Belijdenis doen bij Hersteld Hervormden

Redactie Refoweb / 16 reacties

09-12-2016, 07:59

Vraag

Als je het belijdenisformulier leest zou je denken dat je eerst bekeerd moet zijn voordat je hier echt “ja” op kunt zeggen. Hoe moet ik dat zien als Hersteld Hervormd dooplid? Is het juist om zonder bekering geen belijdenis te doen? En wat is het verschil tussen belijdenis doen in de Ger. Gem en belijdenis doen in de HHK? Bij de Ger. Gem. moet je automatisch belijdenis doen als je trouwt, bij de HHK is dat niet verplicht. Wat zijn de precieze verschillen?

Antwoord

Onder de tag 'belijdenis' staan zo'n 150 artikelen over dit onderwerp. Daar staat ook veel informatie over jouw vraag bij.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

16 reacties
passantje
09-12-2016 / 09:32
Je geeft in feite zelf al het antwoord , Ja , in feite kun je geen belijdenis doen als onbekeerde , want belijdenis doen van het geloof geeft ook toegang tot het avondmaal.
Maar helaas zien we ook dat velen ( mijzelf incluis) belijdenis doen met hun verstand (een verstandelijk geloof) , maar dit is dus geen belijdenis wat je met je hart doet en zodoende ontstaat er inwendinge kerkleden(bekeerde belijdenismensen) en de uitwendinge kerkleden ( mensen die wel belijdenis hebben gedaan maar met hun verstandelijk geloof) en dan bestaat er ook nog een historisch geloof om het nog ingewikkelder te maken.
En hier zit nu juist de crux , hoe doe je belijdenis , doe je dat op grond van een waar zaligmakend geloof of doe je dit op grond van je verstand , och het hoort erbij en ik ga altijd naar de kerk , ik wil onderhand toch ook wel van die catechesatie af enz. enz.
Ik wil je wel bekennen dat ik vroeger belijdenis hebt gedaan op mijn verstandelijk geloof , wat mij nu nog altijd opbreekt , ik ben ook geen avondmaalsganger al heb ik dat recht wel verkregen met het belijdenis doen , maar ik besef heel goed dat verstandelijk geloof nog lang geen waarachtig geloof is wat in je hart leeft (denk eens aan die 5 wijze en 5 dwaze maagden, allemaal zeer gelovig ,wij zouden zo zeggen , zij kunnen allemaal belijdenis doen, keurige godsdienstige meisjes , totaal geen geloofsonderscheid , maar toen het er op aan kwam , was toch de helft onbekeerd , konden dus wel de schijn ophouden van zeer gelovig te zijn , terwijl het geloof niet in hun hart zat, en waar horen wij , ik en u bij ?? ), dus in feite heeft de kerk alleen een kerklid aan mij die mee helpt om de kerk in stand te houden , want als dit door alleen de echte bekeerde avondmaalsgangers zou op gebracht moeten worden zou ook niet kunnen. ik heb wel eens gehoord van mijn bekeerde oma dat een kerk niet zonder uitwendige kerkleden kan , maar dat het wel erg is dat de onbekeerdheid nog blijft.
Het is zaak om daar werk van te maken voordat we voor eeuwig verloren gaan zei mijn oma .

En wat betreft het verschil van belijdenis doen in de HHK of GG ?
In de HHK doe je belijdenis van je geloof en bij de GG doe je belijdenis van waarheid , in de GG erkennen ze dus ook niet de belijdenis van geloof, als HHK lid zul je belijdenis over moeten doen als je naar de GG over zou willen gaan.
Daarom kun je ook nooit meer kritiek hebben in de GG omdat je belijdenis gedaan hebt dat in deze GG DE waarheid is en wordt kritiek niet getolereerd .
Dit heb ik voor jaren terug van een oud ouderling (is reeds allang overleden)van de GG gehoord , die zelf het er ook niet mee eens was dat de GG dit zo deed , maar kon zelf ook geen kritiek leveren ( het zal misschien van gemeente verschillen )
Omega
09-12-2016 / 11:03
@passantje Mooie uitleg. Een kleine nuance. Bij de Ger. Gem. doe je ten diepste belijdenis van de leer. Als het de (enige) waarheid zou zijn, dan hebben andere kerkgenootschappen een probleem ;-)
passantje
09-12-2016 / 11:45
@omega

u schrijft ¨ ten diepste van de leer ¨ Ten diepste , maar je kun toch van een leer geen belijdenis maken ?? Je gelooft in God of je gelooft niet in God en daar doe je belijdenis in , je belijdt ten overstaan van de Heere , kerkenraad en gemeente openlijk dat je voor God kiest , dat je (als het goed is) dit van harte wil belijden om je leven in te richten naar Gods geboden en daar van harte naar te leven , maar ik zou nooit een leer kunnen belijden , want die kan verschillend zijn (dus zodoende moet je wel bij dezelfde gemeente blijven , want ga je naar de andere gemeente ook binnen de GG kan de leer toch iets verschillen en daar heb je dan weer geen belijdenis van gedaan (even kort door de bocht gezegd), maar heel je hart geven aan de Heere en dat openlijk belijden is m.i. heel wat anders dan dat ik bij een kerkgenootschap belijd dat daar de leer goed is want dat wil nog helemaal niet zeggen dat mijn hart goed is om belijdenis te kunnen doen .
Ik ben als jong meisje vroeger veel in de GG geweest (een predikant die daar doordeweeks preekte sprak mij byzonder aan) , maar ik zou nooit en tennimmer daar belijdenis in kunnen doen , ik belijd mijn geloof in ¨ Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon,
onze Heere ¨ daar doe ik belijdenis voor en hoe de leer gebracht wordt is weer een heel ander verhaal , daarom zou ik kan zelf persoonlijk nooit een belijdenis van waarheid/ leer kunnen doen , het gaat toch niet om de kerk of de waarheid of de leer ?? Het gaat er toch om hoe wij persoonlijk de Heere in ons hart beleven ? . Er zal toch straks bij onze dood niet gevraagd worden of we wel de goede leer aangehangen hebben en of we wel belijdenis gedaan hebben van deze goede leer ?? Want we kunnen heel ons leven in de kerk doorgebracht hebben en die goede leer gehoord hebben , maar daar kunnen we de hemel toch niet mee verdienen ?? Het moet in ons hart beleeft en doorleeft worden en dan worden we gewillig gemaakt door de Heere zodat we niets en dan ook niets liever willen dan dicht bij de Heere leven en daar doe je dan van harte belijdenis voor , mijn inziens
Marisa
09-12-2016 / 13:12
Wat zal de Heer van jou willen weten als je Hem ontmoet?
Hij zal willen weten of je in Hem en in Zijn offer voor jouw zonden (ja, de jouwe, heel persoonlijk, ga jezelf maar na...) hebt geloofd - en om dat geloof, dat 'weten', kun je bidden - en of Hij, na je bekering, steeds meer Heer en Meester van jouw leven heeft mogen zijn.
pannenkoek
09-12-2016 / 14:40
Volgens mij staat er in één vd belijdenis vragen vd GG
'...... van de leer alhier geleerd' Deze vragen kun je dus in iedere kerk stellen, De leer die je hier geleerd hebt.

En hoezo 'automatisch belijdenis doen als je trouwt?' weet ik niks van.
Het is wel zo dat als je je kind wil laten dopen je zelf belijdenis gedaan moet hebben. Als je zelf de verantwoordelijkheid vd doop niet op je wilt nemen, (belijdenis doen) hoe kun je dan je kind christelijk opvoeden? Dat zit er wel achter.
Lecram
10-12-2016 / 02:04
@passantje: Tsja, het is ingewikkeld geworden, maar of dat ooit zo bedoeld is?
Mooi verhaal, dat je belijdenis moet doen met je hart, maar je zegt erg weinig daarmee. Je hart is gewoon een pomp, die je bloed rondpompt. Daar doe je geen belijdenis mee.
De bijbelse betekenis, met je hart, betekent met je gehele verstand! een bewuste (hartelijke!) keuze maken, waar je ook naar leeft met je hele bestaan. Je verstand wordt niet uitgeschakeld. Sterker nog, Paulus heeft het in Efeze 1:18 over verlichte ogen van het verstand! en in 4:18 over een verduisterd verstand.

Je kunt je hele leven wachten tot je hart ook nog eens mee gaat werken, maar dan kan je wachten tot je een ons weegt. Het gaat er om dat we ervoor kiezen om niet meer onszelf, maar Christus te leven. Dat begint bij je verstand. En als je gelooft dan brengt Christus alles mee. Dat is niet een mystiek gebeuren, maar een levenskeuze die je maakt.
passantje
10-12-2016 / 13:39
@ Lecram

In Zondag 7 vraag en antwoord 21 staat wat een echt waar geloof is en inhoud

vraag 21
Vr. Wat is een waar geloof?
Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis,
waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft,
maar ook een vast vertrouwen,
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt,
dat niet alleen anderen,
maar ook mij vergeving der zonden,
eeuwige gerechtigheid en zaligheid
van God geschonken is,
uit louter genade,
alleen om der verdienste van Christus wil

Dus niet alleen het verstandig beredeneren en op ons eigen toepassen , maar ook een vast vertrouwen hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt , en daar ontbreekt het nu vaak juist aan , wij willen vaak zelf aan het werk en menen dat we door dit te doen en dat te doen of te laten er wel zijn , maar de Heilige Geest zal door het evangelie in ons hart gaan werken en dat bedoel ik met een geloof alleen met je verstand , dat is te kort , verstandsgeloof alleen is niet zaligmakend
In Spreuken 3 : 5 staat: ¨ Vertrouw op de Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken."
Lecram
10-12-2016 / 13:58
@passantje: als je antwoordt, dan moet je:
- consistent zijn in je antwoorden
- goed lezen wat de ander schrijft.

Je maakt in je eerdere reactie een tegenstelling tussen verstand en hart. In je laatste reactie heeft het verstand wel degelijk een rol. Dus: speelt het verstand nu wel of niet mee?
De HC zegt in ieder geval van wel.

Spreuken 3:5 sluit perfect aan wat ik schreef: je leven moet CHRISTUS zijn en Hij brengt alles mee, óók de leiding en werking van de Geest. Dus niet je verstand is de grond van je behoud, maar Christus, en Hij alleen. Moet je daarop wachten? NEE, daar is geen enkele grond voor in de bijbel om daarmee te wachten. Dat is een beslissing die je vandaag nog kunt maken. In eigen kracht? Dan gaat het inderdaad fout, maar als je bidt om de Geest, je schuld belijdt en gelooft in Jezus, zál je Hem ontvangen.
M71
10-12-2016 / 15:10
Ik ben idd blij dat ik niet zelf die keus hoef te maken want dan kwam er niets van terecht!
"Het is God Die in u werkt, beiden, het willen en het werken, naar Zijn welbehagen!
Lecram
10-12-2016 / 15:30
@M71: ik vrees voor je als je niet die juiste keuze maakt in je leven. Een ander kan die keuze niet voor je maken, het is een persoonlijke zaak.
passantje
10-12-2016 / 16:03
@Lecram

Kijk je kunt je verstand niet uitschakelen , dus speelt verstand op die manier mee , maar zegt Spreuken 3 :5 : steun op uw verstand niet.

Dus het verstand speelt hierin een ondergeschikte rol , je mag er niet op steunen
Omega
10-12-2016 / 18:42
De Bijbel spreekt van verlichte ogen van het verstand (Ef. 1:18). Dat is een combinatie van verstand, wil, verlangen en liefhebben.
Lecram
10-12-2016 / 19:21
@Omega: zijn we het wéér met elkaar eens. Het moet niet veel gekker worden ;)
M71
11-12-2016 / 09:20
Maar dat verlichte verstand moet gegeven worden, dat hebben we niet van onszelf!
Lecram we zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dus niemand zal die keuze kunnen maken. Jij vreest voor allen die niet die keus maken maar ik vrees voor hen die zelf de keus maken. Ik vrees dat God zal zeggen: ga weg van Mij want ik heb u nooit gekend.
Het is een discussie die bij veel vragen op Refoweb weer naar boven komt omdat hier toch verschillend over gedacht wordt. Laten we dan maar respect voor elkaar mening hebben en voor elkaar bidden!
Allen straks een gezegende dienst toegewenst!
Omega
11-12-2016 / 13:12
@Lecram Ja, dit gaat niet goed. Ik heb me tot nog toe weten in te houden door je niet eerder te complimenteren voor je bijdragen ;-)

@M71 Ik vermoed dat we het er ten diepste wel over eens zijn dat geloof en 'verlicht' verstand door Gods Geest gewerkt en versterkt worden. De verschillen van inzicht lopen vaak uiteen in de visie op de heilsorde, oftewel in de aanbieding van het heil.
Sammie2016
12-12-2016 / 07:50
De ware God toetst harten. Hij beoordeelt ons niet zo zeer op de dingen die we zeggen maar ziet wat er in ons binnenste is, ons hart of wel "de persoon die we werkelijk zijn".

Ook zal uit onze werken blijken of onze belijdenis (dat we Christus willen navolgen en Jahweh aanbidden) waarachtig is.
Romeinen 10:10 zegt ..
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men
tot behoud.

"Wat belijden we dan als christenen of maken we openbaar bekend?".
Dat wat Jezus onze heer is begonnen namelijk "het goede nieuws van Gods koninkrijk" (Mat 24:14, Mark 10:13, 1Tim 1:11, etc etc).
Dat houdt tevens in (Joh 17:6,16) Gods naam bekend maken, prediken/evangeliseren, mensen onderwijzen in de Bijbel, discipelen voor Jezus maken.

Terug in de tijd

Ik ben een jonge getrouwde vrouw en heb problemen met seksualiteit. Ik ben bij mijn bevalling flink uitgescheurd. Nu heb...
geen reacties
08-12-2008
Wij zijn een jong getrouwd (2,5 jaar) stel, geen kinderen. Onze relatie is op zich heel goed. We kunnen samen erg lachen...
9 reacties
08-12-2009
Ik ben verliefd op een jongen die niet van onze kerk is. Mijn ouders weten er van. Ze zijn er heel erg op tegen dat wij ...
geen reacties
08-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering