Bijbel en psychologie lijken zo tegengesteld

Redactie Refoweb / 4 reacties

05-05-2017, 15:40

Vraag

Als mens ben je zondig, verdien je de straf. Ons leven is genade! Daar mogen wij God voor danken! Maar waarom hoor je dan van buitenaf als je negatief over jezelf praat: “Ach, boor jezelf de grond niet in!” En dergelijke woorden. Als het om onze psyche gaat zijn we kostbare mensen, zijn we talentvol en mooi zoals we zijn. Maar waarom, als je de Bijbel leest en je je zonden ziet, ben je precies het tegenovergestelde van wat therapeuten, psychologen etc. zeggen om je uit je negatieve bubbel te halen? Bijbel en de psychologie lijken zo tegengesteld. Toch ben ik het met beide aspecten eens, maar hoe vorm je hier de balans in? De balans tussen Bijbel en psychologie: wat ben je waard? De Bijbel zegt: je bent een vreselijke zondaar, maar God is liefde. Je negatieve kanten worden benadrukt. De psychologie: je bent goed zoals je bent! Hierin worden vooral je positieve kanten geaccentueerd, om je in een ‘good mood’ te houden.

Mogen wij nu positief over onszelf denken of juist niet? Zijn we zondig of zijn we ook die mooie mens? Als we geen positiviteit in onszelf zouden zien zou iedereen met een depressie moeten kampen. Als we onze negatieve kanten weglaten zouden we de ware ‘ik’ niet kennen en hoogmoedig worden. Maar God heeft ons ook mooi geschapen. Wat is de balans hiertussen, tussen deze aspecten? Hopelijk heb ik het duidelijk kunnen verwoorden!

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

4 reacties
Lecram
07-05-2017 / 23:55
"De Bijbel zegt: je bent een vreselijke zondaar, maar God is liefde. Je negatieve kanten worden benadrukt."

Ik heb geen idee welke bijbel je leest, maar in mijn bijbel lees ik dit niet. Gelovigen worden in de bijbel NOOIT als zondaren aangesproken, maar juist als heiligen, geliefden, uitverkorenen. We WAREN zondaar, maar zijn verlost. Het oude is voorbij, we mogen leven als een nieuwe schepping.

Wat dat betreft mag de psychologie wel wat leren van de bijbel. Als je positiviteit wil leren, moet je de bijbel lezen. Nee, niet in onze kracht, maar omdat we in Christus zijn en hij in ons, in de kracht van Christus. Hij heeft zelfs ons lichaam gemaakt tot een tempel van de Heilige Geest.
WillemB
09-05-2017 / 16:00
@Lecram, als je dezelfde vraag nog eens zou lezen, maar dan vanuit een ongelovige?
Een ongelovige die ook nog eens depressief is?

Er zijn mensen die psychisch kapot worden gepreekt. Dat ligt misschien niet zozeer aan de preek, maar aan het feit dat de prediker geen onderscheiding aanbrengt. Natuurlijk bedoelt de prediker het "goed" als hij een mens voorhoudt, je kan niets, je deugt niet, je hebt niets, je wilt niets, of nog meer "Shortinghome" uitdrukkingen.
Hij bedoelt dan natuurlijk dat er geen mens is die uit zichzelf nog iets goed doet, zelfs niet een. Rom. 3:12.

Maar toch kan je je afvragen wat de prediker daarmee voor heeft, als hij in wil beuken op een gezond zelfvertrouwen van een mens. Moet een mens daar dan zijn ellende uit gaan leren en kennen? Ik betwijfel het.
Ik denk dat een mens met een gezond zelfvertrouwen net zo goed een zondaar voor God kan worden, en zijn gezonde zelfvertrouwen niet in de kliko hoeft te dumpen.

Geeft de Bijbel ons niet aan, om te vluchten met al onze zwakheden, tekortkomingen, met al onze gebreken naar de Heiland, de Heler?
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, (geen - niet, is dus wel medelijden hebben!) maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heb. 4:15, 16.

Verder helemaal met Lecram eens, dat de Bijbelse psychologie de beste medicijn is voor de psyche. En de Bijbelse genade door Jezus Christus, de beste medicijn voor een zondaar.
CorsdeKort
09-05-2017 / 22:17
Ik begrijp je vraag. Ik heb mijn kinderen dan ook altijd voorgehouden dat wij een heerlijke hemelse roeping hebben namelijk om hun hart reeds vroeg aan Jezus te geven. Wij “schilderen” de wereld en wat “van de wereld is” als minderwaardig af, wat het ook is.

Wij zijn zoals we zijn en hebben helaas allemaal gezondigd. Dit eindeloos inwrijven heeft geen zin. Beter is het de weg uit de zonde te leren en te leven. Weg uit de macht van de zonde, in dienst van God. In heiliging. Rom 6:11 “Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen”. Vers 22 “maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven”.

Er staat de kinderen geheiligd zijn in de ouders dus als die heilig leven, en Jezus komt weer, dan gaan die automatisch mee. Jezus heeft onze straf gedragen en wij hebben gezondigd. Maar Jezus heeft ons ook een nieuw leven voorgeleefd en wij kunnen Hem navolgen en ons laten vormen door de HG.

Wij bestaan uit meerdere delen; een geest, een ziel (psyche)en een lichaam. Onze geest wordt aangetrokken door God en de Satan doet een apel op ons via ons lichaam. Wij worden getrokken door het goede en door het slechte.

Net zoals je kunt zeggen dat een half vol glas, half leeg is kun je het ook andersom zeggen. Onze kinderen / mensen wijs, maken dat zij slecht zijn is de halve waarheid en niet bevorderlijk voor de ziel. Je kun beter zeggen dat ze een goede gezindheid hebben en door God uitverkoren zijn met Hem te leven. En hun dan vervolgens helpen door een geven in godsvrucht voor het leven; een leven overgegeven, gekruisigd leven (Gal 2 vers 20) zodat zijn leven in ons tevoorschijn komt.

2 Kor 4 vers 10 :” te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare”.
Lecram
09-05-2017 / 22:32
@WillemB: Ik heb het niet over een prediker, net zo min als dat de vraagsteller dit zo stelde. Ik had het over de bijbel, wat de bijbel zegt van een gelovige. Als een prediker meent dat de bijbel negtaief spreekt over een gelovige, dan moet hij zich ernstig afvragen of hij wel uit de bijbel (s)preekt, of dat hij zijn eigen gedachten verkondigt.

Romeinen 6:
Gestorven aan de zonde
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?
2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?
3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.
6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.
7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.
9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem.
10 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.
12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.
13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God.
14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

Wie doet dan de zonde nadat we opgestaan zijn in een nieuw leven?
Romeinen 7:17 Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbrengt, maar de zonde die in mij woont.

De oplossing wordt ook geboden, als je verder leest in Romeinen 8:
Het leven door de Geest
1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Wij zijn dood voor de zonde en kunnen in de kracht van Christus de zonde overwinnen.

Terug in de tijd

In de tijd van Noach waren er reuzen in Kanaän. Waarschijnlijk zijn die ontstaan doordat de genen van gevallen engelen z...
2 reacties
05-05-2010
Door verschillende trauma’s vanaf jonge leeftijd ben ik bekend met een dissociatieve identiteitsstoornis. Eén van mijn d...
geen reacties
06-05-2020
Ik ben door de EO gevraagd een brief te schrijven aan God. Die wordt gepubliceerd in het jongerenmagazine van juni. Ik h...
1 reactie
05-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering