wet precies van toepassing is voor de nieuwtestamentische gelovige is onderwerp van enige discussie. Sommigen argumenteren dat de Mozaïsche wet volledig tenietgedaan is en dat wat resteert de ‘wet van Christus’ is. Anderen voeren argumenten aan voor een blijvend gezag van het Mozaïsche wetboek. Paulus bevestigt elders dat christenen niet langer onder de wet staan (zie Rom. 7:6; Gal. 2:16; 3:19-26) en dat spoort goed met wat hij hier schrijft. Evenals in die andere passages geven deze verzen aan dat één doel van de wet is de zonde aan te wijzen. Bovendien zijn gelovigen weliswaar niet meer onder de wet van Mozes, maar ze zijn wel, zoals vermeld, onder de wet van Christus en worden geregeerd door de Geest (Rom. 7:6). Alle exegeten stemmen overeen dat de Mozaïsche wet, mits op de juiste wijze begrepen, nog steeds aan christenen wijsheid schenkt over het gedrag dat God behaagt of mishaagt.”

Je ziet dat er over deze tekst dus wel enige discussie is. Bedoelt Paulus nu echt te zeggen dat de wet niet voor de gelovige (voor een kind van God) bedoeld is? Paulus schrijft in Gal. 2:19: “Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.” Ik ben een dode geworden voor de wet. Ik ben vrijgemaakt van de wet.

Paulus legt in Rom. 7:1-6 uit dat je eigenlijk kunt zeggen dat we vroeger in zekere zin met de wet ‘getrouwd’ waren. Dat huwelijk is als we de Heere Jezus mogen kennen, wettelijk ontbonden! We zijn nu geworden van een Ander, namelijk van de Heere Jezus Christus. 

Als je dat zo leest kun je mijns inziens alleen maar concluderen dat een kind van God niet meer onder de wet staat die verbonden is met het principe dat de mens die ‘deze dingen’ doet, door dezelve zal leven (Rom.10:5). De mens van nature staat wel onder die wet. Die fungeert voor hem als het goed is als een spiegel die hem laat zien hoe zondig hij is. De wet is voor de onrechtvaardige, maar dus met het doel dat hij zou gaan zien hoe ver hij afgeweken is van God.

Bovenstaande betekent niet dat een christen (een kind van God) dus niets meer met de wet te maken zou hebben. Zie het commentaar in de HSV-Studiebijbel! De Farizeeën hadden 613 geboden; christenen hebben er nog veel meer! In het Nieuwe Testament staan meer dan 1000 geboden. Maar wat zo belangrijk is: geen van die geboden is nog verbonden met het principe dat we door het doen ervan de zaligheid zullen beërven! “Wandelt in de liefde”, zegt Paulus in Paulus in Ef. 5:2. Liefde omdat de Heere God Zijn eniggeboren Zoon voor mij heeft overgegeven in de dood! Liefde omdat de Heere Jezus Zichzelf voor mij overgaf in de dood. En wie liefheeft, heeft de wet vervuld... Dat Gods geboden een heilig hulpmiddel zijn om mij te laten zijn hoe iemand leeft die wandelt in de liefde, staat buiten kijf...

Ik hoop hiermee je vraag beantwoord te hebben. Gods zegen.

Ds. P. C. H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

Tags in dit artikel:

wet
1 reactie
Gerard
15-11-2017 / 19:24
Een opmerking als kleine aanvulling:
Iemand doden was ook al verkeerd voordat de wet werd gegeven op de Horeb.
En dat dit verkeerd is geldt ook nog steeds voor de (ge)rechtvaardige. Evenals de andere geboden waarbij Jezus ons leerde in bijvoorbeeld de bergrede te kijken naar de essentie van het gebod en niet naar de letter van het gebod (b.v. iemand uitschelden voor dwaas is ook een een vorm van doodslag).
Ik denk dat je kunt zeggen dat de functie van de wet veranderd, maar de inhoud niet. God is nog steeds dezelfde. En ook de motivatie van de (ge)rechtvaardige is een andere (als het goed is).

Terug in de tijd

Mijn voormalige vriend heeft mij erg betast en ik wil nu zo graag wraak nemen. In hoeverre mag je je hekel aan diegene l...
geen reacties
15-11-2003
Ik ben als charismatisch christen opgegroeid en ben afgelopen zondag naar een reformatorische kerk geweest, wat mij goed...
2 reacties
15-11-2013
Ik werk in een openbare instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Dus heb ik een heel aantal collega's di...
7 reacties
15-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering