Puzzelen met het geloof

Ds. H. Korving / 3 reacties

14-01-2017, 11:40

Vraag

Wie kan mij helpen? Ik ben zo erg gaan twijfelen en weet niet goed waar ik terecht kan met mijn vragen. Ik krijg steeds meer heel sterk het gevoel dat er zo'n groot verschil is tussen het Oude en Nieuwe testament, tussen God de Vader en Jezus Christus. Telkens als ik in de Bijbel lees, raak ik verder in de war; telkens weer geeft iets anders daarvoor aanleiding.

Als ik luister naar mijn gevoel, zie ik een beetje wie God is (zoals Hij zich in het Oude Testament openbaart) en kan ik ook liefde ervaren tot die God (ook al is het Oude Testament soms wat 'harder'). Maar als ik dan lees in het Nieuwe Testament is dit voor mijn gevoel zo totaal anders... Hoe kan ik weten dat Jezus echt de Zoon van God is? Hij lijkt in Zijn optreden zo anders dan God de Vader. Ik zoek dus eigenlijk ook vanuit het OT aanwijzingen dat Jezus de Messias is.

Ik ben hierdoor zo enorm bang geworden. Ik dacht vroeger wel in Jezus te geloven, maar naar mijn idee gaat dit geloof echt totaal onderuit. Ik ben zelfs bang dat er straks geen behoud meer voor mij is, omdat ik zo twijfel (of zelfs het geloof ontbreekt?). Ik weet nu even de teksten niet waar zoiets soortgelijks beschreven staat, maar ik hier naar mijn idee wel teksten over gelezen in de Bijbel (NT). Aan de andere kant ben ik dus doodsbang dat mijn gevoel niet van mezelf komt, maar dat dit met de waarheid te maken heeft; dat wij alles verkeerd hebben begrepen en de Bijbel verkeerd lezen met alle gevolgen van dien. Een wanhopige jonge moeder...

Antwoord

Beste vraagsteller,

Toen ik uw vraag las, moest ik denken aan een legpuzzel. Maar dan een legpuzzel waarvan de stukjes door elkaar zijn geraakt, één grote wirwar. Zodra de stukjes weer op het juiste plekje liggen, wordt de puzzel een geheel en wordt het prachtige plaatje zichtbaar. Ik wil een voorzichtige poging om een paar van de puzzelstukjes bij elkaar te brengen. 

U stelt eigenlijk drie vragen: 1. Hoe kan weten dat Jezus de Zoon van God is? 2. Is de God van het OT wel Dezelfde als Die van het NT? 3. Kan ik mijn gevoel wel vertrouwen?

Om eens met de middelste te beginnen: soms helpt het om ons eerst de tegenovergestelde positie in te denken. Als de God van het OT niet Dezelfde is als Die van het NT, wat hebben we dan? Dan zijn er dus minstens twee goden. Mag ik dan kiezen welke mij het beste bevalt? Het antwoord laat zich raden, want die God van het NT komt veel ‘liever’ op u over dan die van het OT. 

Het probleem wordt er niet eenvoudiger op, want als er twee goden kunnen zijn, dan zijn er misschien wel meer. Als er meer zijn, wie is dan de hoogste, de beste, het belangrijkste. Moet ik ze alle twee of drie (of meer) aanbidden en gehoorzamen? 

Als de Bijbel nu zelf getuigt dat er maar één God is (Deut. 6) en dat die ene God hemel en aarde heeft gemaakt, dat die ene God daarom als eigenaar recht heeft op Zijn schepping en op Zijn schepselen, dat die God daarom ook eens rekenschap kan vragen (oordeelsdag); dat die ene God Zelf een plan heeft maakt, een weg heeft gebaand en een Zaligmaker heeft gezonden Die als enige in staat is om het ‘probleem’ van de zonde  ‘op te lossen’... dan moeten we óf het getuigenis van de Bijbel aanvaarden óf dat verwerpen. 

Dit raakt aan vraag 3. Het viel mij op dat u in dit verband schrijft: “als ik luister naar mijn gevoel”... en even verder schrijft u dat u doodsbang bent dat uw gevoel met de waarheidsvraag te maken heeft. U bent bang dat alles ten slotte één grote vergissing is en dat er helemaal niets van klopt wat we in de kerk belijden aangaande God.

Uw gevoel brengt u dus in de war (ik kan ook zeggen: gooit de puzzelstukjes door elkaar). U moet echter niet allereerst naar uw gevoel luisteren, want onze gevoelens zijn betrekkelijk van aard en bieden ons geen steun in de waarheidsvinding. U laat uw gevoel eigenlijk beslissen over de vraag of Iemand volgens u wel of niet God mag zijn. Als het voor u niet goed voelt, dan zou dat voldoende reden zijn om deze God niet te aanvaarden.

Als we dit principe eens toepassen op bijvoorbeeld een rechter, dan wordt het wellicht wat duidelijker. Stel je voor dat een rechter officieel is beëdigd en hij oefent zijn ambt rechtmatig uit, maar voor uw gevoel is hij te streng. Een rechter behoort wat klantvriendelijker over te komen, naar uw mening (cq. gevoel). Maar u begrijpt zelf wel dat uw gevoel niets af- of toedoet aan de vraag of deze rechter a. in waarheid een officiële rechter is en b. of deze rechter een goede rechter is. 

Deze rechter kan eenvoudig zijn officiële benoeming laten zien en dat hij een beetje streng is maakt hem misschien juist wel tot een heel goede en rechtvaardige rechter, die het kwaad uit de samenleving wil weren. Dus uw gevoel kan niet uitmaken of deze persoon een rechtmatige rechter is en ook niet of hij een goede rechter is. Hetzelfde geldt ten aanzien van God. 

God is de enige rechtmatige God: Hij kan Zijn ‘papieren’ laten zien (met eerbied gesproken), al denkt u alleen maar aan de schepping. Hij heeft ons gemaakt en niet wij (psalm 100). Als dat niet waar is, dan verzoek ik u om verder de Bijbel dicht te laten en zonder God te leven en uw enige troost in leven en in sterven te zoeken in de evolutieleer. Als dat wel waar is (en dat is wat God van Zichzelf getuigt in de Bijbel) dan is dat voldoende bewijs. Of kent u iemand anders die in staat is door slechts te spreken een wereld te scheppen? 

Nu is deze grote, almachtige, heilige en rechtvaardige God (OT) zo bewogen met de mens die bij Hem weggelopen is, dat Hij hem achterna komt (Gen. 3) om hem terug te brengen. Ja dat God Zelf zorgt voor het wegdragen van de rechtvaardige straf die wij verdiend hebben. Door Christus (NT). 

Dat brengt ons bij vraag 1. Als Jezus niet de Zoon van God is, dan is Johannes 17 onbegrijpelijk: want daar bidt Jezus tot God als “onze Vader” en zegt dat Hij voleindigd heeft het werk dat God Zijn Vader Hem had opgedragen te doen (vs. 4). In datzelfde tere, vertrouwelijke en eerbiedige gebed zegt Jezus: “Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus Die Gij gezonden hebt” (vers 3).

Beste vraagsteller, er zou nog wel een heleboel meer te vertellen zijn waaruit zou kunnen blijken dat die puzzelstukjes echt bij elkaar horen en, wanneer ze op de juiste plek komen te liggen, samen één prachtig geheel vormen, al zien sommige stukjes als je ze op zichzelf bekijkt, er grillig gevormd uit. 

Ik hoop u hiermee een kleine handreiking gedaan te hebben, maar ik raad u ook aan om contact te zoeken met uw wijkpredikant, wijkouderling of een goede vriend die u hierin verder kan onderwijzen. U moet in elk geval niet uw idee van wat een Vader zou moeten zijn vooraf projecteren op God om daarna te kijken of de Bijbel wel klopt met uw verwachtings-plaatje. Dat is de verkeerde volgorde. Laat de Bijbel zelf mogen vertellen Wie God is en hoe Hij is. En dat wordt het juist een wonder dat die strenge rechter tegelijk een liefdevol Vader is, en de God Die moet toornen over de zonde, ze uit genade om Christus’ wil vergeeft, voor een ieder die gelooft. 

Ik wens u Gods zegen.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Korving ging in november 2021 met emeritaat.

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

3 reacties
Lecram
14-01-2017 / 17:29
Ik herken de vragen van de vragensteller. Ik heb die vragen ook gehad, en ondanks wat ik allemaal heb meegemaakt, kunnen die vragen je enorm depressief maken.

Wat ik ontdekt heb is dat de voornaamste reden van die gedachten is: gebrek aan kennis. Kennis van het Woord van God en kennis van de achtergronden.
Ik heb toen ik in die crisis zat me verdiept in waar ik nu eigenlijk in geloofde. Ik wilde niet meer geloven omdat ik het van mensen zo had gehoord, maar het zelf onderzoeken. Het resultaat is: ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat de God van zowel het oude en het nieuwe testament dezelfde God is en een God is die LIEFDE is. En ook dat de bijbel 100% waar is.

Het is erg belangrijk om de bijbel te zien als één geheel, waarbij het oude testament de basis is. Het nieuwe testament is als het ware de bril waarmee wij naar het oude testament kijken. In Jezus kijken wij God in Zijn hart.

Ik heb veel gehad aan de animaties van The Bible Project (Google daar maar op), maar ook de schitterende bijbelstudies van Peter Steffens op www.petersteffens.nl

Gods zegen!
Omega
15-01-2017 / 13:40
Lecram heeft helemaal gelijk. God is volmaakte liefde, ook in het OT. Zelfs in Zijn bedreigingen, toont God Zijn liefde en genade. Juist ook in Zijn waarschuwingen (lees Jes., Jer. en de kleine profeten) biedt Hij steeds weer Zijn genade aan, aan een ieder die maar wil. Hij vraagt slechts één houding van ons: gehoorzaamheid (dat is geloof in Christus). Ds. J. Westerink (ook verbonden aan deze site), heeft een prachtig boekje geschreven over Jona. Wie dat leest beseft dat er geen verschil is tussen de God van het OT en het NT.
Sammie2016
16-01-2017 / 11:10
Lieve zus,

Allereerst zegt de Bijbel over zichzelf in 2 Timotheüs 3:16-17 dat het door God geademd of geïnspireerd is lees maar ..
.. De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.

Dus je kan er van op aan dat God verantwoordelijk is voor alle 66 boeken, een brief aan jou en mij en aan de gehele mensheid van onze lieve hemelse Vader.

Onze hemelse Vader, Jahweh, en zijn zoon Jezus Christus lijken heel veel op elkaar omdat Jezus altijd doet wat de Vader behaagt.
Jezus zei van zichzelf in Johannes 5:30: „De Zoon doet niet zijn eigen wil, maar de wil van de Vader.”

Jesaja 9:6-7: Jezus’ geboorte als mens aangekondigd.
Jesaja 53: lijden en dood van Jezus voorzegd.
Jesaja 7:13: Jezus=mensenzoon
Spreuken 8: Jezus= personificatie van wijsheid en hij is de meesterwerker.

Dit zijn slechts enkele verwijzingen naar de zoon van God in de Hebreeuwse geschriften, er zijn er veel meer.

De zoon van God kreeg natuurlijk pas bij de aankondiging van zijn geboorte door de engel Gabriël de naam Jezus (=Jahweh is redding).
Daarom wordt in de christelijke Griekse geschriften de focus gelegd op Jezus, zijn bediening en Gods koninkrijk onder Jezus’ bestuur.

‘s Mensen redding komt dus van de Almachtige God op basis van het volmaakte offer van zijn zoon Christus Jezus, de gezafde van Jahweh.
Daarom moeten we actief Jezus belijden ..
Johannes 3:16 Want God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.

Succes met jouw zoektocht.

Terug in de tijd

Ik ben een eind dertiger die als begin twintiger overtuigd belijdenis van mijn geloof heb afgelegd in een reformatoris...
2 reacties
14-01-2022
Aan een dominee van de Ger. Gem. Eerlijk gezegd zit ik helemaal vast voor mijn gevoel, ik weet echt niet meer wat ik doe...
geen reacties
13-01-2022
Ik ben een vrouw van 24 en ik ben altijd heel snel beïnvloedbaar. Een 'kneedbaar' typje, om maar even zo te zeggen. Ik b...
geen reacties
14-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering