Geloof alleen

Dr. C. A. van der Sluijs / 4 reacties

18-06-2016, 10:06

Vraag

Wat me opvalt als ik het NT lees is dat Jezus uitsluitend over het geloof spreekt en dit waardeert. Niemand wordt afgewezen met een vraag van: hoe staat het met je zondenkennis, is dit wel oprecht, zit dit wel diep genoeg? De Moorman mocht met de belijdenis dat hij geloofde dat Christus de zoon van God is, gedoopt worden (van ganser harte). Jezus zegt Zelf: wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven enz. Pijnigen we onszelf niet telkens teveel met onze twijfels? Doen we God en onszelf hier geen groot verdriet mee? Als we Christus nodig krijgen, gaan we onze toevlucht tot hem nemen en is/wordt er geloof gewerkt.

Ik wil graag zekerheid hebben. Heb soms het idee dat de kerk en de aanverwante prekenboeken een hele leer om de Bijbel heen bouwen, waardoor het geloof meer op hogere wiskunde gaat lijken. Die ervaring heb ik niet als ik de Bijbel lees. Ik wil niet rebels zijn en ga graag naar de kerk, maar het is voor mijn gevoel telkens tegenstrijdig. De eeuwigheid is er wel mee gemoeid!


Antwoord

Het gaat om het geloof alleen. Natuurlijk is het waar wat je zegt. Zo zegt de Bijbel het en zo zegt de Reformatie dit. Maar de ellende is dat wij zo onwaar zijn van nature. Word er maar eens wijs uit: wat bedoel ik en wie bedoel ik en hoe bedoel ik het eigenlijk? Wil ik vroom worden zonder God en buiten God? Dat kan! Wil ik zalig worden zonder de verzoening met God? Dat kan een mens soms willen, ja. Zowel rechts als links in de kerk. Je houd het niet voor mogelijk hoe gemeen we zijn. En oneerlijk met een rechtzinnig gezicht.

Al deze mogelijkheden beschrijft de Bijbel wél. Denk maar aan de gelijkenis van het zaad in de akker in Matth. 13. Een deel van het zaaisel viel bij de weg en de vogels hadden het snel weggepikt. Een deel van het zaad valt op een steenachtige aarde, er kwam snel iets boven de grond, maar het had geen diepte van aarde, en het verdorde. Weer een ander deel valt onder de doornen en deze verstikten het opkomende uitspruitsel. En weer een ander deel van het gezaaide zaad valt in goede aarde en gaf vrucht. Minder of meer, maar wel vrucht. In het NT spreekt Jezus vaak over geloof, maar lees dit dan wel in zijn verband.

Je hebt gelijk dat er soms heel veel om het Bijbelse geloof is heen gegroeid in de traditie van de kerk, zodat het eigenlijke geloof verstikt, zowel in de Roomse Kerk als in de kerken van de Reformatie. Zeker waar, ongelooflijk waar, vreselijk waar. Doorgaans weet dan de prediker zelf niet goed wat geloof is. En deze predikers kom je niet alleen tegen bij wat wij evangelische mensen noemen, maar net zo goed bij rechts en uiterst rechts reformatorisch. Word er maar eens wijs uit! Geen doen aan. Soms één grote Babylonische spraakverwarring!

Het gaat er gewoon om of je oren aan je hoofd hebt. Matth. 13:9: “Wie oren heeft om te horen, die hore.” En blijkbaar kun je dus ook oren hebben, die niet horen. Als je dat wél hebt, dan gaat het je om God en om Jezus! Zo eenvoudig is dat. Maar nu heb ik tegelijkertijd gezegd dat er dan bij jou goede aarde is (Matth. 13:8), omdat dan de prediking van de verzoening met God in Christus blijkbaar in goede aarde valt. Maar dit geconstateerd hebbende, hebben we het dan tegelijk over een groot wonder! Want van nature valt deze prediking nooit in goede aarde bij ons. Daar is het ontdekkende en bedekkende werk van de Heilige Geest voor nodig. En op Hem zit niemand van nature te wachten.

Daarmee is de cirkel weer rond. En je komt er nooit uit tenzij er een kruis doorheen gaat. Het kruis van Jezus Christus. En daar zitten we al helemaal niet op te wachten. Daarom is onderscheidende prediking onmisbaar en uiterst noodzakelijk. En dan gaat het om een schriftuurlijk-bevindelijke prediking. En dat is het nou juist net niet wat wij er vaak van gemaakt hebben. En wij hebben er wat van gemaakt in de kerk in ons land. Overal. Daarom gaat het inderdaad om de eenvoud van het geloof. En God maakt Zijn kinderen eenvoudig. Maar dat is wat anders dan simpel. Zo eenvoudig ligt dat. Omdat God eenvoudig is. Maar wij zijn het niet, dat is het probleem. Totdat God er bijkomt.

Moet je daar dan op wachten? Ja en nee. Wie dit niet snapt, verstaat het niet. Heel eenvoudig!

Met vriendelijke groet, 
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

geloof
4 reacties
Johnvb
18-06-2016 / 10:59
Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart;
Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: Mijn ziel, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?

Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân
Van ’t Lam, met de zonden der wereld belaân,
Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk,
'k stond blind, en van verre, in mijzelven zo rijk.

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer:
Ik weende om de pijn van mijn lijdenden Heer,
En dacht er niet aan, dat ik-zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,
Toen werd in mijn ziele de vreeze gewekt.
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed:
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!

Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;
Hij heeft mij verlost van het vonnis der Wet;
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij:
Ik boog me, en geloofde, en mijn God sprak mij vrij.

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
Dat Christus-alleen mijn gerechtigheid is!
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,
Nu neemt mij geen satan de zegenkroon af!

Nu reis ik getroost onder ’t heiligend kruis,
Naar ’t erfdeel daar Boven in ’t Vaderlijk huis:
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn:
Gestorven voor mij! Zal mijn zwanenzang zijn!


Robert Murray M’Cheyne heeft het ook ondervonden: Ik vluchtte tot Jezus, Hij heeft mij gered. Ik boog me, en geloofde en God sprak mij vrij!

Zie, zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt.

Alleen het zien op de koperen slang bracht genezing en gaf het leven.
Alleen het zien op Christus brengt vergeving en geeft het eeuwige leven!

Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden!
Duuk
18-06-2016 / 17:33
De verwarring is niet alleen rondom geloof en twijfel, maar nog veel meer wat geloof nu eigenlijk is. Uit de gehele bijbel wordt duidelijk dat geloven niet zozeer een met het verstand instemmen van de waarheidis , maar het geloof is juist een uiting van gehoorzaamheid aan God, om onze lichamen aan Hem te wijden als een levend offer. Daarvoor heeft Jezus Zijn leven gegeven, zodat wij in een nieuw leven, als een nieuwe schepping, weer God kunnen behagen. Daarbij gaat het er niet om dat wij naar de hemel gaan of zo, maar het gaat om het leven hier en straks op de nieuwe aarde. Maar daarvoor worden we hier, in dit leven, voorbereid, door Hem.
11_10
18-06-2016 / 21:51
Vraagsteller,

Ik denk dat je een teer punt aanstipt. In de Gods woord worden er zaken letterlijk gezegd, maar gaat het naar mijn idee ook vaak om het principe, de gedachte erachter. In de kerken zijn er allerlei manieren bedacht om dit zo simpel mogelijk te verwoorden richting het publiek, jij en ik. Logisch, maar er kunnen daardoor ook afwijkende gedachtes insluipen. Ik heb ook mijn eigen gedachtes over de uitleg van de bijbel, maar dat mag niet leidend zijn. Bid dat God jouw gedachtes vervult met gedachtes van God.

Lees wat God tegen je zegt en ja, dan vraagt God van jou dat je dit gelooft.

Enkele teksten die voor mij duidelijk spreken:
Markus 1: 14,15: En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De Tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

Johannes 11:25, 26
Jezus zei tegen haar (Martha): Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

1 Petrus 1: 3, 4, 5
Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
IceCream
23-06-2016 / 22:13
Luister eens naar deze vragen beantwoording. Deze vraag komt daarin best vaak terug en wordt heel helder beantwoord!
http://jijdaar.nl/files/1466694642gda2-17-06-16.mp3

Vragenbeantwoording begint ongeveer na 12 minuten. De vraag die jij hebt komt vanaf 19:17
Aanrader!

Terug in de tijd

In mijn tienerjaren las ik soms erotische verhalen. Nu ben ik bijna 34, maar ik voel me vaak heel zwak op seksueel gebie...
geen reacties
17-06-2008
Ik ben al een hele tijd bang dat mijn vrouw niet helemaal eerlijk tegen me is. Ze zegt dat ze wel eens duistere figuren ...
2 reacties
17-06-2019
Ik werk nu sinds een half jaar bij een winkel op zaterdag. Ik sta niet in de winkel maar doe de klusjes daarbuiten etc. ...
1 reactie
18-06-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering