Bidden van de Heere Jezus en de Heilige Geest

Ds. J.J. Tigchelaar / 1 reactie

05-01-2017, 15:28

Vraag

Wie bidt er voor ons? Jezus en de Heilige Geest? Of hebben ze toch allebei een andere rol als het om het gebed gaat?

Antwoord

1. Het gaat hier om de woorden van Christus, zoals die in de Evangeliën zijn opgetekend, dat Hij namelijk voor ons tot de Vader bidt. Bijvoorbeeld in Johannes 17. En daarnaast om wat Paulus schrijft aan de Romeinen (8:26): “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” En in Hebreeën 7:25: “Daarom kan Hij (Jezus Christus) ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te bidden.”
 
2. Beiden bidden dus voor ons, maar wel met een andere rol. Het verschil zit in het woordje “voor”, dat minstens twee betekenissen kan hebben. Wanneer de Heere Jezus voor (= ten gunste van) de gelovigen bidt, is Hij de Middelaar, Die bij de Vader voor hen pleit op grond van Zijn verzoeningswerk aan het kruis. De Heilige Geest bidt voor (= als helper) ons als ons de woorden en/of gedachten te kort schieten. Hij brengt onze onvolkomen gebeden op de rechte wijze bij de Vader, niet als Middelaar, maar als helper of vertolker. Als kleine kinderen of dementerende ouderen niet echt weten hoe of wat te bidden of kunnen bidden, kan en wil de Heilige Geest hun diepste noden, behoeften  en vragen vertolken in het gebed tot de Hemelse Vader. Wat een zegen!

3. Laat me met een voorbeeld proberen dit nog duidelijker te maken. Iemand heeft een geweldige schuld die hij nooit zelf zal kunnen betalen. Dan komt voor de rechtbank iemand voor hem pleiten door aan te bieden de hele schuld te voldoen. (Dat valt te vergelijken met Jezus Christus.) Wanneer de rechter vraagt wat de gedaagde nog wil aanvoeren kan die niet uit zijn woorden komen. Dan biedt een ander aan voor hem te spreken. Zo werkt de Heilige Geest.

4. Onze vragen en gebeden moeten op Christus’ bevel altijd tot de Vader gericht zijn. Wij bidden tot de Vader in de Naam van Christus. Wij aanbidden Christus wel, in lofprijzing en dankbaarheid. Maar in de Bijbel vinden we niet dat we onze vragen (om tijdelijke of eeuwige noden) en gebeden tot Hem moeten richten. Evenmin dat we onze gebeden tot de Heilige Geest moeten opzenden. Het laatste couplet van de Avondzang, achter de berijmde Psalmen, vindt dus geen steun in het getuigenis van de Bijbel en ook niet van de Belijdenisgeschriften.

5. Wij bidden niet tot de Geest, maar vragen de Vader om de Geest. Ook zouden we na het gebed dat Christus ons geleerd heeft, het Onze Vader of Gebed des Heeren (Mattheüs 6: 9-13) moeten besluiten met de woorden: “Wij bidden U dit in de Naam van onze Heere Jezus Christus.”  

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

biddenHeilige Geest
1 reactie
3Sophie
09-01-2017 / 23:55
Bidden tot de Vader en niet zozeer tot de Heere Jezus, wel lofprijzing. Maar je neemt toch de toevlucht (steeds weer) tot de Heere Jezus met al je zonden en met de vraag om vernieuwing? Of moet je dat dan toch aan de Vader vragen?? Tot Hem je ter genezing wenden, ik dacht tot de Heere Jezus. Misschien kunt u dit nog iets nader uitleggen. Ik ben overigens niet de vraagsteller..

Terug in de tijd

Als een kerkenraadslid uit de Ger. Gem in Ned. (binnen verband) vertrouwelijke informatie verspreidt uit het verleden en...
1 reactie
05-01-2010
Ik ben bijna een jaar getrouwd en voor mijn man zijn werk een heel eind van mijn ouderlijk huis gaan wonen. Gelukkig heb...
4 reacties
05-01-2013
Als je tussentijdse bloedingen hebt en het gevoel dat je blaasontsteking hebt, kan dit dan te maken hebben met psychisch...
geen reacties
05-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering