Fiolen van de toorn van God

P.C.H. Kleinbloesem / geen reacties

11-03-2016, 10:02

Vraag

Kunnen er mensen gebruikt worden om de fiolen van de engelen uit te voeren? Onze predikant zei laatst dat bijvoorbeeld de ziekte die 1/3 deel zal uitroeien ook voortgebracht kan worden door een gefabriceerde ziektebom of iets dergelijks. Het kwam op mij best heftig over, ik werd er een beetje bang van. Maar aan de andere kant dacht ik dat God daarvoor toch geen mensen nodig heeft, Zijn engelen doen het werk toch?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vraagsteller, 

In het algemeen is het zeker zo dat God mensen kan gebruiken om Zijn oordelen uit te voeren. Denk bijv. aan Jes.10: 5,6: “Wee den Assyrier, die de roede Mijns toorns is, en Mijn grimmigheid is een stok in hun hand! Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk, en Ik zal hem bevel geven tegen het volk Mijner verbolgenheid; opdat hij den roof rove, en plundere de plundering, en stelle het ter vertreding, gelijk het slijk der straten.”
 
Assyrië wordt hier Gods tuchtroede genoemd. God gebruikte Assyrië als tuchtroede in Zijn hand om Zijn volk te kastijden. Assyrië wordt vervolgens ook zelf geoordeeld (vanwege “de grootsheid des harten van de koning van Assyrië”; hij besefte niet slechts een instrument te zijn...)
 
God kan dus wel degelijk mensen gebruiken om zijn oordelen uit te voeren. Lees het hoofdstuk (Jes. 10) eens door, vooral de verzen 5-19. Zo zijn er nog veel meer Bijbelse voorbeelden te noemen. Ik denk bijv. aan Dan. 5:25-28.

Als God toen mensen kon gebruiken om zijn oordelen uit te voeren, kan dat nu en straks nog steeds. Jij hebt het echter heel concreet over de fiolen van de toorn van God die genoemd worden in Openb. 16. Het voert denk ik wat te ver om in te gaan op de inhoud van de verschillende oordelen die daar beschreven worden. Een moeilijke vraag bij de uitleg van die oordelen is wat je symbolisch en wat je letterlijk moet opvatten. Maar het is denk ik zeker waar dat ook tijdens de Dag des Heeren (de dag van de oordelen van God die voorafgaat aan het Koninkrijk van God) dikwijls ook mensen gebruikt worden om de oordelen van God uit te voeren. 

Persoonlijk denk ik niet aan ziektebommen o.i.d. Maar dat de oordelen die in Openbaringen beschreven worden verschrikkelijk zijn, dat is helder. Maar moet je er bang van worden? Als je voor eigen rekening leeft wel. De dag des Heeren (nogmaals: de dag van de oordelen van God die voorafgaat aan de komst van de Heere Jezus) betekent verdrukking voor de ongelovigen, maar verlossing voor de gelovigen. Als de Heere Jezus komt, zullen wij die in Hem geloofd hebben, definitief ingaan in de rust. Denk aan wat Paulus schrijft in 2 Tess 1:3-10: “Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt; Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt; Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij ook lijdt; Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken; En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte, Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in dien dag.”
 
Als je de Heere Jezus mag liefhebben, mag je over deze oordelen heen zien naar de dag van Zijn komst vlak na de oordelen waarover jij schrijft. Daarom schrijft Paulus in Rom. 5:1,2: “Wij die gerechtvaardigd zijn uit het geloof, zien met lofprijzing uit naar de toekomst!” Spoedig zal Christus terugkomen, en als Hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid! Als de dag des Heeren aanbreekt, betekent dat voor allen die Zijn verschijning liefgehad hebben, dat Zijn komst nu wel zeer aanstaande is!!! 

Van harte Gods zegen toegewenst, 
Ds. P. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

  • Geboortedatum:
    13-10-1976
  • Kerkelijke gezindte:
    PKN (Hervormd)
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

oordeelsdagOpenbaring
geen reacties

Terug in de tijd

Ik lees door genade graag over de Heere God en mijn Verlosser, de Heere Jezus. Echter, als ik op de sites van uitgeverij...
15 reacties
10-03-2012
Naar aanleiding van dit antwoord over Ezechiël heb ik toch nog een vraag. Ds. Hulsman eindigt zijn antwoord met de opmer...
geen reacties
10-03-2011
Het valt me steeds meer op dat er mensen zijn die tijdens een gesprek alleen over zichzelf praten. Als voorbeeld: Een vr...
1 reactie
10-03-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering