Verkeerde beeld over uitverkiezing

Ds. H.H. Klomp / 15 reacties

11-03-2016, 16:52

Vraag

Wanneer ik bepaalde bijbelteksten lees, bekruipt mij steeds een angstig gevoel. Een paar teksten: “Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren; Hij ontfermt zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil; Niet een ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen; Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij.”

Mijn angst is deels te herleiden door het verkeerde beeld over uitverkiezing, bekering en geloven dat ik jaren heb meegekregen (GGiN-achtergrond). Zodra ik bijvoorbeeld het woord “uitverkiezing” hoor, gaan mijn haren overeind staan en word ik onrustig. Ik was vroeger altijd bang om niet uitverkoren te zijn. Ik weet dat de uitverkiezing in de Bijbel staat, maar het verwart mij. Ik blijf de uitverkiezing een lastig punt vinden, ook al weet ik dat ik een kind van God mag zijn. Soms denk ik de uitverkiezing te begrijpen, maar na korte tijd weet ik niet meer hoe het zit. Dit maakt het ook lastig voor mij om het aan anderen uit te leggen.

Ook de vraag “Wat als de Heilige Geest niet in iemand werkt, dan komt hij toch nooit tot geloof?” houdt mij bezig. Hoe moet ik hier mee om gaan? Hoe kan ik voorkomen dat ik terugval in mijn oude denkpatroon en God de schuld ga geven wanneer mensen om mij heen nog steeds niet geloven, ondanks de vele nodigingen? Hoe krijg ik een gezond beeld over deze kwestie?

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vragensteller, je zult die achtergrond altijd met je meedragen. De beste remedie tegen angstcomplexen wat dit betreft is een eerbiedige geloofshouding naar Gods Woord toe. De uitverkiezing is Bijbels, maar een verborgen zaak van God Drieënig. Die moet je ook bij de Heere laten. Zelf moeten wij als mensen ons houden aan het geopenbaarde Woord van God. En daarin nodigt de Heere zondaren tot de gemeenschap met Hem door geloof en bekering. Op dat Woord van Hem kun je aan. De HEERE bedriegt niet! “Hij houdt getrouw Zijn Woord!” Er staat zelfs dat Hij niet wil dat enigen verloren gaan maar dat zij allen tot bekering komen. Zie bijvoorbeeld 2 Petrus 3:9.

Je moet verder Bijbelteksten die spreken over het verloren gaan van veel mensen altijd in de context ervan lezen. De uitverkiezing is geen blokkade om zalig te worden, maar juist het geheim ervan. Doordat God uit de ganse verlorenheid van de mensheid de Zijnen heeft uitverkoren. En of je daarbij hoort, dat leer je als je een geloofsband krijgt aan de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Er staat zo mooi van Zijn Naam als een heilsprogramma: Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Matth. 1:21). Als een zondaar dat werk/die Heere niet leert kennen als Zaligmaker, gaat hij/zij daarom verloren. Daar kun je God nooit de schuld van geven. Zo van: U had me niet uitverkoren...! Dat is namelijk onze oerzonde van het Paradijs om God de schuld te geven van ons eeuwig ongeluk. Nee, voor wie verloren gaat geldt het ernstige woord: ge hebt niet gewild dat Ik Koning over u zou zijn!

Dus als heilzame remedie: houd je eerbiedig aan het geopenbaarde Woord van de Heere. En probeer niet op een rekenachtige manier in te dringen in de verborgen dingen van de Heere. We worden opgeroepen tot geloof in de Heere Jezus. En niet tot een wiskundige oefening om de uitverkiezing te begrijpen.

Groet en zegen,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

uitverkiezing
15 reacties
DeDwaler
12-03-2016 / 03:51
De uitverkiezing is heel eenvoudig de genade van God. Jezus zegt in Johannes 6:44: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag." Stel dat God niet Zelf actief zou meewerken in Zijn Woord (Lukas 5:1-11), dan zou er geen mens behouden worden. Kortom, als het heil van de mens zou afhangen, dan zou niemand gered worden.

Jezus zegt in Johannes 3:17-19: "Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht."

Het oordeel is er dus al voor ieder mens, want ieder mens is van nature zondig, ongelovig, onwillig en zoekt God niet. We hebben onze keuze tegen God en Zijn Zoon allang gemaakt en wel in Adam door de zondeval. Om die reden moet God het Verlossingswerk wel doen, want anders zou er niets van terecht komen. God krijgt op die manier ook alle eer en glorie voor de verlossing en Verlosser. We hoeven ons dus niet bezig te houden met of we wel of niet uitverkoren zijn, want één ding is zeker, en dat is dat we allemaal verloren zijn, veroordeeld worden en de Verlosser nodig hebben.

Uit de mens zelf komt geen enkel initiatief richting God meer. Dat betekent niet dat de mens niet verlangt naar de dingen die alleen God kan schenken, zoals vrede, rust, vergeving en eeuwig leven. Een mens beseft echt wel dat hij rechtvaardiging mist, maar hij zal dat nooit bij de ware Bijbelse God zoeken. De mens onderdrukt Gods enige waarheid en zoekt allerlei andere manieren om zichzelf te rechtvaardigen, maar alleen God kan een mens rechtvaardigen, en wel door het offer van Zijn geliefde Zoon, onze Heere Jezus.

Kunnen we dan niets? Nou, in feite hangt het niet van onze werken af of we behouden worden of niet, maar alleen van God Die Zich ontfermt (Romeinen 9:16, Efeziërs 2:8-10). Bekering, wedergeboorte en geloof, het wordt allemaal door God geschonken. Toch is het Evangelie een constante oproep om in actie te komen, omdat God in die weg werkt. Wij moeten in actie komen. Omdat de Heere zegt "Kom!", moet je gaan. Sta op en loop!

Laat je nooit wijsmaken dat je niets kunt of mag doen! Dat is echt wat anders dan zeggen dat een mens behouden is op basis van zijn vrije wil, keuze of onvolkomen mensengeloof, in plaats van alleen de genade van God. In de angst daarvoor, blijven mensen wachten, en beletten anderen om zich actief te bekeren tot God.

Wat is bekeren? Ik zou het willen omschrijven als bij Jezus komen zoals je bent, namelijk als een ongelovige, onwillige zondaar, en van Hem te leren wat je moet weten. God maakt je handen leeg, tot er niets anders meer overblijft dan alleen de Heere Jezus. Bid om genade en de Heilige Geest, smeek onophoudelijk en strijd (Lukas 13:24-25). De Heere zal je op Zijn tijd roepen en niet uitwerpen.

"Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen." (Johannes 6:37)
"Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Johannes 14:6)

Bekeer u en geloof het Evangelie.
Omega
12-03-2016 / 15:23
@DeDwaler Mooi uitgelegd! Jacobus zegt: Naakt (nader) tot God en Hij zal tot u naken (naderen). Ds. Driessen (Ger. Gem.) vult aan: "Jij moet dus beginnen en dan kom je tot de ontdekking dat God al lang met jou begonnen is."
Lecram
13-03-2016 / 12:43
De vraag wie er begonnen is moet ons helemaal niet bezighouden. Wat ons bezig moet houden is dat wij gehoorzaam zijn aan Gods wil, namelijk het dienen van God. Nergens zien we in de bijbel dat iemand worstelde met de uitverkiezing of de vraag wie er was begonnen. Het gaat altijd om geloofsgehoorzaamheid. Dat heeft Jezus volmaakt gedaan, zodat wij in Jezus ook daarin volmaakt zijn.
Nochthans
14-03-2016 / 14:15
Ieder mens is uitverkoren om een uitverkorene te zijn.
Titus 2:11
Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen.

Ezech.18:23
Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?

2 Petr. 3:9
De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Luc, 19:10
Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Hier kunnen we toch niet onder uit?
Zou God Zichzelf tegenspreken?
Allerlei interpretaties worden aangewend om de uitverkiezing gestalte te geven. God draagt ons op ons te bekeren, zou Hij ons iets opdragen wat we zelf niet kunnen of zinloos is?
Het is misleiding, de gedachten "ben ik wel uitverkoren" of " voel ik me wel zondig genoeg".
Daarom zegt God niet voor niets “kom zoals je bent”.

Mooi hè, met deze vier woorden is satan, wat dit betreft, ineens uitgeschakeld.
Dit is Gods toeleidende weg, zonder satan, nog geen meter lang en uitgedrukt in 3 letters, "KOM”.
De lengte van de weg is gelijk aan de afstand tussen je knieën en de vloer.
emaildfj1atgmailpuntcom
14-03-2016 / 21:44
Hallo Vraagsteller,
God kan niet onrechtvaardig zijn. Het kan niet de schuld van God zijn als mensen verloren gaan. Het is hun eigen keus.
Zoals iemand al schreef:
Ezech.18:23
Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?
Het kan dus niet dat God wil dat die mensen verloren gaan. Als het aan God lag zou de hemel vol en de hel leeg zijn. De mensen wijzen God af terwijl God iedereen bij zich zou willen hebben. Dat zie je ook in
Mattheüs 23: 37
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
Jezus wil wel, maar de mensen willen niet.
Reageer gerust: emaildfj1@gmail.com
panny
15-03-2016 / 11:48
Een citaat van Spurgeon over de uitverkiezing:

Anderen beweren dat de uitverkiezing de grond is waarop een zondaar in Christus mag geloven.
Nu, aangezien iemands verkiezing onmogelijk geweten kan worden anders dan door te geloven,
komt deze prediking hierop neer dat niemand enige betrouwbare grond heeft om te geloven.
En toch zegt de predikant mij dat ik uitsluitend mag geloven op grond van mijn verkiezing – hoe kan ik dan ooit geloven?
Te stellen dat mijn geloof afhangt van het bewustzijn van mijn verkiezing, wat niet kan zonder geloof, is ongehoorde nonsens.
Mona
17-03-2016 / 17:24
@Panny
Echt een pareltje van Spurgeon!
arendsoog
17-03-2016 / 19:55
Het feit dat Calvijn de predestinatie ná het geloof behandelt in de Institutie is wat dat betreft ook wel opvallend. Je zou het wellicht andersom verwachten, maar dat is niet het geval. We hoeven niet eerst te weten of we uitverkoren zijn voordat we mogen geloven - maar de gelovigen weten dat hun zaligheid vast ligt in God.
Lagenb
17-03-2016 / 23:06
En Romeinen 8:30 dan?

En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
Duuk
18-03-2016 / 11:21
@Lagenb: wat wil je hiermee zeggen?
Lagenb
18-03-2016 / 21:05
Hier stelt Paulus toch de uitverkiezing voor alles?
Duuk
19-03-2016 / 02:22
@Lagenb: betekent dat dat je eerst moet weten dat je uitverkoren bent of betekent dat dat tot troost is als je gelooft dat je daartoe reeds uitverkoren was?

Het eerste is onmogelijk, het tweede niet
arendsoog
21-03-2016 / 18:23
@Lagenb: Er zit verschil tussen de logische volgorde zoals die in de heilsorde/dogmatiek (terecht) uiteengezet wordt, en de wijze waarop het evangelie gepreekt wordt. Hoewel de predestinatie/uitverkiezing voorop gaat qua orde, kennen wij deze verborgen wil van God niet. Daarom gaat het evangelie uit tot alle volken/hoorders, volgens het zendingsbevel.* Calvijn legt zelf uit in zijn Institutie, boek 3, hoofstuk 23, paragraaf 24 dat we voorzichtig over verkiezing (/verwerping) moeten spreken; we mogen van hem niet dreigen met de verwerping http://theologienet.nl/documenten/Calvijn3%20INSTITUTIE.pdf, pagina 329 in deze pdf. Vergelijk Dordtse Leerregels I,16. Het is dus zaak dingen die waar zijn, op een passende manier te brengen, zodat mensen niet in strikken vastlopen. Dit zijn niet de makkelijkste onderwerpen; ik meen dat Groen van Prinsterer daarom zelfs pleitte om de predestinatie kwesties etc. tot de theologische faculteiten te beperken. Niet dat ik het daar helemaal mee eens ben (en zijn stelling had ook weer met bepaalde dingen te maken), maar het punt is wel helder lijkt me.

Duuk heeft het korter samengevat, maar hier heb je zelf wat achtergrond info. Ik heb er bewust voor gekozen niet wat losse Bijbelteksten te citeren, maar naar achtergrondinformatie te verwijzen, zodat je zelf na kunt lezen wat hier vroeger over geschreven is.

*Volgens mij las ik elders dat je een GGiN achtergrond hebt. Daar is het wat dit punt betreft zeer nauw luisteren, voor zover ik weet. Lees op dit punt bijvoorbeeld ook Dordtse Leerregels I,3. (en de rest van de DL is ook leerzaam, voor zover je die nog niet gelezen hebt)
Omega
24-03-2016 / 08:08
@Lagenb Paulus bedoelt het hier niet als heilsorde, maar als troost. Daarom moet je ook de verzen er voor lezen, met name vs. 28: "En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, [namelijk] dengenen, die naar [Zijn] voornemen geroepen zijn." Oftewel, uit de liefde die wij (uit genade) hebben tot God, mogen we weten uitverkoren te zijn. Paulus begint dus bij de praktijk (de liefde tot God) en daaruit de gevolgtrekking (Hij heeft ons van eeuwigheid verkoren).

Calvijn was hierin zeer pastoraal en de DL hebben dat uitermate goed verwoord.
VrouwkeZondernaam
24-03-2016 / 08:40
Leestip:
De prediking van het Evangelie geschreven door Ds. C. Harinck.

Terug in de tijd

Wij zijn ruim een jaar getrouwd en zwanger van ons eerste kindje. Sinds een half jaar hebben we regelmatig meningsversch...
2 reacties
10-03-2010
Mijn ex-man is een low-level borderliner. Dat heeft niet iedereen zomaar in de gaten. Er viel niet normaal met hem te le...
14 reacties
10-03-2010
Ik weet niet of ik een oprecht gelovige ben. Vaak heb ik helemaal geen zin om in mijn Bijbel te lezen en om te bidden. V...
2 reacties
10-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering