Geen voorstander van preken luisteren via internet (2)

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

03-08-2016, 13:22

Vraag

Het antwoord van ds. Schreuders 'Geen voorstander van preken luisteren via internet' heeft mij verdriet gedaan en veel vragen opgeroepen. Deze zijn niet als aanval bedoeld, maar worden vanuit oprecht verdriet over het kennelijk afbakenen van verkondiging en de achterdocht over het gedrag in de eigen gemeente gesteld: Ds. Schreuders geeft aan dat uitzenden via internet niet nodig is, “aangezien men via opnames van preken ook het Woord kan laten klinken als men verstoken is van kerktelefoon of andere middelen.” Heeft de dominee ook gedacht aan mensen in het buitenland die verstoken zijn van kerktelefoon en niet méér tijd in de auto dan onder het Woord willen zitten en dus internet als zegen ervaren, omdat het: a. bijna onbegonnen werk is om opnames te bestellen en tijdig te ontvangen aangezien deze soms lange tijd onderweg zijn en b. het fijn is om ook de kinderen mee te geven hoe het er in de kerk in Nederland aan toegaat? (zoals bij ons lange tijd het geval is geweest).

De preek zou op de eigen gemeente, die de dominee dient, toegespitst zijn en evenals de mededelingen en niet voor mensen van ‘buitenaf’ bedoeld zijn. Loopt men niet iedere zondag het risico dat een toehoorder van buitenaf in de kerkbank aanschuift? Hoe leest de dominee dan de brieven van Paulus waarin ook specifieke problemen in specifieke gemeenten worden besproken? Zou het  wellicht mogelijk zijn om alleen de verkondiging van het Woord uit te zenden om zo mensen met het Woord te bereiken en de mededelingen en voorbede niet voor uitzending beschikbaar te stellen zoals in meerdere gemeenten het uitzendingsbeleid is? Is het niet zo dat de angst voor “uit het verband gerukte kwesties” die vragen oproepen, en mogelijk tegen de prediker worden gebruikt, niet van alle tijden zijn? En heeft de Heere God ons in Zijn Zoon de Heere Jezus niet voorgeleefd hoe te reageren op dit soort kwesties/strikvragen die Hem voorgelegd werden? Zijn wij niet geroepen om, in welke situatie dan ook, te getuigen?

Hoe moet ik het “shopgedrag” in het licht van de komende vakantieperiode (een periode van shoppen bij uitstek) zien? Is het advies dan om in deze periode minder persoonlijke mededelingen te doen en algemener te preken aangezien het risico van toehoorders van buitenaf verhoogd is? Zou de dominee in overweging willen/kunnen nemen een preek te wijden aan shopgedrag en het oordelen over een predikant als tegenwicht tegen de tendens die de dominee qua internetgedrag onder gemeenteleden vaststelt blijkens zijn antwoord van 4-7-16  i.p.v. de (virtuele) poorten van de voorhof der heidenen die onze kerk is, gesloten te houden en zo een ieder die niet in de kerkbank zit op dat moment, verstoken te laten zijn van het, vanuit deze voorhof,  zicht op het Offer van de Heere Jezus Christus ons aangeboden in Gods Woord en de priesterlijke zegen waarmee de dominee tijdens zijn intrededienst zijn bediening (in Urk) is begonnen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Refoweb is volgens mij niet bedoeld als een discussieforum, maar als een soort vragenrubriek. Op het gevaar af, dat het nu wel een soort discussieforum gaat worden wil ik toch kort reageren op de reactie van de vragensteller. Hij/zij roept meer vragen dan dat ik beantwoorden zal, want de ene vraag staat aan de andere geregen.

Veel verdriet over mijn antwoord behoeft er volgens mij niet te zijn. Ik wil noch mensen van het Woord verstoken laten noch ben  ik een bangerik die vrees dat ik toehoorders uit mijn eigen gemeente verlies. Dat is mij in andere reacties wel in de schoenen geschoven, maar het tegendeel is waar: ik heb veel  meer luisteraars uit andere kerken dan dat er van mijn gemeenteleden elders shoppen. Mijn betoog was dus bepaald geen eigenbelang.

Jij noemt een aantal voorbeelden van mensen die profijt kunnen hebben van het luisteren naar iedere preek van iedere dominee. Dat is betrekkelijk. Er zijn mogelijkheden genoeg waar ter wereld ook om niet verstoken te hoeven zijn van het Woord des Heeren in  gesproken of geschreven vorm. Twintig jaar gelden had men zelfs niet anders!!!!! Het is trouwens  voor vakantiegangers ook niet verkeerd om eens een dienst elders te bezoeken en dat hoeft niet per se een Nederlandstalige dienst te zijn. Het is voor gemeenten in het buitenland ook wel eens een bemoediging vakantiegangers in hun diensten te ontvangen. Het verruimt ook hun en onze  blik. Dat even terzijde. Mensen uit de eigen plaats of regio kunnen vaak bij de kerkenraad  een codering aanvragen mee te mogen luisteren. Dat gebeurt ook in veel kerken, die hun preken niet op internet zetten maar een eigen gesloten systeem hebben. Ik houd dus vol, dat niemand en dan ook niemand van het Woord verstoten hoeft te zijn waar ook ter wereld.

De nadelen zijn echter groot en dat herhaal ik. Het maakt mensen kieskeurig, het is slecht voor de betrokkenheid bij de eigen gemeente, het benadeelt de privacy van de plaatselijke gemeente enz. Ik heb het allemaal al genoemd. Bovendien is het niet denkbeeldig, dat in de toekomst uitspraken van predikanten vanaf de kansel gedaan bijv. over de homosexuele praxis of over de positie van de vrouw zomaar tegen hem gebruikt kunnen worden. Iedereen kan namelijk meeluisteren en daar kunnen ook mensen bij zijn die andere motieven hebben dan heibegeerte.  

Ik sluit hierbij wat mij betreft de discussie. De standpunten zijn helder en ik heb er niet meer aan toe te voegen.

Ds J.L.Schreuders, Urk

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

internetkerkdienst
geen reacties

Terug in de tijd

Beste (huis)arts. Ik ben een man van 33 jaar en heb een heel vervelend probleem. Al enige jaren heb ik last van nadruppe...
1 reactie
02-08-2014
Voor iemand uit de Ger. Gem. Rond de tijd van de middelbare school, had ik het best moeilijk met het geloof. Eigenlijk w...
geen reacties
02-08-2013
Ik ben sinds vier maanden getrouwd met een weduwnaar. Ik ben 31 jaar en hij is 26 jaar ouder. Nu, na vier maanden huweli...
6 reacties
02-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering